Методичні рекомендації icon

Методичні рекомендації
Скачати 153.31 Kb.
НазваМетодичні рекомендації
Дата13.07.2012
Розмір153.31 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка


Методичні рекомендації

до самостійної роботи

з навчальної дисципліни

,,Вступ до спеціальності”

для студентів напряму підготовки

6.010101 ,,Дошкільна освіта”


Укладач: Табака О.М.


Львів – 2011

Навчальна дисципліна ,,Вступ до спеціальності” передбачена навчальним планом напряму ,,Дошкільна освіта“ в обсязі 54 годин, в тому числі: 36 годин – аудиторних, 18 годин – самостійної роботи. Контроль знань передбачає іспит у І семестрі.

Мета викладання дисципліни: розкрити перед студентами перспективи і шляхи оволодіння професійною діяльністю вихователя дітей дошкільного віку, сприяти підготовці першокурсників до сприйняття навчального матеріалу кожної дисципліни та проходження педагогічної практики.

Завдання курсу:

допомогти студентам адаптуватися до навчально-педагогічного процесу;

розкрити зміст педагогічної діяльності, її суспільне значення;

подати дошкільний навчальний заклад як основне місце професійної діяльності;

привернути увагу студентів до значення самовиховання у формуванні основ педагогічної майстерності;

ознайомити з нормативними документами, що визначають, діяльність дошкільного закладу освіти;

сприяти формуванню особистості майбутнього педагога, розвитку його культури, ерудиції.

Студенти повинні знати:

основні форми організації навчально-виховного процесу у вузі, свої права та обов’язки;

структуру навчального плану, перспективу вивчення навчальних дисциплін;

особливості організації самостійної роботи;

функції педагога відносно дітей дошкільного віку, які виховуються в закладах дошкільної освіти різного типу;

форми, методи та шляхи роботи вихователя щодо вихованців та їх батьків;

особливості і завдання програми виховання та навчання дітей в сучасних дошкільних закладах.

Студенти повинні вміти:

раціонально організовувати навчальний час відповідно до вимог навчально-виховного процесу;

конспектувати зміст лекцій, вибирати оптимальні шляхи підготовки до практичних і семінарських занять;

класифікувати заклади дошкільної освіти з урахуванням їх завдань;

вміти користуватися періодичними виданнями, знаходити необхідну літературу відповідно до теми;

адаптуватися до умов навчання у вузі, специфіки його організації;

формувати своє педагогічне мислення, професійне переконання.

Критерії та норми оцінювання навчальних досягнень студентів

Основними критеріями є:

характер засвоєння знань (обсяг, повнота, правильність, точність знань, їх міцність);

якість відповіді студента (рівень осмислення, аргументації, аналізу, логічність, послідовність, самостійність, виразність мови);

якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота і правильність, самостійність суджень, грамотність викладу).

Оцінка “відмінно“ виставляється за:

правильне повне засвоєння програмового матеріалу;

свідоме, аргументоване висвітлення питання, правильне використання наукової термінології;

логічний, послідовний виклад матеріалу;

виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки, свідоме володіння термінологією;

вміння свідомо використовувати самостійно вивчений матеріал з основної чи додаткової літератури.

Оцінка “добре“ виставляється за:

свідоме, повне засвоєння матеріалу програми, але з деякими неточностями;

допущення окремих неточностей у відповідях;

незначні порушення послідовності викладу;

недостатня виразність мови, допущення помилок у використанні наукових термінів і понять.

Оцінка “задовільно“ виставляється за:

свідоме, але неповне засвоєння матеріалу програми;

допущення 3-5 незначних помилок;

самостійне, репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача;

деякі порушення логічності і послідовності викладу, недостатнє розкриття суті понять, затруднення у наведенні прикладів.

Оцінка “незадовільно“ виставляється за:

відсутність знань даного питання;

засвоєння меншої половини матеріалу;

виклад матеріалу з великими помилками;

відсутність висновків.


Мета самостійної роботи студентів:

 • розвиток творчих здібностей та активізація розумової діяльності студентів;

 • формування у студентів потреби безперервного самостійного поповнення знань;

 • здобуття студентами глибокої системи знань як ознаки міцності знань;

 • самостійна робота студента як результат їх морально-вольових зусиль.

Завдання самостійної роботи студентів:

 • навчити студентів самостійно працювати з літературою;

 • творчо сприймати та осмислювати навчальний матеріал;

 • прищепити навички щоденної самостійної роботи в засвоєнні, систематизації та узагальненні знань.

Види завдань до самостійної роботи:

 • осмислення інформації, отриманої безпосередньо на обов’язкових навчальних заняттях;

 • робота з підручниками та особистим конспектом лекцій;

 • самостійне вивчення окремих тем або питань із складанням конспекту;

 • робота з довідковою літературою;

 • написання рефератів, повідомлень;

 • творчі завдання (доповіді, проекти, реферати);

 • виконання підготовчої роботи до практичних занять;

 • підготовка письмових відповідей на проблемні питання;

 • складання картотеки літератури за змістом фахової діяльності;

 • підбір власної бібліотеки з основних напрямів фахової діяльності.

Успішне виконання завдань самостійної роботи можливе за умови наявності у студентів певних навичок та умінь працювати з книгою (складати план, конспект, писати резюме, анотацію, робити виписки).

Завдання самостійної роботи студенти можуть оформляти у зошиті, на окремих картках, листках, у вигляді кросвордів, конспектів занять, дидактичних ігор та вправ тощо. Кращі роботи залишаються в кабінеті.

^ Контроль за виконанням самостійної роботи студентів.

1. Контрольні заходи включають поточний і підсумковий контроль знань.

2. Поточний контроль проводиться під час лекцій, семінарських, практичних і лабораторних занять.

3. Форми поточного контролю:

а) усна співбесіда за матеріалами розглянутої теми з оцінкою відповіді (5-10 хв);

б) письмове фронтальне опитування студентів на початку чи в кінці лекції (5-10 хв); (контрольні питання студенти отримують на окремих аркушах, де і пишуть відповіді);

в) перевірка домашніх завдань;

г) перевірка набутих умінь на практичних, лабораторних заняттях;

д) тестова перевірка знань, інші форми.

4. Викладач може передбачити проведення семінару за самостійно опрацьованими темами.

5. При модульній системі теми самостійної роботи входять у модульний контроль.

6. Самостійна робота оцінюється: ,,зараховано”, ,,незараховано”, або відповідною кількістю балів.


Модуль – 1

Професійна діяльність та особистість педагога

Підготовка вихователя у вищому педагогічному закладі освіти

Тема 1. Загальні засади педагогічної професії

Самостійна робота: опрацювати питання:

особливості педагогічної професії;

написати лист улюбленому педагогу.

Література:

1. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 200с. (11-15).

Форма контролю: усна відповідь на семінарському занятті.

Тема 2. Професійна діяльність педагога

Самостійна робота: опрацювати питання:

стилі педагогічної діяльності.

Література:

1. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 200с. (17-21).

Форма контролю: письмове фронтальне опитування


Тема 3. Модель сучасного педагога

Самостійна робота: опрацювати питання:

особистісні риси та якості педагога,

вимоги до сучасного педагога.

Література:

1. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка: Довідник / за ред. Бородій Д.І.– Львів: Модерн, 2010. – 196 с. (189-190).

2. Куліш Т. Наталя Лубенець про особистість та професіоналізм вихователя. //Дошкільне виховання. – 2005. - № 2. – С. 9-10.

3. Сухомлинський В. Сто порад учителеві. – К.: Рад. шк., 1988. – 304 с. (5 – 11 с.).

Форма контролю: усна відповідь на семінарському занятті


Тема 6. Форми організації навчання у вищому навчальному закладі

Самостійна робота:

1. Лекція як найважливіша форма навчання і виховання студентів. Види лекцій.

2. Практичне заняття.

3. Семінарське заняття.

4. Консультація, її місце у структурі навчального процесу.

5. Педагогічна практика як форма професійного навчання у вищому навчальному закладі.

Література:

1. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 200с. (68-75).

Форма контролю: усна відповідь на практичному занятті


Тема 8. Організація навчальної праці студента

Самостійна робота: опрацювати питання:

техніка розумової праці студента.

Література:

1. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 200с. (82-96).

Форма контролю: усна відповідь на практичному занятті


Тема 10. Професійне самовиховання майбутнього педагога

Самостійна робота: скласти програму особистого професійного самовиховання.

Література:

1. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 200с. (103-110).

Форма контролю: включена до контролю знань матеріалу модуля


Тема 12. Мистецтво педагогічного спілкування

Самостійна робота:

1. Педагогічний конфлікт і причини його виникнення.

2. Поведінка педагога в конфліктній ситуації.

Література:

1. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 200с. (50-60).

Форма контролю: включена до контролю знань матеріалу модуля


Модуль – 2

Дошкільний навчальний заклад як основне місце професійної діяльності

вихователя

Тема 14. Нормативні документи, що визначають діяльність ДНЗ в Україні

Самостійна робота: опрацювати:

 • Концепцію Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 р.;

 • матеріали 1-го Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти України.

Література:

1. Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року. //Дошкільне виховання, 2010, №9, ст. 3-4.

2. Резолюція 1-го Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти України 5 листопада 2010 р. //Дошкільне виховання, 2010, №12.

Форма контролю: усна відповідь на практичному занятті


Тема 16. Додаткові програми для дошкільних закладів

Самостійна робота:

1. Авторські освітні програми.

2. Альтернативні освітні програми.

3. Експериментальні освітні програми.

4. Регіональні освітні програми.

Література:

1. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2004. – 456 с. (125-129).

2. Долинна О. Програми для дошкілля в освітньому просторі України. //ДВ, 2011, № 9, ст.12-19.

3. Дошкільна освіта: історія і сьогодення : довідник. / упоряд. Лохвицька Л. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 208 с.

Форма контролю: включена до контролю знань матеріалу модуля


Тема 18. Дитина дошкільного віку

Самостійна робота:

1. Значення дошкільного дитинства.

2. Психолого-педагогічна характеристика дитини дошкільного віку (молодшого, середнього, старшого).

Література:

1. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2004. – 456 с. (16-19).

2. Я у Світі. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку. – К.: Світич, 2008. – 430 с. (108-116, 187-194).

Форма контролю: включена до контролю знань матеріалу модуля

Основна література:

1. Мазоха. На шляху до педагогічної професії (Вступ до спеціальності): Навчальний посіб. – К.: Центр навч. літ.,2005. – 168 с.

2. Мешко Г. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2010. – 200с.

3. Поніманська Т. Дошкільна педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академвидав, 2004. – 456 с.

4. Фіцула М. Вступ до педагогічної професії: Навч. посіб. – Т.: Навчальна книга – Богдан, 2005. – 168 с.

Додаткова література:

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (1998 р.)

2. Державна національна програма ,,Освіта“ (Україна ХХІ сторіття) (1993р.).

3. Дитина. Програма навчання і виховання дітей в дитячому садку, К.: Освіта, 1993.

4. Долинна О. Програми для дошкілля в освітньому просторі України. //ДВ, 2011, № 9, ст.12-19.

5. Дошкільна освіта: історія і сьогодення : довідник. / упоряд. Лохвицька Л. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 208 с.

6. Духовність педагога – майбутнє України: колективна монографія, упорядник Бородій Д. – Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005.

7. Загородня Л, Тітаренко С. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2010. – 319 с.

8. Закон України ,,Про дошкільну освіту”.

9. Конституція України (1996 р.).

10. Крок за кроком. Дошкільний проект Д.Сороса. Робоча програма. 1994.

11. Куліш Т. Наталя Лубенець про особистість та професіоналізм вихователя. //Дошкільне виховання. – 2005. - № 2. – С. 9-10.

12. Лисенко Н., Кирста Н. Педагогіка українського дошкілля: у 2 ч.: Навч. посібник. – К.: Вища школа., 2006. – Ч. 1. – 302 с.

13. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К.: Освіта, 1991.

14. Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка: Довідник / за ред. Д.І.Бородій – Львів: Модерн, 2010. – 196 ст. (176-181).

15. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку ,,Впевнений старт”, //Палітра педагога, 2010, №6, ст. 3-25.

16. Стельмахович М. Плекаймо наше українське дошкілля. //Дошкільне виховання. – 1996. - №1. – С. 4 – 5.

17. Сухомлинський В. Сто порад учителеві. – К.: Рад. шк., 1988. – 304 с.

18. Українське дошкілля. Програма виховання та навчання дітей в дошкільних закладах. – Львів: ОІУКПО.

19. Я у Світі. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку. – К.: Світич, 2008. – 430 с.


Приклади тестових завдань для контролю знань матеріалів модулів

Модуль – 1

1. Державним службовцем учитель став у:

а) Давньому Шумері;

б) Давньому Римі;

в) Давньому Єгипті.

2.Уперше слово ,,школа” застосували у Давній Греції:

а) у середині І тис. до н. е.;

б) у середині ІІ тис. до н. е.;

в) у середині ІІІ тис. до н. е..

3. У Київській Русі вчителів називали:

а) граматистами;

б) батьками будинку табличок;

в) майстрами.

4. Професія вчителя набуває масовості у часи:

а) капіталізму;

б) середніх віків ;

в) феодалізму.

5.Організаційний компонент педагогічної діяльності пов’язаний із:

а) встановленням педагогічно доцільних взаємин з дітьми, колегами, батьками;

б) побудовою педагогічного процесу;

в) включенням дітей у різні види діяльності…

6.Демократичний стиль характеризують:

а) одноосібне прийняття рішень;

б) нестійкий мікроклімат, приховані конфлікти;

в) методами впливу є спонукання до дії, порада, прохання…

7.Слова: ,,Безмежна віра в людину, в добре начало в ній – ось що повинно жити у вашій душі…”, - належать:

а) В.Сухомлинському;

б) Н.Лубенець;

в) Я.Корчаку.

8.Складовими компонентами професійної готовності педагога є:

а) любов до дітей і висока громадянська відповідальність;

б) почуття гумору;

в) володіння комп’ютером.


Модуль – 2

1. Дитячі ясла – це заклад для дітей віком:

а) від 2 місяців до 3 років;

б) від 3 років до 6 років;

в) від 2 місяців до 6 років.

2. ДНЗ комбінованого типу – це заклад:

а) для дітей, які перебувають у родинних стосунках;

б) у якому функціонують групи загальнорозвиваючого та компенсаторного типу;

в) для дітей сиріт.

3. ДНЗ компенсаторного типу:

а) заклад реалізації ідей видатних педагогів;

б) заклад спеціального призначення із здійсненням кваліфікаційної корекції вад у фізичному чи психічному розвитку дітей.;

в) заклад з пріоритетним художньо-естетичним спрямуванням освітньо-виховного процесу.

4. 1-й Всеукраїнський з’їзд педагогічних працівників дошкільної освіти України відбувся:

а) 05.11.2010 р.;

б) 27.09. 2010 р.;

в) 01.12.1991 р

5. У Резолюції 1-го Всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти України зазначається:

а) схвалити Програму розвитку дітей старшого дошкільного віку ,,Впевнений старт”;

б) схвалити Базову програму розвитку ,,Я у Світі”;

в) схвалити Базовий компонент дошкільної освіти.

6. Складовими компонентами Базового компонента дошкільної освіти є сфери життєдіяльності:

а) ,,Земля”;

б) ,,Люди”;

в) ,,Мистецтво”.

7. До регіональних програм належать:

а) ,,Дитина”;

б) ,, Малятко”;

в). ,,Українське дошкілля”.

8. Ранній вік це:

а) перші три роки життя;

б) 4 рік життя;

в) від народження до року.

9. Дошкільне дитинство охоплює:

а) ранній вік;

б) молодший дошкільний вік;

в) вік немовляти.

10. У період старшого дошкільного віку закладаються:

а) основи учбової діяльності;

б) зароджується сюжетно-рольова гра.

Схожі:

Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації з предмету «Історія української культури»
Методичні рекомендації містять робочу програму з курсу, контрольні питання, рекомендації до семінарських занять, перелік підручників...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconС. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації
Рідей Н. М., Наумовська О.І., Бережняк Є. М., Паламарчук С. П. Основи сільськогосподарської екології. Методичні рекомендації для...
Методичні рекомендації iconЛ. А. Биченко мотивація персоналу методичні рекомендації
Методичні рекомендації з підготовки до практичних занять І організації самостійної роботи
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації І тематика курсових робіт
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації та завдання
Методичні рекомендації розглянуто і схвалено на засіданні кафедри обліку і аудиту
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до курсу дизайн шкільних та офісних інтерєрів для студентів спеціальності
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації та завдання до контрольної роботи "Економічна ефективність капіталовкладень" з курсу "Економіка виробництва"...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції"
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №2...
Методичні рекомендації iconМетодичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних робіт із дисципліни " основи стандартизації та управління якістю продукції "
Методичні рекомендації обговорено на засіданні навчально – методичної комісії інженерно – технологічного факультету (протокол №4...
Методичні рекомендації iconПрограма та методичні рекомендації
Програма та методичні рекомендації з діалектологічної практики / Укладач: Т. Г. Шевченко.— Запоріжжя: зну, 2006.— 29 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи