Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» icon

Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
Скачати 69.79 Kb.
НазваПрограма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит»
Дата13.07.2012
Розмір69.79 Kb.
ТипДокументи

Програма

фахового випробування

для вступу за напрямом 6.030508 «Фінанси і кредит» на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма призначена для абітурієнтів, які бажають здобути кваліфікацію бакалавра з фінансів і кредиту.

Спрямованість фахового випробування визначила інтегративний характер його змісту, який розроблено на базі програм з дисциплін «Банківська справа», «Фінанси», «Бюджетний процес».

Програма включає наступні розділи:


^ Тема 1. Комерційні банки, їх організація та діяльність


Передумови розвитку банків. Перші банківські операції. Суть та роль комерційних банків у сучасній економіці. Правові основи банківської діяльності. Принципи діяльності комерційних банків, специфіка діяльності. Види комерційних банків та їх характеристика. Функції та операції комерційних банків. Порядок створення і реєстрація комерційного банку.


^ Тема 2. Ресурси комерційного банку та його капітальна база


Формування ресурсів комерційних банків, їхня структура і характеристика. Формування власного капіталу комерційного банку. Функції власного капіталу. Основний та додатковий капітал банку. Статутний фонд комерційного банку. Залучені ресурси комерційних банків. Формування депозитної бази. Депозитні операції банків. Депозит. Та його форми. Залучення ресурсів на міжбанківському ринку через механізм рефінансування.


^ Тема 3. Організація платіжного обігу та міжбанківські кореспондентські відношення


Платіжні системи та платіжні інструменти. Ведення рахунків клієнтів. Порядок відкриття та закриття рахунків. Безготівкові міжгосподарські розрахунки. Платіжні інструменти, що базуються на кредитовому та дебетовому переказах коштів. Форми безготівкових міжгосподарських розрахунків та їх характеристика.

Касові операції банків. Загальні основи здійснення банками їх операцій. Порядок приймання та видачі банками готівки.


^ Тема 4. Кредитні операції банків.


Класифікація банківських кредитів. Принципи кредитування. Види позичкових рахунків. Кредитна політика комерційного банка, її сутність, функції і роль. Умови кредитування комерційними банками. Кредитний договір, його зміст та порядок укладання. Оцінка кредитоспроможності позичальника. Методи оцінки: на основі системи фінансових коефіцієнтів, на основі аналізу грошового потоку, на основі аналізу ділового ризику.

Форми забезпечення банківських позичок, їх характеристика. Ціна банківського кредиту – процент і комісія. Фактори впливу на рівень процентної ставки на кредит. Етапи процесу банківського кредитування, їх зміст та характеристика.

Поняття і сутність кредитного ризику. Фактори, які враховують при визначенні кредитного ризику. Заходи, спрямовані на мінімізацію втрат від кредитного ризику. Формування резервів для покриття можливих втрат від кредитних операцій.


^ Тема 5. Операції комерційних банків з цінними паперами


Банки – учасники ринку цінних паперів. Загальна характеристика діяльності банків на ринку цінних паперів. Правові основи діяльності банків на ринку цінних паперів. Види цінних паперів і операції з ними в комерційному банку. Емісійні операцій банків. Мета емісійних операцій. Етапи емісійної діяльності банків. Особливості емісій банками облігацій і ощадних сертифікатів. 1нвестиційні операції банків з цінними паперами. Етапи процесу інвестування в цінні папери. Стратегічні та портфельні інвестиції банків. Формування банком портфеля інвестицій та управління ним.

Професійна діяльність банків на ринку цінних паперів.


^ Тема 6. Суть і функції фінансів, фінансова політика держави.


Суть фінансів як економічної та історичної категорії. Суспільне призначення фінансів та їх об’єктивна необхідність в умовах товарного виробництва. Функції фінансів. Фінансова система: поняття і загальна характеристика її сфер та ланок. Поняття фінансових ресурсів та джерела їх формування. Взаємозв’язок фінансів з іншими вартісними категоріями. Сутність і значення фінансової політики. Фінансовий механізм та його роль в реалізації фінансової політики. Фінансова політика України на сучасному етапі.


^ Тема 7. Управління фінансами і фінансовий контроль. Державні фінанси.


Суть і методи управління фінансами. Фінансове планування і прогнозування в умовах ринкової економіки. Необхідність і суть фінансового контролю. Види, методи і форми фінансового контролю.

Система державних фінансів. Призначення і роль державних фінансів. Правові та організаційні засади державних фінансів.


^ Тема 8. Фінанси підприємств.


Суть фінансів підприємств. Основні засоби підприємства. Оборотні активи підприємств. Доходи і видатки підприємств.

Прибуток і рентабельність. Особливості фінанси підприємств різних форм власності та організаційно-правових форм.


^ Тема 9. Бюджет і бюджетна система.


Суть та функції державного бюджету, його роль в соціально-економічних процесах. Бюджетна система та бюджетний устрій.

Бюджетний процес.


Тема 10. Доходи і видатки Державного бюджету.


Доходи державного бюджету. Видатки державного бюджету.

Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.


^ Тема 11. Фінансовий ринок.


Сутність та необхідність функціонування фінансового ринку. Структура фінансового ринку. Валютний ринок та валютні операції. Ринок кредитних ресурсів. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів, їх характеристика. Фондова біржа в Україні.


^ Тема 12. Міжнародні фінанси.


Економічна природа і призначення міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові інститути. Міжнародний фінансовий ринок.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ


Оскільки завдання фахового випробування складаються з трьох частин, відповідно оцінювання здійснюється окремо по кожній частині. Завдання оцінюються за системою 33 бали за кожну вірну і максимально повну відповідь на теоретичне питання і 34 бали за вірний повністю обґрунтований розв’язок задачі. Максимальна оцінка за три виконані завдання становить 100 балів. Загальна оцінка є сумою оцінок трьох виконаних завдань.


Критерії оцінювання теоретичних питань:

25 – 33 балів – відмінно

17 – 24 балів – добре

8 – 16 балів – задовільно

0 – 7 балів – незадовільно


Критерії оцінювання практичного завдання:

26 – 34 балів – відмінно

17 – 25 балів – добре

8 – 16 балів – задовільно

0 – 7 балів – незадовільно


Шкала оцінювання відповідей абітурієнтів:

76 – 100 балів – відмінно

51 – 75 балів – добре

24 – 50 балів – задовільно

0 – 23 балів – незадовільно


Для складання вступного іспиту абітурієнтам відводиться три години (180 хв.).


Список літератури


 1. Закон України “Про банки і банківську діяльність”. 2000

 2. Закон України “Про Національний банк України”. 1999

 3. Антонов Н.Г., Пессель М.А. Денежное обращение, кредит и банки. -М.: Финстатинформ, 1995. -272с.

 4. Ауриемма М.Дж., Коли Р.С. Индустрия банковских пластиковых карто­чек. -М.: 2007. -240с.

 5. Банки и банковские операции: Учебник для вузов /Под ред. Е.Ф. Жукова. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. -471с.

 6. Банки и банковское дело /Под ред. И.Т. Балабанова. -СПб.: Изд-во «Питер», 2009. -256с.: ил. /Серия «Краткий курс»/.

 7. Банківська діяльність. Біржі. Цінні папери: Збірник нормативних актів. — К.: Фірма «Торговий дім», 1999. -48с.

 8. Банківська енциклопедія /За ред. A.M. Мороза. -К.: Ельтон,2009. -333с.

 9. Банківські операції: Підручник /A.M. Мороз, M.I. Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. A.M. Мороза. -К.: КНЕУ, 2010,-384с.

 10. Банковские операции: Учебное пособие. -Ч.1. /Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Инфра-М,2010. -96с.

 11. Банковские операции: Учебное пособие. -Ч.IV. Банковское обслуживание внешнеэкономической деятельности. -М.: Инфра-М, 2006. —94с.

 12. Банковские операции: Учебное пособие. — Ч.П. Учётно-ссудные операции и агентские услуги банков /Под ред. О.И. Лаврушина. -М.: Инфра-М,2008. -208с.

 13. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие /Под ред. И.Д. Мамоновой. -М.: Инфра-М, 2005. -112с.

 14. Банковский портфель — 1 (Книга банкира. Книга клиента. Книга инвестора). -М.: СОМИНТЭК, 2004. -746с.

 15. Банковский портфель — 2 (Книга банковского менеджмента. Книга банковского финансиста. Книга банковского юриста). -М.: СОМИНТЭК,2005. -748с.

 16. Банковский портфель — 3 (Книга менеджера по кредитам. Книга менед­жера по расчётам. Книга менеджера по фондовым и трастовым операциям. Книга банковского бухгалтера и кредитора). -М.: СОМИНТЭК,2006. -752с.

 17. . Вазилевич В Д., Баластрик Л.O. Державні фінанси: Навч. посіб. – К.: Атіка, 2010.

18. Боринець С. Міжнародні валютно-фінансові відносини: Підручник. – К.: Знання, 2009. – 305 с.

19.Василик ОД. Державні фінанси України: Підручник – К.: Вища шк., 2007. – 383 с.

20.Василик ОД. Теорія фінансів: Підручник. – 4-те вид., доп. – К.: НІОС, 2008. – 416 с.

21. Кравченко В. Місцеві фінанси України: Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 487 с.

22.Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія). – К.: КНЕУ,2010. –164 с.

23. Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 312 с.

24.Фінанси: Навч. посіб. / О.П. Близнюк, JI.I. Лачкова, В.І. Оспіщев та ін.; За ред. В.І. Оспіщева. – К.: Знання, 2010. – 415 с.

25. Шевчук В.О. Державні фінанси зарубіжних країн 11 Фінанси України. – 2010. – № 2. – С. 3–12.

26. Шемет Т.С. Міжнародні фінанси: Підручник / За заг. ред. А.А. Мазаракі. – К., 2010. – 336 с.

Схожі:

Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 030508 «Фінанси і кредит» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 030508«фінанси І кредит»
Фахового вступного випробування на навчання за окр бакалавра напряму 030508«фінанси І кредит»
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» iconОкр „Бакалавр” за напрямом підготовки 030508 „Фінанси І кредит”
Розглянуто І затверджено науково-методичною радою за напрямом підготовки “Фінанси І кредит”
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
Сну ім. В. Даля за напрямом «Фінанси І кредит». Необхідний обсяг знань вступника, що має освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» iconЗміст пояснювальна записка Зміст фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін Критерії оцінювання фахового вступного випробування пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування з спеціальності 03050803 «Оподаткування» розроблена відповідно освітньо-професійної програми...
Програма фахового випробування для вступу за напрямом 030508 «Фінанси І кредит» icon«гроші та кредит»
Методичні вказівки щодо виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Гроші та кредит» для студентів денної та заочної форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи