Матодичні вказівки icon

Матодичні вказівки
Скачати 134.04 Kb.
НазваМатодичні вказівки
Дата13.07.2012
Розмір134.04 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

БУКОВИНСТКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«Затверджено»

На методичній нараді

______________________

(назва кафедри)

Завідувач кафедри

Доцент Кардаш В.Е.

«____»_________________200__р.


МАТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

студнтам ІV курсу____________________________факультету

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Модуль______________________________________

(назва модулю)

Змістовий модуль______________________________________

(назва змістового модулю)


^ ТЕМА ЗАНЯТТЯ:

Фактори ризику. Методика розрахунку та оцінки ризиків.


І. Актуальність теми:

Виконання основного стратегічного завдання діяльності системи охорони здоров’я – збереження та зміцнення здоров’я населення та поліпшення якості медичної допомоги, розробка конкретних лікувальних і профілактичних закладів, форм і методів роботи окремих спеціалізованих служб неможливі без знання основних характеристик, тенденцій та закономірностей стану здоров’я населення.

Здоров’я – це стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні якісь захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти.

Хвороба – це порушення пристосування людини до життя, яке викликає у неї відчуття незадоволення життям.

Фактор (чинник) ризику – це умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, явище, що визначає його характер, або одну із основних рис та призводить до зміни стану здоров’я.

2. Тривалість заняття – 2 години.

3. Навчальна мета (конкретні цілі):

Знати (?=ІІ):

- визначення здоров’я населення ВООЗ;

- про здоровий спосіб життя;

- поняття про причини, фактори ризику;

- про вплив навколишнього середовища, соціальних, біологічних та медичних факторів на здоров’я населення.

Вміти (?=ІП):

- проводити аналіз показників ризику та застосовувати результати в практичній медицині;

- будувати графічні зображення

Ознайомитись (?=І):

- з історією розвитку біостатистики, як науки;

- із значенням факторів ризику у практичній медицині та організації охорони здоров'я;

Аналізувати (?=ІІІ):

- проведення стандартизованих розрахунків показників ризиків (абсолютний, відносний ризик);

- проведення розрахунків відношення-шансів.

^ Розвивати творчі здібності (?=ІV):

- самостійно проводити аналіз літературних джерел для виступу на засіданнях студентських наукових товариств.


4. Міждисциплінарна інтеграціяДисципліни

Знати

Вміти

І. Попередні (забезпечуючі) дисципліни

1.

Медична фізика

основи проведення

математично-статистичного

дослідження.

проводити

статистичне

дослідження.

2.

Загальної гігієни

інформаційний зв'язок в системі "Здоров'я населення - навколишнє середовище".

виявляти взаємозв'язки між природними вищими.

3.

Медична соціологіязв'язок соціо-екологічного стану середовища місць мешкання населення (політичних, економічних, медико-екологічних та інших аспектів) з характеристиками якості і безпеки його існування, тривалості життя та іншими показниками громадського здоров'я.

проводити аналіз

соціологічних

досліджень.

^ II. Наступні дисципліни, ті що забезпечуються

4.

Клінічні дисципліни

відносні показники які характеризують роботу клінічних відділень

аналізувати діяльність клінічних відділень

5.

Організація та економіка охорони здоров'язв'язок чинників ризику здоров'я населення з спостережуваними дійсними характеристиками індивідуального та громадського здоров'я.

оцінити зв'язок клінічних та організаційних аспектів медичного обслуговування населення в закладах охорони здоров'я.

III. ^ Внутрішньопредметна інтеграція

6.

Методичні основи організації статистичних досліджень в системі охорони здоров’я.

Основні етапи статистичного

методу дослідження.

Скласти програму та план статистичного дослідження, оцінювати та аналізувати параметри статистичних сукупностей, проводити зведення матеріалу в таблиці.

7.

Відносні величини (статистичні коефіцієнти).

Застосування статистичних

величин, статистичних

показників та статистичних

даних в практичній охороні

здоров'я

Обчислювати

відносні величини

та аналізувати отримані показники


8.

Графічні методи аналізу

Види графічних зображень та їх використання в практичній медицині.

Будувати графічні зображення


5. Завдання для самостійної праці підготовки до заняття.

5.1.Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:
Термін

ВизначенняЗдоров’я (теор.)

це стан повного соціального, біологічного та психологічного благополуччя, коли функції всіх органів і систем урівноважені з навколишнім середовищем, відсутні якісь захворювання, хворобливі стани та фізичні дефекти.^ Здоров’я (практ.)

це здатність організму повноцінно виконувати свої біологічні та соціальні функції^ Популяційне здоров’я

це умовне статистичне поняття, здоров’я населення та окремих його груп, яке повно характеризується комплексом показників: демографічних, фізичного розвитку, захворюваності, інвалідності, частоти до нозологічних станівХвороба

це порушення пристосування людини до життя, яке викликає у неї відчуття незадоволення життям.Фактор (чинник) ризику

це умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, явище, що визначає його характер, або одну із основних рис та призводить до зміни стану здоров’я.

    1. Теоретичні питання до заняття:

1. Поняття про фактори ризику.

2. Показники ризику, методика їх розрахунку та аналізу.

3. Абсолютний, додатковий ризик.

4. Відносний ризик, додатковий популяційний ризик.

5. Відношення шансів.

6. Практичне використання методики оцінки ризиків.

5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

  1. Зміст теми


Фактори ризику


Ендогенні


Екзогенні


Керовані


Некеровані


Керовані


Некеровані


Артеріальна гіпертензія, дисліпідози, дисменорея


Вік, стать, спадковість


Стан здоров’я, спосіб життя, хиби медицини


Клімат, природні умови

  1. Матеріали для самоконтролю:

Приклад тестових завдань (?=І):

1. Вивчення стану здоров'я населення дає змогу отримати різнобічну інформацію, в тому числі передбачає розподіл населення за групами здоров'я. Хто відноситься до групи здорових?

^ А. Особи с факторами ризику, преморбідними станами та ті, шо мають в анамнезі не більше 2—3 випадків гострих респіраторних захворювань за рік.

В. Особи, які в анамнезі мають 3 і більше гострих захворю­вань протягом року та не мають хронічних захворювань.

С. Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії субкомпенсації та нетривалі втрати працездатності.

D. Особи, які мають в анамнезі хронічні захворювання в стадії компенсації та нетривалі втрати працездатності.

Е. Особи, які не мають в анамнезі гострих респіраторних захворювань, або мають не більше 1 випадку.

2. По визначенню Всесвітньої організації охорони здоров'я коефіцієнт життєстійкості населення — це інтегрований показник, який характеризує стан здоров'я суспільства. Визначити, шо з наведеного нижче використовують для розрахунку цього показника.

^ А. Захворюваність.

В. Бюджетні витрати на соціальні, медичні та екологічні програми.

С. Народжуваність

D. Інвалідність, смертність осіб в працездатному віці.

Е. Захворюваність і травматизм, фізичний розвиток.

3. Хлопчику 13 років. У нього бронхоектатична хвороба, яка загострюється кожний рік. До якої групи здоров'я його можна віднести?

^ А. 4-та група здоров'я

В. 2-га група здоров'я

С. 3-тя група здоров'я

D. 5-та група здоров'я

Е. 1-ша група здоров'я

4. Із контингенту дітей 111 групи здоров'я троє вилікувались від хронічного захворювання і були зняті з диспансерного обліку. Оцінити «правильність» дій дільничного педіатра.

^ А. Дії лікаря правильні — діти обліку не підлягають.

В. Дії неправильні — необхідний перехід до 11 групи здоров'я

С. Дії неправильні — необхідний перехід до 1 групи здоров'я

D. Дії неправильні — діти повинні бути під наглядом спеціалістів за профілем патології

Е. Дії неправильні — необхідний перехід до 111 групи здоров'я

Еталон відповіді:

  1. Е.

  2. В.

  3. А.

  4. В.

Приклад тестових завдань (?=ІІ):

^ 1. НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ:

- експертний

* інформаційний

* освітній

- епідеміологічний

* координаційний

* діагностично-оздоровчий

^ 2. В РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (ЗСЖ) БЕРУТЬ УЧАСТЬ:

* санітарно-профілактичні заклади

* лікувально-профілактичні заклади

- центри медичної статистики

* виховні та освітні заклади

* центри здоров'я

- бюро судово-медичної експертизи

* спортивно-оздоровчі комплекси

* засоби масової інформації

^ 3. ЗАВДАННЯ ЛПЗ СТОСОВНО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (ЗСЖ):

* визначення рівня здоров'я та факторів ризику

* індивідуальні рекомендації пацієнтам щодо дотримання ЗСЖ

- контроль за станом довкілля

* реалізація програм профілактики в межах власних функціональних обов'язків

- організація масових оздоровчих заходів

^ 4. ЗАВДАННЯ САНІТАРНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАКЛАДІВ СТОСОВНО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ (ЗСЖ):

- визначення рівня здоров'я

* розробка рекомендацій щодо оздоровлення умов життя

* контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних та протиепідемічних норм і правил

- проведення профілактичних щеплень


^ Ситуаційні задачі (?-ІІ)

Приклад ситуаційної задачі №1.

Умова: Для кожного з 4 даних факторів ризику навести правильну характеристику та оприділити частку впливу.

Фактори ризику

Характеристика факторів ризику

Частка впливу (%)

а) Спосіб життя.

б) Навколишнє середовище.

в) Біологічні чинники.

г) Медичні чинники.

1. Гіподинамія.

2. Вода.

3. Зловживання алкоголем.

4. Конституція.

5. Паління.

6. Щеплення проти інфекції.

7. Забруднене повітря.

8. Стреси.

9. Якість лікування.

10. Гіперурбанізація.

11. Їжа.

12. Медичне обстеження.

13. Наркотики.

14. Грунт.

15. Неповна чи багатодітна сім’я.

16. Рівень радіації.

17. Шкідлива праця.

18. Стать.

19. Неправильне харчування.

20. Вік.

21. Поганий побут.

22. Спадковість.

23. Електромагнітні поля.

А. 20 – 21.

В. 19 – 20.

С. 51 – 52.

D. 8 – 9.


Еталон відповіді: а)-С; 1; 3;5;8;10;13;15;17;19;21;

б)-А; 2;7;11;14;16;23;

в)-В; 4;18;20;22.

г)-D; 6;9;12.

Приклад ситуаційної задачі (?=ІІІ):

Умова: Розрахуйте частку впливу на здоров’я населення факторів (чинників) ризику якщо відомо, що фактори (чинники) способу життя складають 5/10, навколишнього середовища – 2/10, біологічні – 2/10, медичні – 1/10 та зобразіть графічно отримані дані всіма видами можливих діаграм згідно вимог до побудови графічних зображень.

^ Еталон відповіді: Розрахунок частки факторів:

1) 5 – Х (%)

10 – 100%

Х==50%

2) 2 – Х (%)

10 – 100%

Х==20%

3) 2 – Х (%)

10 – 100%

Х==20%

4) 1 – Х (%)

10 – 100%

Х==10%  1. Література:

8.1. Навчальна:

Основна:

• Соціальна медицина та організація охорони здоров'я: Підручник/ За ред. Вороненка Ю.В. Москаленка В.Ф. - Тернопіль: Укрмедкнига, 2000.

• Соціальна медицина та організація охорони здоров'я: Підручник/ За ред. Ю.В. Вороненка. -Тернопіль: Укрмедкнига, 2002.

Додаткова:

• Социальная гигиена и организация здравоохранения //Под ред. А.Ф.Серенко, В.В.Ермакова.- М: Медицина, 1984.

• Голяченко О.М., Сердюк А.М., Приходський О.О. Соціальна медицина, організація та економіка охорони здоров'я.- 1997.

8.2. Наукова:

• Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Под ред. Н.А.Виноградова.- М.: Медицина, 1974.- В 2-х томах.

• Руководство к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения // Под ред. Ю.П.Лисицина, Н.Я.Копыта.-М.: Медицина, 1984.

• Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. В 2-х томах. Под ред. Ю.П.Лисицина. - М.:Медицина, 1987.

• Санитарная статистика. Методика статистического исследования. Под ред. проф. И.С. Случанко.- Москва, 1979.

• Венецкий И.Г. Вероятностные методы в демографии.- М.: Финансы и статистика, 1981.

• Методология демографического прогноза.- М.: Наука, 1988.

• Войтенко В.П. Старение и продолжительность жизни: взгляд в будущее / серия 8 "Новое в науке", № 10.- К.:3нание, 1987.

• Проблемьт народонаселення. - М.: Прогрес, 1977.

• Материалы встречи группьі зкспертов по инновационньїм методикам для переписи населення и крупномасштабньїх демографических обследований / Гаага, 22-26 апреля.- Нью-Йорк, 1997.

• Прибиткова І.М. Основи демографії: Посібник для студентів гуманітарних і суспільних факультетів вищих навчальних закладів . - К.: "Артек", 1997.

• Беркман З.М., Родов Я.И. Управление больницей. - М.:Медицина,1992.-248 с.

• Серенко А.Ф., Ермаков В.В., Петраков Б.Д. Основи организации поликлинической помощи населенню.- М.:Медицина,1986.

Организационно-методическаяработа обласной клинической больницьі. /А.В.Антамонов, А.А.Бирюков и др-К.:Здоров'я,1988-72с.

8.3. Методична:

• Практикум по санитарно-демографической статистике. Под ред. проф. И.С.Случанко.-Москва, 1979.

• Учебные задания по медицинской статистике. Под ред. проф. А.А.Грандо.- Киев, 1984.

• Задания к практическим занятиям по социальной гигиене и организации здравоохранения.- М.:І-й ММИ им.И.М.Сеченова, 1986.

• Медицинская статистика в работе участкового врача-терапевта (методические рекомендации к практическим занятиям).- М.: П-й ММИ им. Н.И.Пирагова, 1991.

• Методы демографических исследований. Под ред. Л.Е.Дарского. - М.: Статистика, 1969.

• Методы исследования / Демография: проблемьі и перспективьі. - М.: Мысль, 1986.

• Гринина О.В., Горлова О.Е., Паначина М.И. Анализ деятельности ЛПЗ на основе годового отчета. Методические указания.-М.:УДН, 1980.

• Обьединенная детская больница. Анализ деятельности поликлиники и стационара детской больницьі по данньїм годового отчета. Методические указания под редакцией В.Л.Таралло.-Черновцы:ВЦСУ, 1982.

• Методика аналізу роботи ЛПЗ та оцінки рівня якості надання медичної допомоги населенню окремими спеціалістами. Під ред. Ц.В.Ясинського.-Чернівці.:Прут, 1993.

• Посібник для ведення основної медичної документаціїв поліклініці та стаціонарі. Під ред. Ц.В.Ясинського.-Чернівці,1997.

Схожі:

Матодичні вказівки iconМатодичні вказівки
В деяких випадках отримання цих чисел є кінцевою метою дослідження. Наприклад, дані перепису населення, дані про кількість лікарів,...
Матодичні вказівки iconГ. В. Стадник Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання на контрольну роботу, програма курсу І вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Фінанси підприємств...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт студентів заочного відділення
Методичні вказівки вказівки до самостійної роботи студентів заочників при вивчені дисципліни «Маркетинг інтерактивного бізнесу»....
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
Матодичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи