Міністерство охорони здоров’я України icon

Міністерство охорони здоров’я України
НазваМіністерство охорони здоров’я України
Сторінка4/15
Дата21.06.2012
Розмір1.67 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
^

І. Тема: Стилі та жанри сучасної української літературної мови.


ІІ.Актуальність теми: Наслідком історичного розвитку мовознавчої науки та значним досягненням її є визначення структурно-функціональних стилів, а також принципів застосування їх у мовній практиці. Стилістичний напрямок у лінгвістиці тісно пов’язаний із проблемою

функціонування мови. Вивчення стилістики у навчальних закладах зумовлене як теоретичними, так і практичними міркуваннями. Практичне вивчення стилістики полягає в піднесенні культури мовлення людини.

^ Тривалість заняття: 2 год.

ІІІ. Навчальна мета:

3.1.Студент повинен знати: поняття “стиль”, “стилістика”, класифікації функціональних стилів української мови, особливості наукового, офіційно-ділового стилів; правила оформлення заяв, їх основні реквізити.

^

3.2.Студент повинен вміти: розрізняти у різних текстах характерні риси функціональних стилів української мови; правильно оформляти просту та складну заяву.


ІV. Поради студенту:

Звернути увагу на терміни: “стиль”, “стилістика”, “мовний стиль”, “функціональний стиль”; на нові стилі в сучасній українській літературній мові – конфесійний, епістолярний, ораторський, інформаційний – що з к. ХХ – поч. ХХІ ст. виділяються науковцями в сучасному українському мовознавстві як окремі функціональні стилі.

З’ясувати: питання класифікацій функціональних стилів у мові; основні ознаки кожного з них (із наведенням прикладів); реквізити заяви.

Методичні поради

Розглядати тему за планом:

  1. Стилістика як наука.

  2. Класифікації стилів в українській мові (погляди різних вчених).

  3. Науковий стиль: основні ознаки, закони, проблеми, сфера використання.

  4. Загальнонаукова і спеціальна наукова термінологія.

  5. Особливості офіційно-ділового стилю.

  6. Проблеми української публіцистики.

  7. Фразеологізовані одиниці у текстах різних стилів.

Про особливості стилів можна прочитати у рекомендованій літературі. Крім того, не забувайте заглядати у словники під час виконання домашнього завдання (письмового).

Будь-яка розвинена національна мова являє собою систему систем. З одного боку мова – система (сукупність) специфічних національних особливостей, характеристик, ознак. А з другого – вона складається з інших рівнів або систем – фонологічної (функціонування фонем), морфологічної (будова слова, функціонування морфем), лексико-фразеологічної, синтаксичної, стилістичної. Кожна з цих систем є важливим об'єктом дослідження для мовознавчої науки.

Стилістика вивчає стилістичну диференціацію мови, її функціональні стилі. Це наука про виражальні засоби мови, тобто про ті елементи, що приєднуються до власне вираження думки, супроводжують семантичний зміст висловлюваного – емоційно-експресивні та оцінні моменти мовлення. Наприклад, говорити – нейтральне слово, ректи – застаріле й урочисте, мовити – урочисте, балакати – розмовне, гомоніти – розмовно-голубливе, просторікувати – зневажливе, патякати – просторічно-зневажливе і т.д. Тобто предметом вивчення стилістики є закономірності функціонування мовних засобів у різних видах мовлення.

Основним поняттям стилістики є стиль. Це слово, що зводиться до лат. stilos – “загострена паличка для писання”, має багато значень і вживається як термін у літературі, мистецтві, архітектурі, соціології та в інших науках.

Мовний стиль – це сукупність засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання.

На відміну від стилістики теоретичної, практична стилістика має прикладний характер. Вона покликана втілювати в життя рекомендації теоретичних курсів, визначати доцільність і вмотивованість використання мовних засобів у різних сферах і формах спілкування, навчати мистецтва письма та культури мовлення. Найважливішою категорією практичної стилістики є функціональний стиль – різновид мовлення з властивими йому лексичними, фразеологічними, морфолого-синтаксичними, орфоепічно-пунктуаційними засобами, використовуваний для здійснення функцій спілкування, повідомлення та впливу. Питання про поділ на функціональні стилі досить складне, в основу класифікації часто кладуться різні засади, тому різною буває кількість функціональних стилів (докладніше див.: Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. – К., 1962). Функції мови часто переплітаються, то й ф у н к ц і о н а л ь н і стилі не є відособленими один від одного, кожен із них має в собі елементи іншого. Крім того, в будь-якому функціональному стилі переважають загальномовні, міжстильові засоби, хоч кожному з них властиві специфічні елементи з однаковим стилістичним забарвленням, з єдиними нормами слововживання.
^

Офіційно-діловий стиль


Матеріали, викладені в формі цього стилю, задовольняють потреби писемного (рідше усного) спілкування в державному, суспільному, політичному, господарському житті, в ділових стосунках між інституціями й установами, в громадській, виробничій та іншій діяльності окремих членів суспільства. З офіційно-діловим стилем маємо справу (сфера вживання): в текстах указів, законів, наказів, розпоряджень, звітів, ухвал, у діловому листуванні. До найпомітніших рис (ознак) цього стилю належать високий ступінь стандартизації мовних засобів, виразна логізація викладу, майже цілковита відсутність емоційності та образності, широке використання безособових та наказових форм. Лексика здебільшого нейтральна, вживається в прямому значенні. Застосовується особлива термінологія та використовуються специфічні синтаксичні конструкції, зокрема кліше (тобто сталі формули, закріплені за певними ситуаціями: високі договірні сторони, укладання угоди тощо). Для чіткішої організації тексту запроваджується поділ на параграфи, пункти, підпункти. Характерними для цього стилю є прості, поширені речення (кілька підметів при одному присудку, кілька присудків при одному підметі, кілька додатків при одному з головних членів). Уживаються, звичайно, й складні речення з сурядним та підрядним зв'язком, з відокремленими зворотами, зі вставними і вставленими конструкціями. У реченні велику питому вагу мають розщеплені присудки (ведеться розслідування, проводиться набір), а також присудки, виражені дієсловами в формі теперішнього часу зі значенням позачасовості (організовує, застосовує, розглядають).

Тексти офіційно-ділового стилю вимагають документації тверджень, точності формулювань, не припускають двозначності сприймання змісту. Ще одна характерна риса стилю – відсутність індивідуальних авторських рис.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я України iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я України iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи