\"затверджено\" icon

"затверджено"
Скачати 102.07 Kb.
Назва"затверджено"
Дата13.07.2012
Розмір102.07 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М Савенка

“______” _______________ 200_ р.


Протокол № _______


Зав. кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології

Професор В. М. Пашковський


Методична розробкаПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

ТЕМА № 8

Емоції. Особливості порушення різних структурних і динамічних аспектів емоцій при різних ураженнях головного мозку. Особливості формування емоційних розладів.


^ Навчальний предмет – нейропсихологія.

Медичний факультет,

Спеціальність ”мед. психологія”, ІУ курс.

Зав. кафедри д.м.н. В. М. Пашковський


^ Методичну розробку підготувала

доцент І.І.Кривецька


Чернівці – 200_


1. Науково-методичне обгpунтувaння теми

Проблема емоційної сфери – одна із складних проблем психології. Вивчення порушеннь емоційної сфери у хворих з вогнищевими ураженнями мозку не тільки складає самостійний розділ нейропсихології, але й відкриває широкі можливості для розробки загально-психологічних аспектів проблеми.

^ 2. Навчальна мета

2.1. Студент повинен знати:

 1. Емоційні стани (емоційний фон та емоційне реагування);

 2. Основні параметри, що характеризують емойції (знак емоції, інтенсивність, тривалість та реактивність емоції);

 3. Які емоційні порушення виникають при ураженні лобових долей мозку;

 4. Які емоційні порушення виникають при ураженні гіпофізарно-гіпоталамічної ділянки;

 5. Які емоційні порушення виникають при ураженні скроневої долі.

2.2. На основі вищеперерахованих знань студент повинен вміти:

 1. Досліджувати емоційну сферу

 2. Оцінити симптоми порушень емоційної сфери

 3. На основі цих симптомів визначити рівень пошкодження кіркових та підкіркових структур.

2.3. Студент повинен оволодіти навичками:

1. Досліджування вищих мозкових функцій: емоційної сфери.

3. Виховна мета.

4. Міжпредметна інтеграція

Нормальна анатомія - анатомія центральної і периферичної нервової системи

Гістологія - гістологічна будова головного мозку.

Нормальна фізіологія – рефлекторна дуга та рефлекторні механізми нервової діяльності; концепція «функціональної системи» (Н.А.Бернштейн, П.К.Анохін).

Мед. психологія – типи вищої нервової діяльності. 1. ^ ДОБІР ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Локалізація патологічного процесу в базальних відділах лобних долей приводить до цілого ряду емоційно-особових розладів. Розглядаючи емоційні процеси, в даному контексті, можна виділити наступні складові, що підлягають аналізу: загальний емоційний фон настрою хворого, ситуативно обумовлені емоційні реакції, відношення до свого захворювання, стійкість або лабільність афектних процесів, різноманітності емоційних реакцій.

Оцінка свого захворювання і його переживання, когнітивна і емоційна складові внутрішньої картини хвороби у хворих з пошкодженням базальних відділів лобових долей приймають диссоційований характер, хоча при цьому кожна з них не має адекватного рівня. Так, знання деяких симптомів свого захворювання, можливість формального їх переліку хворим з пошкодженням півкулі мозку поєднується з відсутністю цілісного уявлення про своє захворювання і його переживання (анозогнозія). Висловлюючи скарги у відповідь на питання, хворий говорить як би не про себе самого, ігноруючи при цьому значущі симптоми. Загальний фон настрою характеризується при цьому чуйністю, ейфорією, у ряді випадків - розгальмуванням афектної сфери. Стабільність благодушного фону настрою виявляється і в емоційних реакціях на неуспіх при виконанні різних завдань. Хворі роблять спроби пояснення свого недоліку за рахунок зовнішніх чинників, відсутність в минулому досвіді необхідних навиків. Таке "квазі-логічна (по А.Р. Лурії) аргументування" створює видимість адекватного осмислення ситуації неуспіху. Поверхнева, формальна назва симптомів захворювання в поєднанні з їх ігноруванням, відсутність цілісної внутрішньої картини хвороби свідчать про те, що захворювання не увійшло до системи змістоутворюючих параметрів, не є складовою самосвідомості.

Пошкодження базальних відділів лівої лобної долі характеризується загальним депресивним фоном поведінки, який проте не обумовлений істинним переживанням хвороби, когнітивна складова внутрішньої картини яка у хворого відсутня. Скарги або взагалі спонтанно не пред'являються хворим, або представлені недифференційовано в загальному (вельми збідненому) потоці, де в одному ряді з вказівкою на головні болі наголошується недостатність функції кишечника. Окремі емоційні реакції на неуспіх можуть мати місце у вигляді негативізму, агресії, насильного плачу. Такі емоційні прояви носять лабільний характер.

В цілому емоційний світ хворих з лобно-базальною патологією характеризується збідненою афектною сферою, монотонністю її проявів, недостатньою критичністю хворих в ситуації нейропсихологічного обстеження, неадекватністю емоційного реагування. На цьому фоні не виявляється виразних розладів гнозиса, праксиса і мови. Більшою мірою функціональна недостатність базальних відділів лобних долей позначається на інтелектуальних і мнестичних процесах. Операційна сторона мислення залишається підлягаючою зберіганню, але воно може порушуватися в ланці здійснення планомірного контролю за діяльністю. Виконуючи послідовність розумових операцій, хворі знаходять імпульсне зісковзування на побічні асоціації, відходять від основного завдання, проявляють ригідність при необхідності зміни алгоритму. В цілому для даної локалізації пошкодження характерне своєрідне порушення нейродинамічних параметрів діяльності, що характеризується, здавалося б, парадоксальним поєднанням імпульсного розгальмування і ригідності, які дають синдром порушення пластичності психічних процесів. Цей радикал виявляється і в здійсненні мнестичної функції, рівень досягнень в якій коливається, причому не стільки за рахунок зміни продуктивності, скільки за рахунок переважання в продукті відтворення то однієї, то іншої частини стимульного матеріалу. А.Р. Лурія образно характеризував даний варіант порушень як "хвіст витягнув – ніс зав'язнув, ніс витягнув – хвіст зав'язнув". Так, наприклад, пригадуючи розповідь, що складається з двох концентрів, хворий імпульсно відтворює його другу половину, найближчу за часом до моменту актуалізації. Повторне пред'явлення розповіді може за рахунок корекції хворим забезпечити відтворення його першої половини, що загальмовує можливість переходу до другої частини.

На закінчення опису синдрому психічних порушень при пошкодженні базальних відділів лобних долей мозку слід зазначити, що його особливості обумовлені зв'язком останніх з утворенням "вісцерального мозку". Саме тому на перший план в ньому виступають зміни емоційних процесів.


^ 6. ПЛАН ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

6.1.  Тривалість заняття – 2години.

6.2.Місце проведення заняття – учбові кімнати, палати клініки, лабораторія.

^ 6.3. Матеріальне забезпечення заняття – історії хвороби, таблиці, слайди, результати комп’ютерної томографії мозку (КТ), сонографії та МРТ мозку, відеофільми з клінічним розглядом тематичних хворих.

6.4. Етапи заняття:


^
Основні етапи та їх зміст

Учбові цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час


1

2

3

4

5

І. Підготовчий етап:

1.

 організація заняття;

 визначення навчальної мети та мотивація;

 контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок:


 ІІ - ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завда-ня, комп’ютерний тестовий контроль, клінічні задачі, табл-ці, слайди, рентге-нограми, результати комп’ютерної томо-графії мозку (КТ) та МРТ мозку, відео-фільми, муляжі: головного мозку стовбуру мозку, спин-ного мозку.

Макропрепарати: го-ловного мозку, спинного мозку,

стовбуру мозку.10 хв.

ІІ.

Основний етап
Формування професійних вмінь та навичок:

а).Вміти досліджувати емоційну сферу ІІІ

Демонстрація хворих з пошкодженнями з різними психічними порушеннями:60 хв.
Заключний етап:

 контроль та корекція рівня професійного вміння та навичок

 Підведення загальних підсумків

Домашнє завдання

 ІІІ

 ІІ

Індивідуальний контроль практичних навичок та результатів курації тематичних хворих. Вирішення клінічних задач. Атестація за комп’ютерною програмою.

10 хв.


^ 7. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ
7.1. Матеріали для контролю вихідного рівня знань студентів

(2-ий рівень засвоєння)

 1. Які симптоми порушення емоційної сфери?

 2. Які Ви знаєте параметри, що характеризують емойції?

 3. Які емоційні порушення виникають при ураженні лобових долей мозку;

 4. Які емоційні порушення виникають при ураженні гіпофізарно-гіпоталамічної ділянки?

 5. Які емоційні порушення виникають при ураженні скроневої долі?

 6. Які Ви знаєте пароксизмальні афективні порушення?

 7. Які Ви знаєте постійні емоційні аорушення?

^ 7.2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття

(3-ій рівень засвоєння).

Нейропсихологіфчний аналіз порушення вищіх психічних функцій при локальних ураженнях мозку (Є.Д. Хомська Нейропсихологія.М.: МГУ.–1987.–288 с.)

^ 7.3. Матеріали контролю заключного етапу

(3-ій рівень засвоєння)


 • Пропонуються "німі" схеми з окресленим вогнищем ураження кори. Студенти повинні описати виникаючу невро­логічну симптоматику;

 • Пропонується симптомокомплекс порушення ВМФ. Студенти повинні описати виникаючу неврологічну симптоматику та визначити вогнище ураження;7.4. Матеріали методичного забезпечення домашньої самопідготовки студентів


 1. Пропонуються задачі для розв'язання в домашніх умовах зі збірників:

 • Неймарк Е.З., Багрий Е.А., Стяжкина Л.В. Семиотика и топическая диагностика заболеваний нервной системы. – К.: Вища школа, 1986. – 56 с.

 • Кореневская А.А., Пригун П.П. Задачи по курсу нервных болезней. – Минск: Высшая школа. – 1981. – 118 с.

 • Чернецький В.К. Принципи побудови топічного та клінічного діагнозів. Задачі з нервових хвороб. - Чернівці, 1998.- 120 с.

 1. Письмове оформлення протоколу огляду хворого /мікрокурація/.
 • Література:

Основна:

 1. Бадалян Л.О. Детская неврология. – М.: ООО „МЕДпресс”,1998. – 576 с.

 2. Булахова Л.А. и соавт. Детская психоневрология. – К.: Здоров’я, 2001.– 496 с.

 3. Богородинский Д.К., Скоромец А.А., Шварев А.И. Руководство к практическим занятиям по нервным болезням. - М., 1977.

 4. Триумфов А.В. Топическая диагностика зоболеваний нервной системы. М., 1996. – 248 с.

 5. Агте Б.С. Методи исследования в неврологии.- Киев., “Здоров’я”, 1996, -

110 с.

 1. Ромоданов А.П., Мосийчук Н.М., Холопченко Э.И. Атлас топической диагностики заболеваний нервной системы. - Киев, 214 с.

 2. Сандрыгайло Л.И. Анатомо – клинический атлас по невропатологии.- Минск., 1986. – 267 с.

8. Нейропсихологіфчний аналіз порушення вищіх психічних функцій при локальних ураженнях мозку (Є.Д. Хомська Нейропсихологія.М.: МГУ.–1987.–288 с.)

Додаткова:

 1. Кроль М.Б., Федорова Е.А. Основные невропатологические синдромы. - М., 1966. – 512 с.

 2. Дуус П. Топический диагноз в невропатологии: Пер. с нем. – М., 1996.

 3. Практическая неврология /Под ред. И.С. Зозули. – К., 1997. – 216 с.

 4. Чернецький В.К., Кричун І.Я., Паляниця В.М., Прасол Ю.Г. Анатомо-фізіологічні особливості, методи дослідження та діагностики рівня пошкодження різних відділів нервової системи. /Метод. Вказівка для студентів з загальної неврології/. – Чернівці, 1995. – 87 с.

 5. Чернецький В.К. Методи дослідження в клініці нервових хвороб. /Посібник для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів та невропатологів/. – Чернівці, 1997. – 100 с.Схожі:

\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
\"затверджено\" iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
\"затверджено\" icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
\"затверджено\" iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
\"затверджено\" iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
\"затверджено\" iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
\"затверджено\" iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
\"затверджено\" iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
\"затверджено\" iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи