Голова Луганської обласної icon

Голова Луганської обласної
НазваГолова Луганської обласної
Сторінка1/4
Дата30.05.2012
Розмір1.26 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

ПОГОДЖЕНО

Голова Луганської обласної

державної адміністрації

____________________ О.М. Антіпов

“_____”______________ 2008 р.


ПОГОДЖЕНО Розглянуто на засіданні

Голова Ради ректорів Регіональної громадської експертної

Вищих навчальних закладів комісії ДАК у Луганській області

ІІІ-ІV рівнів акредитації Протокол № ___

у Луганській області від “_____________2008 р.

_________________О.Л. Голубенко Голова РГЕК ДАК

“_____”__________ 2008 р. у Луганській області

______________ Н.І. Кришталь


ОБҐРУНТУВАННЯ

необхідності ліцензування

освітньої діяльності Східноукраїнського національного університету
імені Володимира Даля
з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

за напрямом 0906 – „Електротехніка”
за спеціальністю 8.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”.


На сьогодні в організаціях та підприємствах Луганської області відчувається суттєва нестача висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати питання дослідження, розробки та використання електротехнічних систем електроспоживання відповідно до конкретних умов виробництва.

Особливо гостро проблема стоїть на підприємствах-постачальниках електроенергії для промисловості, обладнання яких потребує модернізації і подальшого удосконалення на світовому рівні. Електротехнічна промисловість відрізняється великою розмаїтістю технологічних процесів, матеріалів, обладнання й використовує всі сучасні досягнення науки, техніки й технології. Обладнання електротехнічної промисловості містить у собі велику кількість управляючих, спостерігаючих та інформаційно-обчислювальних комплексів. Тому розробляти, конструювати та експлуатувати таке обладнання можуть фахівці, що володіють достатніми знаннями

у таких галузях:

  1. теорія і методи інженерного експерименту;

  2. сучасні методи обліку електроенергії;

  3. інформаційно-обчислювальні комплекси управління режимами електроспоживання;

  4. мікропроцесорні захисти та керування системами електроспоживання;

  5. диспетчеризація та телемеханізація.

Таких фахівців планує готувати кафедра електротехнічних систем електроспоживання СНУ ім. Володимира Даля за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр”.

Об'єктом діяльності магістрів є: розробка електротехнічного обладнання, устаткування, пристрої для виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії.

Магістр здатний виконувати роботу відповідно до Державного класифікатору професій ДК 003-95:

12 – керівники підприємств;

1222 – керівники виробничих підрозділів у промисловості;

1237.2 – начальники науково-дослідних підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва;

2143.1 – наукові співробітники (електротехніка);

2143.2 – інженери-електрики;

2310.2 – викладачі університетів та інших ВНЗ;

2320 – викладачі середніх навчальних закладів.

З огляду на усе, більш широке застосування електротехнічних систем, електротехнологій, що інтегрують у себе найсучасніші досягнення науки й техніки, зростання наукоємності електротехнологічних процесів і процесів проектування спеціального електротехнологічного обладнання, стає актуальною проблема підготовки магістрів, що володіють методами наукових досліджень із використанням сучасних електротехнологій.

Підприємство „Луганське енергетичне об’єднання” (ЛЕО) є постачальником електричної енергії напругою 36/10 кВ на сході України, тобто в Луганській області, і нараховує понад 6900 працівників. Згідно перспективному плану розвитку об’єднання та кадровому аналізу щорічна потреба у магістрах спеціальності 8.090603 у Луганської області складає в найближчі п’ять років 150 осіб, по 30 магістрів кожного року.

Підприємство „Укренерговугілля” є постачальником електричної енергії напругою 36/10 кВ для підприємств вугільної промисловості у Луганській області, нараховує понад 2500 працівників. Потреба у магістрах на найближчі 5 років – 50 осіб, по 10 магістрів кожного року.

Але реальна потреба у магістрах названої спеціальності у нашому регіоні значно більша, якщо урахувати також підприємства „Луганська ГРЕС”, „Луганські магістральні електричні мережі”, енергослужби багатьох гірничих, промислових і сільськогосподарських підприємств Луганської області, а також вищі навчальні заклади першого, другого і третього рівнів акредитації, які потребують викладачів за напрямком „Електротехніка”.

Це підтверджується заявками підприємств та навчальних закладів Луганської області. За 2008 рік надійшли заявки з підприємств на підготовку на 5 років 237 магістрів за напрямком „Електротехніка”: денної форми навчання – 10 осіб кожного року; заочної форми – 37 кожного року.

Для задовільнення потреб нашого регіону у фахівцях високого рівня на кафедрі електротехнічних систем електроспоживання розроблено механізм та засоби реалізації мети і завдань підготовки магістрів зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання”.

У процесі навчання магістри зі спеціальності „Електротехнічні системи електроспоживання” проходять гуманітарну, соціологічну та науково-професійну підготовку.

Основними критеріями вибору необхідних знань є їх універсальна значущість та довгочасна цінність, їх направленість на формування фахівців широкого профілю у межах інтегрованої групи професій та на спеціалізацію відповідно до конкретних видів діяльності.

У галузі природничо-наукових знань велике значення відводиться вивченню та розумінню соціотехнічних систем, технічних структур та процесів усіх видів; формуванню системного підходу до вивчення і проектування складних об'єктів, головними вимогами до яких є врахування необхідних факторів та наслідків наукових та інженерних дій.

У галузі гуманітарних знань підготовка магістрів цього профілю спрямована на вивчення найкращих досягнень людства у цій сфері, вироблення поважного ставлення до них, спроможності орієнтуватися на ці досягнення з урахуванням спадкоємності поколінь і культур.

У галузі спеціальної та професійної підготовки головна увага приділяється наданню знань, умінь та навичок з нових напрямків науки і техніки з використанням САПР та методів комп’ютерного моделювання, а також здатності до безпосереднього і ефективного використання в професійній діяльності. Інформаційна підготовка передбачає такі знання, вміння й навички, що забезпечують ефективний пошук, відбір, обробку і використання в навчальній, професійній та інших видах діяльності науково-технічної, економічної, правової та іншої інформації з використанням сучасної інформаційно-обчислювальної техніки і технологій, комп’ютерних бібліотечних мереж, а також формування інформаційних потреб та інформаційної активності особи, прагнення до використання інформаційних ресурсів, у тому числі й міжнародного рівня.

У галузі науково-дослідної діяльності велике значення відводиться розвитку у магістрів вмінь та навичок системного дослідження об’єктів та систем електропостачання.

З метою забезпечення підготовки магістрів за вказаним напрямом на належному рівні передбачається:

1) залучити до викладання дисциплін провідних професорів та доцентів університету;

2) продовжити та розвинути науково-дослідну роботу за окремими напрямками, що актуальні для функціонування та розвитку економіки нашого регіону;

3) надати можливість викладати за сумісництвом окремі теми спеціальних дисциплін високоосвіченим фахівцям інших ВНЗ м. Луганська.

У Луганській області тільки Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля з 2003 року готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” та „спеціаліст” за напрямком „Електротехніка”. Згідно ліцензії
№ 363359 від 11 жовтня 2007 р. та рішення Державної акредитаційної комісії від 26 червня 2007 р. (протокол №67) університет має ліцензований обсяг прийому бакалаврів за напрямом 0906 „Електротехніка” на денну форму навчання 35 осіб, на заочну – 190; ліцензований обсяг прийому спеціалістів за напрямом 0906 „Електротехніка” складає на денну форму навчання 28 осіб, на заочну – 185.

У зв’язку з відсутністю в Луганській області вищих навчальних закладів, які готують фахівців зі спеціальності 8.090603 „Електротехнічні системи електроспоживання” освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, та значною потребою підприємств та організацій у фахівцях такого рівня можна зробити висновок щодо доцільності підготовки фахівців цього напрямку.

^ 2. Загальна характеристика Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

Перші відомості щодо існування Луганського вечірнього робітничого технікуму відносяться до 1920 р., тому цей рік є роком заснування Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. У квітні 1930 р. цей технікум став Луганським вечірнім машинобудівним інститутом. Післявоєнний період історії ВНЗ пов’язується з Ворошиловградською філією Харківського механіко-машинобудівного інституту. 19 травня 1960 р. наказом Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти України філія Харківського політехнічного інституту перетворюється на самостійний Луганський вечірній машинобудівний інститут. У 1962 р. цей ВНЗ почав прийом на денне відділення.

У 1993 р. Постановою Кабінету Міністрів України за підписом Л.Д. Кучми на базі Луганського машинобудівного інституту та декількох вищих навчальних закладів м. Луганська і Луганської області створено Східноукраїнський державний університет. У 1996 році йому надано статус вищого навчального закладу IV рівня акредитації, а указом Президента України Л.Д. Кучми від 11 вересня 2000 року – статус національного з власним іменем: Східноукраїнський національний університет. 13 листопада 2001 р. університету присвоєно ім’я Володимира Даля.

Відомча приналежність – Міністерство освіти і науки України.

Форма власності – державна.

Сьогодні університет має досить розвинену структуру, яка реалізує одне з концептуальних положень щодо наближення навчального процесу до місць мешкання студентів. Наразі до структури університету входять: Сєвєродонецький технологічний інститут, Рубіжанська філія, коледж Східноукраїнського національного університету, Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум, Кримський факультет, Краснодонський факультет інженерії і менеджменту, Антрацитівський факультет гірництва і транспорту, Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля, Сєвєродонецьке відділення інституту післядипломної освіти і дистанційного навчання СНУ ім. В. Даля.

В університеті діють 24 факультети, магістратура державного управління, Центр довузівської підготовки українських та іноземних громадян, 105 кафедр, понад 60 філій кафедр на виробництв, Центр із перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва, Науково-дослідний інститут прикладної екології, майже 40 науково-дослідних лабораторій та інженерних центрів, наукова бібліотека, видавництво з типографією, технопарк та ін. Кафедра військової підготовки з 1999 року готує офіцерів запасу за 8 військовими спеціальностями виключно із числа студентів університету.

Університет має ліцензію на право освітньої діяльності з 26 із 48 галузей знань. В їх межах ведеться підготовка за 52 напрямками із 143 (107 спеціальностей, із них – 8 військового профілю). Докторантура за 18 і аспірантура за 45 спеціальностями готують кадрове поповнення викладацького та науково-педагогічного складу.

В університеті створена потужна матеріально-технічна база. Університет розміщується у 56 навчально-лабораторних корпусах і спорудах загальною площею понад 230 тис. кв. м. Університет має санаторій-профілакторій на 100 місць, бази відпочинку у м. Скадовську й у м. Євпаторії, спортивно-оздоровчий табір, 8 гуртожитків на 2401 місце, їдальні, буфети, медичні пункти.

В університеті діє власне університетське видавництво, де видається науковий збірник „Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля”, ліцензований Вищою атестаційною комісією України за 12 напрямками, а також монографії, навчальні посібники, методичні рекомендації та інша наукова і навчальна література. Щомісяця виходять номери багатотиражної газети „Університетський вісник”.

Дані по університету наведені у ліцензійній справі.


3. Наявні і потенційні можливості СНУ імені Володимира Даля проводити підготовку освітньо-кваліфікаційного рівня „Магістр” за напрямком 0906 „Електротехніка” за спеціальністю 090603 „Електротехнічні системи електроспоживання”

^ 3.1. Матеріальна база і перспективи її розвитку.

Сьогодні електротехнічний факультет готує бакалаврів, спеціалістів і магістрів з 5 спеціальностей: „Електричні машини і апарати”, „Електричні системи електроспоживання”, „Електропобутова техніка”, „Прибори і системи неруйнівного контролю”, „Наукові, аналітичні і екологічні прилади і системи”, „Медичні прилади і системи”. П’ять спеціальностей акредитовані за четвертим рівнем. За напрямком 0906 „Електротехніка” на кафедрі електротехнічних систем електроспоживання готуються бакалаври з 2003 року та спеціалісти з 2007 року.

На кафедрі електротехнічних систем електроспоживання здійснюється підготовка аспірантів. Навчальна та науково-матеріальна бази факультету і кафедри дозволяють забезпечити високий рівень підготовки фахівців усіх рівнів (бакалавр, спеціаліст, магістр, кандидат і доктор технічних наук). На факультеті виконуються договірні та держбюджетні науково-дослідні роботи, є необхідні спеціалізовані аудиторії, у тому числі п’ять класів, обладнаних персональними комп’ютерами, що підключені до локальної мережі університету та до глобальної мережі "Internet".

Матеріально-технічна база кафедри електротехнічних систем електроспоживання, розміщена в навчальному корпусі №1, є частиною державної власності, яка знаходиться в оперативному управлінні СНУ та включає в себе землю, будівлі, споруди, комунікації, обладнання, які знаходяться в користуванні кафедр і служб та зараховані на балансовий облік.

Електротехнічний факультет і кафедра електротехнічних систем електроспоживання мають достатню матеріальну базу для підготовки фахівців за спеціальністю 8.090603.

Загальна інформація про наявність матеріально-технічної бази для провадження освітньої діяльності наведена у табл. 3.1.

Таблиця 3.1

Приміщення (навчальні площі), що використовуються

у навчальному процесі


з/п

Адреса приміщення

Власник майна

Документ на право власності

Договір оренди

Документ про відповідність вимогам правил пожежної безпеки

Документ про відповідність вимогам правил пожежної безпеки

Документ про відповідність нормам з охорони праці

Термін дії договору оренди

Площа (кв.м)

Наявність державної реєстрації

Наявність нотаріального посвідчення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

ауд. 305,

1 корпус, СНУ ім. В. Даля,

кв. Молодіжний, 20А

СНУ ім. В. Даля

Договір оренди фонду державного майна України,
№ 1-3/849
від 05.05.05198

+

+

+

+

+

2

ауд.10172

+

+

+

+

+

3

ауд.10590

+

+

+

+

+

4

ауд.10990

+

+

+

+

+

5

ауд.111120

+

+

+

+

+

6

ауд.21990

+

+

+

+

+


Кафедра електротехнічних систем електроспоживання займає площу 660 кв. м навчальних приміщень, оснащених необхідним обладнанням. Взагалі кафедра володіє комплексом наукового обладнання і апаратури для ведення наукових досліджень в галузі електроспоживання. Кафедра має лекційну аудиторію на 125 посадкових місць (ауд. 305, 198 кв.м), лабораторію за дисципліною „Основи електроприводу” (ауд. 101, 72 кв. м). Лабораторії за дисциплінами „Електричні апарати”, „Мікропроцесорна техніка”, „Промислова електроніка”, „Перетворювальна техніка” розміщені в ауд. 105 (90 кв. м). Лабораторії за дисциплінами „Електричні системи та мережі”, „Світлотехнічні установки та системи”, „Електропостачання”, „Електропостачання міст” розміщені в ауд. 109 (90 кв. м). Лабораторії за дисциплінами „Електричні машини”, „Електричні станції та підстанції”, „Математичне моделювання в електротехніці”, „Надійність і діагностика електрообладнання” розміщені в ауд. 111 (120 кв. м). Лабораторії за дисциплінами „Електротехнічні матеріали”, „Ізоляція та захист від перенапруги”, „Основи релейного захисту та автоматики” розміщені в ауд. 219 (90 кв. м).

В ауд. 111 також розміщено комп’ютерний клас (20 комп’ютерів).

Комп’ютерна техніка широко використовується в лабораторних роботах. Кожен лабораторний стенд обладнано комп’ютером для автоматизації експерименту і обробки експериментальних даних.

В аудиторіях 105, 109, 111 у лабораторні стенди вбудовано 45 комп’ютерів. Ці аудиторії також використовуються окремо як три комп’ютерних класи.

Таким чином, обсяг, якість оснащення, певні властивості навчально-матеріальної бази дозволяють організувати на необхідному рівні підготовку висококваліфікованих фахівців. На одного студента у теперішній час приходиться 6,7 м2.

Фінансування навчального процесу підготовки магістрів зі спеціальності 090603 „Електротехнічні системи електроспоживання” здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та позабюджетних коштів.

Фахівці зі спеціальності 090603 „Електротехнічні системи електроспоживання” мають можливість працювати у трьох комп’ютерних класах, які належать кафедрі електротехнічних систем електроспоживання. На одного студента припадає 2 години машинного часу.

Персональні комп’ютери використовуються як безпосередньо для проведення лабораторних та практичних занять, так і для виконання курсових та дипломних проектів. У комп’ютерних класах організовано самостійну роботу студентів. Фонд лекційних аудиторій, аудиторій для практичних занять, лабораторій для проведення лабораторних робіт фахівців зі спеціальності 090603 „Електротехнічні системи електроспоживання” достатній.

На кафедрі електротехнічних систем електроспоживання забезпечується виконання правил охорони праці та протипожежної безпеки згідно нормам техніки безпеки. Стан освітлення аудиторій та санітарні норми приміщень відповідають усім необхідним нормам.

Перелік лабораторій, що забезпечують навчальний процес з освітньої спеціальності у відповідності до навчального плану, наводиться в табл. 3.2.

Таблиця 3.2.

Перелік лабораторій, які забезпечують виконання навчального плану
зі спеціальності, що ліцензуєтьсяНазви дисциплін за навчальним планом

Кількість годин лабораторних робіт

Семестр за навчальним планом

Кількість лабораторних робіт

Назва або № лабораторії, площа, м кв.

1

Електропостачання міст

18

9

9

1-109 (90 кв.м)

2

Математичне моделювання в електротехніці

18

9

9

1-111 (120 кв.м.)

3

Надійність і діагностика електрообладнання

9

9

5

1-111 (120 кв.м.)


Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, що забезпечують навчальний процес зі спеціальності у відповідності до навчального плану освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”, наводиться в табл. 3.3.

Таблиця 3.3

Перелік спеціалізованих лабораторій з ПЕОМ, які забезпечують виконання

навчального плану
зі спеціальності 8.090603 „Електротехнічні системи електропостачання”
Назва або № лабораторії, її площа, м кв.

Кількість та марка
ПЕОМ

Назва

забезпеченої дисципліни за навчальним планом

Кількість пакетів прикладних програм

3

1-109

(90 кв. м)

15,

Celeron

1700

Енергозбереження

Електропостачання міст (курсовий проект)

Диспетчеризація і телемеханізація систем електроспоживання

Інформаційно-обчислювальні комплекси управління режимами

2

3

4

1-111

(120 кв. м.)

20,

Celeron

1700

Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв

Математичне моделювання в електротехніці

Надійність і діагностика електрообладнання

Сучасні методи обліку електроенергії


2

2

1Таблиця 3.4

Інформація про технічне забезпечення

№ з/п

Дисципліни (предмети) за навчальним планом

Форма організації навчального
процесу

Технічне забезпечення, що необхідне для виконання програми

Наявне
технічне забезпечення

1

Енергозбереження

практичні заняття

комп’ютери

+

2

Електропостачання промислових комплексів

практичні заняття

комп’ютери

+

3

Електропостачання електротехнологічних установок та пристроїв

практичні заняття

комп’ютери

+

4

Управління якістю і сертифікацією продукції

практичні заняття

комп’ютери

+

5

Електропостачання міст

лабораторні,
практичні заняття

лабораторні стенди, ауд.109

+

6

Математичне моделювання в електротехніці

лабораторні
заняття

лабораторні стенди, ауд. 111

+

7

Надійність і діагностика електрообладнання

лабораторні
заняття

лабораторні стенди, ауд. 111

+

8

Інформаційно-обчислювальні комплекси управління режимами

практичні
заняття

комп’ютери

+

9

Сучасні методи обліку електроенергії

практичні
заняття

комп’ютери

+

10

Теорія і методи інженерного експерименту

практичні
заняття

комп’ютери

+

11

Диспетчеризація і телемеханізація систем електроспоживання

практичні
заняття

комп’ютери

+

12

Спеціальні питання електропостачання підприємств

практичні
заняття

комп’ютери

+


Усе обладнання кафедри, що бере участь в навчальному процесі (електродвигуни, трансформатори, електричні вимірювальні прибори, комп’ютери та ін.) перероблено (актом переробки) у лабораторні стенди (табл. 3.5.).


Таблиця 3.5.

Перелік обладнання (лабораторні стенди),
що використовується в навчальному процесістенду

Найменування лабораторного стенду

Лабораторія за дисципліною „Математичне моделювання в електротехніці” (ауд. 111)

1

*Створення розрахункової схеми і розрахунок параметрів електричної системи (з використанням пакету MathCad)

2

*Розрахунок усталеного режиму енергосистеми з нелінійними опорами навантажень за методом вузлових потенціалів (з використанням пакету MathCad)

3

*Розрахунок усталеного режиму енергосистеми з нелінійними опорами навантажень за методом контурних струмів (з використанням пакету MathCad)

4

*Розрахунок електричної системи з компенсацією реактивної потужності (з використанням пакету MathCad)

5

*Розрахунок перехідного процесу при КЗ в одній із гілок мережі зі складанням диференційних рівнянь за методом вузлових потенціалів (з використанням пакету MathCad)

6

*Розрахунок перехідного процесу при КЗ в одній із гілок мережі зі складанням диференційних рівнянь за методом контурних струмів (з використанням пакету MathCad)

7

*Синтез параметрів і моделювання режиму пуску асинхронного двигуна (з використанням пакету MathCad)

8

*Синтез параметрів і моделювання режиму пуску синхронного двигуна (явнополюсного) (з використанням пакету MathCad)

9

*Моделювання RLC ланцюга (з використанням пакету Mathlab)

Лабораторія за дисципліною „Надійність і діагностика електрообладнання” (ауд. 111)

1

Визначення статистичного закону розподілу відмов електроустаткування для електроенергетичних систем

2

Визначення надійності складних структур електроенергетичних систем методом мінімальних перетинів

3

Визначення часу пошуку пошкодженої ділянки для електроенергетичних систем

4

Розрахунок надійності систем електропостачання з урахуванням структурно-ієрархічних ліній

5

Вибір схем і способів електропостачання споживачів при відомій величині питомого збитку

Лабораторія за дисципліною „Електропостачання міст” (ауд. 109)

1

* Вивчення конструкції установки і дослідження режимів роботи систем електропостачання міст, 8 стендів (4 години).

2

*Дослідження економічно доцільного режиму роботи трансформаторів трансформаторної підстанції, 8 стендів (4 години).

3

*Дослідження і регулювання рівнів напруги в електромережах, 8 стендів (4 години).

4

*Компенсація реактивних навантажень в системах електропостачання міст, 8 стендів (4 години)

5

*Дослідження автоматичної компенсації реактивної потужності, 8 стендів (2 години).

Примітки: * – лабораторні роботи виконуються фронтально.

Характеристика матеріально-технічної бази кафедри електротехнічних систем електроспоживання наведена в табл. 3.6.

Таблиця 3.6.

Характеристика матеріально-технічної бази випускної кафедри

№ п/п

Показники

Значення показникаНавчальна площа на одного студента денної форми навчання (по університету в цілому), м2

13,52 м2Навчальна площа, що закріплена за кафедрою, м2

660 м2Кількість приміщень / загальна кількість місць:

6/250- предметних аудиторій

1- спеціалізованих лабораторій (у т.ч. де розташовані комп’ютери)

5(3)- комп’ютерних класів (розташовані в спеціалізованих лабораторіях)

4- методичних кабінетів

-- читальних залів

-- класів курсового та дипломного проектування

-Наявність: - кафедральної локальної комп'ютерної мережі

+Наявність виходу до Internet

+Кількість комп’ютерів

65З них сучасних (типу "Pentium")

65Кількість годин роботи кожного студента на ПЕОМ (на день у середньому за період навчання)

2Середня кількість томів навчальної літератури, яка припадає на одного студента денної форми навчання

26Забезпеченість лабораторним обладнанням, % від потреби

100Можливість використання матеріально-технічної бази зовнішніх організацій (НДІ, підприємств, установ тощо)

+Забезпеченість гуртожитком іногородніх студентів, %

100


Матеріальна база задовольняє потреби на 100%. Планується подальший розвиток автоматизації проведення лабораторних робіт для підготовки фахівців на високому рівні з сучасним обладнанням.

  1   2   3   4

Схожі:

Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів III – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
move to 0-185779
Голова Луганської обласної iconГолова Луганської обласної
Загальна характеристика та перспективи розвитку регіону щодо потреби у магістрах зі спеціальності 050114 „Оподаткування”
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної icon" погоджено"
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconПротокол № від «27»
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Голова Луганської обласної iconПротокол № від
Голова ради ректорів вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівня акредитації Луганської області
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи