Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ icon

Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ
Скачати 126.28 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ
Дата13.07.2012
Розмір126.28 Kb.
ТипДокументи


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ПОЛЬСЬКА МОВА) ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА НАВЧАННЯ ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМИ РІВНЯМИ «МАГІСТР», «СПЕЦІАЛІСТ»


Вступ

Програма вступного іспиту для спеціалістів (напрям 0203 – філологія, спеціальність 8.030501 – українська мова і література; польська мова) укладено на основі чинних стандартів підготовки бакалаврів у системі вищої освіти з урахуванням мети і завдань навчання.

Мета вступного іспиту для спеціалістів полягає у визначенні відповідностей знань, умінь і навичок абітурієнтів вимогам навчання на п’ятому курсі за напрямом 0203 - філологія, 8.030501 – українська мова і література; польська мова, спрямованим на:

– інтенсивний ріст рівня мовної компетентності студента як в галузі польської мови, так і в аспекті знань про мову, які відбивають сучасний стан лінгвістичної науки та лінгводидактики;

– оволодіння методологією та методикою наукової роботи в галузі лінгвістики, лінгводидактики.

Виходячи з кваліфікаційної характеристики навчальних програм підготовки бакалаврів, випускник, що отримав кваліфікацію бакалавра, повинен володіти:

– розвиненою культурою мислення, ясно і логічно висловлювати свої думки як в усній, так і в письмовій формі;

– навичками наукової організації праці, бути обізнаним із можливостями й методами застосування комп'ютерної техніки у професійній діяльності;

– різними видами мовленнєвої діяльності на базі достатнього обсягу знань з фонетики, граматики, орфографії, пунктуації, лексики і фразеології, лінгвокраїнознавства.

У відповідності до вимог кваліфікаційної характеристики бакалавр на вступному іспиті повинен продемонструвати знання такого циклу спеціальних теоретичних дисциплін:

теоретична граматика, лексикологія, стилістика, історія польської мови, лінгвокраїнознавство, методика викладання польської мови, а також достатньо високий рівень мовної компетентності.

Іспит проводиться в письмовій формі у вигляді тестових завдань.


Зміст вступного іспиту з польської мови

І. Тематика завдань з теоретичних дисциплін


^ Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОЛЬСЬКУ МОВУ

Місце польської мови серед інших слов’янських мов. Найголовніші фонетичні і граматичні особливості польської мови.


^ Розділ 2. ГРАФІКА І ОРФОЕПІЯ

Польський алфавіт, його писемна і друкована форма. Співвідношення між буквами і звуками в польській мові. Способи позначення м’якості приголосних звуків у різних позиціях. Графічні засоби позначення польських голосних (літери i, y, ą, ę ) і приголосних (h, l, ł, ź, ż, ś, ć ), диграфи (ch, rz, sz, cz, dz, dź, dż), сполучення звуків (szcz, dżdż).

Основні орфоепічні правила: вимова голосних і приголосних звуків у різних позиціях, а також окремих звукосполучень. Вимова слів, засвоєних з інших мов.

^ Розділ 3. ФОНЕТИКА. ОРФОГРАФІЯ

Особливості польської фонетичної системи (у зіставленні з фонетичною системою сучасної української літературної мови). Голосні звуки польської мови, специфіка їх вимови. Артикуляція носових голосних та їх алофонів. Способи відтворення польських носових голосних у мовному потоці.

Приголосні звуки польської мови. Специфічні особливості вимови польських консонантів (у зіставленні з українськими). Основні функціональні різновиди чергувань голосних і приголосних у польській мові.

Наголос у польській мові. Особливості наголошення слів у польській мові (в порівнянні з українською), наголошення запозичених лексем, спрощення груп приголосних, ненаголошені слова (енклітики і проклітики).

Фонологічна система польської мови. Фонетична транскрипція. Склад голосних фонем польської літературної мови, диференційні ознаки голосних фонем. Склад приголосних фонем польської мови, основні диференційні ознаки приголосних фонем.

Історія польської орфографії. Реформатори польського правопису в історії польської мови. Основні орфографічні принципи: фонетичний, морфологічний, історико-етимологічний, конвенційний (семантико-граматичний). Орфографічні словники польської мови.


^ Розділ 4. МОРФОЛОГІЯ

Загальна характеристика граматичної системи польської мови. Порівняння спільних типологічних рис у галузі словозміни сучасних польської і української мов.

Іменник як частина мови: лексико-граматичні розряди, граматичні категорії, їх ієрархія. Поняття одиничності, множинності, збірності і граматична категорія числа. Категорія відмінка, числа. Реліктові форми двоїни (дуалісу). Категорія роду, її показники та їх співвідношення. Категорія роду іменників зі значенням особи. Специфічна чоловічо-особова категорія, морфологічні й синтаксичні засоби вираження і їх співвідношення. Відмінювання іменників. Поділ на відміни, їх загальна характеристика. Відмінювання іменників І-ІІІ відмін. Співвідношення категорій назв істоти / неістоти, чоловічо-особової і числа у відмінюванні іменників чоловічого роду. Тенденція до уніфікації відмінкових закінчень іменників. Морфологічна адаптація запозичених іменників (категорія роду, деплюралізація) і особливості їх відмінювання.

Прикметник у польській мові, його лексико-семантичні особливості. Семантико-граматичні розряди прикметників. Особливості відмінювання прикметників, основні фонетико-морфологічні чергування. Утворення ступенів порівняння. Синтетичні, аналітичні та суплетивні форми прикметників.

Займенник і його класифікація за семантичними розрядами, типами словозміни. Відмінювання різних розрядів займенників у польській мові. Повні й короткі форми особових займенників, особливості їх вживання.

Числівник як частина мови: граматичні ознаки числівника, множинність граматико-семантичної віднесеності числівника з іншими частинами мови. Семантичні і структурні розряди числівників. Відмінювання числівників різних розрядів у польській мові. Особливості сполучуваності числівників з іменниками.

Дієслово як частина мови у польській мові, його дієвідмінювані, відмінювані і незмінні форми. Основи дієслова як словотвірна база дієслівних форм. Ієрархічність системи граматичних категорій дієслова: виду, стану, особи, часу, способу, перехідності / неперехідності. Засоби вираження граматичних значень дієслова. Лексико-семантична група дієслів руху. Дійсний спосіб. Дієвідмінювання дієслів у теперішньому часі. І–ІІІ дієвідміни дієслів. Чергування голосних і приголосних в основах теперішнього часу. Минулий час дієслів. Дієприкметникова форма на -l, її творення та вживання в сучасній польській мові (форми минулого часу, майбутнього часу, умовного способу). Дієвідмінювання дієслів у майбутньому часі. Майбутній простий і складений часи дієслів. Наказовий спосіб дієслів. Морфологічні форми наказового способу. Чергування голосних і приголосних в основі. Умовний спосіб дієслів і його утворення. Місце умовної частки -by і особових закінчень. Відмінювані дієслівні форми. Дієприкметники активні і пасивні, їх творення, особливості вживання. Віддієслівні іменники, їх категоріальна приналежність і місце серед інших дієслівних форм. Незмінні дієслівні форми: інфінітив, його морфологічні типи; дієприслівник. Особливості утворення дієприслівників недоконаного і доконаного виду. Безособові дієслівні форми на -no, -to.

Прислівник як частина мови. Значення, морфологічні особливості, синтаксична роль і структурно-семантичні розряди прислівників у польській мові. Ступені порівняння якісно-означальних прислівників. Синтетична та аналітична форми ступенів порівняння прислівників (stopniowanie proste i opisowe).

^ Службові слова у польській мові. Прийменник як службова частина мови, яка диференціює значення відмінкових форм. Класи та групи прийменників за походженням. Сполучник як частина мови. Групи сполучників за значенням і синтаксичною роллю. Сполучники з точки зору походження. Частка як частина мови. Групи часток за значенням і вживанням. Вигук як частина мови. Значення вигуків. Групи вигуків за походженням. Звуконаслідувальні слова. Особливості вживання вигуків і звуконаслідувальних слів у мовленні.

^ Розділ 5. СЛОВОТВІР

Місце словотвору в системі граматики сучасної польської мови. Словотвір сучасної польської мови: дериваційні класи та словотвірні засоби. Загальна класифікація дериватів. Поняття словотвірного ланцюжка, словотвірного гнізда і продуктивного словотвірного типу. Основні формальні способи словотворення: префіксальний, суфіксальний, префіксально-суфіксальний, складання (основоскладання – юкстапозиція, словоскладання – композиція) та ін. Словотвір іменників: словотвірні типи субстантивів. Словотвір прикметників. Деривація дієслів: специфіка польської мови у порівнянні з українською. Словотвір прислівників.


^ Розділ 6. СИНТАКСИС

Основні синтаксичні одиниці – словосполучення і речення. Основні типи словосполучень у польській мові. Речення як основна одиниця мови і мовлення. Класифікація комунікативних одиниць (wypowiedzenie, zdanie, rуwnoważnik zdania, zawiadomienie, wykrzyknienie). Типи речень за формою, модальністю, будовою. Речення прості і складні. Двоскладні та односкладні прості речення. Підмет і присудок як головні члени двоскладного речення, їх типи. Другорядні члени речення, їх типи і роль у формуванні стру­ктури простого речення. Основні структурні схеми складних речень – складносурядних і складнопідрядних. Порядок слів у реченні, його граматична функція.


^ Розділ 7. ОРФОГРАФІЯ І ПУНКТУАЦІЯ

Правопис слів з u / у, ż / rz, ch / h, j / i, ge, gie, ke, kie. Правопис слів з ę, ą, en, em, on, om. Правопис префіксів roz-, ob-, bez-, z- (s-, ś-), wz-, wez-, ws-, wes-. Велика буква у власних назвах (іменах, прізвищах, географічних назвах). Правопис частки nie з іменниками, дієсловами, прикметниками. Правопис прийменників з іншими словами.

Розділові знаки в простому і складному реченні. Розділові знаки між однорідними членами речення. Відокремлені члени речення, слова, синтаксично не пов’язані з членами речення (звертання, вставні слова, вигуки тощо) і розділові знаки при них. Пряма мова, цитати і розділові знаки при них.


^ Розділ 8. ЛЕКСИКА І ФРАЗЕОЛОГІЯ

Склад сучасної лексики польської мови. Питома польська лексика. Шляхи поповнення і розширення словникового фонду польської мови (словотвір, семантична деривація). Іншомовні запозичення (латинізми, германізми, англіцизми; слова, запозичені зі слов’янських мов). Загальнонародна лексика, її диференціація.

Фразеологізми, їх типи і джерела творення. Польська лексикографія: основні словники польської мови.


^ Розділ 9. СТИЛІСТИКА

Поняття стилістики і стиля в польській лінгвістиці. Функціонально-стилістична диференціація сучасної польської мови.

Стилістичні засоби польської мови: фонетичні, морфологічні, синтаксичні.

Характеристика основних тропів, їх уживання в різних стилях польської мови.


^ Розділ 10. ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Історія польської мови як навчальна дисципліна, її предмет і завдання. Основні джерела вивчення історії польської мови. Періодизація історії польської мови.

Польська та інші західнослов’янські мови по відношенню до праслов’янської мови. Характерні ознаки польської мови як мови лехітської групи західнослов’янських мов.

Діалектна база літературної польської мови. Найдавніші мовні зміни дописемної епохи. Відображення загальнослов’янських процесів у фонетичній системі польської мови (наслідки зміни приголосних перед j, палаталізація задньоязикових, сполучення *kv, *gv, *tl, *dl). Західнослов’янські фонетичні процеси, зокрема у сполученнях *dj, *tj, *ort, *olt, чергування ch / љ , відсутність епентичного l на початку слів, стягнення. Давні лехітські і власне польські фонетичні процеси. Вокалізм. Перехід e // a, e // o перед твердими передньоязиковими зубними приголосними; розвиток сполучень *tort, *tert, *tolt, *telt, занепад редукованих голосних, його наслідки, короткі і довгі, носові голосні.

Консонантизм. Розвиток польських м'яких і твердих приголосних. Перехід м’яких задньоязикових приголосних у середньоязикові палатальні, палаталізація задньоязикових приголосних у сполученні з голосними, ствердіння шиплячих і свистячих приголосних, занепад фонеми r’, ствердіння кінцевих м’яких губних. Розвиток фонологічного протиставлення твердих і м’яких приголосних. Характеристика старопольських писемних пам’яток.

Розвиток польської мови у середньопольський період. Історія носових звуків у польській мові. Перегласовка (przegłos polski), її закономірності і винятки. Наголос, його еволюція у польській мові: встановлення фіксованого парокситонічного наголосу та основні винятки. Характеристика польської мови у новопольський період, нові явища в граматиці, лексиці, її демократизація.

^ Розділ 11. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Предмет, зміст, мета і структура курсу методики викладання польської мови. Зміст і структура програм з польської мови для початкових (1–4 класи) і загальноосвітніх шкіл з українською мовою навчання (5–11 класи). Освітня мета, дидактичні принципи та вимоги до змісту і організації процесу навчання польській мові. Основні структурні елементи підручника з польської мови. Методи і прийоми навчання польської мови в середній школі. Типи уроків з польської мови, структура і методика їх проведення.

^ Розділ 12. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО

Загальна характеристика Польщі. Географія і історія країни. Мовні одиниці, що відбивають польські географічні реалії та її історію. Населення Польщі. Державний устрій Польщі. Польща у світі, її політика та економіка. Мовні реалії до цих тем. Освіта і наука в Польщі. Особливості культурного життя Польщі (література, стародавні звичаї, повір’я, традиції, легенди, свята і їх відбиття у мові, національний характер поляків, образотворче мистецтво, музичне життя). Мовні реалії в галузі культури.

^ II. ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З ПРАКТИКИ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ

Лексико-граматичний тест. Пропонується 100 тестових завдань на вибір правильного варіантa із запропонованих 4-х до кожного завдання для перевірки рівня знань з фонетики, граматики їх форм і структур, з лексики і фразеології, орфографії, пунктуації, стилістики, історії польської мови, лінгвокраїнознавства.

Список літератури

Теоретична граматика

Основна література

1. Bąk P. Gramatyka języka polskiego.- Warszawa: Wyd-wo Wiedza Powszechna, wyd. XII., 2004. - 508 s.

2. Encyklopedia wiedzy o języku polskim.- Wrocław etc.: Ossoloneum, 1978.- 450 s. 2. 3.Mędak S. Słownik odmiany rzeczownikуw polskich.- Krakуw: UNIVERSITAS, 2003.- 321 s.

4. Mędak S. Słownik form koniugacyjnych czasownikуw polskich.- Krakуw: UNIVERSITAS, 2004.- 362 s.

5. Nagуrko A. Zarys gramatyki polskiej.- Warszawa: PWN, 2005.- 331 s.

6. Ostaszewska D., Tambor I. Fonetyka i fonologia wspуłczesnego języka polskiego.- Warszawa: PWN, 2004.- 142 s.

7. Stieber Z. Zarys gramatyki porуwnawczej językуw słowiańskich.- Warszawa: PWN, 1989.- 266 s.

8. Войцева О. Польська мова: Навчальний посібник.- Чернівці: Букрек, 2007. - 384 с.

9. Кононенко В.І., Кононенко І.В. Контрастивна граматика української та польської мов: Навч. посіб.- К.: Вища шк., 2006.- 391 с.

10. Мацюсович Я. Морфологический строй современного польского литературного языка. Ч.1-2. Л., 1975.

11. Тихомирова Т.С. Курс польского языка: Учеб. для вузов.- М.: Высш. шк., 1988.

Додаткова література

1. Płуciennik I., Podlawska D. Słownik wiedzy o języku.- Bielsko-Biała, 2005.

2. Szober St. Gramatyka języka polskiego.- Warszawa: PWN, 1957.- 390 s.

3. Dalewska-Greń A. Języki słowiańskie.- Warszawa: PWN, 2002.- 665 s.

4.Киклевич А.К., Кожинова А.А. Польский язык.- Минск: ТетраСистемс, 2003.

5.Маркарьян Н.Е., Николаев Г.А. Сопоставительное словообразование и формообразование русского и польского языков: Имя существительное.- Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 1990.- 138 с.

Лексикологія

Основна література

1. Kania S. Tokarski J. Zarys leksykologii i leksykografii polskiej.- Warszawa, 1967.

2. W. Miodunka. Podstawy leksykologii i leksykografii.- Warszawa, 1989.

Додаткова література

1. Doroszewski W. Elementy leksykologii i semiotyki.- Warszawa, 1970.

2.Dubisz S. Nauka o języku dla polonistуw.- Warszawa, 1999.

3. Grochowski M. Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne.- Toruń, 1982.

4. Lewicki A. Wprowadzenie do frazeologii syntaktycznej.- Katowice, 1976.

Стилістика

Основна література

  1. Одинцов В.В. Стилистика текста. - М.: Наука, 1980. - 264 с.

  2. Kurkowska H., Skorupka S. Stylistyka polska. Zarys.-wyd. 5. - Warszawa: PWN, 2001.- 403 s.

Додаткова література

  1. Skubalanka T. Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje. -Wrocław, 1984.

  2. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. - М.: Изд-во АН СССР, 1963. - 257 с.

  3. Гальперин И.Р. Текст как обьект лингвистического исследования. - М.: Наука, 1981.-135 с.

  4. Колшанский Г.В. Контекстная семантика. - М.: Наука, 1980. - 149 с.

Історія польської мови

Основна література

1. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego.- Warszawa, 1985.

2. Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego.- Warszawa: PWN, 1973.- 392 s.

3. Stieber Z. Zarys gramatyki porуwnawczej językуw słowiańskich.- Warszawa: PWN, 1989.- 266 s.

4. Walczak B. Zarys dziejуw języka polskiego.- Wrocław, 1999.

5. Ананьева Н. Е. История и диалектология польского языка: Учебник. Изд.2-е, испр. - М.: Едиториал УРСС, 2004.- 304 с.

Додаткова література


1. Dąbrowska A. Język polski.- Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.- 281 s.

2. Lehr-Spławiński T. Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwуj.- Warszawa: PAN, 1978.- 452 s.

3. Urbańczyk S. Szkice z dziejуw języka polskiego.- Warszawa: PWN, 1968.- 414 s.


Методика викладання польської мови

Основна література

  1. Seretny А., Lipińska E. ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego.– Krakуw: UNIVERSITAS, 2005.– 329 s.

  2. Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego.– Warszawa: PAN, 1980. – 290 s.

Додаткова література

1.Miodunka W. Nowa generacja w glottodydaktyce polonistycznej.– Krakуw: UNIVERSITAS, 2009.– 228 s.

2. Seretny., Lipińska E. Z zagadanień dydaktyki języka polskiego jako obcego.– Krakуw: UNIVERSITAS, 2006.– 340 s.

Лінгвокраїнознавство Польщі

Основна література

1. Cudak R., Tambor J. Kultura polska.- Śląsk, Katowice, 2002.

2. Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego / Red. W. Miodunka, 2005.- 176 s.

Додаткова література

1 . Michowicz J., Kozłowska Z., Szklarek B. A to Polska właśnie...– Warszawa, 1997.- 319.

2. Kita M., Skudzyk A. Człowiek i jego świat w słowach i tekstach. Wybуr tekstуw języka polskiego dla cudzoziemcуw na poziomie zaawansowanym. Wyd. 3.- Katowice, 2006.- 437 s.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ІСПИТУ

Вимоги вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» передбачають уміння, що виявляються в різних типах мовленнєвої поведінки, і базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою B2, який є стандартом для ступеня бакалавра, загальним для студентів різних спеціальностей.

У зв’язку з необхідністю комплексної перевірки вищезазначених умінь і навичок іспит проводиться у письмові формі, містить лексико-граматичний матеріал, опрацьований під час вивчення курсу польської мови з урахуванням професійного спрямування.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

письмових відповідей абітурієнтів на вступному іспиті з польської мови за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст»

За правильне виконання кожного завдання нараховується певна кількість балів.

Примітка. У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.

За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 5 балів включно.


Схожі:

Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ iconПрограма іспиту з іноземної мови
Прийом на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» здійснюється на конкурсній основі за результатами...
Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ iconПрограма фахових вступних випробувань англійська мова І переклад
Комплексний державний екзамен з англійської мови І перекладу виконує роль вступного іспиту до Сумду зі спеціальності «Переклад» за...
Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін...
Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ iconПрограма фахового випробування з іноземної (німецької) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ iconПрограма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»
Програма вступного екзамену з іноземної мови для вступників на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» /...
Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ iconПрограма вступного випробування з другої іноземної (німецької) мови для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”
Програма вступного випробування з іноземної (німецької) мови для вступників освітньо-кваліфікаційного рівня магістр/ Укладачі: Бардакова...
Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ iconПрограма вступного випробування з іноземної (німецької/французької) мови для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр»
«Технологічна освіта», 02020401 «Музичне мистецтво», 02020501 «Образотворче мистецтво», 02030201 «Історія», 02030301 «Українська...
Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ iconПрограма фахового вступного випробування " Теплоенергетика " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Програма вступного іспиту з іноземної мови (польська мова) для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр», «спеціаліст» Вступ iconПрограма фахового вступного випробування " Теплоенергетика " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» чи «магістр»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи