Матодичні вказівки icon

Матодичні вказівки
Скачати 197.2 Kb.
НазваМатодичні вказівки
Дата13.07.2012
Розмір197.2 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСТКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Затверджено»

На методичній нараді

______________________

(назва кафедри)

Завідувач кафедри

Доцент Кардаш В.Е.

«____»_________________200__р.


МАТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студнтам ІV курсу____________________________факультету

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Модуль______________________________________

(назва модулю)

Змістовий модуль______________________________________

(назва змістового модулю)


^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ:


І. Актуальність теми:

Статистична розробка закінчується підрахуванням матеріалу, тобто одержанням абсолютних чисел, які записують в таблицю. В деяких випадках отримання цих чисел є кінцевою метою дослідження. Наприклад, дані перепису населення, дані про кількість лікарів, лікарняних ліжок тощо. Але в більшості випадків абсолютні числа не можуть використовуватись для порівняння, проведення якого є головною метою статистичного дослідження.

Тільки порівняння даних за певний період, в різних колективах та інше дає можливість виявити зрушення, тенденції, закономірності в явищах, що вивчаються. Отже, перехід до аналізу матеріалу потребує обчислення на основі абсолютних чисел відносних величин (показників): інтенсивних, екстенсивних, співвідношення, наочності.

2. Тривалість заняття – 2 години.

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

1) Ознайомитись (?=І):

- з історією розвитку біостатистики, як науки;

- із значенням статистичних величин у практичній медицині та організації охорони здоров'я;

2) Знати (?=ІІ):

- поняття про статистичні величини, статистичні показники та статистичні дані;

- різницю між абсолютними та відносними величинами;

- практичні особливості застосування абсолютних і відносних величин.

3) Проаналізувати (?=ІІІ):

- проведення стандартизованих розрахунків інтенсивних та екстенсивних показників.

4) Вміти (?=ІП):

- проводити аналіз отриманих відносних показників та застосовувати результати в практичній медицині;

- будувати графічні зображення.

5) ^ Розвивати творчі здібності (?=ІV):

- самостійно проводити аналіз літературних джерел для виступу на засіданнях студентських наукових товариств.


4. Міждисциплінарна інтеграціяДисципліни

Знати

Вміти

І. Попередні (забезпечуючі) дисципліни

1.

Медична фізика

основи проведення

математично-статистичного

дослідження.

проводити

статистичне

дослідження.

2.

Загальної гігієни

інформаційний зв'язок в системі "Здоров'я населення - навколишнє середовище".

виявляти

взаємозв'язки між природними явищами.

3.

Медична соціологія

зв'язок соціо-екологічного стану середовища місць мешкання населення (політичних, економічних, медико-екологічних та інших аспектів) з характеристиками якості і безпеки його існування, тривалості життя та іншими показниками громадського здоров'я.

проводити аналіз

соціологічних

досліджень.

^ II. Наступні дисципліни, ті що забезпечуються

4.

Клінічні дисципліни

відносні показники які характеризують роботу клінічних відділень

аналізувати діяльність клінічних відділень

5.

Організація та економіка охорони здоров'язв'язок чинників ризику здоров'я населення з спосте­режуваними дійсними характеристиками індивідуального та громадського здоров'я.

оцінити зв'язок клінічних та організаційних аспектів медичного обслуговування населення в закладах охорони здоров'я.

III. ^ Внутрішньопредметна інтеграція
6.

Статистична

сукупність та п

групові властивості.

Основні етапи статистичного

методу дослідження

Визначити одиницю

сукупності та

одиницю спостереження
7.

Середні величини в

статистиці та їх

значення для оцінки

явищ, які

вивчаються

Застосування статистичних

величин, статистичних

показників та статистичних

даних в практичній охороні

здоров'я

Обчислювати

відносні величини

та аналізувати

показники

динамічного ряду
8.

Оцінка

достовірності

результатів

дослідження

Методику визначення

суттєвості різниць середніх

та відносних величин

Знаходити

необхідне число

спостережень в

статистичних дослідженнях
9

Вимірювання

зв'язків в

статистичних

дослідженнях

В яких конкретних випадках

і якими методами

користуються для виявлення

корелятивних зв'язків

Користуватись

формулами

Персона, кореляції

та регресії для

встановлення

зв'язків між

явищами

5. Завдання для самостійної праці підготовки до заняття.

5.1.Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:
Термін

ВизначенняВеличина

це явище, виражене в узагальненій математичній формуліПоказник

утворюється в результаті роботи з статистичним матеріалом, утворюється, якщо одну величину поділити на іншуДані

це показник виражений в цифрах, це результати, що отримали під час дослідженняАбсолютні величини

це величини, що обчислюються в результаті простого підрахункуВідносні величини

це величини, що вираховуються шляхом ділення однієї абсолютної величини на іншуПоказник інтенсивності

показує частоту явища в середовищі, яке продукує це явищеПоказник екстенсивності

дає уявлення про кількісний розподіл складових частин, в якійсь сукупності, показує долю частини явища в цілому явищі^ Показник співвідношення

характеризує співвідношення між двома самостійними сукупностями, при чому вони не тільки не зв’язані між собою, але й не продукують одна іншу^ Показник наочності

показує на скільки відсотків, чи у скільки разів відбулося збільшення або зменшення величини, що порівнюємо

    1. Теоретичні питання до заняття:

1. Поняття про статистичні показники, їх види, форма представлення.

2. Абсолютні дані, відносні величини, їх практичне значення.

3. Види відносних величин, методика їх розрахунку та методичні основи застосування для аналізу даних.

4. Поняття та види структури медико-біологічних даних, структурні зміни, особливості їх аналізу.

5. Графічні методи аналізу даних.

6. Види графіків, правила їх побудови.

5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:


6.Зміст теми

Графічні зображення в статистиці


Графічні зображення

Наочність

Для статистики

Правильний вибір

Масштабність

Умовне позначення

Картограми

Діаграми

Картодіаграми


Зони використання
Вимоги


Види граф.

зображеньВиди діаграм


Способи зображення


Конкретні випадки використання^ Відносні величини

Інтенсивні (рівень, частота, поширеність)

Екстенсивні (питома вага, структура, розподіл, склад

Наочність (в скільки разів, на скільки %)

Співвідно-шенняВихідний рівень – 100%, наступний - ХВідношення між різнорідними величинами (чисельник не входить у знаменник)

Відношення кожної з величин, які порів-нюються, з вихідним рівнем, прийнятим за 1 або за 100

Розподіл сукупності на її складові

частини в %

Поширеність явища в середовищі, з якого воно виходить

Види

Методика обчислення

Суть величин7. Матеріали для самоконтролю:

Приклад тестових завдань (?=І):

Показник наочності характеризує:

- розподіл сукупності на її складові частини;

- відношення кожної з порівнюваних величин до вихідного рівня, що прийнятий за 1 або за 100 %;

- відношення між різнорідними величинами. Суть показників співвідношення:

- розподіл сукупності на її складові частини;

- частота явища в середовищі, в якому воно відбувається;

- *відношення між різнорідними величинами;

- відношення кожної з порівнюваних величин до вихідного рівня, що прийнятий за 1 або за 100 %.

Приклад тестових завдань (?=ІІ):

Які показники та величини можна використовувати для розрахунку показників наочності:

- інтенсивні

- екстенсивні

- середні

- "співвідношення

- стандартизовані

- абсолютні числа

Які з наведених показників є інтенсивними:

- рівень смертності дітей від травм

- зниження смертності на 10 %

- рівень летальності дітей від травм

- питома вага травм у структурі загальної смертності

- рівень дитячого травматизму

- частота викликів швидкої допомоги до травмованих дітей Які з наведених показників є показниками співвідношення:

- число лабораторних досліджень на 100 відвідувань

- число функціональних досліджень по відношенню до відвідувань поліклініки

- охоплення населення профілактичними щепленнями

- частота післяопераційних ускладнень

- рівень госпіталізації населення

- відношення числа абортів до числа пологів(%) Вимоги, що ставляться до графічних зображень у статистиці:

- правильне обчислення показників, які зображуються

- вибір адекватного виду графіку

- наявність повної назви

- наявність підсумкового рядка з одиницями вимірювання

- Дотримування масштабності

- наявність умовних позначень


^ Послідовність дій обчислення інтенсивного показника смертності населення:

1. первинне зведення матеріалу для отримання абсолютних показників (число населення);

2. співвідношення двох абсолютних показників для отримання інтенсивного показника;

3. первинне зведення матеріалу для отримання абсолютних показників (число померлих);

4. розрахунок інтенсивного показника (смертність населення);

5. розрахунок показника смертності на 1000 населення.


^ Еталон відповіді: 3-1-2-4-5


Показники

А) загальний показник інтенсивності;

Б) спеціальний показник інтенсивності;

В) показник екстенсивності;

Г) показник співвідношення;

Д) показник наочності;

Е) показник відносної інтенсивності.


Діаграми

1. лінійна;

2. радіальна;

3. стовпчикова;

4. внутрішньостовпчикова

5. картограма;

6. картодіаграма;

7. секторна;

8. плошинна;

9. кругова;

10.точкова;

11.фонова;

12. об'ємна;

13.пірамідальна.


Еталон відповіді:

А-1,2,3,5,6,10

Б-.1,5,6,10

В-4,7,12,13

Г-1,2,3,5,6,10

Д-1,2,3,10

Е-1,2,3,5,6,9


^ Ситуаційні задачі (?-ІІ)

Приклад ситуаційної задачі №1.

Умова: В дитячій міській лікарні №2 з 800 прооперованих померло 8

хворих, а в дитячій №1 з 900 прооперованих померло 12-ять хворих.

Розподіл хворих, які були прооперовані за видами оперативних втручань

в перерахованих лікарнях був майже однаковий.

Чи можна вважати, що летальність в лікарнях суттєво різниться?

Якщо так, то в якій вона вища?

^ Еталон відповіді:

рівень летальності в лікані №1

12/900 х 1000= 13,3 Хо

рівень летальності в лікані №2

8/800 х 1000 - 10 Хо

Висновок: Так. Летальність в дитячій міській лікарні №2 вища.

Додаток 4

Приклад тестового завдання (?-ПІ)

показники


діаграми

Загальний

показник

інтенсивності

Спеціальний показник інтенсивності

Показник екстенсивності

Показник співвідно­шення

Показник наочності

Показник

відносної

інтенсивності

Лінійна

+

+
+

+

+

Радіальна

++

+

+

Стовпчикова

++

+

+

Внутрішньо-стовпчикова+


Картограма

+

+
+

+

+

Картодіаграма

+

+
+

+

+

Секторна+


ПлощиннаКругова
+

Точкова

+

+
+

+
ФоноваОб'ємна+


Пірамідальна+


Приклад ситуаційної задачі №1.

Серед чоловічого населення міста Н., чисельністю 6327 чоловіків, за 1999 рік зареєстровано слідуючи захворювання:

п/п


1.


2.

3.


4.

Назва хвороби


Ревматичне захворювання серця. Ревматичний поліатрит Ревматичний поліартрит із кардітом Інші форми ревматизму

ВСЬОГО по класу

Кількість Захворювань


43


5

5


18

71

Показники

Інтенсивні на 1000 нас.

Екстенсивні 6% до всього нас.

Обчислити інтенсивні та екстенсивні показники захворюваності і отримані результати відтворити у діаграмах.

Еталон відповіді:

I. Вираховуємо показник інтенсивності:

1. 43/6327 х 1000 = 6,8 700

2. 5/6327 х 1000 = 0,8 %о

3. 5/6327 х 1000 = 0,8 %о

4. 18/6327 х 1000 = 2,8 %о

II. Вираховуємо показник екстенсивності:

1. 43/71 х 100 = 60,6%

2. 5/71 х 100 = 7,04%

3. 5/71 х 100 = 7,04%

4. 18/71 х 100 = 25,3%


  1. Література:

8.1. Навчальна:

Основна:

• Соціальна медицина та організація охорони здоров'я: Підручник/ За ред. Вороненка Ю.В. Москаленка В.Ф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

• Соціальна медицина та організація охорони здоров'я: Підручник/ За ред. Ю.В. Вороненка. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.

Додаткова:

• Социальная гигиена и организация здравоохранения //Под ред. А.Ф.Серенко, В.В.Ермакова.- М: Медицина, 1984.

• Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я.- 1997.

8.2. Наукова:

• Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Под ред. Н.А.Виноградова.- М.: Медицина, 1974.- В 2-х томах.

• Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения // Под ред. Ю.П.Лисицина, Н.Я.Копыта.-М.: Медицина, 1984.

• Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. В 2-х томах. Под ред. Ю.П.Лисицина. - М.:Медицина, 1987.

• Санитарная статистика. Методика статистического исследования. Под ред. проф. И.С. Случанко.- Москва, 1979.

• Венецкий И.Г. Вероятностные методы в демографии.- М.: Финансы и статистика, 1981.

• Методология демографического прогноза.- М.: Наука, 1988.

• Войтенко В.П. Старение и продолжительность жизни: взгляд в будущее / серия 8 "Новое в науке", № 10.- К.:3нание, 1987.

• Проблемьт народонаселення. - М.: Прогрес, 1977.

• Материалы встречи группьі зкспертов по инновационньїм методикам для переписи населення и крупномасштабньїх демографических обследований / Гаага, 22-26 апреля.- Нью-Йорк, 1997.

• Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів . - К.: "Артек", 1997.

• Беркман З.М., Родов Я.И. Управление больницей. - М.:Медицина,1992.-248 с.

• Серенко А.Ф., Ермаков В.В., Петраков Б.Д. Основи организации поликлинической помощи населенню.- М.:Медицина,1986.

Организационно-методическаяработа обласной клинической больницьі. /А.В.Антамонов, А.А.Бирюков и др-К.:Здоров'я,1988-72с.

8.3. Методична:

• Практикум по санитарно-демографической статистике. Под ред. проф. И.С.Случанко.-Москва, 1979.

• Учебные задания по медицинской статистике. Под ред. проф. А.А.Грандо.- Киев, 1984.

• Задания к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения.- М.:І-й ММИ им.И.М.Сеченова, 1986.

• Медицинская статистика в работе участкового врача-терапевта (методические рекомендации к практическим занятиям).- М.: П-й ММИ им. Н.И.Пирагова, 1991.

• Методы демографических исследований. Под ред. Л.Е.Дарского. - М.: Статистика, 1969.

• Методы исследования / Демография: проблемьі и перспективьі. - М.: Мысль, 1986.

• Гринина О.В., Горлова О.Е., Паначина М.И. Анализ деятельности ЛПЗ на основе годового отчета. Методические указания.-М.:УДН, 1980.

• Обьединенная детская больница. Анализ деятельности поликлиники и стационара детской больницьі по данньїм годового отчета. Методические указания под редакцией В.Л.Таралло.-Черновцы:ВЦСУ, 1982.

• Методика аналізу роботи ЛПЗ та оцінки рівня якості надання медичної допомоги населенню окремими спеціалістами. Під ред. Ц.В.Ясинського.-Чернівці.:Прут, 1993.

• Посібник для ведення основної медичної документаціїв поліклініці та стаціонарі. Під ред. Ц.В.Ясинського.-Чернівці,1997.

Схожі:

Матодичні вказівки iconМатодичні вказівки
Здоров’я – це стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя, коли функції всіх органів І систем урівноважені...
Матодичні вказівки iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки вказівки до самостійної роботи студентів заочників при вивчені дисципліни «Маркетинг інтерактивного бізнесу»....
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи