Програма вступного іспиту icon

Програма вступного іспиту
Скачати 75.62 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту
Дата28.07.2012
Розмір75.62 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ


З РЕДАКТОРСЬКОГО ФАХУ

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР

(спеціальність «Видавнича справа та редагування»)

Історія видавничої справи і редагування


Розвиток редагування як свідомого процесу. Становлення редагування як професійної діяльності в Україні. Концепції витоків українського друкарства. Основні характеристики авторського редагування в період українського літописання. Редагування і друкарська справа в Україні. Герасим Смотрицький, Тимофій Михайлович та інші члени гуртка Острозької академії як редактори. Редакторська діяльність київ­ського гуртка вчених: Заха­рія Копистенського, Памви Беринди, Тарасія Земки, Лаврентія Зизанія та ін. Іван Федоров – друкар і редактор. Формування теоретичної редакторської думки. Газетно-журнальне редагування в Україні. Історія української журналістики й історія українського редагування. Тенденції сучасного українського книговидання.
^

Видавничі стандарти


Короткі відомості про виникнення і розвиток стандартизації. Основні поняття стандартизації: об’єкт стандартизації, комплекс стандартів, сумісність, взаємозамінюваність, уніфікація. Міжнародна та національна стандартизація. Загальні відомості про системи міждержавних і державних стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Оформлення текстової частини оригіналу: рубрикація, абзацоподіл, назви, скорочення, прийоми виділення, числа і знаки в тексті, цитати, епіграф, присвята, фізичні й математичні величини, набір складних та ускладнених видів текстів). Оформлення нетекстової частини оригіналу: таблиці й висновки, формули, ілюстрації. Оформлення апарату видання в оригіналі. Загальні відомості про коректуру. Основні технічні правила набирання і верстання..

Текстознавство


Поняття тексту. Проблеми визначення. Пошуки дефініції. Основні функції тексту. Текст і твір: спільні і відмінні риси. Текст і дискурс. Типології дискурсів. Проблема кореляції текстових одиниць: поліпредикативний комплекс, надфразна єдність, мікротекст. Абзац як композиційна одиниця тексту. Типи абзаців. Функції абзацного членування. Період: структурні та функціональні різновиди. Поняття текстової і текстово-дискурсивної категорії. Основні категорії тексту: комунікативність і інформативність. Типологія текстових категорій (основні, власне текстові, позатекстові). Компоненти основного тексту: абзац, параграф, розділ, частина. Типи структурних компонентів допоміжного тексту: препозитивні, інтерпозитивні та постпозитивні. Поняття семантичного простору. Параметри семантики тексту. Проблема класифікації стилістичних типів тексту. Співвідношення понять: мовленнєвий жанр, функціональний стиль, функціонально-смисловий тип мовлення.
^

Художньо-технічне редагування


Конструкція книги. Основні елементи видань: книжковий блок, книжкові обкладинки, сторінка складання, формат видання, друкарські шрифти. Художній аспект редагування. Вимоги до оригіналів ілюстрацій Обробка ілюстрацій з позицій їх сприймання. Загальні риси та ознаки оформлення газет. Визначення, завдання і функції оформлення періодичних видань. Поняття «обличчя видання». Постійні елементи періодичного видання: заголовкова частина, розділові засоби, службові деталі.
^

Типологія помилок. Коректура


Поняття редакційної норми. Загальні й конкретні норми. Основна суперечність нормативної бази. Помилки та їх види. Реконструкція помилок реципієнтами. Коректура в структурі редакційно-видавничого процесу. Методика і техніка коректури. Особливості журнальної коректури. Специфіка коректури газети. Коректурні знаки та методика роботи з ними.
^

Літературне редагування


Літературне редагування (ЛР) як суспільно-професійна діяльність. Місце редагування в системі наук. Об’єкт редагування. Предмет редагування. Мета й завдання редагування. Методологічна база редагування. Методи й методики редагування. Галузі редагування. Аспекти редагування. Структура редакторської діяльності та її мотиваційно-цільова сфера. З історії наукових поглядів на ЛР. Механізми редакторської праці та їх теоретичне обґрунтування (мотивація, редакторський аналіз, прийняття рішення, правка, контроль). Журналістський матеріал як предмет ЛР. Журналістський матеріал (твір і текст) і психологія журналістської творчості. Перший постулат – журналістський текст можна аналізувати і правити тільки відносно людини як автора, так і реципієнта. Другий постулат – твір має багатоаспектні авторську змістовну (з погляду автора) та перцептивну змістовну (з погляду реципієнта) структури. Третій постулат – структура твору існує виключно в образній, мовно-абстрактній, звуковій, графічно-знаковій та паралінгвстичній формах. Елементарні стилі мовлення. Стильова характеристика деяких журналістських жанрів, які враховуються редактором. Журналістський матеріал як продукт мовної діяльності автора. Журналістський матеріал як фрагмент інформаційної системи і як засіб упливу. Журналістський матеріал як предмет синтетичної перцепції (сприймання та розуміння). Тема твору і предмет мовлення. Поняття актуальності теми твору. Методика наукової інтерпретації актуальної теми. Редакторський прогноз читацьких реакцій на твір. Тема і факт. Композиція і тема. Редакторський висновок та його види. Технологія редагування. Вимоги до організації технологічного процесу редагування. Редакторська правка твору та її види. Методика правки твору.


^ Редакторський практикум

Місце редактора в комунікативному акті. Константи редакторської професії. Загальна схема роботи редактора над текстом. Основні принципи роботи редактора з текстом. Використання специфічних дій-навиків у редакторському аналізі. Зміст понять «редагування», «редакторський аналіз», «предмет редакторського аналізу». Специфіка редакторського читання тексту. Три основні «ланки» в системі редакторського читання тексту. Специфіка ознайомчого читання. Схема рецензентського читання. Психологічні прийоми глибокого розуміння твору. Співпраця редактора й автора під час шліфувального читання. Правка як вид редакторської діяльності. Основні завдання правки. Факт – основа авторського твору. Завдання, що розв’язує редактор при аналізі й оцінці фактологічного складника тексту. Професійні прийоми перевірки точності й достовірності фактичного матеріалу. Інформаційна база даних для контролю фактів. Якісна характеристика фактів. Кількісна характеристика фактів. Оцінка значущості факту для тексту. Поняття «обсяг фактажу». Своєрідність роботи редактора з письмовими й усними цитатами. Точність – необхідна умова цитування. Умови внесення змін у цитований уривок тексту. Правила цитування й оформлення цитат. Прийоми й правила перевірки цитат. Логічні вимоги до тексту. Логічний аналіз у структурі редакторського опрацювання тексту. Прийоми виявлення логічних зв’язків. Операції перевірки правильності логічних зв’язків. Закон тотожності й різні аспекти його дії: ономастична синонімія, зсув логічного плану. Закон суперечності. Типи текстових суперечностей. Закон виключеного третього й помилки, пов’язані з його порушенням. Закон достатньої підстави та його практичне використання під час редагування тексту. Специфіка редакторського опрацювання визначень. Номінальні та реальні, явні та неявні визначення. Логічні правила визначення понять. Критерії редакторської оцінки різних типів визначення. Композиція видання. Композиційні одиниці й композиційні зв’язки. Вимоги до системно-структурної організації твору. Функції рамкових елементів композиції. Робота з рамковими елементами тексту. Компоненти службової частини видання. Редакторський аналіз службової частини видання. Вимоги до оформлення вихідних відомостей. Норми редагування змісту видання. Методика оцінювання вступної частини видання. Залежність складників заключної частини видання від жанрово-видових особливостей повідомлення, рівня кваліфікації реципієнтів. Редакторське опрацювання заключної частини видання. Редакційні вимоги до приміток і коментарів. Критерії оцінки якості покажчика. Основні навички редакторського аналізу композиції видання. Методика роботи редактора з композицією твору. Типові недоліки викладу матеріалу. Логічні засоби перевірки композиції. Типи побудови текстів. Робота редактора над текстами, різними за способом викладу. Техніка мовностилістичної правки. Вимоги до проведення мовностилістичного аналізу авторського тексту. Поняття літературної норми. Основна суперечність нормативної бази. Аналіз мовних засобів на відповідність орфографічним нормам сучасної літературної мови. Найчастотніші орфографічні помилки. Причини виникнення та способи уникнення лексичних помилок. Оцінка редактором естетичності, поетичності та стислості, лаконічності мови. Типові помилки в мовностилістичному використанні морфологічних засобів. Типові помилки в мовностилістичному використанні синтаксичних засобів. Аналіз тексту щодо порушення пунктуаційних норм україн­ського правопису.


Список літератури

 1. Блажнов Е. А. Public relations / Е.А. Блажнов. – М. : Прогресс, 2001. – 197 с.

 2. Блэк С. Введение в паблик рилейшнз / С. Блэк. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. – 380 с.

 1. Блэк С. Паблик рилейшенз. Что это такое / С. Блэк. – М.: Новости, 2004. – 240 с.

 2. Введенская Л. А. Риторика и культура речи Учеб. пособие для студентов. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 538 с

 3. Гуревич С. Экономика СМИ / С. Гуревич. – М. : РИП-холдинг, 2008. – 354 с.

 4. Джефкінс Ф. Реклама : практ. посіб. / Ф. Джефкінс. – [пер. з 4-го англ. вид.]. – К. : Знання, 2008. – 565 с.

 5. Закон України «Про рекламу» від 3.07.1996 р. № 271/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // www.rada.gov.ua.

 6. Иванова К. А. Копирайтинг: секреты составления рекламних и PR-текстов. – СПб. : Питер, 2005. – 144 с.

 7. Имшинецкая И. Креатив в рекламе / И. Имшинецкая. – М. : РИП-холдинг, 2002. – 172 с.

 8. Календаров К.Х. Управление общественным сознанием. Роль коммуникативных процессов. – М.: Гуманитарный центр "Монолит", 1998. – 80 с.

 9. Кафтанджиев Х. Гармония в рекламной коммуникации / Х. Кафтанджиев. – М. : Эксмо, 2005. – 368 с.

 10. Костина А. Эстетика рекламы : учеб. пособ. / А. Костина. – М. : Вершина, 2003. – 304 с.

 11. Кочеткова А. В. Теория и практика связей с общественностью : учебник для студентов вузов / А. В. Кочеткова, В. Н. Филиппов, Я. Л. Скворцов. – СПб. : Питер, 2008. – 240 с.

 12. Кривоносов А. Д. PR-текст в системе публичных коммуникаций / А. Д. Кривоносов. – [2-е изд., доп.]. – СПб. : СПбГУ, 2002. – 254 с.

 13. Кривоносов А. Д. Жанры PR-текста : учеб. пособие для студентов отделений связей с общественностью / А. Д. Кривоносов. – СПб. : СПбГУ, 2001. – 135 с.

 14. Курушин В. Графический дизайн и реклама / В. Курушин. – М. : РИП-холдинг, 2001. – 342 с.

 15. Медведева Е. В. Рекламная коммуникация / Е. Медведва. – М. : ЛКИ, 2003. – 280 с.

 16. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручник / І. Михайлин. – Х. : ЦУЛ, 2003. – 284 с.

 17. Музыкант В. Л. Реклама и PR-технологии в бизнесе, коммерции, политике / В. Музыкант. – М. : Армада-пресс, 2002. – 580 с.

 18. Музыкант В. Л. Формирование бренда средствами PR и рекламы / В. Музыкант. – М. : Армада-пресс, 2002. – 606 с.

 19. Назайкин А. Иллюстрирование рекламы / А. Назайкина. – М. : Эксмо, 2004. – 320 с.

 20. Основи реклами і зв’язків з громадськістю : підручник [за заг. ред. В. Ф. Іванова, В. В. Різуна]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2011. – 431 с.

 21. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М.: Центр, 1998. – 352 с., ил.

 22. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., 1996. – 175 с.

Тивари С. Сорок семь основ успешной рекламы. – [Електронный ресурс]. – Режим доступа:// http://www.prostobankir.com.ua/market 1. Тулупов В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. – Воронеж, 2001. – 320 с.

 2. Тулупов В. Газета: маркетинг, дизайн, реклама. Новые тенденции в развитии / В. Тулупов. – Воронеж : Кварта, 2001. – 320 с.

 3. Хопкинс К. Моя жизнь в рекламе / К. Хопкинс. – М. : ЭКСМО, 2008. – 352 с.

 4. Хопкинс К. Моя жизнь в рекламе. – М., 2008. – 352 с.

Схожі:

Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Програма вступного іспиту iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 Іноземна мова англійська
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 0203 – філологія, спеціальність 02030302- іноземна мова І література) складена на...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури основна мова спеціальність 02030302 „Іноземна мова (німецька) та література”
Програма вступного іспиту в магістратуру (напрям 020303 філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена на...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ
Програма вступного іспиту для спеціалістів (напрям 0203 – філологія, спеціальність 030501 – українська мова І література; польська...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Програма вступного іспиту iconПрограма вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» за напрямом підготовки
Розгорнута програма вступного іспиту за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи