Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» icon

Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій»
Скачати 258.42 Kb.
НазваЄ. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій»
Дата13.07.2012
Розмір258.42 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Є.М. Кайлюк, О.А. Карлова


Програми

практики студентів з фаху


за напрямком 0502-Менеджмент,

спеціальності 8.050201- «Менеджмент організацій»


Харків - ХНАМГ - 2008Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-„Менеджмент”,

спеціальності 8.050201-„Менеджмент організацій”. / Укл. Кайлюк Є.М., Карлова О.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. - 26 с.
Укладачі: Є.М. Кайлюк, О.А. Карлова


Рецензент: д.е.н., проф. кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Г.В. Ковалевський


Затверджено кафедрою менеджменту і маркетингу в міському господарстві, протокол № 1 від 28.08.2008 р.

ВСТУППерехід до ринкової економіки зумовив необхідність підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту організацій. В умовах, що характеризуються безперервними змінами соціально-економічного середовища, потрібна швидка адаптація молодих фахівців до виробничих ситуацій. У своїй діяльності вони вирішують широке коло завдань, пов'язаних з дослідженням маркетингового середовища бізнесу, підвищенням ефективності роботи підприємства, пошуком шляхів виходу підприємств з кризового стану, обґрунтуванням вживаних управлінських рішень. Для успішного вирішення завдань, що стоять перед комунальними службами, необхідне розуміння студентами ролі підприємства в умовах ринкової конкуренції і стійкого розвитку міст.

Наявність теоретичних знань і практичних навиків у галузі міського житлово-комунального господарства значною мірою зумовлює ефективність управлінських рішень. Обов'язковим елементом навчального процесу, що сприяє формуванню фахівця високого рівня, є практика. Метою практики є поглиблення теоретичних знань, отриманих студентом при вивченні навчальних дисциплін, конкретизація відомостей і набуття практичних навичок на основі вивчення досвіду роботи підприємств і організацій міського господарства.

Виробнича практика створює умови для отримання студентом навиків роботи за фахом, формування досвіду ухвалення самостійних управлінських рішень на конкретних ділянках роботи в реальних виробничих умовах.


1. Загальні положення

Положення щодо організації практики розроблене на виконання рішення Методичної ради (протокол № 6 від 5.02.2004) відповідно до типового „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів”, затвердженого наказом Міністерства освіти і України від 8 квітня 1993 р. № 93.

У Положенні розглядаються конкретні питання організації, проведення та підведення підсумків практики студентів.

Послідовність і види практики:

 1. з фаху;

 2. переддипломна як економічна і науково-дослідна (далі "переддипломна").

Практика - головна складова безперервної професійно-практичної підготовки спеціалістів. Основна мета практики - набуття студентами практичних навичок роботи на виробництві за обраною спеціальністю.

На базі одержаних в Академії знань, професійних умінь i навичок для прийняття самостійних рішень та практичних навичок, які студенти здобули під час конкретної роботи в реальних умовах практики, проводиться переддипломна (економічна і науково-дослідна) практика. Метою цієї практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці фахівця в галузі обраної професії, самостійне виконання конкретних завдань. Під час цієї практики студенти поглиблюють та закріплюють теоретичні знання з уcix дисциплін навчального плану, збирають фактичний матеріал для виконання дипломної роботи.

Конкретна мета i завдання кожного виду практики визначаються її призначенням, спеціальністю або спеціалізацією, кваліфікаційним рівнем практичних занять та вмінь. Для успішного виконання завдань практики необхідне відповідне організаційно-методичне забезпечення, що передбачає комплекс навчально-методичної документації з кожної спеціальності; наскрізну програму практики, робочі програми й методичні вказівки по всіх видах практики.

Ці документи відображають всі питання, пов'язані з організацією, проведенням, контролем i підведенням підсумків практики магістра.

Особливу увагу треба звернути на підбір баз практики для забезпечення виконання вимог її програми.

До організації i проведення практики мають відношення всі викладачі й підрозділи академії.

Для організаційного i якісного проведення практики студента вказаним вище Положенням встановлюються функції і обов’язки кафедр і викладачів Академії.


^ 1.1. Діюча система підготовки фахівців


Важливу роль у підготовці магістрів відіграє забезпечення системного підходу до процесу формування теоретичних основ і придбання практичних навиків майбутньої виробничої діяльності. Саме системний підхід дозволяє послідовно закріплювати теоретичні знання про підприємства міського господарства, поетапно переходити від теоретичного ознайомлення з їх діяльністю як елемента господарської системи до вивчення технологічних особливостей, порядку планування показників, причин і тенденцій їх зміни. З метою реалізації системного підходу студенти крім аудиторних занять проходять на 5 курсі комплексну практику з фаху і переддипломну практику:

Терміни проведення практик встановлюються в кожному навчальному році. Тривалість практик визначається навчальними планами і складає:

комплексна з фаху – 4 тижні;

переддипломна – 2 тижні.

Керівництво практиками здійснюють від Академії викладачі кафедри менеджменту і маркетингу (відповідно до наказу по академії), від підприємства (бази практики) - провідні його фахівці (відповідно до наказу, виданому на підприємстві). Студенти відряджаються на базу практики на підставі документального підтвердження готовності підприємства забезпечити керівництво практикою, надати необхідні для написання звіту дані бухгалтерської і статистичної звітності, забезпечити дотримання вимог охорони праці.

У процесі проходження практики за її ходом здійснюється контроль. Метою цього контролю є виявлення і усунення недоліків, надання практичної допомоги студентам щодо виконання програми практики, підвищення ефективності її проходження.

Контроль з боку академії здійснюють керівник практики, завідувач профілюючої кафедри, представники ректорату та інспекторської групи. Перевіряючий вживає оперативні заходи для усунення виявлених недоліків. Про серйозні недоліки він доповідає керівництву академії і підприємства - бази практики.

Табельний облік відвідування студентів веде керівник практики від підприємства. Перевірка виконання програми практики проводиться у формі поточного і підсумкового контролю. Поточний контроль здійснюється керівниками практики від академії і підприємства по кожному студенту на підставі щоденника виробничої практики і зібраних матеріалів відповідно до програми практики.

Для підвищення дієвості поточного контролю і ритмічності роботи практиканти повинні регулярно заповнювати щоденник практики. У щоденнику повинна відображатися виконана робота. Щоденник підписують керівники практики від академії і підприємства.

Студенти, які проходять практику в Харкові, зобов'язані щонеділі подавати керівникові практики звіт про виконану роботу.

Решту студентів контролюють за індивідуальною схемою.


^ 1.2. Вимоги до баз практики


Практику проводять на підприємствах міського господарства, що представляють основні підгалузі житлово-комунального господарства. Вибір баз здійснює кафедра менеджменту і маркетингу з урахуванням завдань практики і можливостей їх реалізації.

Як бази практик рекомендується вибирати підприємства, які мають договори з академією про підготовку для них фахівців. Заявку на оформлення договору з підприємством як базою практики випускаюча кафедра подає у навчальний відділ. Останній оформляє всю необхідну документацію з укладання договору з підприємством. Підприємства - бази практик повинні задовольняти наступні вимоги:

- мати високий рівень техніки і технології, організації і культури праці;

- забезпечувати можливість послідовного проведення більшості видів практики при дотриманні умов спадкоємності їх робочих програм;

- мати достатню інформаційно-статистичну базу для даного виду практики.


^ 1.3. Обов'язки профілюючої кафедри


Профілююча кафедра є основним підрозділом, який організує i проводить практику. Вона здійснює:

 • організаційно-методичне забезпечення практики;

 • безпосередню організацію практики на виробництві;

 • науково-методичне керівництво практикою;

 • контроль за організацією i якісним проведенням практики;

 • підготовку i проведення підсумків практики;

 • аналіз результатів практики по кафедрі й розробку її удосконалення. Посадові особи кафедри при організації i проведенні практики:

 • завідувач кафедри;

 • відповідальний викладач на кафедрі організації практик;

 • керівники практики студентів від кафедри.

^ 1.4. Обов'язки керівника практики від академії


Керівник практики від академії:

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед відправкою студентів на практику;

- доводить до студентів перелік питань, які повинні бути відображені в звіті з практики з урахуванням специфіки підприємства;

- проводить у процесі практики консультативну роботу із студентами, виконує поетапний контроль ходу виконання програми практики;

- проводить вибірковий контроль над дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку;

- здійснює захист звітів у встановлені терміни;

- інформує кафедру про підсумки практики.


^ 1.5. Обов'язки підприємства - бази практики


Підприємства, що є базами практики, надають відповідно до програми студентам місця практики, забезпечують найбільш ефективне її проходження;

- створюють необхідні умови для отримання студентам під час проходження практики знань за фахом з урахуванням спеціалізації;

- дотримують узгоджені з академією календарні графіки проходження практики;

- забезпечують дотримання вимог з охорони праці (включаючи при необхідності інструктаж по ТБ);

- надають студентам-практикам можливість користуватися наявною літературою, техніко-економічною та іншою документацією і звітністю;

- забезпечують і контролюють дотримання студентам-практикантам правил внутрішнього трудового розпорядку, встановлених для даного підприємства, у тому числі часу початку й закінчення робіт.

Загальне керівництво практикою студентів покладається наказом на одного з керівників або висококваліфікованих фахівців підприємства.

Безпосереднє керівництво виробничою практикою в службі, відділі і т.д. покладається наказом керівника підприємства на фахівців або керівний склад структурних підрозділів.

Керівник практики студентів від служби (відділу), який здійснює безпосереднє керівництво практикою:

- організовує проходження практики закріплених за ним студентів (не більше 4 - 5 студентів-практиків) у тісному контакті з керівництвом академії;

- знайомить студентів з організацією робіт на конкретному робочому місці, організацією виробництва, праці й управління в службі (відділі) основними техніко-економічними показниками і завданнями підвищення ефективності роботи підприємства та його структурних підрозділів;

- здійснює постійний контроль над роботою студентів, допомагає їм правильно виконувати всі завдання на робочому місці, консультує з виробничих питань; контролює ведення щоденників (при їх наявності), підготовку звітів студентів-практикантів, складає на кожного студента відгук.

Відгук керівника практики від підприємства додають до звіту з практики або заносять у відповідний розділ щоденника практики. У відгуку повинна бути дана характеристика студента як фахівця, що володіє знаннями, уміннями і навиками для вирішення практичних завдань в професійній діяльності на рівні підприємства (об'єднання) і його підрозділів; вказані недоліки й пропуски в підготовці фахівця, здатність його до творчого мислення в організаторській і управлінській діяльності, ініціативність та дисциплінованість. У відгуку треба також перерахувати недоліки в проходженні практики і дати оцінку виконаних студентом робіт ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").


^ 1.6. Обов'язки студентів на практиці


Не менше ніж за 10-15 днів до початку практики студенти повинні чітко знати:

- на якому підприємстві вони проходять практику;

- строки практики;

- прізвище, ім'я та по-батькові керівника практики від кафедри, його координати;

- місце i час зустрічі з керівником у перший день практики.

Мати:

- календарний графік проходження практики;

- індивідуальні завдання i знати особливості їx виконання.

Студенти повинні своєчасно прибути на базу практики.

Після прибуття на базу практики студенти повинні отримати перепустки i пройти інструктаж з техніки безпеки (вступний i на робочому місці) з оформленням необхідної документації.

У процесі проходження ycix видів практик студент зобов'язаний:

1. Повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики i вказівками її керівника.

 1. Вивчати й додержуватися правил охорони праці, техніки безпеки i
  виробничої санітарії.

 2. Підпорядковуватися діючим на підприємстві правилам внутрішнього трудового розпорядку i режиму робочого дня (вихід на роботу, перерва на обід, тривалість робочого дня).

 3. Систематично вести щоденник, в якому відображається
  виконання практики по етапах.

 4. Вивчати відповідну спеціальну літературу, законодавчі й нормативні
  документи в галузі фінансово-економічної діяльності.

 5. Знайомитися зі стандартами ведення фінансово-бухгалтерської документації, її змістом i принципами роботи з нею.

У кінці практики студенти:

- закінчують роботу над індивідуальними завданнями і над звітом з практики.


^ 1.7. Організація практики


Для організації практики необхідно вирішити наступні питання:

а) інформування студентів про завдання майбутньої практики, її терміни і вимоги до баз практики (кафедра менеджменту і маркетингу);

б) оформлення студентами документів, що підтверджують згоду підприємства на здійснення керівництва практикою (договір або лист) у терміни, встановлені кафедрою;

в) формування проекту наказу по академії про направлення студентів на практику (кафедра);

г) проведення наради із студентами перед початком практики і видача направлень на практику (кафедра);

д) прибуття студентів на базу практики у встановлені терміни і, при необхідності, оформлення пропуску і проходження інструктажу з техніки безпеки;

е) видання наказу по підприємству про призначення керівника і терміни практики;

ж) виконання завдань практики, написання звіту, його оформлення відповідно до вимог і в терміни, вказані в направленні на практику;

з) захист звіту (дата визначається керівником від ХНАМГ).

Після закінчення практики студент складає залік (захищає звіт) з оцінкою, що диференціюється, в комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівники практик від академії і підприємства. За відсутності керівника від виробництва враховують його оцінку знань студента відповідно до відгуку керівника.


На залік студент подає:

- звіт з практики, завірений печаткою;

- щоденник практики, підписаний керівниками практики від підприємства і керівником від академії;

- коротку письмову характеристику, надану керівником практики від підприємства;

- робочі матеріали (форми, схеми, креслення, графіки і т. д.).

При оцінці підсумків роботи студента на практиці береться до уваги його характеристика, надана керівником практики від підприємства.

Студент, який не виконав програму практики, отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на практику або розглядається питання про його подальше перебування в академії відповідно до рішення керівництва ХНАМГ.


^ 1.8. Вимоги до оформлення звіту з практики


Повністю оформлений звіт одночасно із щоденником підписуються керівником практики від підприємства і подається на кафедру не пізніше 3 днів після закінчення практики.

До звіту додають: первинні документи, схеми, графіки, таблиці даних, щоденник практики. Обсяг - до 40 сторінок комп'ютерного тексту.

Звіт з практики приймає комісія, яка призначається завідувачем кафедри, і оцінює за чотирибальною системою.

Оформлення записки (звіту) проводиться студентом відповідно до "Методичних вказівок з оформлення письмових робіт, курсових і дипломних проектів", розроблених кафедрою.

Статистичний матеріал повинен відображати дані (план і факт) для звіту з фахової практики за 2 роки, з переддипломної практики - 3 роки. За відсутності планових показників по окремих видах діяльності допускається використання тільки фактичних даних.

^ 2. Програми практик

2.1. Програма комплексної практики з фаху


Вступ. Обсяг 2-3 стор. Розкриває роль, яку відіграє підприємство даної галузі в системі міського господарства, важливість забезпечення комплексного розвитку міста і планування діяльності конкретного об'єкта.

Характеристика підприємства (10-15 стор.) У ході написання цього розділу:

- наводять організаційну структуру підприємства;

- розкривають завдання, що стоять перед основними підрозділами і відділами;

- наводять приклади механізму забезпечення злагодженої роботи підрозділів;

- висвітлюють порядок взаємостосунків на рівнях:

а) підприємство - вищестояща організація;

б) підприємство - структурний підрозділ

(доведення показників діяльності, взаєморозрахунки, виділення фундацій, порядок дотування і т.д.).

Виробнича програма (для всіх підприємств, окрім житлово-експлуатаційних). При написанні цього розділу:

- наводять показники виробничої програми підприємства в цілому і показники, що характеризують діяльність підрозділів, дають їх характеристику;

- висвітлюють порядок планування основних показників;

- роблять посилання на джерела отримання цифрового матеріалу (форми звітності, інструкції, накази і т.п.);

- на основі отриманих знань про механізм планування проводять аналіз динаміки показників, в якому вказують причини відхилення фактичних показників від планових.

При проходженні практики в житлово-експлуатаційних організаціях замість розділу "Виробнича програма" виконують розділ "Формування доходів". При цьому наводять:

- структуру доходів;

- порядок і практику планування окремих статей доходів;

- роблять посилання на джерела отримання інформації (форми звітності, інструкції, накази і т.п.);

- визначають динаміку питомих доходів і темпів їх зміни в цілому і по окремих статтях;

 • на основі отриманих знань про механізм планування статей доходів проводять аналіз причин відхилень фактичних і планових показників.

Основні фонди. Розкриваючи зміст даного розділу:

- наводять структуру основних фондів;

- описують систему і порядок планування ремонтів;

- розраховують показники технічного стану;

- визначають коефіцієнти використання основних фондів організацій;

- розрахунки доповнюють посиланнями на джерела отримання цифрової інформації, оцінкою зміни показників і описом причин;

- описують організацію матеріально-технічного забезпечення на підприємстві, порядок планування потреби в ресурсах;

- порядок збору інформації про потребу в ресурсах, визначення термінів і обсягів поставок.

Для житлово-експлуатаційних організацій цей розділ доповнюють характеристикою житлової фундації (поверховість, матеріал стін, рівень впорядкування, рік споруди).

Показники з праці і її оплати. Вивчаючи ці показники:

- знайомляться з нормативною базою і порядком планування показників з праці і її оплати;

- наводять структуру чисельності працівників;

- характеризують рівень укомплектованості кадрами;

- наводять приклади розрахунку планової чисельності (основних категорій працівників);

- визначають показники руху кадрів;

- вказують для яких категорій працівників на даному підприємстві використовуються ті або інші форми і системи оплати праці;

- описують механізм встановлення доплат і преміальних виплат, наводять вживані на підприємстві види доплат і надбавок, розкривають суть діючої системи преміювання (виклад матеріалу супроводжують прикладами).

Собівартість (витрати). У цьому розділі необхідно:

- вказати нормативні документи, якими керуються на підприємстві при визначенні собівартості (включаючи галузеві інструкції, рекомендації і т.п.);

- навести структуру витрат за економічними елементами і описують порядок планування (наводять приклади по найважливіших складових елементах);

- наводять структуру витрат по статтях калькуляції (типової або прийнятої на підприємстві);

- визначають причини відхилення планових і фактичних витрат;

- вивчають і описують механізм обліку чинника інфляції при визначенні очікуваних витрат у плановому періоді.

Планування результатів діяльності. У цьому розділі:

- висвітлюють порядок планування доходів від основної діяльності;

- описують, які на підприємстві є резерви зростання доходів;

- наводять рівень покриття витрат власними доходами;

- розкривають економічний механізм надходження засобів від вищестоящої організації або місцевого бюджету;

- показують динаміку й структуру балансового прибутку (збитків);

- як узагальнюючий показник ефективності роботи підприємства розглядають динаміку рентабельності (збитковості).


^ Актуальні проблеми підприємств галузі. У цьому розділі:

- наводять думки вчених України і країн ближнього, а також далекого зарубіжжя про основні проблеми, що стримують розвиток підприємств і галузі в цілому, знижують ефективність їх діяльності. Крім того, описують заходи, що проводились на виробництві останніми роками з метою:

- підвищення доходів;

- вдосконалення технологій;

- скорочення витрат;

- вдосконалення організації робіт і т.д.

Форми звітності, нормативний матеріал, що використовувалися для обґрунтовування висновків і розрахунків, виносять в додатки.


^ 2.2. Програма комплексної переддипломної практики


Метою практики є збір і первинна обробка даних (первинний варіант аналізу господарської діяльності), необхідних для виконання дипломного проекту. В ході проходження переддипломної практики студент повинен вирішити три завдання:

1) зібрати необхідний матеріал для аналізу господарської діяльності і написати його перший варіант. У подальшому викладений матеріал допрацьовуватиметься з урахуванням зауважень керівника дипломного проекту і комісії, що приймала захист звіту з практики.

Студент повинен володіти питаннями менеджменту і маркетингу підприємства міського комунального господарства. У звіті робиться наголос не на їх описі, а на аналізі динаміки показників господарської діяльності об'єкта, встановленні причинно­-наслідкових зв'язків зовнішнього і внутрішнього середовища бізнесу. Звіт завершується висновками, підсумками аналізу (виробнича програма, показники по праці і його оплаті, собівартості і т.д.).


У висновках повинні знайти відображення питання обґрунтування актуальності вибраної теми дипломного проекту. Під час проходження практики необхідно зібрати матеріал для написання проектної частини, а також з БЖД відповідно до рекомендацій кафедри. Отримані у процесі навчання теоретичні знання і практичні навички дозволяють студентам вирішувати питання управління, розуміти процеси, що відбуваються на підприємстві, тому в звіті про переддипломну практику обов'язково необхідно приділити обґрунтуванню теоретичних положень. Далі йде теоретична частина, яка є оглядом проблем, що стоять в економічній області перед підприємствами галузі. Студент розробляє її на підставі вивчення спеціальної літератури, узагальнення думок провідних фахівців-виробничників, вивчення діючих законодавчих і нормативних документів з проблеми дослідження і т.д. Для ілюстрації і обґрунтування положень, що висуваються, рекомендується використовувати цифровий матеріал, у тому числі дані аналізу діяльності підприємства - бази практики. Теоретична частина повинна дати картину основних проблем підприємств галузі. Серед цих проблем виділяють питання, що знаходять розвиток у пропозиціях, наведених у проектній частині диплому. Тим самим здійснюється обґрунтування важливості й актуальності вибраної тематики.

Пропозиції мають бути логічно пов'язані з теоретичною частиною - заходами економічного або технічного характеру, що випливають з тематики проекту і висновків теоретичної частини. Вони повинні підкріплюватися розрахунком впливу пропонованих заходів на діяльність підприємства (бази дипломного проектування) або супроводжуватися посиланнями на провідних фахівців з проблеми дослідження і на статистичні матеріали, якщо пропозиції мають більше теоретичний, ніж прикладний характер.


^ 2.3. Зміст звіту


У звіті з практики відображають наступні питання:

характеристика підприємства в цілому;

історія підприємства і перспективи його розвитку. Основні види продукції (послуг) і їх техніко-економічна характеристика;

послідовність виробничих процесів на підприємстві. Відділи, цехи, служби підприємства, їх завдання, структура, приклади основних робіт, виконуваних в попередньому році;

ознайомлення з основними напрямами організаційно-технічних і всіма заходами, що відносяться до виробничого підрозділу ­об'єкта практики студента. Заходи з охорони навколишнього середовища, реалізовані в попередньому році.

До звіту з переддипломної практики повинні ввійти такі розділи:

1. Дані про результати діяльності підприємства і короткі висновки за наслідками аналізу показників діяльності підприємства (30-35 стор.)

2. Проблеми розвитку галузі (до 5 стор.)

3. Обґрунтування пропозицій за темою дослідження (10-15стр.)

У розділ "Проблеми розвитку галузі" необхідно включити перелік основних проблем галузі відповідно до напряму дослідження (тематикою дипломного проекту), обґрунтувати актуальність пропозицій студента, що покладенні в основу проектної частини дипломного проекту. Оскільки в звіті з переддипломної практики ставиться завдання визначення стратегії написання дипломного проекту, обсяг даного розділу рекомендується до 5 стор.

Складання звіту з переддипломної практики готує студента до роботи над проектом, що дозволяє завчасно оцінити фактичні результати роботи об'єкта і сформулювати майбутню тему дослідження.


^ 3. Уміння, які набувають студенти в період проходження комплексної практики з фаху і переддипломної практики


Після проходження практики, залежно від її бази, студент повинен знати і вміти:

 • використовувати сучасні методики, з позицій системного підходу проводити комплексний аналіз діяльності організації;

 • проводити системний аналіз макро- і мікросередовища міського господарства, моніторинг основних конкурентів на ринку, в тому числі на світовому;

 • оцінювати, діагностувати й прогнозувати поведінку міських систем, брати участь у розробці програм та проектів;

 • аналізувати бізнес-системи і брати участь у розробці проектів їх удосконалення;

 • аналізувати інституціональні системи, брати участь у розробці проектів їх розвитку;

 • розробляти план маркетингових досліджень, здійснювати маркетингові дослідження у міському господарстві з метою визначення сегмента ринку, потенційних споживачів, їх поведінкових особливостей та мотивації попиту, мережі збуту, комунікаційних заходів;

 • обґрунтовувати варіанти цінової політики в умовах змін попиту;

 • аналізувати й прогнозувати основні кон’юнктуротвірні фактори потенційних ринків збуту, виявляти нових споживачів;

 • розраховувати місткість ринку, прогнозувати попит на продукцію;

 • за матеріалами маркетингових досліджень визначати позицію організації на ринку, обирати свій сегмент;

 • досліджуючи і прогнозуючи вплив факторів сезонності, коригувати відповідні зміни обсягів, асортименту, сезонних цін;

 • аналізувати, планувати й прогнозувати обсяг реалізації продукції та послуг на різні періоди;

 • на основі аналізу використання робочого часу складати плани особистої роботи, планувати час як ресурс;

 • використовуючи різні джерела інформації, формувати інформаційне забезпечення управління організацією;

 • формулювати економічну постановку завдань, брати участь у розробці алгоритмів і програм;

 • ефективно використовуючи можливості автоматизованого робочого місця, оперативно переробляти масиви різної інформації, проводити діагностику управлінської ситуації в умовах обмеженості часу;

 • на основі інформаційного забезпечення та комп’ютерних технологій розробляти достатню кількість альтернативних варіантів рішень;

 • виходячи з критеріїв соціально-економічної ефективності та екологічної безпеки, на основі наукових методів і моделей оцінювати альтернативи, обґрунтовувати, здійснювати вибір оптимальної альтернативи;

 • на основі сучасного програмного забезпечення використовувати ЕОМ для оптимізації рішень;

 • слідкувати за змінами в законодавстві, орієнтуватися в нормативних актах, забезпечувати правомірність діяльності;

 • забезпечувати участь працівників усіх рівнів у прийнятті рішень;

 • визначати вплив факторів зовнішнього середовища на діяльність організації, адаптувати організацію до швидкозмінного зовнішнього середовища;

 • використовуючи нормативно-правові інструменти, на основі дослідження факторів прямої і непрямої дії організовувати співпрацю із суб’єктами зовнішнього середовища;

 • встановлювати, підтримувати й розвивати ділові стосунки з іншими організаціями;

 • забезпечувати захист інтересів підприємства в системі корпоративного бізнесу;

 • організовувати розробку програми забезпечення якості продукції від проек­тування до експлуатації, впроваджувати наукові методи управління якістю продукції;

 • формувати банк стандартів, технічних умов, слідкувати за змінами в них;

 • організовувати порівняльно-аналітичний моніторинг споживчої якості продукції конкурентів, дослідження реакції споживачів на якість продукції;

 • на основі маркетингового підходу вносити рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості;

 • згідно з чинним законодавством і на основі стандартів підтримувати на належному рівні якість продукції та послуг, захищати споживача від дефектної продукції;

 • співпрацювати з державними й громадськими інституціями, які забезпечують захист прав споживачів;

 • дотримуватися правових норм, галузевих регламентуючих нормативів з охорони праці;

 • розробляти заходи щодо покращання умов праці, запобігання професійним захворюванням і виробничому травматизму;

 • проводити інструктування підлеглих з техніки безпеки, забезпечувати навчання персоналу з питань охорони праці, техніки безпеки;

 • дотримуватися чинного законодавства щодо соціальних гарантій працівників;

 • брати участь у розробці додаткових соціальних гарантій організації, в підготовці колективного договору;

 • проводити переговори між роботодавцями й працівниками щодо укладання колективного договору;

 • конструктивно взаємодіяти з профспілками;

 • аналізувати діючі організаційні структури управління;

 • збалансовувати відповідальність та повноваження, визначати та формувати центри відповідальності;

 • на основі розподілу повноважень та відповідальності між ланками й рівнями проектувати організаційні структури управління;

 • складати посадові інструкції та положення про структурні підрозділи;

 • удосконалювати організаційні й технологічні взаємозв’язки між підрозділами й службами підприємства, механізм їх координації;

 • делегувати повноваження, розподіляти права, відповідальність та обов’язки між виконавцями;

 • за допомогою маркетингових досліджень і рекламної діяльності формувати попит на продукцію та послуги організації, здійснювати маркетингову політику просування продукції на ринку;

 • на основі вивчення можливостей потенційних комерційних партнерів, аналізу ефективності господарських зв’язків з урахуванням територіального розміщення продуктивних сил приймати рішення щодо каналів реалізації продукції;

 • за сучасними методиками визначати, розраховувати й аналізувати комерційні ризики;

 • здійснювати ринкове коригування цін;

 • обирати оптимальні маркетингові комунікації;

 • укладати угоди з постачальниками та споживачами;

 • організовувати рекламну діяльність, стимулювати збут;

 • обґрунтовувати альтернативні стратегії зовнішньоекономічної діяльності, а також механізм їх реалізації;

 • аналізувати експортні можливості організації та її імпортні потреби;

 • на основі ринкових досліджень вивчати можливості потенційних закордонних партнерів, аналізувати ефективність зовнішньоекономічних зв’язків з урахуванням світового розподілу праці;

 • приймати рішення щодо каналів реалізації продукції та каналів надходження ресурсів, укладати угоди із закордонними постачальниками й споживачами і забезпечувати їх реалізацію;

 • організовувати матеріально-технічне постачання, виконувати збутову діяльність на зовнішніх ринках;

 • на основі досліджень світового ринку вивчати можливості закордонних партнерів, оцінювати конкурентний статус і потенціал співвласників спільного підприємства;

 • готувати документи щодо створення спільних підприємств;

 • здійснювати контрольно-аналітичні функції щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємств міського господарства;

 • відповідно до регламентуючих документів здійснювати співпрацю з банками, страховими компаніями та іншими кредитно-фінансовими установами;

 • аналізувати витрати робочого часу, визначати пріоритетність видів діяльності, складати реалістичні й гнучкі плани особистої роботи;

 • на основі планування робочого часу здійснювати раціональну організацію управлінської праці;

 • організовувати й обладнувати робочі місця апарата управління;

 • працювати з фіксованою інформацією, з довідковою літературою, складати тексти доповідей, виступів, статей;

 • готувати й проводити наради й збори, здійснювати всі інші види управлінської діяльності; вести приймання відвідувачів;

 • за допомогою технічних засобів зв’язку, безпосереднього спілкування підтримувати ділові контакти, вести ділову бесіду із закордонними партнерами, в тому числі однією з іноземних мов.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Нормативні посилання на державні галузеві стандарти:

ДК 003 – 95 Державний класифікатор професій;

ДК 009 – 96 Державний класифікатор видів економічної діяльності;

ДСВО 01 – 98 Основні положення;

ДСВО 02 – 98 Терміни та визначення;

ДСВО 04 – 98 Освітній рівень „повна вища освіта”;

ДСВО 07 – 98 Освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст”;

ГСВО МОН Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста зі спеціальності „Менеджмент організацій”;

ГСВО МОН Засоби діагностики рівня якості освітньо-професійної підготовки спеціаліста зі спеціальності „Менеджмент організацій”;

ДСТУ 3739 – 98 Положення про проведення державного класифікатора;

ДК 003 – 95 „Класифікатор професій”;

Тести об’єктивного контролю якості освітньо-професійної підготовки фахівця.

2. Андрєєва М.М., Бардаков В.А., Кайлюк Є.М., Карлова О.А., Лелюк В.О., Берзон Д.О. Методичні рекомендації до виконання дипломних проектів та магістерських робіт для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”. – Харків: ХНАМГ, 2004. – 70 с.

3. Бардаков В.А., Карлова О.А. Програма курсу “Менеджмент організацій” і методичні вказівки до виконання курсового проекту “Менеджмент у міському господарстві” (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей “Менеджмент у міському господарстві”, “Менеджмент енергетики”, “Інформаційний менеджмент”). – Харків: ХДАМГ, 2002.– 40 с.

4. Бардаков В.А. Оцінка ефективності. Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломного проекту (для студентів спеціальностей ОВ, ВВ, ТГВ, ІМ, МО, ММГ, ЕПМГ і др.). – Харків: ХДАМГ, 2003. – 68 с.

5. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посібник для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи вищої освіти. – К., 1997. – 64 с.

6. Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту): Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998р., №65.

7. Про введення в дію Переліку напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Наказ Міністерства освіти України від 13.11.1997 р., № 405.

8. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник для вузів. – Харків, 1998.– 288 с.


Навчальне видання


Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-„Менеджмент”,
^

спеціальності 8.050201-„Менеджмент організацій”.
Укладачі: Кайлюк Євген Миколайович, Карлова Олена Анатоліївна


Редактор: М.З. Аляб’єв


План 2008, поз. 402М

___________________________________________________________________


Підп. до друку 29.08.2008 Формат 60х841/16 . Папір офісний

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,1 Обл.-вид. арк. 1,2

Тираж 50 прим. Замовл. № ______.

___________________________________________________________________


ХНАМГ 61002, м. Харків, вул. Революції, 12

___________________________________________________________________


Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12


Схожі:

Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» iconЄ. М. Кайлюк, О. А. Карлова, О. В. Бондаренко Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій»
Рецензент: д е н., проф кафедри менеджменту І маркетингу в міському господарстві Г. В. Ковалевський
Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» iconЗ дисципліни "Управління витратами підприємства" для напряму підготовки 0502 "Менеджмент", спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця, робочого навчального плану, освітньо-професійної програми...
Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» iconДо виконання контрольної роботи з курсу «стратегічний менеджмент»
«Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0502 – «Менеджмент», спеціальності...
Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» iconГ. В. Стадник Наскрізна програма
Наскрізна програма виробничої практики студентів напряму підготовки 0502 «менеджмент» освітнього рівня бакалавр спеціальності 0502...
Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» iconСтратегічний менеджмент для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 050201, 050201 – «Менеджмент організацій»
Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник для студентів 5 курсу денної І заочної форм навчання спеціальності 050201, 050201 –...
Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» iconЗ дисципліни "Основи менеджменту" для напряму підготовки 0502 спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" Факультет економіки та менеджменту
Робоча програма розроблена на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців...
Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Основи менеджменту" для студентів фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності 050201 "Менеджмент організацій" денної І заочної форм навчання
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Менеджмент організацій" фахового напряму 0502 "Менеджмент" спеціальності...
Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» iconО. А. Карлова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент мг» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за...
Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» iconО.І. Юдін, С. О. Россохін
Юдін О.І., Россохін С. О. Менеджмент організацій: Конспект лекцій для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом...
Є. М. Кайлюк, О. А. Карлова Програми практики студентів з фаху за напрямком 0502-Менеджмент, спеціальності 050201- «Менеджмент організацій» iconРобоча програма та Програма
Робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент організацій» для студентів 5 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи