Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін icon

Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін
Скачати 131.88 Kb.
НазваМельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін
Дата30.05.2012
Розмір131.88 Kb.
ТипДокументи

Степан МЕЛЬНИЧУК, ректор


Про аспекти управлінської роботи

та якість підготовки із окремих дисциплін


Як ви знаєте, у мене 30 березня закінчується контракт. У такій ситуації, коли завершується контракт з ректором, наше Міністерство перевіряє відповідний університет. Працювала така комісія і у нас. Згідно з наказом голови Державної інспекції М.Ф. Гончаренка, термін роботи комісії – з 5 по 14 лютого. Голова комісії призначив головним державним інспектором відділу інспектування вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації Світлану Володимирівну Іванову. У складі комісії – 15 осіб. Це кваліфіковані працівники: проректори, декани, заступники деканів, начальники відділів тощо.

Згідно із наказом комісія мала перевірити стан управлінської діяльності та якість підготовки із окремих дисциплін. Комісія працювала досить кваліфіковано, вимогливо і водночас доброзичливо.

У результаті роботи комісія видала документ – «Акт про результати перевірки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з питання стану управлінської діяльності та оцінки якості підготовки студентів з окремих нормативних дисциплін». Він налічує 46 сторінок. Більшість з яких – констатуюча частина, яка завершується відповідними висновками, зауваженнями та пропозиціями. Саме ці три розділи із акту представляю вашій увазі.

Отже, цитую:

«Аналіз стану управлінської діяльності та якості підготовки студентів з окремих нормативних дисциплін засвідчив, що:

 1. За звітний період в університеті створено факультет фізкультури і здоров’я людини (2008 р.), 8 кафедр (2006 р. – теорії і практики перекладу, соціальної географії та рекреаційного природокористування; 2007 р. – програмного забезпечення комп’ютерних наук, журналістики і педагогіки та психології дошкільної освіти; 2008 р. – будівництва та архітектури; 2009 р. – землевпорядкування та кадастру і геодезії, картографії та управління територіями). У 2008 р. відновила роботу військова кафедра університету.

 2. За період з 2005 по 2011 роки в університеті розпочата підготовка фахівців за ОКР «бакалавр» з 14 нових напрямів за денною та трьох – за заочною формами навчання, за ОКР «спеціаліст» – з 14 та за ОКР «магістр» з 19 спеціальностей.

 3. В університеті розроблений та впроваджений комплекс нормативних документів вищого навчального закладу з внутрішнього контролю впровадження освітньої діяльності та забезпечення якості підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів, діє науково-методичний центр моніторин­гу якості підготовки.

 4. В університеті використовуються при організації навчального процесу сучасні засоби інтерактивного навчання, елементи дистанційного навчання, тестового контролю з використанням автоматизованих систем, розробляється та поетапно впроваджується система автоматизованого управління усіма видами діяльності університету.

 5. Запроваджуються принципи кредитно-модульної системи організації навчального процесу, розроблена нормативна база університету з питань КМСОНП та впровадження в навчальний процес Європейської кредитно-трансферної системи.

 6. Розроблена і впроваджена система рейтингової оцінки діяльності структурних підрозділів університету та оцінки результатів роботи науково-педагогічних працівників за усіма видами діяльності. Система рейтингування здійснюється з оцінкою роботи викладачів студентами та з використанням розробленої автоматизованої системи управління навчальним процесом.

 7. За звітний період відкрито 16 аспірантських та 9 докторських спеціальностей.

 1. 28.06.2011 адміністративний корпус університету (архітектурний ансамбль Резиденції митрополитів Буковини і Далмації) внесено до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

 2. За звітний період в університеті працювали комісії Державної інспекції навчальних закладів з перевірки різних напрямів роботи університету. Керівництво навчального закладу вжило заходи щодо ліквідації виявлених недоліків та порушень попередніми перевірками.

Водночас у результаті перевірки виявлені зауваження та недоліки:

 1. Структура кафедри фізичного виховання для природничих факультетів та відокремленого структурного підрозділу університету – факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва (м. Вижниця) не відповідають вимогам статті 30 Закону України «Про вищу освіту».

 2. Кафедри маркетингу, міжнародної економіки та теоретичних основ та методики фізвиховання, що здійснюють підготовку фахівців ОКР «магістр», очолюють особи (доц. Буднікевич І.М., доц. Лошенюк В.Є. та доц. Мединський С.В.), які не мають наукового ступеня доктора наук чи вченого звання професора (недотримання вимог п. 2.6 Ліцензійних умов).

 3. План роботи університету не структурований за напрямами роботи і у плани на 2010-1012 роки не включені питання удосконалення навчального процесу.

 4. У посадових інструкціях проректорів не зазначені підпорядковані структурні підрозділи університету.

 5. Не виконується план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників. Із запланованої кількості науково-педагогічних працівників пройшли підвищення кваліфікації всього 42 %. Практично не планується та не організовується підвищення кваліфікації для викладачів пенсійного віку. В окремих випадках підвищення кваліфікації чи стажування проходять у вищих навчальних закладах І-ІІІ рівнів акредитації.

 6. Не дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги щодо житлової площі студентів, які проживають у гуртожитку. Збільшення кількості ліжко-місць у гуртожитках здійснено за рахунок ущільнення площі для поселення, що призвело до скорочення житлової площі, яка припадає на одного мешканця студентського гуртожитку до 4,46 м2 (норма – 6.00 м2). Потрібно провести ремонти у кімнатах гуртожитку. Потребують оновлення меблі.

 7. В окремих приміщеннях (корпуси № 3, № 4, № 9) ремонти належним чином не проведені, існують проблеми із освітленням та опаленням. Потребують оновлення парти, комп’ютерні столи, стільці, шафи для обладнання в навчальних аудиторіях.

 8. Показник співвідношення посадкових місць в читальних залах до контингенту студентів є нижчим від норми і становить 4,6% (при нормі 5%), що потребує подальшого збільшення площ. Недостатні площі книгосховищ.

 9. Аналіз науково-методичного забезпечення з напрямів та спеціальностей, які перевірялись, виявив наступні зауваження та недоліки :

  1. Навчальний план напряму “Туризм” не відповідає нормативним вимогам в частині кредитів ECTS (закладено в навчальному плані 208,5 замість нормативних 240).

  2. Дисципліну “Основи охорони праці” сплановано на 1 курсі (напрям підготовки “Туризм”), на 3 курсі (напрям підготовки “Фізичне виховання”) замість 4 курсу, передбаченого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 № 969/922/216.

  3. Дисципліну “Безпека життєдіяльності” сплановано на 4 курсі (напрям підготовки “Хімія”) замість 1-2 курсу, передбаченого спільним наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків чорнобильської катастрофи, Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 № 969/922/216.

  4. У навчальних планах спеціальності 7.01020101, 8.01020101 “Фізичне виховання” загальна кількість годин (1296) не відповідає 60 кредитам ECTS.

  5. Навчальні плани підготовки ОКР „спеціаліст”, „магістр” спеціальності “Міжнародна економіка” складаються із одного циклу, що не відповідає вимогам до структури навчальних планів підготовки фахівців. Навчальним планом спеціальності “Туризмознавство” не передбачено природничо-науковий цикл підготовки. У навчальних планах спеціальності “Хімія” та спеціальності “Фізичне виховання” за ОКР “спеціаліст”, “магістр” цикли природничо-наукової, професійної та практичної підготовки об’єднано.

 10. Спостерігається зниження обсягів фінансування договорів госпрозрахункових тем.

 11. Є недоліки при веденні документації приймальної комісії (до складу приймальної комісії не включені представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування).

 12. В університеті щорічно спостерігається тенденція перерозподілу місць доведеного державного замовлення при проведенні зарахування між окремими напрямами та спеціальностями, в основному, природничого блоку, за погодженням з Міністерством освіти, науки, молоді та спорту.

 13. Створений в університеті підрозділ з працевлаштування випускників не повною мірою відповідає вимогам розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року №1726-р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів».


На підставі зауважень та недоліків, виявлених у результаті перевірки, пропонуємо:

 1. Розробити комплекс заходів з приведення структури факультетів та кафедр університету до вимог статі 30 Закону України «Про вищу освіту» та Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 № 1377, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 15.12.2011 за № 1448/20186.

 2. При розробці планів роботи університету передбачати планування усіх видів діяльності університету, а саме: організаційна робота, навчально-методична робота, виховна робота, науково-дослідна робота, підвищення кваліфікації викладачів, профорієнтаційна робота, самостійна робота студентів, розвиток матеріально-технічної бази.

 3. Розробити систему проходження науково-педагогічного стажування чи підвищення кваліфікації викладачами університету з метою виконання вимог до акредитації напряму (спеціальності) підготовки фахівців за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та Ліцензійних умов.

 4. Реорганізувати сектор з розвитку кар’єри та сприяння у працевлаштуванні у окремий структурний підрозділ, який буде сприяти працевлаштуванню студентів та випускників відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №1726-р «Про підвищення рівня працевлаштування випускників вищих навчальних закладів». Внести зміни до «Положення про Сектор з розвитку кар’єри та сприяння у працевлаштуванні студентів та випускників» у частині приведення його у відповідність до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27 квітня 2011 року № 404 «Про затвердження Типового положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і випускників».

 5. Розробити заходи покращення профорієнтаційної роботи університету з метою збільшення кількості вступників на напрями та спеціальності природничого блоку.

 6. До початку 2012/2013 навчального року привести у відповідність до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЄКТС навчальні плани з напрямів підготовки Туризм, Фізичне виховання.

 7. Розробити перспективний план проведення ремонтів у навчальних корпусах та гуртожитках університету, збільшення кількості посадкових місць у читальних залах університету, оновити меблі у навчальних приміщеннях. З метою збільшення кількості ліжко-місць вивільнити площі гуртожитку, що використовуються для організації навчального процесу.

Результати перевірки доведено до керівництва навчального закладу на підсумковій нараді та вказано на необхідність вжити заходів щодо ліквідації виявлених недоліків та порушень, про що поінформувати Державну інспекцію навчальних закладів України до 24.02.2012 р.».


Ми розробили заходи на виконання рекомендацій та усунення виявлених недоліків за результатами перевірки Державної інспекції навчальних закладів згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за №10/7 від 27.01.2012 р.
Зміст

Термін

Відповідальні

1

Ознайомити усі структурні підрозділи з висновками за результатами перевірки з питання стану управлінської діяльності та якості підготовки студентів з окремих нормативних дисциплін.

лютий

2012 р.


Ректор

2

Структуру факультету образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва привести у відповідність до вимог до п. 30 Закону України про вищу освіту шляхом реорганізації двох кафедр на три.

до вересня

2012 р.

Ректор, декан факультету

3

Активізувати роботу щодо завершення та представлення докторських дисертацій доц. Буднікевич І.М. та доц. Мединського С.В. Затвердити тему докторської роботи доц. Лошенюку В.Є.

до кінця

2012 р.

Декани факультетів,

доц. Буднікевич І.М., доц. Мединський С.В.,

доц. Лошенюк В.Є.

4

Систематично заслуховувати, аналізувати та контролювати питання підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних кадрів на засіданнях кафедр та вчених радах факультетів.

постійно

Декани,

завідувачі

кафедр, навчальний відділ

5

Активізувати роботу щодо введення в експлуатацію навчального корпусу № 8, що на вул. Рівненській, з метою вивільнення навчальних кімнат з гуртожитку № 1 і повернення їх у житловий фонд.

до 01.09.2012 р.

Ректор,

проректор з АГР

6

Конкретизувати перспективний план проведення ремонтів у навчальних корпусах та гуртожитках університету.

до 01.04.2012 р.

Проректор з АГР

7

Провести списання літератури, яка втратила актуальність, з метою вивільнення площ у книгосховищі.

до грудня

2012 р.

Директор

бібліотеки

8

Привести у відповідність до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та ЄКТС навчальні плани з напрямів підготовки Туризм, Фізичне виховання.


до вересня

2012 р.

Завідувачі кафедр, методичні ради факультетів (географічного, фізичної культури та здоров’я людини),

навчальний відділ

9

Привести у відповідність ОКХ, ОПП та навчальні плани за ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» з урахуванням останніх вимог, наказів МОНМСУ щодо їхнього змісту та структури.

червень

2012

Декани,

завідувачі кафедр, навчальний відділ, відділ ліцензування та акредитації

10

Модернізувати діяльність відділу інноваційного розвитку університету у пошуку інноваційних партнерів у регіоні.

до кінця 2012 р.

Проректор з наукової роботи

11

До складу приймальної комісії включити представників з органів місцевого самоврядування.

до 01.03.2012 р.

Ректор, відповідальний секретар приймальної комісії

12

При формуванні пропозицій факультетів щодо обсягів держзамовлення на кожен навчальний рік враховувати потреби ринку праці у фахівцях з вищою освітою, кількість випускників та їхню професійну визначеність у виборі майбутньої спеціальності.

грудень-січень поточного року

Декани факультетів, завідувачі кафедр

13

Проводити моніторинг звернень випускників у служби зайнятості у пошуках роботи. Продовжити співпрацю з центрами зайнятості з метою отримання оперативної інформації про наявність вакантних посад.

протягом

року

Декани

факультетів,

завідувачі

кафедр,

студентське

бюро відділу

кадрів, органи

громадського

самоврядування

14

Створити веб-сайт студентсь­кого бюро для сприяння установлення зв'язків з випускниками та роботодавцями.

до 01.09.08

Головний інформаційно-телекомуніка­ційний центр, студентське бюро відділу кадрів, органи громадського самоврядування

15

Обговорити на засіданнях кафедр та Вчених радах факультетів: біології, екології та біотехнології, географічного, економічного, фізичної культури та здоров’я людини, хімічного, юридичного (за участю викладачів, що забезпечують викладання дисциплін, які піддавались міністерським контрольним роботам) результати проведення контрольних робіт та їх розбіжність від показників підсумкового семестрового та ректорського контролю залишкових знань.

лютий

2012 р.

Декани

16

Систематично аналізувати на засіданнях кафедр результатив­ність індивідуальної роботи зі студентами, які мають низький рівень знань.

протягом

року

Завідувачі

кафедр

17

Провести самоаналіз відповідності акредитаційним вимогам:

- Якісного складу науково-педагогічних
кадрів кафедр;

Якості навчально-методичного та інформаційного забезпечення дисциплін;

- Матеріально-технічного забезпечення.

до грудня

2012 р.

Декани,

завідувачі кафедр, навчальний відділ, відділ ліцензування та акредитації, НМЦ

18

3 метою забезпечення високого рівня викладання при плануванні педагогічного навантаження до­тримуватись відповідності (до 5-ти дисциплін на викладача, 250 год. лекцій) п.2 Ліцензійних вимог.

щорічно,

червень

Декани,

завідувачі кафедр

19

Факультетам, кафедрам університету розробити план профорієнтаційної роботи з метою залучення більшої кількості вступників на напрями та спеціальності природничого блоку.


щорічно

Декани,

завідувачі кафедр фізичного, інженерно-технічного факультетів, факультету біології, екології та біотехнології.

Схожі:

Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін iconПро аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін
move to 0-185838
Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін iconПояснювальна записка
Так само не в змозі забезпечити необхідну якість підготовки й механічне об’єднання змісту окремих навчальних дисциплін
Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін iconПояснювальна записка
Так само не в змозі забезпечити необхідну якість підготовки й механічне об’єднання змісту окремих навчальних дисциплін
Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін iconОснови педагогічної майстерності
Так само не в змозі забезпечити необхідну якість підготовки й механічне об’єднання змісту окремих навчальних дисциплін
Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін iconРектор С. В. Мельничук
Методологія дослідження світоглядних культур. Принципи та методи викладання релігієзнавчих дисциплін
Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін iconРектор С. В. Мельничук
Методологія дослідження світоглядних культур. Принципи та методи викладання релігієзнавчих дисциплін
Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін iconМетодичні рекомендації для проходження управлінської практики: Запоріжжя: зну, 2009. с. 19
Програма управлінської практики відповідає навчальному плану підготовки спеціалістів напряму підготовки: 030601 – менеджмент, професійне...
Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін icon6 жовтня 2010 року Ухвала навчально-методичної ради Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури»
«Про якість підготовки, перевірки та оцінки курсових, дипломних проектів. Затвердження опису процедури»
Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін icon„Затверджую Ректор Чернівецького національного
Ю. Федьковича С. В. Мельничук „ 20 р
Мельничук, ректор Про аспекти управлінської роботи та якість підготовки із окремих дисциплін icon„Затверджую Ректор Чернівецького національного
Ю. Федьковича С. В. Мельничук „ 20 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи