К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом icon

К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
НазваК. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
Сторінка1/8
К. О. Великих<><><><>МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ<><><><>ДО ВИКОНАННЯ ЕКО
Дата13.07.2012
Розмір1.14 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


О. С. Качев, К. О. Великих


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ


ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ З РОЗРОБКИ

ЕЛЕКТРОМЕРЕЖНИХ ОБ’ЄКТІВ


(для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності

7.090603 – «Електротехнічні системи електроспоживання»)


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2008
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.090603 – „Електротехнічні системи електроспоживання”) / Укл.: Качев О.С., Великих К.О. –Харків: ХНАМГ, 2008.- С.36.


Укладачі: к.е.н., доц. О.С.Качев, к.е.н., доц. К.О.Великих


Рецензент: к.е.н., проф. Є.М.Кайлюк


Рекомендовано: каф. «менеджменту та маркетингу в міському господарстві», протокол № 8 від 30.01.2008р.

^ ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Економічна частина дипломного проекту повинна включати економічні розрахунки розробок, виконаних в основній частині проекту, мати необхідні пояснення до них, а також посилання на відповідні літературні джерела й нормативні акти.

Методичні вказівки призначені для розрахунку економічної частини проектів електромережних об'єктів (ЕМО).

До складу ЕМО включають: міські мережі, підстанції, лінії електропостачання та інші енергетичні об'єкти.

Обсяг економічної частини повинен складати 10-15% загального обсягу проекту, графічна частина - один аркуш. Графічну частину виконують як демонстраційний аркуш техніко-економічних показників (за узгодженням з консультантом економічної частини диплому).

В економічній частині дипломного проекту виконують розрахунки капітальних та експлуатаційних витрат, а також комплекс техніко-економічних показників, що характеризують проектований об'єкт. У розрахунок в загальному випадку включають такі розділи: кошторис, розрахунок чисельності персоналу, розрахунок річних експлуатаційних витрат, а також собівартості одиниці продукції, основні техніко-економічні показники споруди і експлуатації проектованого об'єкта.


^ 1. ВИБІР ВАРІАНТА ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ

Вибір варіанта технічного рішення базується на [1]. Принципи, покладені в основу методики, відповідають вимогам, прийнятим у світовій практиці, у зв'язку з чим вони можуть застосовуватись при здійсненні проектів спільно із зарубіжними інвесторами, а також для перевірки ефективності залучення іноземних інвестицій.

Вимоги методики розповсюджуються на всі організації, які виконують проекти енергетичних об'єктів в Україні. Вони є обов'язковими для проектів, що виконують на замовлення або при частковій участі держави.

В умовах ринкових відносин існують різні форми власності. При цьому можуть використовуватись різні джерела фінансування капітальних вкладень, які мають безпосередній або побічний вплив на прибуток. У зв'язку з цим, при визначенні економічної ефективності капітальних вкладень в енергетичні об'єкти, а також виборі варіанта, виходять з таких положень:

  • основними критеріями ефективності капітальних вкладень є показники, що ґрунтуються на оцінці прибутку й рентабельності, відповідають загальноприйнятим в країнах з ринковою економікою;

  • норматив ефективності дорівнює нормі дисконтування, яку приймають залежно від конкретних умов і, як правило, яка відповідає процентній ставці Національного банку України на довготермінові вклади;

  • обсяги капітальних вкладень і річних витрат виробництва визначають, як правило, за діючими цінами, тарифами й нормативами (в розрахунку на віддалену перспективу - за прогнозними оцінками, що враховують тенденції зміни вартості обладнання, будівельно-монтажних робіт, палива);

  • розрахунковий період приймають, як правило, рівним тривалості будівництва плюс 15 років, що відповідає терміну служби основного обладнання (з урахуванням його морального зносу);

  • амортизаційні відрахування на реновацію визначають з урахуванням їх дисконтування, тобто за формулою складних відсотків;

  • при виконанні розрахунків, як правило, слід врахувати інфляцію, а також невизначеність початкової інформації і обумовлений цим ризик.

Вибір критерію, що використовується в кожному конкретному випадку, залежить від характеру завдання, яке вирішується.

У розробках, що проводяться в дипломних проектах, доцільний критерій мінімуму приведених витрат, тому що порівнюються варіанти технічного вирішення завдання, необхідність здійснення якого апріорно визначена і не потрібна оцінка загальної ефективності інвестицій, причому продукція, що реалізується, у всіх варіантах однакова (за кількістю і режимом споживання).

Критерій мінімуму приведених витрат може застосовуватись для порівняння альтернативних варіантів при дотриманні таких умов:

  • вартість реалізованої продукції у всіх варіантах однакова;

  • всі варіанти зведені до порівнянного вигляду.

Приведені витрати 3пр являють собою суму річних витрат (собівартості) і нормативного прибутку, тобто характеризують нижчу межу вартості реалізації продукції, при якій здійснення інвестицій є рівноважним альтернативному вкладенню капіталу з нормативом ефективності Е:

З=ЕК+В, (1.1)

де К - капітальні вкладення;

В - щорічні витрати (включаючи амортизаційні відрахування на реновацію).

Формулу (1.1) можна використовувати у разі здійснення інвестицій протягом одного - двох років і практичної сталості щорічних витрат.

У разі здійснення інвестицій протягом декілька років та зміни витрат за роками розрахункового періоду, необхідно враховувати динаміку:

З = (1.2)

де t - поточний рік;

Т - останній рік розрахункового періоду, за межами якого інвестиції не здійснюються й щорічні витрати не змінюються; К t , В t - капітальні вкладення і річні витрати поточного року;

ВН - незмінні за роками витрати періоду нормальної експлуатації (починаючи від року t = Т+1).


^ 2. РОЗРАХУНОК КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖНИХ ОБ’ЄКТІВ


Розмір витрат на капітальне будівництво ЕМО розраховують на основі проектно-кошторисної документації. Кошторисна вартість будівництва являє собою суму коштів, розраховану на підставі кошторисної документації відповідно до проекту. Для розрахунку кошторисної вартості будівництва ЕМО складають зведений кошторисний розрахунок (ЗКР), який в кожному випадку погоджують з керівником економічної частини диплому. ЗКР треба оформлювати у вигляді табл. 2.1, з урахуванням конкретних особливостей проектованого об'єкта. У дипломному проекті прораховують планово-проектний кошторис ЕМО.

Таблиця 2.1 - Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва ЕМО (вказати конкретний об’єкт)

^ Найменування глав, об'єктів, робіт і витрат

Кошторисна вартість, тис. грн.

Структура, %
будівельно-монтажних робіт

обладнання

інших витрат

загальна на об'єктПС

ПЛ

ПС

ПЛ

ПС

ПЛ

ПС

ПЛ

усього по розрахунку
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Глава 1. Підготовка території будівництваГлава 2. Основні об'єкти будівництва^ Глава 3. Об'єкти обслуговуючого і підсобного призначення^ Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства^ Глава 5. Об'єкти транспортного господарства і зв'язку^ Глава 6. Зовнішні мережі і

споруди

водопостачання, каналізації і газифікаціїПродовження табл. 2.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

^ Глава 7. Благоустрій територіїПідсумок у гл.1-7^ Глава 8. Тимчасові будинки та спорудиПідсумок у гл.1-8Глава 9. Інші роботи і витратиПідсумок у гл.1-9Глава 10. Утримання дирекції, технічний та авторський нагляд^ Глава 11. Підготовка кадрів^ Глава 12. Проектні й пошукові роботиПідсумок у гл. 1-12Непередбачені роботи й витратиПідсумок з кошторисуУ тому числі зворотних сумРазом з кошторисним розрахунком за вирахуванням зворотних сум


Витрати з кожного розділу розраховують за відповідними прейскурантами, цінниками й довідниками. При відсутності цих матеріалів треба користуватися довідниками, які наведені в додатках. Склад ЗКР залежить від специфіки проекту. У розрахунках по розділах повинні враховуватися всі об'єкти будівництва електричної мережі, передбачені проектом. При цьому треба ураховувати склад витрат, до яких включені будівельно-монтажні роботи (БМР), обладнання та інші витрати. Коли в нормативах немає такої розбивки, то треба користуватися Д1.

У додатках наведено норми питомих капітальних вкладень (ПКВ) для різних електромережних об'єктів. ПКВ складені в кошторисних цінах 1984 року Д4чД18. При складанні “Зведеного кошторисного розрахунку" слід зробити перерахунок у проектні ціни відповідного року шляхом множення ПКВ на відповідний коефіцієнт, що враховує інфляцію та відповідність грошовій одиниці України.

Зведений кошторисний розрахунок складається повністю на електромережний об'єкт. У разі розрахунку комплексу (ПЛ+ПС) загальна величина витрат визначається сумою їх окремих елементів.

При розрахунках витрат у гл. 2 рекомендується скласти кошторис за формою табл.2.2. Результати розрахунків за табл. 2.2. вносять в табл. 2.1 у рядок "глава 2".

  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом iconО. С. Качев К. О. Великих методичні вказівки до виконання е кономічної частини диплом
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з електрозабезпечення промислових підприємств (для студентів...
К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом iconТ. М. Бурмака методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності «Теплогазопостачання І вентиляція»)...
К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (для студентів денної...
К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом iconН. О. Кондратенко А.І. Токмань методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
Електротехніка та електромеханіка”, спеціальності 090600 „Світлотехніка І джерела світла”
К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів / Укладачі: А. Ю. Жулавський, О. М. Соляник. – Суми: Вид-во...
К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом iconА.І. Зіньковська Методичні вказівки до економічної частини комплексного диплом
«Економіка підприємства» та 921103 – «Технічне обслуговування, ремонт І реконструкція будівель»
К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом iconОцінка економічної ефективності
Оцінка економічної ефективності. Методичні вказівки для виконання економічної частини дипломного проекту (для студентів усіх спеціальностей)....
К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини
Розробка родовищ та видобування корисних копалин”, спеціалізації 05030101. 03 „Відкриті гірничі роботи”
К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту студентів спеціальності «Інженерна екологія»
Оцінки річного еколого-економічного ефекту від проведення природоохоронних заходів (Е) (додаток 2)
К. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом iconМетодичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до практичної частини та виконання контрольних завдань з дисципліни «Системи електропостачання» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи