Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») icon

Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика»)
Скачати 58.67 Kb.
НазваСпеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика»)
Дата13.07.2012
Розмір58.67 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ

З ЖУРНАЛІСТСЬКОГО ФАХУ

ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ – СПЕЦІАЛІСТ, МАГІСТР

(спеціальність «Журналістика»)


Теорія масової комунікації

Ознаки та функції масової комунікації. Організація комунікативного простору. Історичні теорії масової комунікації. Сучасні теорії масової комунікації: С.Чакотіна, Г.Лассвела, Р.Якобсона, Дж. Карея, ін. Концепція комунікації Ю.Лотмана: конфліктна природа процесу комунікації, поняття «мова комунікації». Вербальна комунікація як основна сфера реалізації масової комунікації. Рівні організації вербального потоку. Функції дистанціювання та апроксимування у структурі ритуалу. Сучасні форми перформансної комунікації. Пропаганда як технологія масової комунікації. Пропагандистські кампанії в історії та у сучасному політичному житті. Інформаційні та психологічні війни. Специфіка застосування інформаційної зброї. Особливості та сфери діяльності паблік рилейшнз. Паблік рилейшнз та кризові ситуації. Контент-аналіз як метод аналізу масової комунікації.


^ Теорія журналістики

Зміст та обсяг поняття «журналістика». Журналістика як предмет вивчення. Явища пражурналістики, причини виникнення та історичні закономірності розвитку журналістики. Інфраструктура журналістики. Журналістика в системі соціальних інститутів. Поняття «свобода преси» та «четверта влада». Чотири теорії преси (за В. Шраммом). Класичні функції журналістики та їх сучасна динаміка. Дієвість та ефективність діяльності журналістики.

Професійна мораль журналіста. Міжнародні кодекси професійної етики журналістів та кодекс професійної етики українського журналіста. Інформаційна політика ЗМІ: система проблемно-тематичних ліній, рубрик, характер діалогу з іншими ЗМІ, аудиторія. Типологія ЗМІ: за характером аудиторії, предметом та тематикою, цільовим призначенням та ін. Журналістика як система засобів масової інформації: сучасна структура системи ЗМК. Тенденції розвитку сучасних ЗМІ. Специфіка системи ЗМК в Україні: структура національного інформаційного простору.


^ Жанри періодичної преси

Журналістська жанрологія: загальна характеристика. Інформаційні жанри в загальній системі журналістських жанрів. Схеми побудови новинних матеріалів. Замітка: характеристика жанру, різновиди та структура замітки. Інтерв’ю в системі інформаційних жанрів. Репортаж як інформаційний жанр сучасних ЗМК. Комплекс психофізіологічних рис репортера. Специфіка «периферійних» інформаційних жанрів. Аналітичні жанри в загальній системі журналістських жанрів. Стаття як один з найважливіших жанрів аналітичної групи. Його різновиди. Рецензія як аналітичний жанр. Характеристика і оцінка твору у рецензії.

^ Теорія твору, його сприймання і розуміння

Формальна та смислова організація твору. Властивості і структура твору. Архітектоніка та композиція твору. Особливості творення, функціонування та сприйняття творів у семіосфері як комунікативному просторі (концепція Ю.Лотмана). Процес продукування твору та способи обробки матеріалу твору (позиція М. Бахтіна). Матеріал наукової, художньої, публіцистичної творчості. Образ, наукове поняття, концепт (ідеологема) як результат і форма відображення дійсності в творі. Автор у структурі твору та творчій діяльності. Форми присутності автора у творі. Образ автора. Герой як предмет бачення у творі. Автобіографізм як особливий спосіб моделювання героя. Читач у структурі твору та творчій діяльності. Герменевтика як теорія розуміння твору. Природа розуміння. Пояснення і розуміння як операції інтерпретації твору (за П. Рікером). Рецептивна естетика як наука про читача та читання. Умови і фактори адекватного сприймання і розуміння твору.

Історія української журналістики

Особливості зародження журналістики на Східній та Західній Україні: напрями журналістики; мовний характер перших видань. Журнал «Основа» як перший всеукраїнський суспільно-політичний і літературно-художній орган: умови появи, редакторський і творчий колектив, жанри, тематика, ідеї. Москвофільство як суспільно-політична течія Галичини кінця ХІХ ст. Москвофільська журналістика: заснування, тенденції розвитку, типологія. Народовство як суспільно-політичний рух. Народження української народовської преси. Періодизація розвитку народовської журналістики. «Літературно-науковий вісник»: історія видання, програма, автура, проблематика. Народження радикального напрямку в українській суспільно-політичній думці. Радикальна журналістика. Еміграційна журналістика ХІХ – ХХ ст. Тенденції видання преси в Україні та української преси в 1905 -1914 рр. Тенденції розвитку української журналістики в 1917 р. Зародження й становлення партійно-радянської преси в Україні (1918 - 1939).Українська журналістика доби лібералізації суспільства. Хрущовська відлига. Журналістика періоду дисидентського руху. Публіцистика В. Чорновола, І. Дзюби та Л. Лук’яненка. Тенденції розвитку журналістики в Україні за часів перебудови та незалежності.


^ Методика журналістської творчості

Журналістика як вид творчої діяльності. Ознаки журналістського твору. Особливості журналістської праці. Складники журналістської майстерності.Редакція як творчий колектив. Організація і виконання роботи. Процес написання журналістського твору. Джерела та методи збору інформації в журналістиці. Задум, тема, факт (явище), гіпотеза, версія та ідея твору як щаблі творчого процесу в журналістиці: логіка та послідовність взаємодії між ними. Природа факту в журналістиці: класифікація фактів, співвідношення з коментарем. Аргументація та полеміка в журналістиці. Людина і соціум як предмет уваги журналістики: конфлікт, проблема і сюжет у журналістському творі. Феномен цікавого в журналістиці. Сенсаційність у журналістиці.

^ Cписок рекомендованої літератури

 1. Бурківська Л. Сучасне громадсько-поілтичне видання: іфномраційно-видова структура (на матеріалі газети «Дзеркало тижня») / Л. Бурківська, Т. Римар. – [Електронный ресурс]. – Режим доступу: // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/obrii/2009_1/

 2. Горохов В. Слагаемые журналистского мастерства (Особенности журналистского мастерства) / В. Горохов. – М. : Мысль, 1982. – 160 с.

 3. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе / А. Грабельников. – М. : РИП-холдинг, 2001. – 274 с.

 4. Грабельников А. А. Работа журналиста в прессе / А. Грабельников. – М. : РИП-холдинг, 2001. – 274 с.

 5. Гуревич С. Газета: вчера, сегодня, завтра / С. Гуревич. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 288 с.

 6. Есин Б. И. Еще раз о типологии / Б. Есин // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2006. – № 6. – С. 23–26.

 7. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості / В. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2000. – 182 с.

 8. Календаров К.Х. Управление общественным сознанием. Роль коммуникативных процессов. – М.: Гуманитарный центр "Монолит", 1998. – 80 с.

 9. Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации: Учеб. пособие. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. – 175 с.

 10. Кетлін Крос та Роберт А. Гакет – Політичні комунікації та новинні засоби масової інформації у демократичних країнах: конкуруючі підходи. – http://soc-gw.univ.kiev.ua/PUBLICAT/ SOC/POLCOM/content.htm

 11. Ким М. Н. Технология создания журналисткого произведения. – СПб. : Изд-во Михайлова, 2001. – 280 с.

 12. Конецкая В.П. Социология коммуникации. Учебник. – М.: Международный университет бизнеса и управления, 1997. – 304 с.

 13. Ляпина Т.В. Политические коммуникации: PR и реклама. – К.: Ассоциация «Укрреклама», 2001. – 224 с.

 14. Марі-Шаппе Ж. Інфографія у пресі. – К. : ІМІ, 2005. – 102 с.

 15. Масова комунікація: Підручник /А.З.Москаленко, Л.В.Губерський, В.Ф.Іванов, В.А.Вергун. – К.: Либідь, 1997. – 216 с.

 16. Михайлин І. Л. Основи журналістики : підручн. – К. : ЦУЛ, 2003. – 284 с.

 17. Моисеев В. Журналистика и журналисты. – К. : Дакер, 2002. – 400 с.

 18. Морозова О. Авторська колонка на сторінках журнальної періодики // Наукові читання Інституту журналістики. Вип.16. – К., 2009. – С. 137-140.

 19. Назаров М.М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований. (Библиотека серии «Специализированные курсы в социологическом образовании».) Изд. 2-е, исправл. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 240 с.

 20. Основы творческой деятельности журналиста / [под. ред. С. Г. Корконосенко]. – СПб. : Питер, 2000.– 272 с.

 21. Основы теории коммуникации: Учебник /Под ред. проф. М.А.Василика. – М.: Гардарики, 2003. – 615 с.: ил.

 22. Почепцов Г.Г. Коммуникативные технологии двадцатого века – М.: «Рефл-бук», К: «Ваклер» – 1999. – 352 с.

 23. Почепцов Г.Г. Теория и практика коммуникации. – М.: Центр, 1998. – 352 с., ил.

 24. Почепцов Г.Г. Теорія комунікації. – К., 1996. – 175 с.

 25. Почепцов Г.Г. Элементы теории коммуникации. – Ровно: ППФ «Волинські обереги», 1999. – 144 с

 26. Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті. – Ужгород, 2007. – 224 с.

 27. Смелкова З. С. Ассуирова Л. В. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты. – М., 2002. – 320 с.

 28. Стюфляева М. Человек в публицистике. – Воронеж, 1983. – 148 с.

 29. Тертычный А. А. Аналитическая журналистика: познавательно-психологический подход / А. Тертычный. – М. : Аспект Пресс, 1998. – 255 с.

 30. Шостак М. Журналист и его произведение / М. Шостак. – М. : ТОО «Гендальф», 1999. – 74 с.

Схожі:

Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» за спеціальностями 030301 І 030301 – журналістика
«спеціаліст» чи «магістр» є нормативним документом для контролю знань вступників з окр «бакалавр», «спеціаліст» які бажають продовжити...
Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») iconПрограма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка професор кравець в. П
Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») iconПрограма співбесіди на спеціальність «Журналістика» Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»
Ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка професор кравець в. П
Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») iconПрограма вступного випробування з журналістики
«магістр» зі спеціальності 18010019 «медіакомунікації», «спеціаліст» зі спеціальності 030301 «Журналістика»
Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання. 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») iconПрограма Співбесіди з біології освітньо-кваліфікаційниЙ рівень «спеціаліст», «магістр» деннА та заочнА формА навчання 0401 Природничі науки Спеціальність
Зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст" та "магістр" здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») iconПрограма вступних випробувань при прийомі на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем „Спеціаліст”, „Магістр” за спеціальністю 8(7). 03030101 – Журналістика
Твір як продукт авторської предикації. Процес формування твору з корекцією на професійне мовлення
Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність "Двигуни внутрішнього згоряння" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
Двигуни внутрішнього згоряння за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр
Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») iconІнформація станом на 14. 08. 2014 12: 00 Факультет автоматизації І комп’ютерних систем Рейтинговий список вступників на денну форму навчання за окр «магістр» на основі здобутого окр «бакалавр»/«спеціаліст» Спеціальність 0502020
Спеціальність 05020202 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва
Спеціаліст, магістр (спеціальність «Журналістика») iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи