Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» icon

Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота»
Скачати 273.27 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота»
Дата13.07.2012
Розмір273.27 Kb.
ТипДокументи

Програма

фахового випробування

для вступу за напрямом 6.130101 «Соціальна робота» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію бакалавра з соціальної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за цією ж спеціальністю в Одеському національному університеті імені І.І.Мечникова.

Спрямованість фахового випробування визначила інтегративний характер його змісту, який розроблено на базі програм з усіх основних розділів як теоретичних так і практичних аспектів соціальної роботи.

Програма включає три розділи: теорія соціальної роботи, методи та технології соціальної роботи, право соціального забезпечення.


Завданням фахового випробування є визначення:

рівня знання основних теоретичних знань з соціальної роботи;

глибини засвоєння матеріалу;

вміння логічно мислити;

вміння використовувати набуті знання для аналізу соціальних явищ і процесів при розв’язуванні конкретних практичних задач.


^ Теорія соціальної роботи


Конституція України про характер Української держави. Кризові явища та процеси в українському суспільстві. Організація соціального захисту різних категорій населення.

Значення соціальної політики держави в забезпеченні прав і свобод громадян, задоволення їхніх основних потреб та інтересів. Сутність соціальної роботи в нашій країні, її суспільне значення, особливості.


Інституалізація науки про соціальну роботу, взаємодія суспільних запитів і теоретичних пошуків у цьому процесі. Сутність поняття «соціальна робота». Об’єкт і суб’єкт соціальної роботи. Функції та принципи соціальної роботи.

Теоретико-методологічна основа і місце соціальної роботи серед інших наук. Соціальна робота як наукова галузь і навчальна дисципліна, її зміст, структура, методичні особливості.


Гуманізм, його історично мінливий характер. Особливості цього культурницького руху епохи Відродження і Просвітництва.

Світоглядний, моральний і правовий аспекти гуманізму. Роль держави і соціальних служб у його забезпеченні. Розширення сфери моральної свободи в регулюванні відносин між людьми за сучасних умов.

Егоїзм і альтруїзм як протилежні принципи поведінки людей. Морально-етичний аспект соціальної роботи.


Соціокультурне підґрунтя виникнення соціальної роботи в Україні. Історичні корені й традиції благодійництва в Україні. Культурно-історичні передумови зародження і розвитку благодійництва в Україні. Соціальне піклування за часів Київській Русі. Благочинна роль Православної церкви.

Соціальний устрій та опікування немічними в Козацькій республіці Благодійні функції української громади. Роль народних традицій і звичаїв у регулюванні суспільних відносин, розв’язання соціальних проблем.

Зародження руху сестер милосердя, виникнення і діяльність товариства Червоного Хреста та інших громадських благочинних організацій у нашій країні.

Соціальна робота як наукова галузь: становлення в Україні. Вітчизняні теорії соціальної роботи: парадигми допомоги. Характеристика архаїчної конфесійної, державної, громадсько-державної, соціальної, професійної парадигм.


Перехідний етап у житті українського суспільства, його реформування, пошуки шляхів стабілізації та оптимального розвитку на правових цивілізованих засадах.

Зміст і спрямованість соціальної політики держави, її роль у гармонізації суспільних відносин. Основні соціальні проблеми в Україні, їх політична й економічна обумовленість і відповідні засоби розв’язання.

Місце і роль соціальної роботи в реалізації соціальної політики Української держави.


Сучасні теорії соціальної роботи: від позитивізму до постмодернізму. Класифікація теорій соціальної роботи. Теорія індивідуальної, групової, общинної соціальної роботи. Теорія соціального адміністрування та планування соціальної роботи.


Психодинамічна модель. Біхевіористська та конгитивна моделі. Гуманістична та екзистенцій на моделі соціальної роботи.


Системна модель. Екологічна модель. Використання у соціальній роботі теорії ролей. Соціально радикальна модель соціальної роботи.


Кризове втручання. Зосередження на завдання модель соціальної роботи. Сімейна терапія. Психосоціальна терапія. Соціально-педагогічна модель соціальної роботи.


Ведення випадку в соціальній роботі. Індивідуальне консультування в соціальній роботі. Представництво інтересів клієнта в соціальній роботі. Вулична соціальна робота.


Класифікація груп і групові процеси. Організація групової соціальної роботи. Проведення тренінгів у соціальній роботі. Проведення тренінгів у соціальній роботі. Самокерована групова робота


^ Методи та технології соціальної роботи


Основні поняття і визначення курсу “Методи та технології соціальної роботи”. Основні підходи до класифікації методів соціальної роботи. Класифікація методів соціальної роботи за різними ознаками.


Класифікація методів соціальної роботи за Н.С.Матвійчуком. Біографічний метод Є.І. Холостової. Методи індивідуальної та групової соціальної роботи.

Методи соціальної роботи в освітніх закладах. Методи соціальної роботи з групами ризику: обслуговування, супроводу, профілактики та реабілітації.


Причини технологізації соціальної діяльності. Суть соціальних технологій, їх основні властивості. Типологізація і класифікація соціальних технологій.

Загальна схема соціальної технології: проблема, мета, зміст, організація, засоби і методи, рівень кваліфікації „команди”, методи оцінки. Основні функції соціальних технологій: раціоналізації та ефективності, нормативна, регулятивно-управлінська, перетворювання, стабілізації і розвитку, систематизації. Процес розробки та провадження нових соціальних технологій: підходи, стадії, фактори впливу.


Поняття „діагностика”. Суть і види соціальної діагностики. Принципи соціальної діагностики. Методи, структура і функції соціально-діагностичної діяльності. Рівні соціальної діагностики у сфері соціальної роботи. Технологічний процес діагностики в соціальній роботі: етапи та особливості.


Поняття та функції соціальної експертизи. Специфіка соціальної експертизи і межі її застосування. Суб'єкти соціальної експертизи. Етапи проведення соціальної експертизи.


Соціальне проектування як соціальна технологія та його особливості. Класифікація соціальних проектів. Етапи соціального проектування. Стратегії проектної діяльності. Методи і методики соціального проектування.


Технологія соціального прогнозування: поняття, зміст, основні аспекти, мета, функції. Класифікація соціальних прогнозів: соціально-економічні, соціологічні, прогнозування соціально-психологічних процесів, прогнозування у галузі законодавства тощо. Етапи процесу соціального прогнозування: підготовка проекту прогнозу, побудова прогнозу, уточнення і перевірка прогнозу. Моделювання як процес: етапи, стадії, результат. Значення моделювання у вирішенні соціальних проблем на різних рівнях соціальної сфери.


Суть соціальної профілактики. Напрями профілактичної діяльності: попередження, підтримка і захист, сприяння в досягненні цілей. Рівні соціальної профілактики: загальносоціальний, спеціальний та індивідуальний. Методи соціальної профілактики. Правові основи профілактичної діяльності. Система соціальних служб по профілактиці асоціальних явищ.


Суть соціальної адаптації, дезадаптації та реадаптації. Стадії, форми, стратегії соціальної адаптації. Технології адаптації. Види соціальної адаптації: функціональна, організаційна, ситуативна і девіантна.


Поняття реабілітації та її різновиди: соціально-побутова, медико-фізіологічна, медико-психологічна, психолого-педагогічна, соціально-трудова. Основні технології соціальної реабілітації. Соціальна реабілітація: сутність, методи, форми. Сутність індивідуальних програм соціальної реабілітації. Соціальні служби і організації, які надають послуги реабілітації.


Соціальна терапія: сутність та різновиди. Корекція як головне завдання терапії. Групова та індивідуальна терапія. Сімейна психотерапія,її особливості. Когнітивна терапія в соціальній роботі. Педагогічні методи соціальної терапії.


Сутність технології консультування. Типи і види консультування. Технологія посередництва. Особливості консультування у громадських приймальнях.


Соціально-управлінська специфіка соціальної роботи: система управління соціальною роботою; управління персоналом і мотивація соціальної роботи; організація роботи установ соціальної сфери. Соціальна служба як інституційна основа управління. Регіональні моделі управління соціальною роботою. Технології групового вирішення проблем у системі соціальної роботи: соціальні проекти, програми, соціальне планування. Управління персоналом і мотивація соціальної роботи. Кадровий менеджмент: поняття та класифікація управлінських технологій. Організація роботи установ соціальної сфери: інформаційні системи і технології у процесі управління соціальною роботою; автоматизація соціальної роботи; технологія та організація діловодства в установах соціальної сфери.


Сутність соціологічного підходу до технологій соціальної роботи. Соціологічні методи у вивченні соціального обслуговування. Соціальний моніторинг як основа вивчення соціального обслуговування, його специфіка.

Вплив особистості на вибір технологій соціальної роботи.


Принципи та сутність соціально-педагогічної діяльності в соціальній роботі.

Поняття „соціально-педагогічна технологія” в науковій літературі, її структура та етапи. Соціально - педагогічні технології адаптації. Технології роботи з батьками. Технології особистісно зорієнтованого виховання (антропоцентричні технології). Використання соціально-педагогічних методів у практиці соціального працівника. Використання інноваційних методів у практиці соціального працівника.


Принципи та сутність психологічної діяльності в соціальній роботі. Критерії вибору психологічної технології для надання допомоги клієнту. Характеристика і специфіка застосування психологічних методів в соціальній роботі. Принципи „мудрого” ставлення до життя та їх формування.


Сутність категорії "соціальний захист". Система органів соціального захисту в Україні. Законодавча база України з питань соціального захисту. Категорії населення, які мають право на соціальний захист з боку держави. Методи і технології соціального захисту (підтримки) на­селення в сучасних умовах.


Поняття, зміст і призначення групової роботи. Теорія соціального обміну (П. Блау, Дж. Хоманс. Організація та етапи групової роботи. Поняття „ефект групи”. Групи взаємодопомоги та самодопомоги.


Поняття соціальної комунікації та її роль у соціальній сфері. Комунікаційна діяльність соціального працівника. Зв'язок з громадськістю (ПР) як одна з базових технологій соціальної роботи. Зміст та програма технологій зв'язку з громадськістю. ПР установ соціального обслуговування населення і його мета. Технології зв'язків з громадськістю керівника установи соціальної сфери. Використовування ЗМІ для створення іміджу установ соціальної сфери.


Структурно – логічна схема технологій соціальної роботи. Основні складові типової технології. Основні етапи типової технології: підготовчий, етап безпосередньої реалізації методів втручання, підсумковий етап.


Особливості соціальної роботи на селі. Особливості соціального супроводу сільських сімей. Інтеграція елементів соціальної роботи в організацію дозвілля дітей та молоді як метод виявлення та подолання соціальних проблем окремих груп дітей та молоді. Співробітництво з органами місцевого самоврядування та державними органами, що опікуються програмами дітей та молоді. Концептуальні основи соціальної роботи за рубежем. Роль суспільних фондів та молодіжних організацій Соціальна робота в неурядових організаціях.


Інститут сім’ї в сучасному суспільстві. Сутність проблем сучасної сім'ї. Технології роботи з сім'єю. Рівні технологій роботи з неблагополучною у виховному плані сім'єю. Вразливі групи дітей: діти-сироти, діти, без батьківського піклування, соціальні сироти, діти вулиці, обдаровані діти, діти, які мають функціональні обмеження, діти групи ризику. Заклади соціального захисту дітей.


Інститут прийомної сім’ї як модель опіки в умовах демократизації суспільства. Особливості роботи соціального працівника щодо підготовки батьків до прийому дитини в сім’ю. Форми організації навчання для прийомних батьків. Технологія розробки плану соціального супроводу прийомної сім’ї. Законодавчо-нормативна база України щодо поліпшення становища дітей-сиріт

Насильство в сім’ї як соціальна проблема. Види сімейного насилля. Аналіз статистичних даних по сімейному насиллю. Загальні підходи і принципи соціальної роботи. Методи та технології соціальної роботи. Організація надання послуг. Приклади діяльності соціальних служб.


Феномен важковиховуваності, педагогічної занедбаності, дезадаптованості, причини виникнення. Виникнення проблемних дітей та дітей групи ризику. Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми і підлітками. Своєчасне та кваліфіковане надання медичної та психо­логічної допомоги дітям і підліткам, котрі потрапили в кризо­ву ситуацію.


Люди літнього та старого віку як соціальна спільність. Заклади соціального захисту людей похилого віку. Волонтерський рух “пенсіонер пенсіонеру”. Організації та установи Міністерства праці та соціальної політики. Територіальні центри обслуговування пенсіонерів та самотніх непрацездатних громадян і відділення соціальної допомоги вдома. Технології соціальної роботи з людьми літнього та старого віку.


Зміст поняття „інвалідність”. Соціальні проблеми людей з функціональними обмеженнями. Загальні принципи, форми і методи соціальної роботи з людьми, які мають обмеження. Недержавні організації та установи інвалідів (НДО). Установи соціального обслуговування інвалідів, будинки-інтернати. Технології соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями та з сім’ями які виховують дітей-інвалідів. Соціальна захищеність інвалідів з боку держави. Державне управління системою соціального захисту інвалідів. Освіта і професійна підготовка інвалідів. Працевлаштування інвалідів


Зміст та сутність поняття «мігранти», «біженці». Причини, які впливають на збільшення кількості людей, які змінюють місце проживання. Організаційні і технологічні підходи до соціальної роботи з мігрантами та біженцями. Діяльність Міжнародних організацій у сфері захисту прав біженців та мігрантів. Технологія соціальної роботи з національними меншинами в Україні. Соціальна робота з мігрантами на регіональному рівні.


Злочинність як соціальна і психологічна проблема. Поняття про соціально небезпечні хвороби в закладах позбавлення волі та їх поширення. Види ризикової поведінки. Суїцид як проблема адаптації до нового способу життя. Медико-соціальні і психолого–педагогічні технології превентивного підходу у роботі з засудженими. Профілактика конфліктних ситуацій і суїцидальної поведінки. Психологічна допомога клієнтам пост стресових станів. Принципи мінімізації ризику поширення негативних явищ і соціально – небезпечних хвороб у закладах. Технології роботи в пенітенціарних закладах із засудженими. Особливості роботи з неповнолітніми засудженими. Технології соціальної роботи з колишніми засудженими. Сучасні підходи до реабілітації злочинців.


Безробітні: соціально-економічний портрет. Організація соціального захисту від безробіття. Основні складові Єдиної технології обслуговуван­ня незайнятого населення України. Державна служба зайнятості, напрями роботи і види послуг. Технології працевлаштування громадян у центрах зайнятості. Особливості роботи соціального працівника щодо організації роботи по сприянню працевлаштуванню та вторинній зайнятості молоді.


Розлади психіки та їхні соціальні наслідки. соціальної роботи. Загальні підходи і принципи соціальної роботи. Методи та технології соціальної роботи. Організація надання послуг. Приклади діяльності соціальних служб


Перебіг ВІЛ/СНІДу і його соціальні наслідки. Загальні підходи і принципи соціальної роботи. Методи та технології соціальної роботи. Організація надання послуг. Приклади діяльності соціальних служб.


Специфіка соціальних проблем жінок. Соціальна робота з жінками у західних країнах. Технології соціальної роботи з жінками в умовах сучас­ної України. Жінка і соціально-культурне середовище. Психологічні й гендерні дослідження. Правовий аспект соціального захисту жінок. Діяльність державних і недержавних організацій та установ із соціальної роботи з жінками на міжнародному, державному та регіональному рівнях.


Загальні підходи і принципи соціальної роботи. Методи та технології соціальної роботи. Організація надання послуг. Приклади діяльності соціальних служб.


Вживання наркотиків як соціальна проблема. Загальні підходи і принципи соціальної роботи. Методи та технології соціальної роботи. Організація надання допомоги споживачам ін’єкційних наркотиків. Приклади діяльності соціальних служб.


^ Право соціального забезпечення


Поняття, мета, завдання соціального права. Соціальні права - найважливіші конституційні права громадян України. Концепція соціального забезпечення населення України. Предмет соціального права. Поняття відносин щодо соціального забезпечення, соціально-страхових відносини та відносини, пов’язаних із встановленням юридичних фактів, що є підставою для реалізації особою права на соціальне забезпечення (процедурні відносини). Метод правового регулювання суспільних відносин в теорії права. Метод соціального права - імперативний метод. Загальні засади відмежування та зв»язку соціального права з іншими галузями права. Правові основи трудового права, медичного права, гарантії прав громадян в галузі освіти. Право соціального забезпечення та захисту в системі соціального права. Склад Загальної частини та Спеціальної частини. Система науки соціального права та система навчальної дисципліни, система законодавства щодо соціального забезпечення.

Поняття прав людини, поняття, класифікація та правове ргулювання соціальних прав людини. Соціальні права людини і конституційні гарантії їх здійснення в Україні. Державне забезпечення соціальних прав: сучасні тенденції розвитку. Основні етапи становлення та розвитку соціального права. Роль держави у регулюванні справедливого розподілу доходів між працею і капіталом, у забезпеченні рівності і свободи громадян та турботи імущих та працюючих про неімущих та непрацюючих, для досягнення соціального миру і злагоди у суспільстві. Поняття «соціальна держава», історія розвитку ідеї соціальної держави з її орієнтацією на розвиток людини, створення для неї гідних умов для життя. Важливі міжнародно-правові акти світового та європейського рівня.

Вплив міжнародно-правового регулювання відносин у сфері соціального захисту на розвиток національного законодавства. Адаптація національного законодавства до міжнародних стандартів як пріоритетна складова процесу інтеграції України до Європейського Союзу та пріоритетний напрямок української зовнішньої політики. Європейські міжнародні стандарти в галузі соціального права: вплив на національну юридичну практику. Відповідність соціального забезпечення міжнародним стандартам соціального захисту. Пряме застосування міжнародних актів після їх ратифікації; включення основних положень міжнародних актів у тексти національних законів; реалізація положень ратифікованих або нератифікованих актів за допомогою внутрішнього законодавства. Стандарти ООН як складова соціального права України. Загальна декларація прав людини. Міжнародний пакт про грома­дянські та політичні права. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права. Вплив конвенцій МОП на формування соціального права України. Досягнення соціальної справедливості шля­хом захисту трудових, соціально-економічних прав людини. Європейська соціальна хартія (переглянута) її вплив на формавання соціальне право України.

Поняття принципів права в теорії права. Принципи, які визначають сутність та закономірності розвитку соціального права в Україні. Всезагальність права на соціальне забезпечення. Суть цього принципу та законодавче закріплення. Соціальне страхування як основа соціального захисту громадян будь-якої держави. Соціальний аспект соціального страхування. Економічний та правовий аспект соціального страхування. Гарантування соціальним забезпеченням гідного рівня життя особи. Відображення у Конституції України. Поняття та система принципів правового регулювання соціального забезпечення. Зміст принципів права соціального забезпечення: соціальне забезпечення за умов обов'язкового страхування всiх найманих працівників i самозайнятих oci6; різноманітність форм i видів соціального забезпечення застрахованих працівників; диференціація умов i норм соціального забезпечення від характеру i тривалості трудової діяльності i poзмipiв страхових внесків робітників; забезпечення пенсіями i допомогами на piвнi прожиткового мінімуму; здійснення соціального забезпечення за рахунок державних i недержавних страхових фондів; здійснення соціального забезпечення органами державного управління; охорона та захист прав i законних iнтepeciв громадян на соціальне забезпечення. Принципи загальнообов'язкового соціального страхування громадян України. Принципи загальнообов'язкового пенсійного страхування.


Джерела права в Україні. Джерела права соціального забезпечення. Нормативно-правові акти та акти договірного характеру, які ухвалюються компетентними державними та іншими уповноваженими органами з метою врегулювання соціально-забезпечувальних відносин, як джерела права соціального забезпечення. Підстави класифікації джерел права соціального забезпечення: юридична природа норм, що містяться в актах; за юридичною силою; залежно від підгалузей та правових інститутів; за суб’єктами ухвалення. Загальна характеристика джерел права соціального забезпечення. Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Закони України «Про загальнообов’язкове держане пенсійне страхування»; Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності»; Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»; Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв»язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням»; "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та ociб рядового i начальницького складу органів внутрішніх справ".; "Про статус i соціальний захист oci6, які постраждали від Чорнобильської катастрофи", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ; "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Правовідносини в загальній теорії права. Правовідносини в сфері соціального забезпечення. Соціально-забезпечувальні (матеріальні). Соціально-страхові. Процедурні. Об’єктивні факти. Волевиявлення особи на отримання конкретного виду соціального забезпечення (дії). Рішення державного органу. Суб’єкти права соціального забезпечення – загальна характеристика. Об’єкти соціально-забезпечувальних правовідносин. Пенсії. Соціальні допомоги. Соціальні пільги. Соціальне обслуговування. Поняття трудового та страховий стажу. Значення страхового стажу. Наявність страхового стажу визначається фактом сплати страхових внесків (платежів) уповноваженими суб’єктами. Розмір таких внесків встановлено законодавчими актами. Види трудового стажу.

Поняття суб‘єктів права соціального забезпечення. Правоздатність та галузевий правовий статус суб‘єктів права соціального забезпечення. Правоздатність у сфері соціального забезпечення. Відмежування суб‘єктів соціального права від суб‘єктів соціально-забезпечувальних правовідносин. Правосуб‘єктність суб‘єктів права соціального забезпечення. Галузевий правовий статус, правоздатність та дієздатність за правом соціального забезпечення. Деліктоздатність. Критеріїв класифікації суб‘єктів права соціального забезпечення. Суб‘єкти, які отримують соціальне забезпечення. Суб‘єкти, які забезпечують реалізацію права на соціальне забезпечення. Суб’єктами, які сприяють у одержані соціального забезпечення, вважаються юридичні особи, які здійснюють правовстановлюючу діяльність. Органи медико-соціальної експертизи. Правовий статус комісії із встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною. Органи, які видають посвідчення, що підтверджують відповідний статус.

Історія становлення визначення терміну «соціальний ризик» у правовій літературі. Соціальні ризики як основу юридичного механізму соціального захисту. Соціальні ризики як підстава для набуття людиною права на соціальне за­безпечення. Соціальні ризики в міжнародних актах. Наслідки настання соціальних ризиків. Ознаки соціальних ризиків. Класифікація соціальних ризиків. Страхові та не страхові ризики. Поділ соціальних ризиків за їх змістом.

Поняття та види організаційно-правових форм соціального забезпечення в Україні. Основні ознаки організаційно-правових форм соціального забезпечення їх характеристика. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Види загальнообов'язкового державного соціального страхування: пенсійне страхування; страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням; страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності; страхування на випадок безробіття; інші види страхування, передбачені законами України. Принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування. Правовий статус суб'єктів загальнообов'язкового державного соціального страхування. Загальна характеристика загальнообов'язкового державного пенсійного страхування. Форми пенсійного страхування в нашій державі. Загальна характеристика загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Загальна характеристика загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. Страхування на випадок безробіття. Система недержавного пенсійного забезпечення. Асигнування з бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення.

Загальна характеристика соціального страхування на випадок безробіття. Поняття безробітного та його правовий статус. Страховий стаж за соціальним страхуванням на випадок безробіття та порядок його визначення. Допомога по безробіттю. Допомога по частковому безробіттю. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності Матеріальна допомога у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації. Припинення, відкладення виплат матеріального забезпечення та скорочення їх тривалості Допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні. Соціальні послуги за соціальним страхуванням на випадок безробіття. Особливості забезпечення незастрахованих осіб.

Поняття, суб'єкти та об'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Допомога по тимчасовій непрацездатності. Допомога по вагітності та пологах. Допомога при народженні дитини. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Допомога на поховання. Забезпечення оздоровчих заходів. Порядок надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання: поняття, суб'єкти та загальна характеристика. Права та обов'язки застрахованої особи. Обов'язки роботодавців як страхувальників та Фонду соціаль­ного страхування від нещасних випадків. Розслідування нещасних випадків на виробництві: нормативно-правові основи. Порядок встановлення ступеня втрати працездатності потер­пілим на виробництві. Відшкодування шкоди, заподіяної застрахованому ушко­дженням його здоров'я Види страхових виплат. Щомісячні страхові виплати та інші витрати на відшкоду­вання шкоди. Страхові виплати в разі смерті потерпілого. Порядок призначення та надання соціальних виплат і послуг

Страхове пенсійне забезпечення та його рівні в Україні. Трирівнева система пенсійного забезпечення в Україні: 1-й рівень – солідарна система 2-й рівень – накопичувальна 3-й рівень – система недержавного пенсійного страхування. Напрямки здійснення пенсійного забезпечення. Недержавні пенсійні фонди – основа системи недержавного пенсійного забезпечення, їх види. Забезпечення є відкриття пенсійних депозитних рахунків у банківських установах або страхових організа­ціях за ініціативою певної особи. Страхові пенсії за законодавством України. Загальні умови пенсійного забезпечення за солідарною пенсійною системою. Суб'єкти права на одержання пенсійних виплат у солі­дарній пенсійній системі. Пенсії за віком. Умови призначення пенсій за віком. Умови призначення та виплати пенсії в разі інвалідності. Пенсії у зв'язку з втратою годувальника. Порядок призначення та виплати пенсії у солідарній пенсійній системі. Загальні умови призначення пенсій у накопичувальній пенсійній системі. Загальні умови призначення пенсій у недержавній пенсійній системі.

Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій, що передбачені законодавством України. Ознаки спеціальних пенсій. Державні пенсії військовослужбовцям та особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ. Закон України «Про пенсійне за­безпечення військовослужбовців, осіб начальницького і ря­дового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» від 9 квітня 1992 р. Групи суб'єк­тів пенсійних прав. Пенсії особам, які виконують обов'язки державної служби. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. Умови призначення пенсій. Пенсії суддям і службовим особам органів прокуратури. Пенсія науковим (науково-педагогічним) працівникам. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 1 грудня 1998 р. Пенсії за особливі заслуги перед Україною. Пенсії особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Поняття державних соціальних допомог, їх ознаки та види. Правове регулювання державних соціальних допомог: державні соціальні допомоги особам, які не мають пра­ва на пенсію, та інвалідам; допомоги малозабезпеченим; допомоги дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства; допомоги на догляд за інвалідами внаслідок психічного захворювання; державні допомоги сім'ям з дітьми; субсидії на оплату житлово-комунальних послуг; державна допомога на поховання; інші види допомог.

Допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам. Допомога малозабезпеченим. Допомоги у зв'язку з інвалідністю. Державні допомоги сім'ям з дітьми Житлові субсидії. Державні допомоги особам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Поняття та ознаки соціальних пільг, їх класифікація. Професійні пільги. Види соціальних пільг. Пільги на житлово-комунальні послуги. Звільнення або зменшення плати за житло та (або) комунальні послуги. Медико-реабілітаційні соціальні пільги. Пільги у сфері транспортного обслуговування населення. Соціально-трудові та соціально-побутові пільги Різновиди соціально-трудових пільг.

Система соціально-побутових пільг. Безоплатне або пільгове забезпечення автомобілем; позачер­гове влаштування до закладів соціального захисту, а також на обслуговування службами соціального захисту вдома; на­дання безпроцентної позики для організації підприємниць­кої діяльності, селянського господарства тощо.

Поняття, види та принципи соціального обслуговування. Визначен­ня соціального обслуговування як виду соціального забезпе­чення. Соціальне обслуговування громадян похилого віку. Структурні підрозділи територіальних центрів одиноких непрацездатних. Відділення організації надання грошової та натуральної адресної допо­моги. Соціальне обслуговування неповнолітніх. Порядок здійснення соціального обслуговування неповнолітніх. Види соціального обслуго­вування дітей. Соціальне обслуговування дітей дошкільного віку в дошкільних дитячих закладах. Соціальна реабілітація та адаптація. Санаторно-курортне лікування. Забезпечення протезно-ортопедичними виробами. Забезпечення засобами пересування.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Теорія соціальної роботи

 1. Введення у соціальну роботу: навчальний посібник / Бойко А.М., Грига І.М., Кабаченко Н.В., Кравченко Р.І., Полтавець Д.В., Семигіна Т.В. та ін.- К.: Фенікс, 2001.- 288с.

 2. До питання проведення ефективної практичної соціальної роботи в Україні: існуючі проблеми освіти в галузі соціальної роботи//Реформування соціальних служб в Україні: сучасний стан та перспективи: Збірник статтей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. В. Сидоров, Л. Коваль, І. Звєрєва, С. Хлєбік, Р. Кравченко, Н. Кабаченко, О. Васильченко, МакКензі. ( м. Львів, 5-7 червня 2002). - Львів, 2003.

 3. Підготовка волонтерів та їх роль у реалізації соціальних проектів / Під заг. ред.: І.Звєрєвої, Г.Лактіонової. - К.: Наук. Світ, 2001. - 49 с.

 4. Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід. Посібник. - Тернопіль. 2002. - 222 с.

 5. Соціальна робота в Україні: перші кроки / Під редакцією В.Полтавця. - К.: Видавничий дім “КМ Academia”, 2000. - 236 с.

 6. Соціальна робота з людьми з особливими потребами. Методичні матеріали для тренера. / Під заг.ред. І.Звєвєвої. - К.: Наук.Світ, 2002. - 50 с.

 7. Соціальна робота в Україні: Навч.посіб. / І.Д.Звєрєва, О.В.Безпалько, С.Я.Харченко та ін.; за заг.ред.: І.Д.Звєрєвої, Г.М.Лактіонової. - К.: ДЦССМ, 2004. - 256 с.

 8. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 432 с.

 9. Основы социальной работы: Учебник / Отв. ред. П.Д. Павле-нок. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 57—65.

 10. Социальная работа: Учеб. пособие / Под общ. ред. проф. В.И. Курбатова. — 2-еизд.,перераб. идоп. —Ростовн/Д.: Феникс, 2003. — С. 35—48.

 11. ТюптяЛ.Т., Іванова ІЈ. Соціальна робота (теорія і практика): Навч. посіб. — К.: ВМУРОЛ "Україна", 2004. — С. 35—47.

 12. Фирсов M.S., Студенова Е,Г. Теория социальной работы: Учеб. пособие. — М.: Гуманит. изд. центр "ВЛАДОС", 2001. — С. 5—68,136—171.

 13. Майерс Д. Социальная психология: Пер. с англ. — СПб.: ПитерКом, 1998. — С. 585—630.

 14. Попович Г. Соціальна робота в Україні і зарубежем: Навч.-метод. посіб. / Ужгород, держ. ун-т. — Ужгород: МПП "Ґражда", 2000.

 15. Роджерс К. Эмпатия // Психология эмоций. Тексты. — М., 1984.

 16. СтанчицМА. Этика милосердия. — Минск, 1996. —С. 10— 70.

 17. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, експерименти, упражнения. — СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2002. — 864 с.— (Психологическая энциклопедия).


Методи та технології соціальної роботи

 1. Иванов В. Н. Социальние технологии в современном мире. – М., 1996.

 2. Капська А. Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. – К.: УДЦССМ, 2001.

 3. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы: Уч. пособие. - М.: Изд.-торг.корпорация "Дашков и К", 2006. — 596 с.

 4. Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы методологии и практики. - Кишинев; 1997. – 352 с.

 5. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. д-ра ист. наук Е. И. Холостовой. – М.: Юрист, 2000.

 6. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За ред. Проф. А. Й. Капської. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 7. Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко та ін. За заг ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.

 8. Социальные технологии: Толковый словарь / Отв. ред В. Н. Иванов. – Москва; Белгород, 1995.

 9. Справочное пособие по социальной работе. – М., 1997.

 10. Сурмин Ю. П., Туленков Н. В. Теория социальных технологий: Учеб. Пособие. – К.: МАУП, 2004. – 608 с.

 11. Технологии социальной работы. Учебник под общ. ред. проф. Е. И. Холостовой. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 400 с.

 12. Технология социальной работы: Учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений / Под ред. И. Г. Зайнышева. – М: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000.

 13. Тихонов А. В. Социология управления: Теоретические основы. – СПб.: Изд-во Санкт-Петерб. У-та, 2000. – 324 с.

 14. Толковый словарь по социальным технологиям / Под ред. В. А. Иванова, Г.Д. Никредина, В.И. Патрушева, И.М. Слепенкова. – М., 1995.;


Право соціального забезпечення

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Про статус i соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-ХИ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 16. - Ст. 200. (з наступними змінами та доповненнями).

 3. Про зайнятість населення: Закон України від 1 березня 1991 року № 803-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№ 14. - Ст. 170 (з наступними змінами та доповненнями).

 4. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 21 березня 1991 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 21. - Ст. 252.

 5. Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні: Закон України від 17 квітня 1991 року № 962-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 22. - Ст. 262 (з наступними .змінами та доповненнями).

 6. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1788-ХІІ (iз змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 3. - Ст. 10. Див. також Постанову ВРУ від 14.11.95 р. № 429/ 95-ВР //. ВВР. -1995. - № 43. - Ст. 14.

 7. Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 року № 1789-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793 (з наступними змінами та доповненнями).

 8. Про наукову i науково-технічну діяльність: Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1992. -№ 12. - Ст. 165. (з наступними змінами та доповненнями).

 9. Про соціальний i правовий захист військовослужбовців i членів їхніх сімей: Закон України від 20 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 15 - Ст. 190 (із змінами та доповненнями).

10. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців i oci6 начальницького i рядового складу органів внутрішніх справ: Закон України від 9 квітня 1992 року № 2262-12 // Відомості Верховної Ради України. -1992. - № 29. - Ст. 399 (з наступними змінами).

11. Про статус народного депутата України: Закон України від 17 листопада 1992 року № 2790-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1993. - № 3. - Ст. 17 (з наступними змінами та доповненнями).

12. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 року №2801 -XII //Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 4. - Ст.19 (з наступними змінами та доповненнями).

13. Про державну допомогу сім'ям з дітьми: Закон України від 21 листопада 1992 року // Відомості Верховної Ради України. -1993. - № 5. – Ст. 21.

 1. Про статус суддів: Закон України від 15 грудня 1992 року № 2863-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 8. - Ст. 56 (із змінами та доповненнями).

 2. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22 жовтня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. -1993. - № 45. - Ст. 425 (із змінами та доповненнями).

 3. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3721-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. -1994. - № 4. - Ст. 18 (з наступними змінами).

 4. Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 року № 3723-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 52. - Ст. 490 (з наступними змінами).

 5. Про межу малозабезпеченості: Закон України від 4 жовтня 1994 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 42. -Ст. 382.

19. Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23 червня 1995 року № 239/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 23. -Ст. 183. (із наступними змінами).

 1. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997 року // Відомості Верховної Ради України. - 1997 . - № 37. -Ст. 237. (із наступними змінами та доповненнями).

21. Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 року № 2213-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 11. – Ст.47.

 1. Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23 вересня 1997 року № 540/97-ВР. // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 50. – Ст. 302.

 2. Основи законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон України від 14 січня 1998 року № 16/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 23. - Ст. 121.

 3. Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішні справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист: Закон України від 24 березня 1998 року // Голос України. -1998.-16 квіт. (Див. також офіційне тлумачення Закону: Рішення Конституційного суду України № 4 – рп/2003 від 27.02.03р. Справа № 1 – 19/2003).

 4. Про здійснення контролю за сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та збору на обов'язкове соціальне страхування: Закон України вiд 21 травня 1999 року № 700-XIV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 31. – Ст. 249.

 5. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України від 23 вересня 1999 року // Урядовий Кур’єр. – 1999. - 17 листоп.

 6. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України від 2 березня 2000 р. № 1533-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 22. – Ст. 171. (Голос України. - 2000. -11 квітня.)

Схожі:

Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» iconФахового вступного випробування напряму підготовки 130102 «соціальна робота»
Програма іспиту розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» iconПрограма вступного фахового випробування з дисципліни «Соціальна робота»
Теорія соціальної роботи, Технології соціальної роботи, Соціальна робота з різними групами клієнтів
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» iconПрограма вступного фахового випробування з «Соціальної роботи»
Вступне фахове випробування з дисципліни «Соціальна робота» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» буде проводитися...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» iconПрограма вступного фахового випробування з дисципліни «Соціальна робота»
Метою комплексного державного екзамену є оцінка якості підготовки випускників бакалаврської програми
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена у відповідності із освітньо-кваліфікаційною характеристикою бакалавра за напрямом підготовки 050103 «Програмна...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (опп) підготовки спеціаліста та магістра...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 130101 «Соціальна робота» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань та здобутих практичних навичок...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи