“Затверджено” icon

“Затверджено”
Скачати 74.01 Kb.
Назва“Затверджено”
Дата13.07.2012
Розмір74.01 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

Буковинський державний медичний університет


Затверджено”


на методичній нараді кафедри

нервових хвороб, психіатрії та

медичної психології ім. С.М.Савенка

“ 13 ” січня 2010 р. (Протокол № 3 )

Завідувач кафедри


професор В.М.Пашковський


“_____ ” _______________ 2010 р.


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА

практичного заняттяТема заняття 4: « Психогенні захворювання. Неврози та реактивні психози. Розлади зрілої особистості і поведінки у дорослих(психопатії) .

Особливості догляду, спостереження та лікування хворих. Основи психотерапії».


Навчальна дисципліна: нервові та психічні хвороби

Курс – 3

Факультет – медичний №4 з відділенням ММФФ

Спеціальність – лабораторна діагностика

к-сть годин – 2


Методичну вказівку склала

асистент Юрценюк О.С.


Чернівці 2010 1. ^ АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ.

Психогенні непсихотичні психічні розлади – це функціональні нервово-психічні порушення, які виникають внаслідок дії гострих короткочасних або тривалих хронічних психічних чинників. Так як вони проявляються різноманітними клінічними формами (неврози, психопатії, психосоматичні розлади, реактивні психози), знання студентами особливостей їх проявів, уміння самостійно вирішувати невідкладні лікувально-діагностичні завдання відіграє важливу роль у їх загальній та професійній підготовці.


                                             2. Навчальна мета.

2.1. Студент повинен знати:

 • визначення неврозів; основні клінічні прояви неврастенічного,              істеричного неврозів і неврозу нав’язливих станів;

 • визначення, систематику і основні клінічні прояви психопатій;

 • визначення і класифікацію психосоматичних розладів;

 • визначення, класифікацію і клінічні прояви основних форм              реактивних психозів;

 • заходи з профілактики психогенних захворювань;

 • питання надання невідкладної допомоги при афективно-              шокових реакціях;

 • особливості спостереження, догляду і нагляду за хворими на              психогенні психічні розлади.

 2.2. Студент повинен уміти:

 • зібрати анамнез життя у хворих на психогенні психічні              розлади;

 • діагностувати і проводити диференційну діагностику неврозів,              психопатій, психосоматичних розладів і реактивних психозів;  

 • надавати  невідкладну  допомогу при афективно-шокових              реакціях;

 • доглядати і наглядати за хворими на психогенні психічні              розлади.

^ 2.3. На основі вищеперерахованих знань та умінь студент повинен             опанувати та володіти такими практичними навичками:

 • збір анамнезу у хворих на психогенні психічні розлади;

 • діагностування і проведення диференційної діагностики різних              форм неврозів, психопатій, психосоматичних розладів і              реактивних психозів;          

 • надання  невідкладої  допомоги   при афективно-шокових              реакціях;

 • догляд і нагляд за хворими на психогенні психічні розлади.


                                   


 3. ВИХОВНА МЕТА.

На занятті підкреслюється, що підвищення матеріального добробуту людей, їх культурно-освітнього рівня, гармонійне формування особистості є основними у профілактиці психогенних захворювань.


       ^ 4. МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ.

Медична психологія – психічні процеси, психологія особистості.

5.  МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: навчальна кімната, клінічні відділення обласної психіатричної лікарні.


6.  НАОЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ: схеми історій хвороб, таблиці, атласи для експериментального дослідження відхилень у психічній діяльності людини, хворі на психогенні психічні розлади.


    ^ 7. ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ.

Заняття починається з визначення мети і постановки завдань практичного заняття. Визначається початковий (вихідний) рівень знань та умінь студентів з даної теми шляхом опитування.

Неврози – психогенні захворювання, що проявляються у формі зворотних непсихотичних порушень нервово-психічної діяльності з домінуванням емоційних сомато-вегетативних розладів, які усвідомлюються особистістю і переживаються нею як чужі, хворобливі утворення. Причиною неврозів є дія психотравмуючих чинників. У їх виникнені також суттєву роль відіграють індивідуальні особливості особистості і відхилення у вихованні, що призводить до формування “невротичної диспозиції” – підвищеної чутливості до певних психогенних чинників. Патофізіологічну сутність неврозів складає зрив вищої нервової діяльності внаслідок перенапруження основних нервових процесів.

Неврастенічний невроз – це хворобливий стан, що характеризується підвищеною збудливістю і швидкою виснажливістю з емоційною неврівноваженістю, розладом сну, вегетативними порушеннями.

Істеричний невроз характеризується емоційною вибуховістю, яскравістю, виразністю і театральністю емоційних проявів, капризністю, плаксивістю, егоцентризмом, брехливістю, схильністю до патологічного фантазування, непосидючістю, швидкою зміною інтересів.

Невроз нав’язливих станів проявляється нав’язливими страхами (фобіями: клаустрофобія, агорафобія, ерейтофобія, акрофобія, антропофобія, гінекофобія, астрофобія тощо), діями (компульсіями), думками (обсесіями), потягами.             

Психопатії – група патологічних станів різноманітної етіології, які виникають внаслідок порушення процесу формування особистості і проявляються дисгармонією її властивостей, переважно емоційно-вольових з більш або менш вираженою соціальною дизадаптацією, при наявності достатнього рівня інтелектуального розвитку.

                           Діагностичні критерії психопатій:

 • відносна стабільність характеру протягом життя;

 • тотальність його проявів в усіх ситуаціях;

 • соціальна дизадаптація як наслідок тяжкості аномалії характеру.

                    Систематика психопатій за причиною виникнення.

 1. ^ Конституціональні, істинні або генуїнні (ядерні) психопатії. Вирішальним чинником у їх виникненні є несприятлива спадковість. Вони виявляються навіть при самих добрих умовах виховання. Але не дивлячись на ендогенну обумовленість, тільки деякі типи психопатій (наприклад, шизоїдна) проявляються з раннього дитинства.

 2. ^ Психопатичні або патохарактерологічні розвитки. Вирішальним чинником у їх виникненні є неправильне виховання та шкідливий вплив середовища, особливо коли вони діють у віці становлення характеру та ще й при наявності відповідного “грунту” (акцентуація характеру, резидуальна органічна церебральна недостатність, хронічні соматичні захворювання тощо).

 3. ^ Органічні психопатії. Аномалії характеру розвиваються внаслідок дії шкідливостей на головний мозок у пренатальному, натальному і ранньому (перші 2-3 роки життя) періоди його розвитку. До таких шкідливостей відносяться: гестози вагітності, пологові травми, внутрішньоутробні і ранні мозкові інфекції, тяжкі тривалі соматичні захворювання, нейроінтоксикації і ЧМТ у ранньому дитинстві. Ці психопатії необхідно відрізняти від психопатоподібних розладів, які виникають внаслідок дії шкідливостей на головний мозок після завершення його формування, тобто після першого критичного періоду (перші 2-3 роки життя).

^ Психосоматичні розлади – це розлади функцій органів і систем, у виникненні і перебігу яких провідна роль належить впливу психотравмуючих чинників (стрес, конфлікти, кризові стани тощо). До них відносять: есенціальну гіпертонію, тіреотоксикоз, нейродерміт, бронхіальну астму, виразковий коліт, виразкову хворобу, ІХС, інфаркт міокарда, мігрень, кардіоспазм тощо.

^ Реактивні психози – психічні захворювання психотичного типу, викликані дією психічних травм, у структурі яких провідну роль відіграють психотичні розлади у вигляді потьмарення свідомості, галюцинацій, маячення і відсутності критики, які відбивають зміст психотравмуючої ситуації.    Вони можуть виникати гостро і поступово, бути короткочасними, затяжними і хронічними.                   

На заняттті також розглядаються питання надання невідкладної допомоги при гострих афективно-шокових реакціях, що виникли внаслідок екстремальних ситуацій, заходи з профілактики психогенних захворювань, особливості спостереження, догляду і нагляду за хворими на психогенні психічні розлади.

На заключному етапі практичного заняття викладач перевіряє кінцевий рівень професійних умінь і практичних навичок, підводить підсумок заняття.


8.  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ КІНЦЕВОГО

                             ^ РІВНЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ.

 • Визначення і класифікація неврозів.

 • Які клінічні прояви неврастенічного неврозу?

 • Клінічні прояви істеричного неврозу.

 • Класифікація і клінічні особливості неврозу нав’язливих станів.

 • Визначення і систематика психопатій.

 • Клінічні прояви психопатій.

 • Визначення і класифікація психосоматичних розладів.

 • Визначення і класифікація реактивних психозів.

 • Клінічні прояви основних форм реактивних психозів.

 • Заходи з профілактики психогенних захворювань.

 • Заходи з надання невідкладної допомоги при афективно-шокових реакціях.

 • Які особливості спостереження, догляду і нагляду за хворими на  психогенні психічні розлади?

 

                                         

9.  ЛІТЕРАТУРА.

      Основна:

1. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ:     Здоров’я, 1993. – С. 147-162..

2. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия: Учебник. – М.: Медицина,     1995. – С. 501-512.

3. Кузнецов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія.– Київ: Здоров’я, 1993. – С. 203-216.

4. Психіатрія / О.К. Напрєєнко, І.Й. Влох, О.З. Голубков; За ред. проф.     О.К. Напрєєнка. – К.: Здоров’я, 2001. – С. 485-519.

      

Додаткова:

 1. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб.: СПбМАПО, 1997.– С. 533-572.                                                                 

       Методичну вказівку склала

       асистент О.С. Юрценюк


Рецензія позитивна

доцент С.М.РусінаСхожі:

“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” icon"затверджено" "затверджено"
Ректор Національного університету на спільному засіданні профкому та адміністрації
“Затверджено” iconПоложення про організацію методичної роботи у Луцькому національному технічному університеті Луцьк-2010 Затверджено Затверджено
Порядок підготовки та поліграфічного виготовлення методичних видань у редакційно-видавничому відділі лнту
“Затверджено” icon«Затверджено» Начальник управління освіти І науки, молоді та спорту Запорізької обласної ради О. Г. Вєрозубов „ ” 2011р. «Затверджено»
Програма допрофільної та профільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів на засадах інформаційно-комунікаційних...
“Затверджено” iconМіністерство охорони здоров'я україни національний медичний університет імені о. О. Богомольца кафедра ортопедичної стоматології затверджено затверджено
Одна бригада екзаменаторів працює на одній з кафедр І приймає іспит у 6-ти студентів протягом 1 екзаменаційного дня
“Затверджено” iconМ. П. Драгоманова інститут соціології, психології та управління Кафедра (назва кафедри) затверджено затверджено на засіданні кафедри на засіданні Вченої ради протокол
move to 0-15181910
“Затверджено” iconПоложення про академічні відпустки та повторне навчання в вищих навчальних закладах освіти (Затверджено наказом Міністерства освіти України І Міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153.) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України І міністерства охорони здоров'я від 06. 06. 96 №191/153
“Затверджено” iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173) Затверджено
Затверджено наказом Міністерства освіти України від 06. 93 №161. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23. 11. 93 за №173
“Затверджено” iconЗатверджено на засіданні кафедри Інженерної механіки Протокол №6 від 26. 12. 2004 Затверджено на учбово-видавничій раді Дон нту протокол №1 від 14. 03. 2005р
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання., Типова програма. Методичні вказівки та контрольні завдання для студентів...
“Затверджено” iconЗатверджено затверджено голова профспілкового Ректор комітету студентів та двнз «кнеу імені Вадима аспірантів двнз «кнеу гетьмана»
Підготовка проекту Угоди між адміністрацією та університету та профкомом студентів та аспірантів та внесення змін до Правил внутрішнього...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи