Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» icon

Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики»
Скачати 61.31 Kb.
НазваПрограма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики»
Дата13.07.2012
Розмір61.31 Kb.
ТипДокументи

ПРОГРАМА

вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики

з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики»


1. Основи лінгвістичної методології.

Лінгвометодологія. Поняття наукової парадигми та наукової революції (Т. Кун). Типи наукових парадигм у гуманітарних науках. Антропоцентричність сучасного наукового пізнання. Предмет, об’єкт і головні завдання лінгвометодології. Ключові поняття лінгвометодології. Характеристика головних наукових парадигм лінгвістики: порівняльно-історична, структуралістська, комунікативно-функціональна, когнітивна. Дослідницькі принципи сучасної лінгвістики: експансіонізм, експланаторність, антропоцентризм, функціоналізм (О. Кубрякова). Поняття методу, методології і методики і лінгвістиці. Класифікація загальнонаукових методів (спостереження, інтроспекція, індукція, дедукція, гіпотеза, аналіз і синтез, аналогія, таксономія, порівняння, формалізація, ідеалізація, експеримент, моделювання). Загальна характеристика лінгвістичних методів (описовий, порівняльно-історичний, структурний, функціональний, конструктивний, типологічний, зіставний). Прийоми лінгвістичного аналізу.


^ 2. Загальне мовознавство.

Генеалогічна класифікація мов світу. Поняття типології у мовознавстві. Типологічна класифікація мов. Мовна типологія та лінгвістичні ареали. Розвиток письма. Основні системи графічного письма у світі. Фонетико-фонологічна і просодична типологія мов. Синтаксичні типології мов світу. Лексична типологія. Соціальна типологія мов. Комунікативні ранги мов, правовий статус, конфесійний статус мов. Міжнародні мови та їх типи. Мовна політика в Україні і світі.


^ 3. Основи прикладної лінгвістики.

Об’єкт і методи прикладної лінгвістики. Комп’ютерна лінгвістика. Прикладні аспекти квантитативної лінгвістики. Комп’ютерна лексикографія. Корпусна лінгвістика. Лінгвістичні аспекти перекладу. Машинний переклад. Теорія і методика викладання мови.


^ 4. Лінгвістична семантика.

Семасіологія як наука про значення мовних одиниць. Напрями семантики (логічна семантика, теорія референції, семантика можливих світів). Значення і зміст. Структура лексичного значення (денотат, сигніфікат, конотат). Поняття семеми і семи. Семний склад лексичної одиниці (архісема, диференційна сема, потенційна сема). Метафора і метонімія як типи перенесення значення слова. Методи семасіології (компонентний аналіз, дистрибутивний аналіз, контекстуальний аналіз, асоціативний експеримент, методика семантичного диференціала).


^ 5. Лінгвістична семіотика.

Об’єкт і предмет лінгвосеміоктики. Поняття знака, класифікація знаків (ікони, індекси, символи). Семіозис, моделі семіозису. Семіотичний трикутник. Ономасіологія (семантико-структурна і функціональна ономасіологія). Мотивація в ономасіології.


6. Психолінгвістика.

Психолінгвістика як наука: об’єкт, предмет, методи. Основні проблеми психолінгвістики. Лінгвістика впливу. Теорія мовленнєвої діяльності. Вивчення мовленнєвої діяльності в Росії та Україні. Проблема породження мовлення: основні моделі. Сприйняття та розуміння мовлення. Онотогенез мовлення. Пам’ять у психолінгвістиці. Методика проведення асоціативного експерименту.


^ 7. Міжкультурна комунікація.

Лінгвокультурологія, етнолінгвістика та міжкультурна комунікація. Розвиток міжкулттурної комунікації як науки в Європі та США. Гіпотеза лінгвістичної відносності Сепіра – Уорфа. Лінгвістичні параметри етнічної ідентичності. Культурні стереотипи і прецедентні феномени. Мовленнєвий етикет. Міжкультурна компетенція.


8. Соціолінгвістика.

Об’єкт і методи соціолінгвістики. Соціальна диференціація мови. Літературна мова, діалект, наріччя, розмовна мова, просторіччя. Койне, соціолект, жаргон, арго, сленг. Форми міксації мови (піджини і креолькі мови). Диглосія і білінгвізм. Поняття суржику. Мовна інтерференція. Мовна норма і кодифікація мови. Мовна політика в Україні. Поняття мовної ситуації.


^ 9. Комунікативна лінгвістика.

Поняття комунікації. Комунікативний акт. Типологія моделей комунікації. Комунікативна ситуація. Поняття мовної особистості: структура і сутнісні особливості. Лінгвопрагматика. Теорія мовленнєвих актів (Дж. Остін, Дж. Сьорль). Поняття мовленнєвого акту, фази мовленнєвого акту (локуція, іллокуція, перлокуція). Комунікативні стратегії і тактики. Закони і правила комунікативної взаємодії. Максими спілкування Г. Грайса та Дж. Ліча. Невербальні засоби комунікації.


^ 10. Загальна і прикладна теорія мови.

Загальна і прикладна фонетика. Поняття звука і фонеми. Експериментальні методики прикладної фонетики. Загальна і прикладна семантика. Компонентний аналіз. Загальна і прикладна морфологія. Загальний і прикладний синтаксис.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Апресян Ю.Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики. – М.: Наука, 1966. – 230 с.

 2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. – М.: Наука, 1999. – 564 с.

 3. Баранов А. Н. Введение в прикладную лингвистику: Учебное пособие. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 360 с.

 4. Бардина Н. В. Античная матрица нашей души: монография / Н. В. Бардина. – Одесса: Астропринт, 2009. – 288 с.

 5. Бардина Н. В. Языковая гармонизация сознания: монография. – Одесса: Астропринт, 1997. – 271 с.                                                

 6. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики [посібник] /Ф. Бацевич. – К. : Академія, 2004. – 320 с.

 7. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М.: Наука, 1974. – 231 с.

 8. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Т. Г. Винокур. – М. : Наука, 1993. – 172 с.

 9. Горелов И.Н., Седов К.Ф. Основы психолингвистики. – М.: Лабиринт, 1998. – 254 с.

 10. Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Т. А. ван Дейк. – М. : Прогресс, 1989. – 312 с.

 11. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М.: Российский гуманитарный университет, 2000. — 382 с.

 12. Калинович М. Я. Вступ до мовознавства: [підручник] / М. Я. Калинович – К.: Вища шклола, 1992. – 240 с.

 13. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – М.: Гнозис, 2004. – 390 с.

 14. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. Изд. 3-е, стереотипное. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 263 с.

 15. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [підручник] / Ю. О. Карпенко. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 340 с.

 16. Киселева Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. - Л.: Наука, 1978. – 189 с.

 17. Ковалевська. Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування. – Одеса: Астропринт, 2001. – 342 с.

 18. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови [посібник] / А. П. Коваль. – К. : Вища школа, 1987. – 350 с.

 19. Кочерган М. П. Вступ до мовознавства: [підручник] / М. П. Кочерган. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2001. – 286 с.

 20. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підручник / М.П. Кочерган. – К.: Академія, 2003. – 463 с.

 21. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации. – М.: Гнозис, 2001. – 286 с.

 22. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. — М.: Гнозис, 2002. — 284 с.

 23. Краткий словарь когнитивных терминов / Ред. Е.С. Кубрякова. – М., 1996. – 248 с.

 24. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. — М.: Смысл, 1999. — 287 с.

 25. Леонтьев А.А. Психолингвистика // ЛЭС / Под ред. В.Н.Ярцевой. 2–е изд. — М.: Большая российская энциклопедия, 1998. — С.404—405.

 26. Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. — М.: Просвещение, 1969. — 214 с.

 27. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.

 28. Лурия А.Р. Язык и сознание. — М.: Наука, 1979. – 197 с.

 29. Макаров М. Основы теории дискурса / М. Макаров. – М. : Гнозис, 2003. – 280 с.

 30. Маслова В.А. Лингвокультурология. — М.: Академия, 2001. — 208 с.

 31. Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. - СПб., 1997. – 763 с.

 32. Попова З. Д., Стернин И. А. Очерки по когнитивной лингвистике. – 2-е изд., стереотипное. – Воронеж: Истоки, 2001. – 191с.

 33. Постовалова В. Язык как деятельность. – М.: Наука, 1982. – 241 с.

 34. Потебня А.А. Мысль и язык. — К.: Синто, 1993. — 192 с.

 35. Різун В. В. Лінгвістика впливу: [Монографія] / Різун В. В., Непийвода Н. Ф., Корнєєв В. М. – К., 2005. – 148 с.

 36. Селиванова Е. А. Когнитивная ономасиология. – К.: Фитосоциоцентр, 2000. – 362 с.

 37. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: Підручник. – Полтава: Довкілля – К, 2008. – 712 с.

 38. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля – К, 2006. – 716 с.

 39. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи / Под ред. А. Е. Кибрика. – М.: Прогресс, 2001. – 656 с.

 40. Соломоник А. Семиотика и лингвистика. - М.: Логос, 1995. – 354 с.

 41. Степанов Ю. С. Изменчивый «образ языка» в науке XX века // Язык и наука конца 20 века. – М., 1995. – С. 7–34.

 42. Українська мова: Енциклопедія / Русанівський В. М., Тараненко О. О., Заблюк М. П. – К.: Українська енциклопедія, 2000. – 650 с.

 43. Уфимцева А. А. Роль лексики в познании человеком действительности и в формировании языковой картины мира // Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира / Б. А. Серебренников, Е. С. Кубрякова, В. И. Постовалова и др. – М.: Наука, 1988. – С. 108-140.

 44. Фрумкина Р.М. Психолингвистика. — М.: Смысл, 2001. – 345 с.

 45. Черепанова И. Заговор народа: Как создать сильный политический текст. – М.: КСМ+, 2002. – 464 с.

 46. Черепанова И. Ю. Клич Гамаюн. Научная магия суггестивного влияния языка / И. Черепанова. – М. : ЭКСМО+, 2007. – 464 с.

 47. Чудинов А. П. Политическая лингвистика: [Учебное пособие] / А. Чудинов. – М. : URSS, 2007. – 256 с.

 48. Шейгал О. Семиотика политического дискурса. – М.: Гнозис, 2004. – 326 с.

Схожі:

Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» для студентів 2 курсу інституту мов світу зі спеціальності "Прикладна лінгвістика"
«Загальне мовознавство (Лексикологія), (Стилістика)» є частиною предмету «Загальне мовознавство», що читається студентам 2-го курсу...
Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» iconМіністерство освіти І науки України Мовно-інформаційний фонд нан україни Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Таврійський національний університет імені В.
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, кафедра українського мовознавства та прикладної лінгвістики Черкаського...
Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» iconМодульна програма з навчальної дисципліни «Лінгвостатистика»
Дисципліна «Лінгвостатистика» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой для базової підготовки...
Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» iconМодульна програма з навчальної дисципліни «Лінгвостатистика»
Дисципліна «Лінгвостатистика» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой для базової підготовки...
Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» iconМодульна програма з навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології у перекладі»
Дисципліна «Комп’ютеризований переклад» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой для базової...
Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» iconРобоча програма з навчальної дисципліни «Основи прикладної лінгвістики» для студентів 1 курсу зі спеціальності «Прикладна лінгвістика» (за вимогами кредитно-трансферної системи)
Мета підготовки фахівців за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» полягає в тому, щоб
Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» icon«південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Кафедра перекладу І теоретичної та прикладної лінгвістики
Програма вступного випробування з теорії та практики англійської мови для вступу на навчання за
Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» icon«південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» Кафедра перекладу І теоретичної та прикладної лінгвістики
Програма вступного випробування з теорії та практики англійської мови для вступу на навчання за
Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» iconМодульна програма з навчальної дисципліни «Текстові процесори»
Дисципліна «Текстові процесори» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой для базової підготовки...
Програма вступних іспитів для спеціалістів з прикладної лінгвістики з дисципліни «Методологія сучасної лінгвістики» iconМодульна програма з навчальної дисципліни «Інтелектуальні системи»
Дисципліна «Інтелектуальні системи» є частиною курсу професійно-орієнтованих вибіркових дисциплін, являється важливой для базової...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи