Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» icon

Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну»
Скачати 401.99 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну»
Сторінка1/3
Дата13.07.2012
Розмір401.99 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПОЛІТОЛОГІЯ»

ОКР МАГІСТР (04.03.01)


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.

Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» хвилю, глибоке засвоєння ними усієї суми теоретичних і практичних знань по вибраній спеціальності. Суспільне значення політичної науки, її методологічні аспекти. Політологічні школи, концепції, напрямки. Найважливіші поняття і термін політології. Зміст і структура політологічної освіти в Україні.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Загальні відомості про політику, природу та специфіку політологічних знань, теоретико-методологічні основи політичної науки;

 • Соціальні функції політології, її роль в національному відродженні України;

 • Опорні категорії і поняття, сучасний рівень розвитку політології як науки за кордоном і в Україні;

 • Обсяг і зміст програми навчання політолога;

 • Освітньо-кваліфікаційні вимоги до випускника, види і сферу його діяльності.


ВМІТИ:

 • Орієнтуватися в сучасних напрямках розвитку політології, визначати її предмет, методи, характерні ознаки і функції в черзі інших суспільство-знавчих наук;

 • Розпізнавати і вивчати твори класиків світової і української політології, самостійно працювати з бібліографічною літературою;

 • Мати уявлення про логіку і методологію навчального процесу, сприяти його удосконаленню;

 • Формувати і відстоювати свою життєву позицію, чітко розуміти громадські та студентські права й обов’язки;

 • Готувати повідомлення на політичну тему, брати участь у політичних дискусіях, політичних опитуваннях, передвиборчих компаніях;


ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ. ПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ ВІД ПЕРІОДУ СТАРОДАВНЬОЇ ІСТОРІЇ ДО СУЧАСНОСТІ.

Видатні представники політичної думки різних регіонів світу. Вплив політичних ідей на історичну творчість народів світу. Вплив політичних ідей на історичну творчість народів світу. Еволюція понять про мораль, право, владу і державу.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Політичні вчення Стародавнього Сходу;

 • Політичні вчення Античного світу;

 • Західноєвропейські політичні вчення нового часу /XVII-XVIII ст. Англія, Голандія, Франція;

 • Погляди Політична думка і правові погляди в Росії в період абсолютизму /XVIII ст./;

 • Політичні вчення в Німеччині наприкінці XVIII - XIX ст.;

 • Політичні концепції західників і славянофілів;

 • Розвиток політичної теорії марксизму;

 • Політичні теорії третього світу /XX ст./


ВМІТИ:

 • Розрізняти ліберальну, консервативну, неоконсервативну, соціалістичну і комуністичну традиції в політичній думці;

 • Брати Участь в якості експертів, в політичних дискусіях, передвиборних компаніях, науково-практичних конференціях;

 • Орієнтуватися в тенденціях розвитку сучасних політичних вчень, їх взаємодії і впливі на політичну думку України.


ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ В УКРАЇНІ.

Ідеї свободи, національної державності і демократії – основа суспільно-політичних поглядів. Політична думка України від часів Київської Русі до сучасного періоду розбудови незалежної держави. Формування у студентів гуманістичного світогляду, почуття національної самосвідомості і гідності.


^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Об’єкт, предмет і метод історії політичної думки в Україні;

 • Історію національного політичного мислення в т.ч. політичні школи, концепції і основні етапи розвитку.


ВМІТИ:

 • Досліджувати проблеми історії і теорії української нації і держави, сучасне політичне життя;

 • Давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних течій, партій, лідерів з позицій загально-національних інтересів та правової держави;

 • Орієнтуватись в міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, мати уявлення про місце і статус України в сучасному світі;

 • Визначати перспективи розвитку української політології.


ІСТОРІЯ ТА ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ.

Генеза і розвиток політичних партій консервативного, ліберального, соціалістичного, соціал-демократичного, комуністичного напрямків, особливості організаційної будови, досвід практичної діяльності, зміст їх програм, роль і місце в історичних подіях, процесах, формування та функціонування партійних систем.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Предмет і метод курсу, його понятійно-категоріальний апарат;

 • Умови, фактори виникнення і розвитку партій;

 • Методологічні й теоретичні основи, програмні положення, особливості організаційної будови, історичний досвід діяльності партій та їх лідерів;

 • Умови виникнення і функціонування партійних систем.

ВМІТИ:

 • Класифікувати політичні партії, оцінювати їх роль і місце в процесах суспільного розвитку;

 • З’ясувати причинно-наслідкові зв’язки в розвитку і кризах, успіхах і невдачах політичних партій, критично оцінювати їх історичний досвід;

 • Використати знання історичного досвіду в аналізі і оцінці сучасних політичних ситуацій, процесів, в з’ясуванні тенденцій і перспектив їх розвитку, експертній оцінці існуючих та розробці політичних програм, платформ;

 • Вести наукову роботу, формувати особисту обґрунтовану концепцію суспільно-політичного розвитку, відстоювати її в дискусіях.


^ ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ПОЛІТИКИ.

В системі політичних наук фундаментальна учбова дисципліна, яка має призначення збагатити майбутніх спеціалістів-політологів, знання основних категорій політичного життя, концептуальних методологічних засад теоретичного осмислення політичного життя, а також технологій політичної діяльності. В структурі курсу викладають цілі та методи теорії політики; політика і природа; багатогранність політичної влади; загальне і особливе в політичних системах; політичність процесу; політична свідомість і політична культура. Демократія як цінність сучасної політики і цивілізації.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Основні поняття політології;

 • Місце і роль нормативного політичного знання в системі гуманітарної освіти та професійної підготовки;

 • Природу та функціональне призначення політичної влади, засоби і форми її здійснення;

 • Загально цивілізаційні тенденції розвитку політичних процесів;

 • Роль спадковості у стійкості політичних систем;

 • Механізми виявлення та формування форм та рівня політичного мислення і політичної культури;

 • Основні концепції політичного розвитку сучасного суспільства;

ВМІТИ:

 • Використовувати понятійний апарат політології при оцінках конкретних політичних ситуацій;

 • Орієнтуватися у різноманітності та протиріччях інтересів суб’єктів політики;

 • Аналізувати політичний курс держави та дієвісті засобів його здійснення;

 • Оцінити рівень політичної культури конкретної особистості та в цілому в суспільстві;

 • Аргументовано відстояти свою позицію в політичній дискусії;

 • Прогнозувати розвиток політичних процесів.


^ ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА.

Сучасна методологія підходу до держави і права. Загальна теорія права, її понятійний апарат. Значення права і свобод в досягненні соціальної справедливості. Загальна теорія держави, змінення парадигми держави, умови соціальної ефективності держави. Правова держава як відображення сучасного підходу до місця і ролі держави в житті суспільства. Правова культура політолога.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Основні поняття загальної теорії права і загальної теорії держави ;

 • Сучасну методологію підходу до вивчення держави і права;

 • Специфіку проявлення держави і права в Україні.

ВМІТИ:

 • Використовувати категорійний апарат юридичної теорії і практики;

 • Виділяти найбільш характерні форми держави і правового життя суспільства;

 • Орієнтуватись в проблемах розвитку держави і права в Україні;

 • Порівнювати різні держави і правові системи сучасного світу.


^ ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН.

Загальні принципи, тенденції та закономірності взаємодії політичних спільностей, держав і наддержавних утворень на світовій арені. Включає теоретичні основи цих відносин, світовий політичний процес в минулому та на сучасному етапі, регіональні міжнародно-політичні проблеми, розуміння ролі України в системі світової політики.

^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Міжнародні відносини як особливий вид політичних відносин, об’єкт та методи їх пізнання;

 • Суть зовнішньої політики, принципи міжнародної діяльності, систему і структуру міжнародних відносин, їх учасників;

 • Практику міжнародних відносин;

 • Чинники політичної поведінки упядів, політичних рухів, партій, окремих діячів стосовно світової політики;

 • Якими обставинами зумовлена зовнішня політика Украхни.

ВМІТИ:

 • Аналізувати і класифікувати міжнародні події, робити відповідні висновки;

 • Прогнозувати розвиток політичного процесу на планеті, передбачати як це торкнеться України;

 • Давати рекомендації з приводу зовнішньої політики, писати аналітичні довідки та інші документи;

 • Відстоювати особистий погляд на міжнародній події, вести роз’яснювальну роботу з приводу зовнішньої політики уряду України, виступати в засобах масової інформації з цих питань;

 • Спілкуватися з колегами з-за кордону, влаштовувати прийом чи брати участь в зустрічі закордонних делегацій.


^ СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ.

Курс присвячений проблемам появлення, функціонування та розвитку політичних явищ, та процесів з точки зору законів соціології. Об’єктом соціології політики є політична сфера життя суспільства, а предметом – місце та роль у суспільстві політики як відношень між соціальними групами, прошарками, за кошт якої реалізуються їх потреби та інтереси.


ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Закономірності розвитку політики як соціального явища;

 • Соціальний аспект політичної діяльності народів, класів, соціальних груп, осіб;

 • Соціальну детермінованість функціонування та розвитку політичної свідомості, ідеології, психології, громадської думки, політичних інститутів;

 • Методи, які використовує соціологія політики як наука.

ВМІТИ:

 • Грамотно оперувати категоріями соціології політики;

 • Використовувати методи соціологічних досліджень для складання політичних рекомендацій та прогнозів;

 • Давати комплексний політики-соціологічний аналіз політичних явищ;

 • Розроблювати стратегію впливу на кризові соціально-політичні ситуації;

 • Моделювати ймовірні варіанти розвитку політичних процесів.


ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ.

Етнополітологія займається вивченням етнополітичних процесів, впливів етнічних традицій на політичну систему, політику в цілому. Значення її вивчення полягає в тому, що сучасний стан політичного розвитку безпосередньо зв’язаний етнічними процесами. Головна мета курсу – навчити студентів розуміти, оцінювати і прогнозувати сучасний стан і перспективи розвитку етнополітики в світі і в Україні.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Суть етнополітики та основні її парадигми;

 • Основні етапи вивчення етнополітики;

 • Основні тенденції розвитку сучасної єтнополітичної ситуації і світі, В Україні.

 • Етнополітичні характеристики українського народу.

ВМІТИ:

 • Виявляти характерні риси етнополітичної ситуації в тому чи іншому конкретному регіоні;

 • Визначити вплив етнічних факторів на процес політичної боротьби та державну політику, структуру влади тощо;

 • Прогнозувати розвиток етнополітичних факторів та ситуації в цілому;

 • Робити конкретні рекомендації для тих чи інших етнополітичних рішень;

 • Пропонувати рекомендації для гармонізації міжнаціональних відносин.


^ ПРИКЛАДНА ПОЛІТОЛОГІЯ.

Прикладна політологія як навчальна дисципліна озброює системою конкретних уявлень у галузі практичного застосування теоретичного і емпіричного політичного знання. Вона вчить аналізувати і оцінювати сучасні політичні процеси в Україні. Головна її функція – навчати ефективно користуватися інструментами і механізмами перетворення політичних реалій.

^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Принципи і методику здійснення реформ у галузі внутрішньої та зовнішньої політики, сучасні технології та анти технології політичних процесів, підготовки і реалізації політичних рішень»

 • Методологію і методику перетворення складових частин політичного процесу та сторін, політичного життя соціальних груп, спільностей, українського суспільства загалом;

 • Тенденції розвитку політичних процесів у громадських і державних структурах, у різних регіонах країни та світу, системи соціальних показників, що виступають у якості політичних пріоритетів для соціального планування, проектування та прогнозування.


ВМІТИ:

 • Аналізувати умови та причини стабілізації чи перетворення або ослаблення влади, динаміки політичних сил, володіти механізмами трансформації, зміцнення або розхитування політичних інститутів, управління політичними процесами;

 • Кваліфіковано виконувати консультативну, експертну, аналітичну та інші функції професійного політолога щодо оцінки подій, фактів, політичних рішень та акцій;

 • Професійно вирішувати політичні проблеми, які виникають у життєдіяльності організацій і колективів, різних регіонів України на основі розробки інноваційних політичних технологій;

 • Розпізнавати, компетентно вирішувати і прогнозувати існуючі та назріваючі політичні конфлікти, пропонувати кваліфіковані рекомендації з метою їхнього запобігання, ефективно використовувати можливості активізації політичних сил, політичної соціалізації та політизації особистості, поглиблення процесу демократизації українського суспільства загалом.


^ СУЧАСНА ЗАРУБІЖНА ПОЛІТОЛОГІЯ.

Курс наданий для вивчення основних шкіл, концепцій, течій зарубіжної суспільно-політичної думки ХХ ст. Центральними проблемами є вивчення американської, англійської, німецької, французької політологічних шкіл, зіставлення точок зору на проблемі демократії, громадського суспільства, політичного процесу тощо. В якості особливого розділу розглядаються теоретичні аспекти лібералізму, сучасних соціалістичних течій, неоконсерватизму, технократизму.

^ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Основні методологічні підходи, на які опирається сучасна політологія/концепції А.Тойнби, Д.Белла, К.Ясперса, К.Мангейма;

 • Основні трактовки вузлових політологічних проблем з точки зору різних зарубіжних шкіл та напрямків;

 • Основні ідейно-політичні течії сучасності/їх концептуальну, теоретичну сторону;

 • Рівень та характер політологічних досліджень в різних регіонах світу.

ВМІТИ:

 • Об’ективно та критично оцінювати різні концепції, напрямки, школи сучаної зарубіжної політології;

 • Орієнтуватися в різних трактовках вузлових політичних проблем, бачити їх соціально-політичну підставу;

 • Виробляти самостійних підхід до оцінки сучасного політичного процесу, опираючись на різноманітність концепцій зарубіжної та вітчизняної політології;

 • Порівнювати сильні та слабкі сторони методологій та методик, розроблених різними політологічними школами;

 • Давати кваліфікаційну оцінку сучасним ідейно-політичним течіям.


^ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛЯННЯ.

В цьому курсі розглядаються різноманітні напрямки до трактування предмету соціального управляння в системі суспільних наук. Представлені сучасні концепції ефективної соціальної політики. Управління соціальними процесами ув’язані з проблематикою соціалізації особи в політичній системі, механізмах соціального контролю політичних рішень і дій. Особлива увага звернена на проблеми прогнозування в соціальній політиці, виявленню особливостей управління в політичних організаціях.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Загальні проблеми управління в контексті динаміки соціальних змін;

 • Сучасні концепції ефективного соціального управління;

 • Технологію управління соціальним розвитком підприємств і організацій, регіону і галузі;

 • Механізм соціального контролю;

 • Технологію соціального прогнозу;

 • Методи консультування;

 • Концепції розробки і впровадження соціальних технологій.


ВМІТИ:

 • Розробляти напрямки і показники соціального розвитку організації чи регіону;

 • Відбирати соціальні технології з метою рішення чи діагностики різних соціальних проблем;

 • Розробляти прогнози соціальних змін;

 • Визначати соціальні наслідки політичних рішень;

 • Використовувати різноманітні консультації політичних лідерів.

ПОЛІТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ.

Аналіз психологічних компонентів політичної поведінки людини, вивчення яких дозволяє примінити психологічні знання до пояснення політики. Виділені теми, що дають систематизоване уявлення про політико-психологічні явища та процеси. Психологічні компоненти політичних процесів. Психологічний аналіз політичної діяльності та поведінки. Становлення та функціонування політичного свідомості.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Психологічні особливості різних форм політичної діяльності і поведінки;

 • Принципи психологічної теорії діяльності в політичній психології;

 • Особливості становлення і функціонування політичної свідомості;

 • Процес та механізми політичної соціалізації.


ВМІТИ:

 • Дати психологічний аналіз політичної діяльності в організованих формах;

 • Виділяти психологічні особливості стихійної політичної поведінки;

 • Показати генезис політичної свідомості особи в ракурсі політичної психології;

 • Розкрити психологічні особливості політичного лідерства;

 • Проводити психологічні тестування.


ПОЛІТИЧНИЙ РЕЖИМ.

Загальні поняття про політичний режим. Вчення про політичний режим в історії політико-правової думки. Класифікація політичних режимів, їх характеристики. Політичні режими ведучих країн світу. Історичний досвід переходу від тоталітарного до демократичного політичного режиму.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Визначення політичного режиму;

 • Вчення про політичний режим в історії політичної думки;

 • Типи політичних режимів, їх відмінні ознаки;

 • Історичний досвід переходу до демократичного політичного режиму;

 • Особливості демократії перехідного періоду.

ВМІТИ:

 • Розпізнати різні типи політичних режимів сучасності;

 • Давати порівняльну та критичну оцінку, характеристику різним політичним режимам;

 • Розкривати сутність політичного режиму, тенденції його розвитку;

 • Визначати своє відношення до сучасних політичних режимів;

 • Виступати на конференціях, дискусіях, в друку про політичні режими.ПОЛІТИЧНІ ЕЛІТИ І ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО.

Політичні еліти і політичні лідери як важливіші та найбільш впливові суб’єкти політики. Сучасні теорії еліт і політичного лідерства. Культура політичного діяча. Соціально-психологічні аспекти політичного лідерства. Лідерство і політичні рішення. Політичне лідерство в міжнародних відносинах. Місце і відповідальність еліт і політичних лідерів у побудові незалежної України.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Класичні і сучасні теорії еліт і лідерства в зарубіжній та українській суспільній думці;

 • Закономірності утворення і різновиди панівної еліти;

 • Вимоги до особистих якостей сучасного політичного лідера;

 • Природу, ознаки і функції політичного лідерства.

ВМІТИ:

 • Досліджувати і оцінювати діяльність еліт і лідерів у соціально-політичних процесах;

 • Удосконалювати механізми формування, функціонування і контролю за діяльністю лідерів і політичних еліт;

 • Давати раціонально-критичну оцінку діям різних політичних партій і рухів, їх лідерів з позицій загальнонаціональних інтересів;

 • Розроблювати ефективні технології боротьби за лідерство та політичну владу, способи формування іміджу політика;

 • Розрізняти формальне та неформальне лідерство.ТЕОРІЯ ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ.

Політичний конфлікт як різновид конфліктної взаємодії. Зарубіжні теорії політичного конфлікту. Види та типи політичного конфлікту. Методи вивчення соціально-політичної напруженості. Шляхи розв’язання конфлікту. Види та типи політичного конфлікту в сучасній Україні. Методи прогнозування розвитку конфлікту та регулювання останнього.

ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

ЗНАТИ:

 • Соціологічну, соціально-психологічну, політологічну теорію конфлікту;

 • Соціальну структуру сучасного суспільства в Україні;

 • Соціологічні методи вимірювання та діагностики соціальної напруженості.

ВМІТИ:

 • Здійснювати соціологічне дослідження конфліктної ситуації, соціальне проектування, її динаміку;

 • Розробляти соціально-прогностичні моделі розвитку конфлікту та його розв’язання;

 • Консультувати з питань конкретних політичних конфліктів;

 • Аналізувати конкретні конфліктні ситуації, пропонувати шляхи їх розв’язання.

  1   2   3

Схожі:

Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «спеціаліст» та «магістр» спеціальності
Вимоги до вступного екзамену містяться у галузевому стандарті вищої освіти України підготовки спеціалістів зі спеціальності 05070103...
Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» iconРобоча програма з вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (німецька)” 030502
Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету
Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» iconРобоча програма вступного іспиту для здобуття окр “Магістр” зі спеціальності “Мова та література (французька)” 030502
Критерії оцінювання та співвідношення балів та оцінок з чотирьох видів завдань екзаменаційного білету
Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін...
Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» галузі знань "Специфічні категорії"
Фахові вступні випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» зі спеціальності 18010016 «Бізнес-адміністрування» проводяться...
Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» iconУніверситет економіки та права “крок” затверджую заступник голови Приймальної комісії О. М. Шикова 2012 р. Програма фахового випробування для вступників на окр «магістр»; «спеціаліст»
Мета вступного іспиту зі спеціальності «Маркетинг» на освіт­ньо-кваліфікаційний рівень «магістр», «спеціаліст» — визначення рівня...
Програма вступного іспиту зі спеціальності «політологія» окр магістр (04. 03. 01) Вступ до спеціальності. Призначення цього курсу – настроїти студентів на «політологічну» iconПогоджено: Проректор з науково- педагогічної роботи А. М. Колот програма
Програма вступного іспиту зі спеціальності – “Економіка підприємства” магістерська програма “Економіка підприємств апк” на освітньо...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи