Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти icon

Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти
Скачати 71.29 Kb.
НазваПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти
Дата13.07.2012
Розмір71.29 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» (7.03060104)

для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

на основі базової вищої освіти


Предмет, функції та методи політичної економії. Місце політичної економії в системі економічних наук. Макроекономіка і мікроекономіка як складові елементи політичної економії і економічного аналізу.

Ринок, умови його виникнення та структура. Об'єкти та суб'єкти ринкової економіки. Перспектива розвитку ринкової економіки в Україні.

Теорія споживчої поведінки. Економічні потреби, їх структура. Економічний закон спадної граничної корисності. Загальна корисність. Аналіз проблем споживчого попиту.

Економічний зміст сучасного виробництва. Виробничі можливості. Ресурси та фактори виробництва. Економічний зріст, його моделювання.

Типи та моделі економічних систем. Трансформаційні процеси економічної системи України. Сучасна економічна система та тенденція її розвитку на початку 3-го тисячоліття.

Національна економіка як єдина система, її зміст та оцінка результатів функціонування. Дефлятор ВНП. Засоби обчислювання ВНП.

Гроші, причини їх виникнення, функції та види. Грошові системи та їх еволюція. Закон кругообігу грошей. Сутність інфляції, її види та соціально-економічні наслідки. Антиінфляційна політика.

Нестабільність національної економіки та засоби забезпечення макроекономічної рівноваги. Основні напрямки подолання економічної кризи в Україні на сучасному етапі.

Фінанси та фінансова політика держави. Фінансова система, її структура. Сутність, види та економічні функції податків. Дефіцит державного бюджету, його причини та шляхи подолання. Фіскальна політика держави.

Вільна торгівля та політика протекціонізму

Показники вартісної оцінки основних фондів

Кругообіг основних фондів (схема). Амортизація (методи розрахунку). Амортизаційний термін

Показники ефективного використання основних фондів

Склад обігових коштів на підприємстві (схема). Стадії руху обігових коштів

Джерела формування обігових коштів на підприємстві. Показники ефективного використання обігових коштів

Собівартість продукції підприємства. Класифікація витрат по статтям калькуляції (схема)

Ціноутворення на продукцію підприємства. Методи розрахунку. Види цін.

Формування чистого прибутку на підприємстві (схема). Факторний аналіз формування прибутку на підприємстві (схема).

Рентабельність. Показники рентабельності видів діяльності на підприємстві.

Показники оцінки ефективності інвестицій за методикою UNIDO

Класичні моделі управління персоналом: модель «ринок праці», модель «персонал», модель «людський капітал».

Еволюція структури базових елементів системи менеджменту та управління персоналом.

Структура сучасної корпоративної культури та її складові.

Організаційна синергія як наслідок кадрової політики установи.

Норми керованості та їх залежність від категорій персоналу та від рівня управління.

Цикл менеджменту людських ресурсів в установі, його етапи.

Кадрова політика підприємства, її складові.

Управління трудовою кар’єрою в установі. Типи кар’єри.

Змістовні теорії мотивації, їх сучасне трактування та можливості використання в управлінні персоналом.

Лідерство як феномен. Сучасні концепції лідерства, їх порівняльна характеристика.

Опишіть графічно процес розробки та реалізації стратегії

Оцінка конкурентних позицій компанії за допомогою карти стратегічних груп.

Характеристика п'яти базових стратегій конкуренції

Ключові копетенціі як джерело стійкої конкурентної переваги.

Ланцюжок створення цінності як інструмент стратегічного аналізу витрат компанії.

Особливості маркетингу на різних стадіях ЖЦТ

Сегментація ринків та позиціонування товарів на ринку

Методологічні основи, цілі і задачі, структура маркетингового дослідження

Особливості маркетингу послуги як товару особливого роду

Цінова політика і цінова стратегія

Управління каналами розподілу і товарорухом

Елементи комплексу маркетингової комунікації. Чинники, що впливають на структуру комплексу стимулювання

Стратегічне планування маркетингу. Види стратегій

Науково-технічна, асортиментна, збутова, цінова політики фірми

Поняття реклами, її мета, задачі та зміст. Основні засоби реклами. Ефективність реклами.

Методи здобуття (отримання) та обробки маркетингової інформації в міжнародному маркетингу

Економічне середовище (середа) міжнародного маркетингу

Соціально-культурні чинники (фактории) міжнародного маркетингу

Способи проникнення на міжнародні ринки

Франчайзинг як форма партнерства із зарубіжними фірмами

Маркетингові характеристики товарної політики на міжнародних ринках

Особливості встановлення експортних цін

Особливості сегментації міжнародних ринків

Основи організації комунікативної політики в міжнародному маркетингу

Розподільна і збутова політика в міжнародному маркетингу

Кадрові стратегії міжнародних компаній. Стратегії підбору персоналу.

Проактивні та реактивні фактори, що зумовлюють вихід компаній на зовнішні ринки. Підходи до вибору стратегії діяльності.

Види ризиків в міжнародній діяльності компанії. Стратегії управління ризиками.

Вивчення ємкості ринку компанії як елемент стратегічного планування.

Транспортно-логістичний підхід до організації ЗЕД підприємства.

Чинники ворожості навколишнього середовища, що впливають на компанію на зарубіжних ринках.

Принципи управління якістю в міжнародній фірмі. Міжнародні стандарти якості у виробничій діяльності. Концепція TQM (total quality management).

Стратегічне планування в міжнародній фірмі: цілі і основні напрями.

Міжнародні посередницькі операції. Розрахунок і форми винагороди посереднику.

Інтегровані корпоративні структури: цілі створення, стимули.

Евристичні методи прийняття управлінських рішень.

Критерії та правила, що застосовуються при прийнятті управлінських рішень в умовах невизначеності і ризику.

Аналітичні методи прийняття управлінських рішень.

Кількісні та якісні методи прогнозування в практиці прийняття управлінських рішень.

Стилі управління та вплив стилю на прийняття управлінських рішень.

Характеристика інноваційной функції системи менеджменту

Інноваційна динаміка професійної системи менеджменту

Комплексна характеристика процесу взаємодії науки та практики менеджменту

Сутність та структура інтелектуального капіталу сучасної організації. Методи менеджменту при формуванні та розвитку людського, організаційного та клієнтського капіталів організації

Інноваційна динаміка формування структурно-функціонального людського капіталу ділової (економічної) організації

Професіоналізація управлінської діяльності як процес. Інноваційні чинники ефективності підготовки управлінських кадрів

Принципи диференціації персональної компетенції управлінського персоналу в системі інноваційної перебудови ділової (економічної) організації

Інноваційні моделі ділової (економічної) організації. Умові створення холдингів та стратегічних альянсів

Нова парадигма розвитку системи менеджменту в ХХІ сторіччі. Управлінський аналіз інноваційної економіки в епоху модерна та постмодерна

Критерії та показники розвитку інноваційного менеджменту в Україні. Інноваційні системи менеджмент освіти та професійної підготовки кадрів менеджменту в Україні

Історія формування та сучасні визначення менеджменту. Перспективи розвитку системи менеджменту в умовах постіндустріального суспільства.

Характеристика та розвиток компонентів управлінського процесу. Системні та інноваційні складові аналізу контуру управління.

Концепція професійної системи менеджменту. Базові елементи і зв’язуючі процеси та сучасна динаміка їх розвитку.

Соціально-економічні умови формування сучасної системи менеджменту. Характеристика історичних передумов менеджменту.

Управлінська характеристика та сучасний аналіз ринкового механізму господарювання.

Стадії становлення індустріального способу виробництва. Характеристика постіндустріального способу виробництва та його вплив на розвиток системи менеджменту.

Корпоративна природа менеджменту. Сутність, структура та розвиток механізму корпоративного самофінансування.

Структура, класифікація та визначення функцій менеджменту. Пріоритети, принципи та форми функціональної діяльності менеджменту.

Специфіка адміністрування в управлінському процесі. Характеристика адміністративних функцій менеджменту. Показники ефективності адміністрування.

Структура та визначення методів менеджменту, їх порівняльний аналіз та ефективність. Сучасні шляхи розвитку методів менеджменту.

Види та форми організаційно-управлінських структур. Сучасні тенденції розвитку організаційного проектування.

Холдингова організація менеджменту. Основні тенденції та процеси розвитку менеджменту в корпоративному бізнес-середовищі.

Механізми прийняття управлінських рішень. Складові ефективності менеджменту у прийнятті управлінських рішень.

Сучасний розвиток комунікацій системи менеджменту. Технології формування комунікацій в управлінському процесі організацій.

Характеристика основних моделей прийняття управлінських рішень. Необхідність та проблеми використання інноваційної моделі прийняття управлінських рішень в сучасних умовах.

Сучасний аналіз та структура мотиваційних цінностей управлінської діяльності. Характеристика основних теорій мотивації персоналу та їх ефективність.

Характеристика процесу професіоналізації управлінської діяльності. Характеристика світового досвіду та умови формування ефективного професійного менеджменту в Україні.

Розвиток науково-дослідної бази менеджменту. Інформаційно-аналітичний коментар наукових публікацій по менеджменту українських авторів.

Характеристика сучасних форм підготовки управлінського персоналу. Формування національних та інтернаціональних пріоритетів ефективності менеджменту. Організаційно-правова база розвитку менеджменту в Україні.

Концепція ефективного менеджменту у постіндустріальному суспільстві. П. Друкер про розвиток професійного менеджменту у ХХІ сторіччі.

Схожі:

Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Облік І аудит» 03050901) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти
Формування первісної та балансової вартості основних засобів при купівлі за грошові кошти
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство» 03040101) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» на основі базової або повної вищої освіти Теорія права І держави
Деідеологізація наукового знання основна задача теорії права І держави на сучасному етапі
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма вступних випробувань зі спеціальності «Правознавство» 030401)
...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень – „спеціаліст
...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconПрограма фахових вступних випробувань
Освітньо-кваліфікаційний рівень: «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський національний педагогічний університет імені володимира гнатюка факультет фізичного виховання
...
Програма вступних випробувань зі спеціальності «Менеджмент» 03060104) для осіб, що вступають на освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» на основі базової вищої освіти iconОсвітньо-кваліфікаційний рівень “Спеціаліст”
Студентів спеціальності 03060104 – “менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи