До уваги icon

До уваги
Скачати 110.97 Kb.
НазваДо уваги
Дата13.07.2012
Розмір110.97 Kb.
ТипДокументи

До уваги авторів

Науково-дослідницький інститут Європейської інтеграції та регіональних досліджень Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича запрошує фахівців у сфері гуманітарних наук – докторів, кандидатів наук, аспірантів – до співпраці на сторінках наукового щорічника «Регіоналізм та інтеграція». Головний редактор – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, директор Інституту Європейської інтеграції та регіональних досліджень Анатолій Миколайович Круглашов.

Наукова збірка «Регіоналізм та інтеграція» видається один раз на рік та має тематичну структуру, яка відповідає науковим інтересам НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень:

 • Процес європейської інтеграції та участь в них України;

 • Геополітичні та модернізаційні процеси на пострадянському просторі;

 • Трансформаційні процеси у країнах Південно-Східної Європи;

 • Транскордонна співпраця та регіональний розвиток у європейському просторі;

 • Управління етнополітичними процесами;

 • Політичні трансформації у Республіці Білорусь та країнах Балтії: порівняльна перспектива.

^ Термін подачі статей – до 15 грудня 2011 р.

Окрім наукових статей запрошуємо надсилати рецензії, наукові огляди та інформаційні повідомлення, які відображають процеси Європейської інтеграції та регіонального розвитку країн Європи.

При підготовці матеріалів для публікації у Щорічнику редакційна колегія наукового видання та видавництво просять авторів дотримуватися наступних вимог:

 1. Стаття має бути написана українською мовою й оформлена відповідним чином:

 • індекс УДК (на початку ліворуч);

 • назва статті (по центру);

 • анотація українською мовою (не менше 500 знаків);

 • ключові слова (до восьми);

 • анотації російською та англійською мовами (не менше 500 знаків кожна) у такому порядку й вигляді: прізвище, ініціали автора (виділити жирним курсивом); назва статті (виділити жирним прямим); (з абзацу) текст анотації; (з абзацу) ключові слова.;

 • текст статті;

 • список використаних джерел, оформлений відповідно до останніх вимог ВАК України.

2. У структурі статті повинні бути відображені обов’язкові елементи згідно з вимогами ВАК України до наукових статей (Постанова Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1), а саме:

 • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор;

 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

 • формулювання мети або цілей статті (постановка завдання);

 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

 • висновки з даного дослідження;

 • перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 3. Технічні вимоги до оформлення статей. Обсяг статті, у тому числі зі списком використаних джерел, таблицями, схемами, анотаціями тощо не повинен перевищувати 0,5 др.арк. (20 тис. знаків); сторінки мають бути пронумеровані (зверху, по центру, без номера на першій сторінці). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 інтервали; верхнє, нижнє поле – 2 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Посилання і примітки мають відповідати наступним вимогам: посилання на джерела оформлюються за правилами бібліографічного опису літератури (у квадратних дужках номер джерела з посиланням на сторінку, наприклад, [7, с. 11]); примітки робляться посторінково, автоматично, з позначкою *. Ілюстративний матеріал має відповідати наступним вимогам: графіки та діаграми мають бути зроблені у Microsoft Graph або Microsoft Excel; написи та підписи подано українською мовою; формули мають бути належним чином оформлені та роблені у Microsoft Equation 3.0. і наступних серіях; якщо ілюстрації скановано, то вони мають бути записані у форматі tif, eps з роздільною здатністю 300 dpi.; написи на ілюстраціях та підписи до них мають бути подано українською мовою; малюнки з Інтернету до друку не приймаються; схеми, зроблені у псевдографіці, до роботи не приймаються; кольорова модель для кольорових малюнків – CMYK. Стаття (ім’я файла включає прізвище автора англійською) має бути набрана на комп’ютері (редактор Windows for Word 6.0/95(97) і записана на електронному носії;

 ^ Статті, надіслані з порушенням технічних вимог, редакційною колегією не рецензуються та повертаються автору.

  1. До статті обов’язково додаються дані про автора (на початку праворуч від тексту) – прізвище, ім’я та по батькові (у називному відмінку); науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (без скорочень); контактний телефон (разом із кодом міста); інші засоби зв’язку; іноземні автори вказують також назву країни;

5. Стаття має бути прорецензована і рекомендована до друку та подаватися з рецензією керівника (для аспірантів), консультанта (для докторантів). Усі надіслані статті проходять обов’язкове анонімне внутрішнє рецензування у редколегії видання.

6. В разі, якщо текст статті надсилається на поштову адресу редакційної колегії, він повинен бути завізований автором власноручним підписом, подаватися у двох примірниках разом із дискетою (диском) та рецензією.

В разі, якщо текст статті надсилається електронною поштою, то повинен надсилатися з електронної адреси автора статті, за якою здійснюватиметься листування з ним. Для здобувачів наукового ступеня кандидата наук обов’язково слід вказати електронну пошту наукового керівника.

Редакційна колегія може скорочувати й редагувати матеріал за погодженням із автором або відхиляти його в разі невідповідності вимогам.

Відповідальність за зміст несе автор.

Після опрацювання матеріалу паперовий варіант і дискета автору не повертаються.

 ^ Матеріали подавати за адресою:

Відповідальному секретареві щорічника «Регіоналізм та інтеграція»

к.політ.н. Колесников Олексій Володимирович

НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Вул. Коцюбинського, 2

м. Чернівці, 58000

або

E-mail: kolesnikov_ua_cv@rambler.ru (Відповідальний секретар збірника «Регіоналізм та інтеграція» Колесников Олексій Володимирович. З позначкою «у щорічник»)

Телефон для довідок: (0372)52-30-53 або 050-104-63-23

^ К сведению авторов

Научно-исследовательский институт Европейской интеграции и региональных исследований Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича приглашает специалистов в области гуманитарных наук – докторов, кандидатов наук, аспирантов – к сотрудничеству на страницах научного ежегодника «Регионализм и интеграция». Главный редактор – доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и государственного управления Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, директор Института Европейской интеграции и региональных исследований Анатолий Николаевич Круглашов.

Научный сборник «Регионализм и интеграция» издается один раз в год и имеет тематическую структуру, соответствующую научным интересам НИИ Европейской интеграции и региональных исследований:

Процесс европейской интеграции и участие в них Украины;

Геополитические и модернизационные процессы на постсоветском пространстве;

Трансформационные процессы в странах Юго-Восточной Европы;

Трансграничное сотрудничество и региональное развитие в европейском пространстве;

Управление этнополитическими процессами;

Политические трансформации в Республике Беларусь и странах Балтии: сравнительная перспектива.

^ Срок подачи статей – до 15 декабря 2011 г.

Кроме научных статей приглашаем присылать рецензии, научные обзоры и информационные сообщения, отражающие процессы европейской интеграции и регионального развития стран Европы.

При подготовке материалов для публикации в Ежегоднике редакционная коллегия научного издания и издательство просят авторов придерживаться следующих требований:

1. Статья должна быть написана на украинском, русаком или английском языках и оформлена соответствующим образом:

 • индекс УДК (в начале слева);

 • название статьи (по центру);

 • аннотация на украинском языке (не менее 500 знаков);

 • ключевые слова (до восьми);

 • аннотации на русском и английском языках (не менее 500 знаков каждая) в следующем порядке и виде: фамилия, инициалы автора (выделить жирным курсивом);

 • название статьи (выделить жирным прямым);

 • (с абзаца) текст аннотации; (с абзаца) ключевые слова;

 • текст статьи;

 • список литературы, оформленный в соответствии с последними требованиями государственного стандарта.

2. В структуре статьи должны быть отображены обязательные элементы, а именно:

 • постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими заданиями;

 • анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор;

 • выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым посвящается статья;

 • формулирование цели или целей статьи (постановка задачи);

 • изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;

 • выводы данного исследования;

 • перспективы дальнейшей работы в данном направлении.

3. Технические требования к оформлению статей. Объем статьи, в том числе со списком литературы, таблицами, схемами, аннотациями и т.п. не должен превышать 0,5 п.л.. (20 тыс. знаков); страницы должны быть пронумерованы (сверху, по центру, без номера на первой странице). Текст должен быть набран шрифтом Times New Roman, 14 кеглем через 1,5 интервала; верхнее, нижнее поле – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см. Сведения и примечания должны отвечать следующим требованиям: ссылки на источники оформляются по правилам библиографического описания литературы (в квадратных скобках номер источника со ссылкой на страницу, например, [7, с. 11]). Примечания делаются постранично, автоматически, с пометкой *. Иллюстративный материал должен отвечать следующим требованиям: графики и диаграммы должны быть сделаны в Microsoft Graph или Microsoft Excel; надписи и подписи подано украинским языком; формулы должны быть надлежащим образом оформлены и деланные в Microsoft Equation 3.0. и последующих сериях; если иллюстрации сканированные, то они должны быть записаны в формате tif, eps с разрешением 300 dpi. Надписи на иллюстрациях и подписи к ним должны быть представлены на украинском языке; рисунки из Интернета в печать не принимаются; схемы, сделанные в псевдографици, к работе не принимаются; цветная модель для цветных рисунков – CMYK. Статья (имя файла включает фамилию автора на английском) должна быть набрана на компьютере (редактор Windows for Word 6.0/95 (97) и записана на электронном носителе;
 Статьи, присланные с нарушением технических требований, редакционной коллегией не рецензируются и возвращаются автору.

4. К статье обязательно прилагаются сведения об авторе (в начале справа от текста) – фамилия, имя и отчество (в именительном падеже); научная степень, ученое звание, должность, место работы (без сокращений); контактный телефон (вместе код зоны); другие средства связи; иностранные авторы указывают также название страны.

5. Статья должна быть прорецензированы и рекомендована к печати и подаваться с рецензией руководителя (для аспирантов), консультанта (для докторантов). Все присланные статьи проходят обязательное анонимное внутреннее рецензирование в редколлегии издания.

6. В случае, если текст статьи направляется на почтовый адрес редакционной коллегии, он должен быть завизирован автором собственноручной подписью, подаваться в двух экземплярах вместе с дискетой (диском) и рецензией.

В случае, если текст статьи по электронной почте, то должен направляться с электронного адреса автора статьи, по которой будет осуществляться переписка с ним. Для соискателей ученой степени кандидата наук обязательно следует указать электронную почту научного руководителя.

Редакционная коллегия может сокращать и редактировать материал по согласованию с автором или отклонять его в случае несоответствия требованиям.

Ответственность за содержание несет автор.
После обработки материала бумажный вариант и дискета автору не возвращаются.

^ Материалы подавать по адресу:

Ответственному секретарю ежегодника «Регионализм и интеграция»

к.полит.н. Колесников Алексей Владимирович

НИИ Европейской интеграции и региональных исследований

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича

Ул. Коцюбинского, 2

г. Черновцы, 58000

или E-mail: kolesnikov_ua_cv@rambler.ru (Ответственный секретарь сборника «Регионализм и интеграция» Колесников Алексей Владимирович. С пометкой «в ежегодник»)

Телефон для справок: (0372) 52-30-53 или 050-104-63-23

^ For authors

Research Institute of European Integration and Regional Studies, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University kindly invites researchers and experts in humanities to present their scholarship on the pages of Yearbook «Regionalism and Integration». The editor-in-chief of the Yearbook is Anatoliy Kruglashov, Doctor of Political Sciences, Professor, Head of the Department of Political Science and Public Administration of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Director of the Research Institute of European Integration and Regional Studies.

Yearbook has certain thematic structure that meets scientific interests of the Research Institute of European Integration and Regional Studies:

 • The processes of European integration and Ukraine’s participation in them;

 • Geopolitical and modernization processes in the counties of the former Soviet Union;

 • Transformation processes in South and Eastern Europe;

 • European cross-border cooperation and regional development;

 • Ethnopolitical management;

 • Political transformation in the Republic of Belarus and the Baltic States: a comparative perspective.


Deadline for articles is December 15, 2011.


In addition to scientific articles we are open to reviews and advisories related to the processes of European integration and regionalism in Europe.

Editorial board of the Yearbook asks the authors to respect some requirements while preparing publications:

 1. The article should be written in English and constructed as following:

 • UDC identifier (at the beginning on the left);

 • title of the article (center alignment);

 • summary in English (not less than 500 characters);

 • keywords (not more than 8);

 • summary in Ukrainian and Russian (not less than 500 characters) according to the next scheme: authors last name and initials (bold italics); title of the article (bold); text of the summary (indented); keywords (indented);

 • text of the article;

 • the list of sources, which meets the current requirements in Ukraine.

2. The structure of the article should contain the main elements required in Ukraine, namely:

 • problem definition and its relationship with important scientific and practical tasks;

 • analysis of recent research works and scientific publications related to the studied issue and used by the author;

 • selection of unsolved aspects of the problem, which the article deals with;

 • formulation of aim or objectives of the article (putting the tasks);

 • exposition of the main research material with the full substantiation of received scientific results;

 • conclusions from the maid research;

 • Possible prospects for further research work in this direction.

 3. Technical requirements for the articles:

 • The paper, including a list of used sources, tables, diagrams, summaries etc. should not exceed 20 000 characters; pages should be numbered (on the top, center alignment, with no number on the first page);

 • Text should be typed by Times New Roman, font size – 14 with 1.5 spacing; top and bottom boxes – 2 cm, left box – 3 cm, right box – 1.5 cm;

 • Links and notes must meet the following requirements: links should be made according to the rules of bibliographic literature description (in square brackets number of the source with a link to a page, for example, [7, p. 11.]). Notes should be made automatically page by page and marked with *;

 • illustrative material should meet the following requirements: graphs and diagrams should be made ​​by Microsoft Graph or Microsoft Excel; capptions should be presented in English, the formula must be properly designed by Microsoft Equation 3.0. or its subsequent series; if illustrations are scanned, they should be recorded in tif or eps format with a resolution of 300 dpi.; color model for color images – CMYK; capptions on the illustrations must be submitted in English; pictures from the Internet and pseudographics will not be accepted;

 • the article (file name includes the author’s last name) should be typed on a computer (editor MS Word 6.0/95/97/2000/XP/2003) and recorded on an electronic media.

Articles that are contrary to the technical requirements are not reviewed by editorial board and will be returned to the authors. 

  1. The article to be added by information about the author (rightward at the beginning of the text) – last name, name and patronymic, degree, title, position, place of work (unabridged); telephone (with area code) and other communications; foreign authors also indicate the name of the country;

5. Article should be reviewed and recommended for publication and submitted with the review of the supervisor (for postgraduate students), scientific adviser (for persons working for doctor's degree). All articles undergo anonymous internal review within the editorial board.

6. If the article is sent to the postal address of the editorial board, it must be initialed by the author's handwritten signature, and submitted together with CD and review.

If the text of the article is sent by e-mail, it should be sent from the author’s e-mail, which will be used to correspond with him. For persons working on PhD degree it’s necessary to specify the supervisor’s e-mail.

Editorial board can cut and edit the material by the author’s agreement or reject it in case of non-compliance with existing requirements.

Responsibility for the article content lies completely on the author.

After processing materials do not return to the author. 


Materials should be submitted to:


Executive secretary of the Yearbook «Regionalism and Integration»

Oleksiy Kolesnykov

Research Institute of European Integration and Regional Studies

Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Kotsubinsky Str., 2

Chernivtsi, 58012


or


E-mail: kolesnikov_ua_cv@rambler.ru (Executive secretary of the yearbook «Regionalism and Integration» Oleksii Kolesnykov)


Phone: (0372) 52-30-53 or 050-104-63-23

Схожі:

До уваги iconКлінічна задача №
Вимагає до себе підвищеної уваги, в розмові манірна, театральна, легко піддається навіюванню, намагається бути в центрі уваги, часто...
До уваги iconУдк 378. 14 © Штефан Л. В
Тому перед педагогами постає завдання по надолуженню цього розриву. Особливої уваги потребує реалізація концепції інтерактивної системи...
До уваги iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “психологія пам’яті та уваги у здорових І хворих людей. Методи дослідження стану пам’яті та уваги.”
До уваги icon«Українська академія банківської справи Національного банку України»
Використання фінансових інструментів стає дедалі актуальнішим. Так, найбільше уваги приділяється фінансовим активам та зобов’язанням,...
До уваги iconОголошення!!!!!!!!!!!!!!!!!!! До уваги студентів 1,2,3 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки «Міжнародний бізнес»
До уваги студентів 1,2,3 курсів заочної форми навчання напрямів підготовки «Міжнародний бізнес», «Міжнародне право», «Практична психологія»,...
До уваги iconДо уваги студентів 3-го курсу

До уваги iconДо уваги студентів ІІ – ІV курсів!

До уваги iconОголошення!!!! До уваги студентів денної форми навчання

До уваги iconДо уваги зацікавлених осіб та організацій
move to 1192-20677
До уваги iconОголошення! До уваги студенті заочної форми навчання!!! Графік навчального процесу

До уваги iconОголошення!!!!! До уваги студентів 5 курсу денної форми навчання (окр спеціаліст)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи