Міністерство охорони здоров’я України icon

Міністерство охорони здоров’я України
НазваМіністерство охорони здоров’я України
Сторінка15/15
Дата21.06.2012
Розмір1.67 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

— оголошення про майбутню подію;

— оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання.

Оголошення про майбутню подію має такі реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Текст, який містить:

— дату;

— місце;

— організатора;

— зміст (порядок денний) події;

— коло осіб, які запрошуються на подію;

— умови входу (платний чи вільний).

3. Підпис (назва установи або колегіального органу, прізвище або посада особи, яка дає оголошення) — якщо треба.

Оголошення про потребу в послугах або можливість їх надання містить такі реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Текст.

4. Адреса автора оголошення.

Часто в оголошеннях цього виду на місці назви документа ("Оголошення") розміщують (для економії місця, стислості та інформаційної насиченості) заголовок, функцію якого виконує ключове слово чи словосполучення з тексту: "Найму", "Продам", "Потрібні", "Робота за кордоном" тощо. Обсяг адреси визначає автор оголошення (поштова, телефакс, маршрут проїзду).

Текст оголошень обох видів може бути різним за обся­гом: від максимально стислого до розгорнутого, який набли­жається до проспекту. Сучасні економічні відносини створюють передумови того, що часто оголошення наближа­ються до реклами за стилем викладу: в них використовують­ся риторичні звертання та запитання, оцінні, емоційно насичені слова, прикметники у формі ступенів порівняння, неповні речення тощо.

Зразок:

Оголошення

20 грудня 2002 року о 14 годині в палаці „Академічний” БДМА

(вул. Шіллера,11) відбудеться лекція професора Бостонського університету (США) Джона Пірса „Екологічна катастрофа:

міф чи реальність.”

Запрошуються викладачі та студенти академії.

Оргкомітет

Профком академії

ПРОТОКОЛ

Це документ, в якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань. У протоколах відображаються всі виступи з питань, що розглядаються, а також рішення, прийняті в ре­зультаті обговорення.

Протокол веде секретар або інша спеціально призначена особа. Протоколи загальних зборів (засідань, нарад) підписують го­лова й секретар, а протоколи засідань комісій — усі члени комісії.

Текст протоколу складається з двох частин: вступної та основної. У вступній частині вказується дата проведення зборів, зазначаються прізвища та ініціали всіх присутніх. При великій кількості присутніх на засіданні їх список скла­дається окремо й додається, а в протоколі зазначається лише загальна кількість присутніх. У цій частині подається також порядок денний зборів з переліком питань, що роз­глядаються. Основний текст протоколу поділяється на розділи, які відповідають пунктам порядку денного. Кожен розділ містить такі частини:

— слухали;

— виступили;

— ухвалили.

Слово СЛУХАЛИ, як правило, друкується великими літе­рами, після нього ставиться двокрапка. У наступному рядку з абзацу вказуються ініціали й прізвище доповідача, тема доповіді. Далі викладається основний зміст доповіді або вказується, що текст додається.

Так само оформляється розділ ВИСТУПИЛИ.

У розділі УХВАЛИЛИ повністю записується прийняте рішення, яке може складатися з одного чи кількох пунктів або з констатуючої й резолюційної частин.

За обсягом фіксованої інформації протоколи бувають трьох видів:

1) короткі (записуються обговорювані питання, прізвища доповідачів і виступаючих, прийняті рішення);

2) повні (відрізняються від коротких стислим поданням виступів доповідачів і учасників);

3) стенографічні (дослівно фіксують увесь хід засідання).

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок (вказується структурний підрозділ або колегіальний орган).

3. Дата засідання.

4. Номер.

5. Гриф затвердження (якщо потрібно).

6. Текст.

7. Підписи голови й секретаря.

Зразок:
Протокол № 102

загальних зборів студентів І курсу

природничо-географічного факультету

Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

12.04.96

Голова Мойсеєнко Л.Д.

Секретар Доценко В.О.

Присутні: заступник декана факультету доц. Кащенко М.П., доц. Макаров П.К., доц. Волошин Г.В., асистенти Кри­воніс Б.М., Литвин С.Ф., студенти І курсу.

Порядок денний:

1. Підготовка студентів до виробничо-польової практики.

2. Робота з озеленення й благоустрою навколишньої те­риторії.
І. СЛУХАЛИ:

Макаров П.К. Інформація керівника виробничо-польової практики.
ВИСТУПИЛИ:

Кривоніс Б.М. Запропонував поділити студентів на підгру­пи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

Литвин С.Ф. Зазначив, що треба підготувати рослини, реактиви до початку практики.
УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

2. Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

ІІ. СЛУХАЛИ:
Голова зборів (підпис) Л.Д. Мойсеєнко

Секретар (підпис) В.О. Доценко^ ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ


Це документ, який являє собою частину протоколу, потрібну для вирішення окремого питання. Його складають та надсилають (або передають) окремим особам чи підприємствам на їхню вимогу.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок протоколу.

3. Номер протоколу.

4. Дата протоколу.

5. Текст витягу.

6. Дата видачі витягу.

7. Підпис секретаря або голови засідання.

8. Печатка.


Зразок:

Витяг з протоколу N 35

засідання Ради трудового колективу від 17 січня 1995 року

Присутні: начальник цеху № 1 Куц М.П., голова профспілки заводу Сєряк Н.Т., колектив цеху N 1.

СЛУХАЛИ:

Заяву Ю.М.Грачова з клопотанням колективу цеху N 1 про виділення путівки до лікувально-профілактичного санаторію "Форос".

УХВАЛИЛИ:

Виділити Ю.М.Грачову путівку до санаторію "Форос".


Голова засідання (підпис) В.Е.Власенко

Секретар (підпис) Т.К.Симакоба


Печатка


ДОГОВІР

Це документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами.


Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Заголовок.

3. Місце укладання.

4. Дата.

5. Повні назви сторін, їх представників (прізвище, ім'я, по батькові), повноважень, на підставі яких вони діють.

6. Текст, який містить:

— термін виконання;

— кількісні та якісні показники;

— вартість робіт (продукції), загальну суму;

— порядок виконання робіт;

— порядок розрахунків між сторонами;

— відповідальність сторін;

— порядок і місце розв'язання суперечок;

— форс-мажорні обставини.

7. Відомості сторін: юридичні адреси установ або паспортні дані осіб.

8. Підписи сторін.

9. Печатка однієї або всіх установ, які укладають договір.

Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і оформили його письмово.

Договір може бути укладеним між приватними особами й організацією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає такі договори: купівлі-продажу, позики, винаймання житлового приміщення, підряду, постачання, приватизації житла та нежитлових приміщень, оренди. Окрему групу становлять договори банківської діяльності: договір на здій­снення кредитно-розрахункового обслуговування, договір про депозитний вклад, кредитний договір.

Зразки:

Договір __

на виконання робіт

м. Київ “ ” 200 р.

МП "Астра" в особі директора Коваля В.П., що діє на підставі Статуту, далі названого "ВИКОНАВЕЦЬ", з одного боку,

і _________________________________________________________________

в особі ______:______________________________________________,

що діє на підставі __________, названий далі "ЗАМОВНИК", з другого боку,

уклали цей договір про таке:

^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

ЗАМОВНИК отримує, а ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується виконати такі види

робіт:__________________________________________________________________

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. ЗАМОВНИК робить попередню чи повну сплату, що є підставою для початку робіт.

^ 3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ:___________________________________

3.2. ЗАМОВНИК:._____________________________________


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

____________________________________________________________________________

5. ФОРС-МАЖОР

^ 6. РОЗГЛЯД СПОРІВ

7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ і РЕКВІЗИТИ СТОРІН


ЗАМОВНИК: ВИКОНАВЕЦЬ:


10. ПІДПИСИ СТОРІН


Печатка


Договір


м. Київ, двадцятого травня тисяча дев'ятсот дев'яносто першого року

Ми, що нижче підписалися, Васильченко Петро Іванович, доцент кафедри історії, і Грищук Микола Сергійович, студент V курсу історичного факультету, що далі ймемуються "Автор", з одного боку, і науково-інформаційне товариство "Пошук", що далі йменується "Замовник", в особі уповноваженого Геращенка Івана Степановича, який діє на підставі доручення № 56 від 2 січня 1996р., з другого боку, уклали цей договір про таке;

1. Автор зобов'язується підготувати "Політологічний словник" обсягом 20 друкованих аркушів і передати його "Замовникові" до 1 грудня 1997 року.

2. Замовник оцінює замовлену роботу в розмірі 100 (сто) гривень за друкований аркуш, а також 5 (п'ять) відсотків від реалізації видання.

3. Замовник дає висновки про якість виконаної роботи до 1 березня 1997 року. У разі її позитивної оцінки Авторові до 1 березня 1997 р. виплачується перша частина гонорару в розмірі 60 (шістдесят) гривень за друкований аркуш, друга частина — після реалізації видання. При по­рушенні Автором строків подачі словника або його низькій якості, що мають засвідчити не менш як п'ять рецензентів, Замовник має право розірвати договір.

4. Після виплати Авторові гонорару єдиним власником словника стає Замовник, який здобуває право видавати й перевидавати словник, сплачуючи при цьому Авторові 5 (п'ять) відсотків від реалізації видання.


Автор (особисті підписи)

Замовник (особистий підпис)


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Це правовий акт, що видається керівником або колегіальним органом з метою вирішення оперативних питань. Має обмежений термін дії і стосується вузького кола організацій, посадових осіб і громадян — виконавців розпорядження.

Реквізити:

1. Назва структурного підрозділу.

2. Коди.

3. Назва виду документа.

4. Дата.

5. Індекс.

6. Місце видання.

7. Заголовок до тексту.

8. Текст, що містить такі частини:

— констатуючу (вказуються мета або причини видання);

— розпорядчу (вказуються дії, які треба виконати, та особи, відповідальні за виконання).

9. Підпис.


Зразок:


Ватутінська районна державна адміністрація

м.Києва


Розпорядження

28.11.95 N 923 м.Київ про надання шефської допомоги установам освіти

Для поліпшення виховної роботи та матеріальної бази в установах освіти району ПРОПОНУЮ:

1. Закріпити підприємства, установи, організації, зареєстровані у Ватутінському районі, за установами освіти згідно з додатком 1.

2. Вважати рішення виконавчого комітету Ватутінської районної Ради народних депутатів від 18.11.92 N 1417 "Про надання шефської допомоги установам освіти" таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної держадміністрації Шевчука О.К. та завідувача відділу освіти Зайченко О.І.


Голова Ватутінської

держадміністрації (підпис) С. Головач


НАКАЗ

Це розпорядчий документ, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань.

Розрізняють накази щодо особового складу (кадрові) і накази із загальних питань (організаційні). Кадровими наказами оформляють призначення, звільнення, переміщення працівників, відрядження, відпустки, заохочення, стягнення.

У заголовку такого наказу зазначають: "Щодо особового складу". Кожний пункт наказу починається з дієслова у наказовій формі (призначити, перевести, звільнити, оголосити), яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його складання.

До викладу тексту наказу існують певні вимоги:

1. У наказах про прийняття на роботу обов'язково зазначають: а) на яку посаду; б) до якого структурного підрозділу; в) з якого числа оформляється на роботу; г) вид прийняття на роботу (на постійну, тимчасову, за сумісництвом); д) особливі умови роботи (з прийняттям матеріальної відповідальності, зі скороченим робочим днем).

2. У наказах про переведення на іншу роботу вказують вид і мотивування переведення.

3. У наказах про надання відпустки зазначають: а) вид відпустки (основна, додаткова, за тривалий стаж роботи на одному підприємстві, навчальна, у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю, без збереження заробітної плати, за сімейними обставинами); б) загальна кількість робочих днів; в) дата виходу у відпустку і повернення; г) період, за який надано відпустку.

4. У наказах про звільнення працівників зазначають: а) дату звільнення; б) мотивування.

Наказ набуває чинності з моменту його підписання. Начальник відділу кадрів зобов'язаний ознайомити зі змістом наказу згаданих осіб,які розписуються в оригіналі.

Організаційні накази видаються при затвердженні перспективних, річних та інших планів, при реорганізації або ліквідації структурних підрозділів.

Реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Назва установи, що видає наказ, або назва посади керівника.

3. Місце видання.

4. Номер.

5. Дата.

6. Заголовок.

7. Текст, що складається з двох частин:

— констатуються та аналізуються факти;

— подаються розпорядження, заохочення або стягнення.

8. Підпис керівника установи.

9. Печатка.

Зразок:


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

Національний університет імені Т.Г.Шевченка

НАКАЗ №_

від “___”_________ 200_р. м. Київ


про прийняття на роботу за контрактом


ПРИЗНАЧИТИ:

(прізвище, ім'я, по батькові)

на посаду____________________________________________________________

на умовах укладеного з ним контракту від " "_200_:

Підстава: контракт від "___"_______200_р.


Ректор (підпис) Розшифрування


Печатка

Бібліографічний покажчик


 1. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – 254 с.

 2. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

 3. Бабич Н.Д. Історія української літературної мови. – Львів: Світ, 1993.

 4. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.:

“А. С. К.”, 2002. – 397 с.

 1. Головащук С.І. Складні випадки наголошення: Словник-довідник. – К.: Либідь, 1995. – 192 с.

 2. Гринчишин Д.Г., Сербенська О.А. Словник паронімів української мови. – К.: Рад. шк., 1986. – 222 с.

 3. Ділове мовлення: Методичні рекомендації й зразки ділових паперів /Уклад. С.В. Шевчук. – К.:КДПІ, 1993. – 32 с.

 4. Золотухін Г.О., Литвиненко Н.П., Місник Н.В. Фахова мова медика. Підручник. К.: Здоров’я, 2001. – 392 с.

 5. Коваль А.П. Ділове спілкування: Навч. посібник. – К.: Либідь, 1992. – 280 с.

 6. Козачук Г.О.Українська мова: Практикум. – К.: Вища шк., 1991. – 397 с.

 7. Козачук Г.О., Шкуратяна Н.Г. Практичний курс української мови. – К.: Вища шк., 1993. – 367 с.

 8. Коломієць М.П., Регушевський Є.С. Словник фразеологічних синонімів. – К.: Рад. шк.,1988. – 200 с.

 9. Корж Н.Г. Луцька Ф.Й. Із скарбниці античної мудрості. – К.: Вища шк., 1994. – 352 с.

 10. Кочан І.М., Токарська А.С. Культура рідної мови. – Львів: Світ, 1996. – 232 с.

 11. Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. –К.: Либідь, 1990. – 304 с.

 12. Лобода В.В, Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях: Довідник. – К.: Вища шк., 1993. –239 с.

 13. Максимовский М. Этикет делового человека. – М.: Дидакт, 1994. – 124 с.

 14. Орфографічний словник українських медичних термінів. –Львів, 1993. – 473 с.

 15. Орфографічний словник української мови: Близько 125000 слів / Уклад.: С.І.Головащук, М.М.Пещак, В.М.Русанівський, О.О.Тараненко. – К.: Довіра, 1999. – 989 с.

 16. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів: Практ. посібник. – К.: Либідь, 1998. – 296 с.

 17. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник. – Львів: Світ, 1994. – 216 с.

 18. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. – К.: Вежа, 1994. – 240 с.

 19. Пономарів О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К.: Либідь, 1993. – 248 с.

 20. Російсько-український словник наукової термінології. Суспільні науки. – К.: Наук. думка, 1994. – 600 с.

 21. Скрипник Л.Г., Дзятківська Н.П. Власні імена людей: Словник-довідник. – К.: Наук. думка, 1996. – 335 с.

 22. Словник-довідник з культури української мови. – Львів: Фенікс, 1996. – 368 с.

 23. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М Морозов, Л.М. Шкарапута. – К.: Наук. думка, 2000. – 680 с.

 24. Словник труднощів української мови / За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Рад. шк., 1989. – 336 с.

 25. Тараненко О.О., Брицин В.М. Російсько-український словник (сфера ділового спілкування). –К.: УНВЦ “Рідна мова”, 1996. – 287 с.

 26. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П.Бибик, І.Л. Михно, Л.О. Пустовіт, Г.М. Сюта. – К.: Довіра, 1997. – 399 с.

 27. Учіться висловлюватися / П.І. Білоусенко, Ю.О. Арешенков, Г.М. Віняр та ін. – К.: Рад. шк., 1990. – 126 с.

 28. Фразеологічний словник української мови: У 2-х кн.. – К.: Наук. думка, 1993. – 984 с.

 29. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення. – К.: Вища шк., 1997. – 270 с.

 30. Шеченко Л.Ю., Різун В.В., Лисенко Ю.В. Сучасна українська мова: Довідник. – К.: Либідь, 1996. – 320 с.

 31. Юкало В.Я. Культура мови. – Тернопіль, 1999. – 77 с.

 32. Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. – К.: Освіта, 1997. – 254 с.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я України iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи