Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. icon

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10.
Скачати 119.88 Kb.
НазваПро затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10.
Дата13.07.2012
Розмір119.88 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


Н А К А З


11.11.2011 N 1299


Про затвердження рішень

атестаційної колегії Міністерства

від 10.11.2011


Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від

10.11.2011 НАКАЗ У Ю:


1. Відкрити аспірантуру і докторантуру у вищих навчальних

закладах і наукових установах відповідно до переліку згідно з

додатком 1.


2. Відмовити у відкритті аспірантури та докторантури вищим

навчальним закладам відповідно до переліку згідно з додатком 2.


3. Розширити перелік наукових спеціальностей в аспірантурі та

докторантурі вищих навчальних закладів відповідно до переліку

згідно з додатком 3.


4. Відмовити у розширенні переліку спеціальностей в

аспірантурі та докторантурі вищих навчальних закладів згідно з

додатком 4.


Міністр Д.В.Табачник


Додаток 1

до наказу Міністерства

освіти і науки,

молоді та спорту

11.11.2011 N 1299


1. Відкрити аспірантуру у вищих навчальних закладах і

наукових установах:


------------------------------------------------------------------

| N | Назва вищого навчального | Шифр та назва спеціальності |

|п/п | закладу | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 1. |Український інститут |07.00.01 - Історія України |

| |національної пам'яті (Кабінет| |

| |Міністрів України) | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 2. |Вищий навчальний заклад |05.01.02 - Стандартизація, |

| |"Одеська державна академія |сертифікація та метрологічне |

| |технічного регулювання та |забезпечення; |

| |якості" (Міністерство освіти |05.11.01 - Прилади та методи |

| |і науки, молоді та спорту |вимірювання механічних |

| |України) |величин |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 3. |Інститут обдарованої дитини |13.00.01 - Загальна |

| |(Національна академія |педагогіка та історія |

| |педагогічних наук України) |педагогіки |

------------------------------------------------------------------


2. Відкрити докторантуру у Бердянському державному

педагогічному університеті (Міністерство освіти і науки, молоді та

спорту України) зі спеціальності:

13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти.


Директор департаменту

роботи з персоналом

та керівними кадрами І.А.Некрасса


Додаток 2

до наказу Міністерства

освіти і науки,

молоді та спорту

11.11.2011 N 1299


1. У зв'язку з невідповідністю наукового забезпечення,

напрямків наукових досліджень та достатньою кількістю вищих

навчальних закладів та науково-дослідних установ, в яких ведеться

підготовка кандидатів наук, відмовити приватному вищому

навчальному закладу "Івано-Франківський університет права імені

Короля Данила Галицького" у відкритті аспірантури зі

спеціальностей:


------------------------------------------------------------------

|08.00.09|- Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (переробна |

| |промисловість); |

|--------+-------------------------------------------------------|

|12.00.01|- Теорія та історія держави і права; історія політичних|

| |і правових учень; |

|--------+-------------------------------------------------------|

|12.00.12|- Філософія права. |

------------------------------------------------------------------


2. У зв'язку з достатньою кількістю вищих навчальних закладів

та науково-дослідних установ, в яких ведеться підготовка докторів

наук, відмовити приватному акціонерному товариству "Вищий

навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

у відкритті докторантури зі спеціальності

12.00.07 - "Адміністративне право і процес; фінансове право;

інформаційне право".


Директор департаменту

роботи з персоналом

та керівними кадрами І.А.Некрасса


Додаток 3

до наказу Міністерства

освіти і науки,

молоді та спорту України

11.11.2011 N 1299


Розширити перелік наукових спеціальностей в аспірантурі вищих

навчальних закладів:


------------------------------------------------------------------

| N | Назва вищого навчального | Шифр та назва спеціальності |

|п/п | закладу | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 1. |Національний університет |05.02.04 - Тертя та |

| |харчових технологій |зношування в машинах |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 2. |Луцький національний |05.02.08 - Технологія |

| |технічний університет |машинобудування |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 3. |Хмельницький національний |05.12.17 - Радіотехнічні та |

| |університет |телевізійні системи |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 4. |Приватний вищий навчальний |05.13.06 - Інформаційні |

| |заклад "Європейський |технології |

| |університет" | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 5. |Одеська національна академія |05.18.05 - Технологія |

| |харчових технологій |цукристих речовин та |

| | |продуктів бродіння |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 6. |Одеський державний аграрний |06.01.01 - Загальне |

| |університет |землеробство |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 7. |Дніпропетровський державний |06.02.04 - Технологія |

| |аграрний університет |виробництва продуктів |

| | |тваринництва |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 8. |Івано-Франківський |08.00.06 - Економіка |

| |національний технічний |природокористування та |

| |університет нафти і газу |охорони навколишнього |

| | |середовища |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 9. |Житомирський державний |09.00.08 - Естетика |

| |університет імені Івана | |

| |Франка | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|10. |Мелітопольський державний |09.00.10 - Філософія освіти |

| |педагогічний університет | |

| |імені Богдана Хмельницького | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|11. |Інститут законодавства |12.00.03 - Цивільне право |

| |Верховної Ради України |цивільний процес; сімейне |

| | |право; міжнародне приватне |

| | |право |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|12. |Академія праці і соціальних |12.00.07 - Адміністративне |

| |відносин (Федерація |право і процес; фінансове |

| |професійних спілок України) |право; інформаційне право |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|13. |Полтавський національний |13.00.04 - Теорія та методика|

| |педагогічний університет |професійної освіти |

| |імені В.Г.Короленка | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|14. |Київський університет імені |13.00.10 - Інформаційно- |

| |Бориса Грінченка |комунікаційні технології в |

| | |освіті |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|15. |Уманський державний |19.00.07 - Педагогічна та |

| |педагогічний університет |вікова психологія |

| |імені Павла Тичини | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|16. |Академія фінансового |21.04.02 - Економічна безпека|

| |управління (м. Київ) |суб'єктів господарської |

| |(Міністерство фінансів |діяльності |

| |України) | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|17. |ВНЗ "Університет економіки та|23.00.02 - Політичні |

| |права "КРОК" |інститути та процеси |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|18. |Запорізький національний |23.00.02 - Політичні |

| |університет |інститути та процеси |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|19. |Сумський державний |27.00.01 - Теорія та історія |

| |університет |соціальних комунікацій |

------------------------------------------------------------------


Розширити перелік наукових спеціальностей в докторантурі

вищих навчальних закладів:


------------------------------------------------------------------

| N | Назва вищого навчального | Шифр та назва спеціальності |

|п/п | закладу | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 1. |Національний університет |01.05.03 - Математичне та |

| |"Львівська політехніка" |програмне забезпечення |

| | |обчислювальних машин і |

| | |систем; |

| | |05.12.02 - Телекомунікаційні |

| | |системи та мережі; |

| | |05.13.05 - Комп'ютерні |

| | |системи та компоненти; |

| | |05.13.12 - Системи |

| | |автоматизації проектувальних |

| | |робіт |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 2. |Національний університет |05.02.04 - Тертя та |

| |харчових технологій |зношування в машинах |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 3. |Національний лісотехнічний |05.23.06 - Технологія |

| |університет України |деревообробки, виготовлення |

| |(м. Львів) |меблів та виробів з деревини;|

| | |06.03.02 - Лісовпорядкування |

| | |і лісова таксація |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 4. |Харківський національний |05.27.06 - Технологія, |

| |університет радіоелектроніки |обладнання та виробництво |

| | |електронної техніки |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 5. |Івано-Франківський |08.00.04 - Економіка та |

| |національний технічний |управління підприємствами |

| |університет нафти і газу | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 6. |Житомирський державний |09.00.03 - Соціальна |

| |університет імені Івана |філософія та філософія |

| |Франка |історії (філософські науки) |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 7. |Національний педагогічний |09.00.11 - Релігієзнавство |

| |університет імені |(філософські науки) |

| |М.П.Драгоманова | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 8. |Київський університет імені |10.01.06 - Теорія літератури |

| |Бориса Грінченка | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 9. |Запорізький національний |10.02.01 - Українська мова |

| |університет | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|10. |Черкаський національний |10.02.04 - Германські мови |

| |університет імені Богдана | |

| |Хмельницького | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|11. |Рівненський державний |13.00.01 - Загальна |

| |гуманітарний університет |педагогіка та історія |

| | |педагогіки |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|12. |Донецький національний |14.01.07 - Онкологія; |

| |медичний університет імені |14.01.23 - Променева |

| |М.Горького |діагностика, променева |

| | |терапія; |

| | |14.03.02 - Патологічна |

| | |анатомія (медичні науки) |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|13. |Академія муніципального |25.00.02 - Механізми |

| |управління (м. Київ) |державного управління |

------------------------------------------------------------------


Директор департаменту

роботи з персоналом

та керівними кадрами І.А.Некрасса


Додаток 4

до наказу Міністерства

освіти і науки,

молоді та спорту

11.11.2011 N 1299


1. У зв'язку з невідповідністю наукового забезпечення,

напрямків наукових досліджень та достатньою кількістю вищих

навчальних закладів та науково-дослідних установ, в яких ведеться

підготовка кандидатів наук, відмовити у розширенні наукових

спеціальностей в аспірантурі наступних вищих навчальних закладів:


------------------------------------------------------------------

| N | Назва вищого навчального | Шифр та назва спеціальності |

|п/п | закладу | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 1. |Національний лісотехнічний |03.00.16 - Екологія |

| |університет України |(сільськогосподарські науки) |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 2. |Національний університет |09.00.03 - Соціальна |

| |харчових технологій |філософія та філософія |

| | |історії |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 3. |Київський університет імені |07.00.02 - Всесвітня історія |

| |Бориса Грінченка | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 4. |Українська академія |08.00.03 - Економіка та |

| |банківської справи |управління національним |

| |Національного банку України |господарством |

| |(м. Суми) | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 5. |Бердянський університет |08.00.03 - Економіка та |

| |менеджменту |управління національним |

| | |господарством |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 6. |Запорізький інститут |08.00.03 - Економіка та |

| |економіки та інформаційних |управління національним |

| |технологій |господарством |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 7. |Одеський державний аграрний |08.00.04 - Економіка та |

| |університет |управління підприємствами (за|

| | |видами економічної |

| | |діяльності) |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 8. |Приватний вищий навчальний |08.00.07 - Демографія, |

| |заклад "Львівський |економіка праці, соціальна |

| |університет бізнесу та права"|економіка і політика |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 9. |Приватний вищий навчальний |09.00.03 - Соціальна |

| |заклад "Європейський |філософія та філософія |

| |університет" |історії |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|10. |Житомирський державний |10.01.03 - Література |

| |університет імені Івана |слов'янських народів |

| |Франка | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|11. |Сумський державний |10.02.01 - Українська мова; |

| |університет |10.02.04 - Германські мови |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|12. |Полтавський національний |13.00.02 - Теорія і методика |

| |педагогічний університет |навчання (хімія) |

| |імені В.Г.Короленка | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|13. |Миколаївський національний |13.00.05 - Соціальна |

| |університет імені |педагогіка |

| |В.О.Сухомлинського | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|14. |Національна медична академія |14.01.38 - Загальна практика-|

| |післядипломної освіти імені |сімейна медицина |

| |П.Л.Шупика | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|15. |Національна академія керівних|26.00.04 - Українська |

| |кадрів культури і мистецтв |культура (культурологія); |

| |(Міністерство культури |26.00.04 - Українська |

| |України) |культура (мистецтвознавство);|

| | |27.00.02 - Документознавство,|

| | |архівознавство (соціальні |

| | |комунікації) |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

|16. |Академія фінансового |21.04.01 - Економічна безпека|

| |управління (м. Київ) |держави |

------------------------------------------------------------------


2. У зв'язку з невідповідністю наукового забезпечення,

напрямків наукових досліджень та достатньою кількістю вищих

навчальних закладів та науково-дослідних установ, в яких ведеться

підготовка докторів наук, відмовити у розширенні наукових

спеціальностей в докторантурі наступних вищих навчальних закладів:


------------------------------------------------------------------

| N | Назва вищого навчального | Шифр та назва спеціальності |

|п/п | закладу | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 1. |Хмельницький національний |08.00.07 - Демографія, |

| |університет |економіка праці, соціальна |

| | |економіка і політика |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 2. |Національний університет |09.00.03 - Соціальна |

| |харчових технологій |філософія та філософія |

| | |історії |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 3. |Полтавський національний |10.01.02 - Російська |

| |педагогічний університет |література |

| |імені В.Г.Короленка | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 4. |Чернігівський національний |13.00.02 - Теорія та методика|

| |педагогічний університет |навчання (фізична культура, |

| |імені Т.Г.Шевченка |основи здоров'я) |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 5. |Ужгородський національний |14.01.05 - Нейрохірургія |

| |університет | |

|----+-----------------------------+-----------------------------|

| 6. |Національна академія керівних|27.00.02 - Документознавство,|

| |кадрів культури і мистецтв |архівознавство (соціальні |

| |(Міністерство культури |комунікації, історичні науки)|

| |України) | |

------------------------------------------------------------------


Директор департаменту

роботи з персоналом

та керівними кадрами І.А.Некрасса

Схожі:

Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. iconПро затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10.
move to 0-18888859
Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. iconНаказ №1380 м. Київ Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 10. 11. 2011 щодо діяльності спеціалізованих вчених рад
України, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. iconПро затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту щодо присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань від 19. 01. 2012
України, затвердженого наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту від 14. 09. 2011 №1059, зареєстрованим в Міністерстві...
Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. iconНаказ №1513 Питання присвоєння вченого звання професора І доцента на підставі рішень атестаційної колегії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 22. 12. 2011
Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня...
Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. iconПро внесення часткових змін до наказу Міністерства освіти І науки України14. 06. 2010 №560 «Про затвердження складу атестаційної колегії мон»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, передачі функцій Вищої атестаційної комісії України, та відповідно до наказу...
Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. iconПитання присвоєння вченого
Відповідно до Порядку присвоєння вченого звання професора І доцента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 27 грудня...
Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. iconНаказ №1456 Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої...
Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. iconРішення вченої ради щодо присвоєння вченого звання професора І доцента приймається таємним голосуванням. Засідання вченої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
Мон. Для розгляду атестаційних справ наукових І науково-педагогічних працівників у мон утворюється атестаційна колегія. Головою атестаційної...
Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. iconПерелік навчальних програм для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 «Про Типові навчальні плани початкової школи», рішення...
Про затвердження рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. 11. 2011 Відповідно до рішень атестаційної колегії Міністерства від 10. iconСпеціальність 08. 00. 01 – Економічна теорія та історія економічної думки
Атестаційної колегії Міністерства освіти І науки України у Донецькому національному університеті відкрито аспірантуру та докторантуру...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи