Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» icon

Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта»
Скачати 162.56 Kb.
НазваМетодика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта»
Дата13.07.2012
Розмір162.56 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет

імені Івана Франка

Педагогічний коледж


МЕТОДИКА МУЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

ТЕМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ

«ДОШКІЛЬНА ОСВІТА»


Викладач І.Каспрук


Львів – 2011


Предмет «Методика музичного виховання» э обов’язковою дисципліною навчального плану Педагогічного коледжу для спеціальності «Дошкільне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалаврів. Вивчення даного курсу має важливе значення для формування належного професійного, естетичного, морального та інтелектуального рівнів вихователів дошкільних навчальних закладів.

Програма курсу передбачає висвітлення змісту та завдань музичної діяльності в дошкільних закладах, розкриває роль вихователя у здійсненні різноманітних форм творчої роботи з дошкільниками.

Предмет «Методика музичного виховання» вивчається в 2-му семестрі 3-го курсу і в 1-му та 2-му семестрах 4-го курсу дошкільного відділення Педагогічного коледжу в обсязі 108 годин.

Основними формами подання та засвоєння матеріалу є лекції (43 години), практичні заняття (30 годин), з них – семінарські заняття (2 години), консультації з предмету (6,5 години). Окремі питання курсу виносяться на самостійне опрацювання студентами (35 годин) з обов’язковим наданням їм рекомендацій, завдань, питань для самоконтролю.

На лекціях студенти знайомляться з основними теоретичними положеннями, відповідними темами даного предмету.

Семінарські заняття передбачають обговорення вивчених тем, виступи студентів з повідомленнями, підготовленими рефератами, виконаними індивідуальними завданнями.

Практичні заняття спрямовані на закріплення студентами теоретичних знань, розвиток уміння аналізувати дитячі музичні твори та визначати програмові завдання щодо їх вивчення з дітьми, складати плани-конспекти занять з різних видів музичної діяльності для різних вікових груп, підбирати відповідний музичний матеріал та проводити фрагменти цих занять.

Науково-методичною базою даної програми є «Державні стандарти: освітньо-кваліфікаційна характеристика та освітньо-професійна програма підготовки фахівців напряму «Дошкільна освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр».


^ СТУДЕНТ ПОВИНЕН ЗНАТИ:


 1. Загальні основи теорії музичного виховання дітей дошкільного віку.

 2. Засади організації та планування музично-виховної роботи у дошкільних закладах, роль вихователя у цьому процесі.

 3. Методи дослідження проблем музичного виховання та розвитку дитини.

 4. Вікові особливості та можливості музичного розвитку дошкільників та враховувати їх у роботі.

 5. Методи і прийоми навчання дітей співу, рухів під музику, гри на дитячих музичних інструментах, сприйняття музики.

 6. Практичні шляхи розвитку музично-творчих здібностей дітей.

 7. Методи залучення батьків до співпраці з питань музичного розвитку дітей.

 8. Відповідний обсяг необхідного музичного матеріалу для різних вікових груп дошкільного закладу (пісні, танці, ігри, хороводи, музично-дидактичні ігри).


^ СТУДЕНТ ПОВИНЕН УМІТИ:


 1. Зацікавити дітей музикою, виявляти і розвивати творчі музичні здібності дітей.

 2. Залучати дошкільників до різних видів музичної діяльності, вміти фахово керувати нею.

 3. Організовувати і проводити свята і години дозвілля для дітей різних вікових груп.

 4. Формувати у дошкільників художньо-естетичний смак.

 5. Виразно співати, ритмічно рухатися, грати на музичному інструменті (фортепіано, баян, акордеон).

 6. Застосовувати новітні науково-методичні розробки вітчизняних та зарубіжних педагогів з проблем музичного виховання у власній роботі.


^ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ:


З метою підвищення ефективності процесу навчання викладач застосовує наступні форми контролю знань:

- поточне опитування;

- тестування;

- курсові роботи;

- диференційований залік.


^ КРИТЕРІЇ ТА НОРМИ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ


Основними критеріями є:


  • характер засвоєння знань, умінь і навичок (обсяг, повнота, правильність і точність знань, їх міцність);

  • якість відповіді студентів (рівень осмислення, аргументації, аналізу, логічність, послідовність, самостійність, виразність мови);

  • якість виконання роботи (збереження науковості, системи, повнота і правильність, самостійність суджень, грамотність викладу);

  • рівень вихованості (старанність, гуманізм, добрі справи і вчинки, активність, дотримання норм поведінки, ціннісні орієнтири).


Оцінка «відмінно» виставляється за:


  • правильне, повне засвоєння програмового матеріалу;

  • свідоме, аргументоване висвітлення теми, вірне використання наукової термінології, логічний виклад матеріалу,підтвердження теоретичного матеріалу музичними прикладами, самостійне творче застосування знань;

  • виразність, багатогранність мови, вміння формулювати висновки та власні судження.


Оцінка «добре» виставляється за:


  • свідоме, повне засвоєння програми, але з деякими неточностями;

  • аргументована відповідь, наявність висновків і власних суджень;

  • самостійне творче застосування знань, інколи з допомогою викладача, незначне порушення послідовності викладу;

  • недостатня виразність мови, наявність неточностей у висновках.


Оцінка «задовільно» виставляється за:


  • свідоме, але неповне засвоєння матеріалу програми;

  • самостійне, репродуктивне застосування знань за вказівкою викладача;

  • деякі порушення логічності і послідовності викладу;

  • недостатнє самостійне мислення, бідність мови, відсутність висновків та прикладів.


Оцінка «незадовільно» виставляється за:


  • відсутність знань з даного питання;

  • знання матеріалу за обсягом менше половини;

  • несвідоме механічне використання лише фрагментарних знань;

  • виклад матеріалу з великими помилками, без системи і належної аргументації;

  • відсутність логіки, висновків;

  • допущення грубих помилок у використанні наукових понять і термінологій.Модуль 1. Зміст та організація музично-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі.


Тема: Виховне значення музики як виду мистецтва. Завдання музично-естетичного виховання у дитячому навчальному закладі.


Питання для самостійного опрацювання:


^ Вікові можливості музичного розвитку дітей дошкільного віку.


 1. Загальна музикальність. Її основні ознаки.
 1. Як ви розумієте поняття «творчий потенціал дитини»?
 1. Що є найсуттєвішими особливостями музичного розвитку дошкільнят?
 1. Охарактеризуйте вікові можливості музичного розвитку дітей 1-ї та 2-ї молодших груп дошкільного закладу.
 1. Охарактеризуйте вікові можливості музичного розвитку дітей середньої та старшої груп дошкільного закладу. Порівняйте їх.
 1. Доведіть необхідність розуміння особливостей музичного розвитку дітей для гармонійного музично-естетичного виховання.Література


 1. Алиев Ю. Методика музыкального воспитания детей от детского сада – к начальной школе. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998.

 2. Ветлугіна Н. Методика музичного виховання в дитячому садку.- К., 1987.

 3. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей у дитячих закладах. – К., 1992.

 4. Кириченко Н., Науменко Т. Мистецтво розвиває творчість. – ПМП «Мальва – ОСО», Тернопіль, 1998.

 5. Малятко: Програма виховання та навчання дітей дошкільного віку. – К., 1999.

 6. Науменко Т. Музично-естетичне виховання дошкільнят. -К., 1996.

 7. Степанова Т., Лісовська Т. Індивідуально-диференційований підхід до музичного виховання дітей старшого дошкільного віку.- К., 2012.

 8. Українське дошкілля: Програма виховання та навчання дітей у дошкільних закладах. – Львів, 1999.

 9. Шоломович С., Рудченко В., Зінич Р. Методика музичного виховання в дитячому садку. – К., 1985.


Форма контролю: співбесіда зі студентами.


Тема: Організація музично-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі.(Семінар).


План


 1. Обов’язки педагогічного персоналу дошкільного закладу (завідувачки, музичних працівників, вихователів) з музично-виховної роботи.

 2. Теоретичне та практичне забезпечення музично-виховної роботи в дошкільному навчальному закладі (посібники, обладнання залу, атрибутика, місце для самостійної музичної діяльності дітей, ТЗН).

 3. Консультативна робота з батьками стосовно музичного виховання дітей у сім’ї.

 4. Планування та облік музично-виховної роботи у дошкільному закладі.


Література


 1. Бурова А., Долинна О., Низковська О. Планування освітнього процесу в сучасному дошкільному закладі //Дошкільне виховання. – 2002. - №11.

 2. Ветлугина Н., Кенеман А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983.

 3. Ветлугіна Н. Методика музичного виховання в дитячому садку. – К., 1978.

 4. Кабалевский Д. Как рассказывать детям о музыке. – М., 1982.

 5. Комиссарова Л.Н., Костина Е.П. Наглядные пособия в музыкальном воспитании дошкольников. – М., 1986.

 6. Поніманська Т.Дошкільна педагогіка. – К., 2004.

 7. Рубальська Н. Календарне планування музичних занять. // Палітра педагога. – 2003. - №3.

 8. Сухомлинський В. Серце віддаю дітям. – К., 1986.

 9. Шевчук А. Сучасні підходи до організації музичної діяльності. // Дошкільне виховання. – 2000. - №2.


Творчі завдання:


 1. Підготувати ескізи оформлення куточків для самостійної музичної діяльності.

 2. Виготовити зразки (макети) дитячих музичних інструментів.

 3. Скласти орієнтовний план заходів роботи з батьками з метою залучення їх до організації музично-виховної роботи дошкільного закладу.


Тема: Музика і розваги.


Питання для самостійного опрацювання:


^ Роль вихователя у підготовці та проведенні розваг. Участь дітей у розвагах.


Питання для самоконтролю:


 1. У чому полягають обов’язки вихователя в підготовці та проведенні розваг?
 1. Яке значення, на вашу думку, має співпраця музичного керівника з вихователем групи в плані підготовки і проведенні розваг?
 1. Порівняйте роль вихователя у підготовці і проведенні розваг для дітей різних вікових груп дошкільного закладу.
 1. Наведіть приклади розваг, де основна роль в підготовці і проведенні відводиться вихователю.
 1. Підготовка вихователем дітей до участі в розвагах (наведіть приклади з практики).


Література:


 1. Ветлугина Н., Кенеман А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. – С. 186-193.

 2. Ветлугіна Н. Методика музичного виховання в дитячому садку. – К., 1978. – С. 216-224.

 3. Гризоглазова Т. Специфіка роботи над музичною казкою // Початкова школа. – 1998. - № 6.

 4. Журавленко І. Елементи артистизму в діяльності педагога // Початкова школа. – 1998. - № 1.

 5. Методика музичного виховання / за ред. Шоломович С. – К., 1979. – С.149-158.

 6. Онисюк О. Моральна поведінка дитини в ігровій діяльності // Початкова школа. – 1999. - № 6.


Форма контролю: співбесіда зі студентами.


Тема: Самостійна музична діяльність дітей.


Питання для самостійного опрацювання:


Методика керування самостійною музичною діяльністю дітей з боку дорослих.


Питання для самоконтролю:


 1. В чому особливість керування СМД дітей?
 1. Чи можливий щонайменший примус дітей до самостійної музичної діяльності?
 1. Розкрийте роль вихователя і музичного керівника в керівництві СМД дітей, покажіть їх взаємодію.
 1. Яка роль сім’ї в стимулюванні музикування дітей?Література:


 1. Ветлугина Н., Кенеман А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М., 1983. – С. 173-183.

 2. Ветлугіна Н. Методика музичного виховання в дитячому садку. – К., 1978. – С.205-208.

 3. Дутка Л. Музична творчість найдоступніша // Дошкільне виховання. – 1995. - № 2.

 4. Система естетичного виховання в дитячому садку / за ред. Ветлугі- ної Н. – К., 1977. – С. 205-212.


Форма контролю: поточне опитування.


Модуль 2. Музичні заняття – основна форма навчання дітей різних видів музичної діяльності.


Тема: Значення та структура музичних занять.


Питання для самостійного опрацювання:


^ Роль вихователя на музичних заняттях в різних вікових групах.

Підготовка музичного керівника та організація умов для проведення музичних занять.


Питання для самоконтролю:


 1. Які функції вихователя у підготовці дітей до музичних занять?

 2. Які функції музичного керівника у підготовці музичного заняття?

 3. У чому полягає співпраця музичного керівника і вихователя у підготовці і проведенні музичних занять?

 4. У чому відмінність у діях вихователя на музичних заняттях в молодших і старших групах?

 5. Як підготувати приміщення для проведення музичного заняття?

 6. Як здійснюється перевірка дитячих знань?Література


 1. Ветлугіна Н., Кенеман А. Теория и методика музыкального воспитания в детском саду. – М, 1983.

 2. Ветлугіна Н. Методика музичного виховання в дитячому садку. – К, 1978 – с.196-208.

 3. Науменко Т. Музично-естетичне виховання дошкільнят. – К, 1986.

 4. Шевчук А. Сучасні підходи до організації музичної діяльності. Дошкільне виховання. -2000 -№2.

 5. Шоломович С., Рудченко І., Зінич Р. Методика музичного виховання в дитячому садку. – К, 1985 – с.110-121.


Практичне завдання


Складіть орієнтовний план музичного заняття (група за вибором).


^ Форма контролю ----- поточне опитування.


Тема: Музичне сприйняття --- основний засіб розвитку музично-слухацької культури .


Питання для самостійного опрацювання:


^ Вікові особливості музичного сприйняття дітей дошкільного віку. Форми роботи по сприйняттю дітьми музики.


Питання для самоконтролю:


 1. Охарактеризуйте вікові особливості дітей молодшого дошкільного віку у сприйнятті музики.

 2. Як змінюються ці особливості у старшому дошкільному віці?

 3. Обґрунтуйте необхідність врахування вікових особливостей музичного сприйняття дітей при доборі музичного матеріалу для слухання музики.

 4. Які форми роботи по слуханню музики ви знаєте? Розкажіть про них.

 5. Розкрийте суть концертів по слуханню музики як особливої форми емоційного збагачення дошкільнят.


Література


 1. Ветлугіна Н. Методика музичного виховання в д/с. – К, 1978. – с.132-134, 143-144.

 2. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей у дитячих закладах – К., 1992.

 3. Малятко: Програма виховання та навчання дітей дошкільного віку.- К.,1999.

 4. Супрун Т., Рубальська Н. слухаємо музику. // Дошкільне виховання. – 2002.- №4 – с.29.

 5. Українське дошкілля: Програма виховання та навчання дітей у дошкільних закладах. – Львів, 1999.

 6. Хай звуки музики лунають чарівні. // Дошкільне виховання . -2002 - №2

 7. Шоломович С., Рудченко І., Зінич Р. Методика музичного виховання в дитячому садку. – К., 1985. – с.53-54.


Творче завдання


Скласти концерт зі слухання музики для будь-якої вікової групи (тема за вибором).


Форма контролю ----- поточне опитування.


Модуль 3. Співи та музично-ритмічна діяльність дітей.


Тема: Співи --- один з основних видів музичної діяльності дітей в дошкільному навчальному закладі.


Питання для самостійного опрацювання:


^ Вікові характеристики слуху і голосу дітей дошкільного віку. Шляхи формування музичної творчості дітей в процесі співу.


Питання для самоконтролю:


 1. Чому необхідна координація слуху і голосу в процесі навчання співу?

 2. Які програмові вимоги до слуху і голосу дітей у молодших групах д/з?

 3. Які програмові вимоги до слуху і голосу дітей старших груп д/з? Порівняйте їх.

 4. Назвіть програмові завдання розвитку слуху і голосу дітей дошкільного віку в процесі навчання співу.

 5. Назвіть основні вимоги до пісенного репертуару.

 6. Охарактеризуйте пісенну творчість дітей, умови її формування у дітей дошкільного віку.

 7. Яка роль вихователя у навчанні дітей співу?


Література


 1. Ветлугіна Н. Методика Музичного виховання в д/с. – К., 1978. с.39-48.

 2. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей у дитячих закладах. – К., 1992.

 3. Малятко: Програма виховання та навчання дітей дошкільного віку. – К., 1999.

 4. Печерська Є. Навчаємо співати. // Початкова школа. – 1999. -№8.

 5. Українське дошкілля: Програма виховання та навчання дітей в дошкільних закладах. – Львів, 1999.


Творче завдання


Вивчити і продемонструвати 1-2 українські народні співаночки. Охарактеризувати їх.


^ Форма контролю ----- обговорення питання під час практичного заняття.


Тема: Музично-ритмічна діяльність дітей.


Питання для самостійного опрацювання:


^ Роль вихователя групи в навчанні дітей музично-ритмічних рухів. Вікові особливості дітей у музично-ритмічній діяльності.


Питання для самоконтролю:

 1. Які завдання стоять перед вихователем групи в процесі навчання дітей музично-ритмічних рухів?

 2. Яка специфіка взаємодії вихователя і музичного керівника в навчанні дітей музично-ритмічних рухів?

 3. Охарактеризуйте вікові особливості дітей в процесі освоєння музично-ритмічних рухів.

 4. Як здійснюється індивідуальний підхід вихователя до дітей під час розучування ігор і таночків?

 5. Порівняйте роль вихователя в навчанні дітей музично-ритмічних рухів в молодших і старших групах д/з.


Література


 1. Ветлугіна Н.Методика музичного виховання в дитячому садочку. – К., 1978. с.98-128.

 2. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей у дитячих закладах. – К., 1992.

 3. Малятко: Програма виховання та навчання дітей дошкільного віку. – К., 1999.

 4. Низковська О. Знайомтесь ближче – ритмічна гімнастика. // Дошкільне виховання. – 1998. -№4.

 5. Українське дошкілля. Програма виховання та навчання дітей в дошкільних закладах. – Львів, 1999.Шевчук А. Вплив українських

музично-хореографічних традицій на музично-руховий розвиток

старших дошкільників. – К., 2002.

 1. Яницька О.Українські народні рухливі ігри для дітей старшого дошкільного віку. – Рівне, 1992.

Творче завдання

 1. Розробити методику розучування танцю або гри для дітей дошк. віку.

 2. Скласти композицію рухів до пісні-хороводу «Зацвіла в долині», муз. А.Філіпенка, сл. Т.Шевченка.Форма контролю --- співбесіда із студентами.


Модуль 4. Дитячі музичні інструменти та музично-дидактичні ігри.

Тема: Гра на дитячих музичних інструментах.


Питання для самостійного опрацювання:


Зміст програм навчання та виховання дошкільників з розділу «Гра на дитячих музичних інструментах», завдання, характеристика музичного репертуару. Роль вихователя у навчанні дітей грі на дитячих музичних інструментах.


^ Питання для самоконтролю:


 1. З якої вікової групи вихователь повинен починати знайомити дітей з прийомами гри на дитячих музичних інструментах? Перелічіть завдання навчання.
 1. Який музичний репертуар доцільніше використовувати в навчанні гри на інструментах?
 1. На що слід звернути особливу увагу при навчанні дітей прийомам гри на інструментах?
 1. У чому полягає підготовка самого вихователя до роботи з дітьми?
 1. Які особливості навчання гри на дитячих музичних інструментах молодших дошкільнят?
 1. Які музично-дидактичні ігри можна використовувати при навчанні дошкільнят старшого віку гри на дитячих музичних інструментах?
 1. Як вихователь може використовувати гру на дитячих музичних інструментах в повсякденному житті д/з, на святах, концертах, під час розваг?


Рекомендована література:


 1. Ветлугіна Н. Методика музичного виховання в дитячому садку. – К., 1978. –С. 173-190.
 1. Дитина: Орієнтовний зміст виховання і навчання дітей у дитячих закладах. – К., Освіта, 1993.
 1. Каплунова Т. Обучаем детей игре на музыкальных инструментах . // Дошкольное воспитание. – 1983. - № 7.
 1. Кононова Н. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., Просвещение. 1982.
 1. Кононова Н. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. – М., Просвещение. 1990. – С. 98-101.
 1. Малятко: Програма виховання та навчання дітей дошкільного віку. – К., 1991.
 1. Українське дошкілля: Програма виховання та навчання дітей у дошкільних закладах. – Львів, 1999.


Форма контролю ---- письмове опитування.


Приклади тестів до теми «Музичні заняття» 1. Музичне заняття – це:

а) основний вид музичної діяльності дітей в дошкільному закладі;

б) основна форма організації музичної діяльності дітей.

2. Структура музичного заняття. Визначте правильну:

а) ввідна ходьба, рухова вправа, музичне сприйняття, співи, танець, гра, заключна ходьба;

б) ввідна ходьба, рухова вправа, співи, танець, гра, музичне сприйняття, заключна ходьба;

в) ввідна ходьба, рухова вправа, музичне сприйняття, танець, гра, співи, заключна ходьба.

3. Музичні заняття проводяться:

а) щодня;

б) двічі на тиждень;

в) тричі на тиждень.

4. Музичні заняття проводяться:

а) в молодшій, середній, старшій групах;

б) в ІІ групі раннього дитинства, молодшій, середній групах;

в) в кожній віковій групі.

5. Визначте комплексне музичне заняття:

а) всі види музичної діяльності об’єднані однією темою;

б) музична діяльність, образотворче мистецтво, театралізація, художнє слово;

в) заняття, де переважає один вид музичної діяльності.

6. Тематичне музичне заняття це:

а) в якому переважає якийсь один вид діяльності;

б) яке спрямоване на поглиблене розглядання конкретної теми;

в) яке проводиться для виявлення рівня знань, умінь і навичок, здобутих за певний період часу.

7. Роль вихователя на музичному занятті:

а) складає план проведення заняття, визначає завдання;

б) готує музичний матеріал;

в) бере активну участь у процесі навчання.

Схожі:

Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» iconМузика з методикою навчання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму підготовки «початкова освіта»
Курс музики з методикою навчання спрямований на підготовку фахівців із ступенем бакалавра, що знає зміст І систему музичного виховання,...
Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» iconМетодичні вказівки для самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Фінансовий облік» напрям підготовки 030507 «Комерційна діяльність»
Методичні вказівки містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, методичні рекомендації як опрацьовувати...
Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 5 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «спеціаліст» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів...
Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 5 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «магістр» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів 5 курсу...
Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» iconМетодичні рекомендації з підготовки та складання Для студентів 4 курсу
Комплексний кваліфікаційний державний екзамен за окр «бакалавр» Методичні рекомендації з підготовки та складання для студентів 4...
Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» iconАнотації до лекцій з курсу “Методика музичного виховання”
Тема Предмет І завдання курсу “Методика музичного виховання”. Сучасні вимоги до музичного виховання у загальноосвітній школі
Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» icon«основи економічної теорії» для студентів напрямів підготовки 010102 «Початкова освіта»
Програмою відводиться 1/3 – 2/3 годин на самостійне опрацювання матеріалу дисципліни. Самостійне опрацювання спрямоване на вивчення...
Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» iconМетодичні рекомендації щодо самостійного опрацювання окремих розділів програми та виконання індивідуальних завдань
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Грунтознавство» для студентів напряму 040106...
Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» iconМетодичні рекомендації до виконання тренувальних завдань для студентів
Тренувальні завдання для підготовки до ректорської контрольної роботи «Англійська мова (за професійним спрямуванням): Початкова освіта;...
Методика музичного виховання методичні рекомендації до самостійного опрацювання тематичного матеріалу для студентів напряму «дошкільна освіта» iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання та рекомендовану літературу з дисципліни «Податкова система»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи