Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
Скачати 98.73 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Дата13.07.2012
Розмір98.73 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


кафедра нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка
“ЗАТВЕРДЖЕНО”


на методичній нараді кафедри

____” ________ 200 р., Протокол №
Завідувач кафедри

професор В.М.Пашковський


МЕТОДИЧНА ВКАЗІВКА № 4


студентам 3 курсу медичного факультету №3

(спеціальність "медична психологія")

для підготовки до практичного заняття

з психофізіології


Пізнавальні процеси”


Чернівці


1.ТЕМА: Пізнавальні процеси.

1.1.Науково-методичне обгрунтування теми

У структурі свідомості розрізняють психічні процеси двох типів: пізнавальні та емоційно-вольові. До основних пізнавальних психічних процесів належать відчуття, сприйняття, увага, пам’ять і мислення. Усі ці процеси виступають в нерозривній єдності в пізнавальній діяльності особистості. Особливе місце в пізнавальній діяльності належить увазі.

Розуміння суті основних пізнавальних психічних процесів та вміння виявити, дослідити, а також оцінити їх якості необхідні майбутньому лікарю-психологу, якому в повсякденній діяльності приходиться мати справу з порушенням саме цих психічних процесів.

^ 2. Тривалість заняття: 2 години.

3. Навчальна мета:

3.1.Знати:

-види пізнавальних процесів;

-властивості й закономірності відчуття та сприйняття;

-роль пам’яті у пізнанні;

-місце уваги в житті та діяльності людини;

-види мислення;

-розумові операції;

-вплив уяви на фізіологічні процеси людини.

3.2.Уміти:

-охарактеризувати пізнавальні процеси;

-дати визначення різних видів пізнавальних процесів;

-оцінити властивості пізнавальних процесів.

3.3. Опанувати практичні навички:

-дослідження основних показників перебігу пізнавальних процесів.

^ 4. Поради студенту:

Відчуттяце психічний процес відображення окремих властивостей об’єктів реального світу, які безпосередньо діють на аналізатори суб’єкта та існують незалежно від нього. Відчуття є первинним пізнавальним процесом, за допомогою якого людини отримує інформацію з внутрішнього та зовнішнього середовища. Завдяки відчуттям людина взнає про світло, колір, запах, смак, тепло, холод, про стан своїх внутрішніх органів тощо. Кожному аналізатору притаманні певні види відчуття. Найбільше значення в житті і діяльності людини мають зорові та слухові відчуття.

Чутливість аналізаторів може бути охарактеризована кількісним шляхом вимірювання абсолютних і диференційних порогів.

Сприйняття-це психічний процес відображення у свідомості цілісного образу предмету або явища дійсності, що впливає на органи чуття.

На відміну від відчуття, яке відображає окремі властивості предметів або явищ, сприйняття відображає предмет в цілому, у сукупності його властивостей. При цьому сприйняття не зводиться до суми окремих відчуттів, а являє собою якісно новий ступінь чуттєвого пізнання з притаманними йому особливостями. До числа основних особливостей сприйняття належать цілісність, предметність, константність, осмисленість, активність та вибірковість.

Урахування індивідуальних особливостей сприйняття необхідне при проведенні професіонального психофізіологічного відбору багатьох категорій військових спеціалістів. Оцінка цих особливостей проводиться за допомогою бланкових або апаратних методик.

Пам’яттю називається сукупність процесів утворення відбитків, збереження та відтворення минулого досвіду.

У основі класифікації видів пам’яті лежать критерії, які характеризують направленість та довільність запам’ятовування, а також тривалість збереження відбитків. По об’єкту запам’ятовування: наочно-образна а) зорова;б) слухова; в) тактильна; г) нюхова; д) смакова та ін.

 1. Вербально-логічна.

 2. Емоційна.

 3. Рухова (моторна).

В залежності від довільності запам’ятовування: 1.Довільна і 2. Мимовільна.

По тривалості збереження інформації пам’ять поділяють на короткочасну і довготривалу. Поряд із видами пам’яті виділяють також ряд процесів пам’яті: утворення відбитків, збереження, відтворення та забування.

Індивідуальні відмінності в процесах пам’яті виступають у виді якостей пам’яті: об’єму, швидкості, міцності та готовності.

Мислення- вища форма відображення мозком навколишнього світу, найбільш складний пізнавальний психічний процес, який властивий тільки людині. Мислення- це опосередковане, узагальнене відображення дійсності людиною з її істотними зв’язками та відношеннями.

У основі процесу мислення лежить складна аналітико-синтетична діяльність кори всього головного мозку, при взаємодії 1-ої та 2-ої сигнальної систем. Розвиток та становлення 2-ої сигнальної системи відбувся тільки в людини в результаті соціального розвитку і спілкування.

Розрізняють продуктивне і репродуктивне мислення. Потреба в ньому виникає всякий раз, коли людина потребує рішення незвичайних задач, попадає в нові умови та ін. Репродуктивним називається таке мислення, яке використовується при рішенні задач відомого типу з використанням готових (тобто таких, які є в пам'яті) правил і програм перетворення матеріалу.

Розумова діяльність людей здійснюється завдяки розумових операцій: порівняння, аналіз і синтез, абстрагування, узагальнення та конкретизація.

Розрізняють три основні форми мислення: поняття, судження і умовивід.

Поняття - це форма мислення, в якій відображаються загальні і при тому існуючі властивості предметів і явищ. Кожний предмет і явище має істотні і неістотні ознаки. Поняття є відображенням найбільш загальних та істотних властивостей предметів та явищ. Зміст понять не залишається незмінним, а безперервно змінюється і уточнюється в процесі пізнання. Зміст понять розкривається в судженнях, які відображають зв’язки між предметами та явищами дійсності або між їх властивостями та ознаками.

Судження - це форма мислення, яка є ствердженням або відмовленням будь-якого положення відносно предметів, явищ або їх властивостей. Судження бувають загальними, частковими і одиничними. Для того щоби висловити судження, необхідно знати сутність понять, що входять до складу судження.

Умовивід-така форма мислення, в процесі якої людина, співставляє та аналізує різні судження, виводить із них нові судження. Людина в основному користується двома видами умовиводів- індуктивним і дедуктивним. Індукція- це спосіб міркувань від окремих суджень до загального судження, установлення загальної закономірності процесу або явища на основі конкретизації окремих рис, властивостей, фактів. Дедукція-це спосіб міркувань від загального судження до окремого, дає знання про конкретні властивості та якості предмету на основі використання загальних законів і правил. Індуктивний та дедуктивний умовивід тісно взаємозв’язані: індукція перевіряється дедукцією; дедукція, у свою чергу, опирається на результати індукції.

Мислення характеризується певними якостями. У залежності від змісту задачі розрізняють три види мислення: практично-дієве, наочно-образне, вербально-логічне. Відмінності в розумовій діяльності людей проявляються в різноманітних якостях мислення; найбільш істотні з них самостійність, широта, глибина, гнучкість, швидкість і критичність.

^ Обов’язкові тести, що дають основні уявлення про види, основні властивості та характеристики пізнавальних процесів:

1) відчуття; 2) сприйняття; 3) пам’ять; 4) мислення та уяву.

^ Робота 1. Вивчити вплив мети на результат діяльності.

Мета роботи: вивчити залежність пізнавальних процесів від попереднього формулювання мети.

^ Для роботи потрібні: спеціальна таблиця з двозначною фігурою (цифра-буква) в центрі.

Хід роботи: майбутній результат вперше здійснюваного поведінкового акту уявляється людині недостатньо чітким. Тим не менше попереднє формування мети – створення ідеальної моделі запланованого результату є фактором, який керує і направляє дії людини.

Викладач ділить усіх студентів на 2 групи і пояснює, що їм протягом короткого часу (1–2с) буде показана таблиця. Завдання студентів 1-ї групи – запам’ятати знаки (фігури), ті які розміщені в таблиці по горизонталі. Завдання студентів 2-ї групи – запам’ятати знаки (фігури), ті які розміщені в цій же таблиці по вертикалі. Після демонстрації таблиці проводять опитування студентів різних груп. Виявляється, що в залежності від поставленої мети один і той же центральний знак в таблиці був сприйнятий по-різному. Викладач ще раз демонструє таблицю, щоб кожний студент міг роздивитися її докладно, і пояснює результати експерименту. Так доводиться, що попередня установка завдання впливає на результат.

^ Рекомендації щодо оформлення результатів роботи: занести отримані результати в таблицю і пояснити їх.

Табл.1

Група студентів
Мета дії

Результат діяльності

1 група
^

Читати по горизонталі

2 група

Читати по вертикалі
^ У висновках відповісти на такі запитання: як попереднє формулювання мети впливає на результат пізнавальної діяльності?

Робота 2. Вплив обстановочної аферентації на результат розумової діяльності.

Мета роботи: вивчити вплив надлишку сенсорної обстановочної аферентації на результат розумової діяльності.

^ Для роботи потрібні: секундоміри.

Хід роботи. Результат цілеспрямованої діяльності залежить від процесів аферентного синтезу. Одним із компонентів аферентного синтезу є аферентація від пропріорецепторів м'язів, що обумовлена характером пози. У зв'язку з цим різна поза людини, при якій виконується діяльність, впливає на параметри результату дії і швидкість його досягнення.

Студенти утворюють пари: випробовуваний – експериментатор. Кожен експериментатор пропонує своєму випробовуваному вирішити усно («подумки») по 3 арифметичних приклади типу: 26х18; 34х16; 19х51 і т.д. в двох різних позах – сидячи за робочим столом і стоячи на лівій нозі з витягнутою вперед і піднятою нагору правою ногою. Експериментатори секундоміром фіксують час рішення прикладу і перевіряють правильність відповіді.

^ Рекомендації до оформлення результатів роботи: отримані результати внести в таблицю і пояснити їх.

Таблиця2

Залежність результату діяльності від обстановочної аферентації.

Поза

Розв'язувані приклади

Час рішення, с

Правильність результату

Стоячи на одній нозі

1

1

1

2

2

2

3

3

3


Середнє значення

Середнє значення

Сидячи


1

1

1

2

2

2

3

3

3

Середнє значення

Середнє значення

^ У висновках відповісти на запитання, на якому етапі пізнавального процесу виникає уповільнення рішення прикладу, чим це зумовлено?

Завдання для самостійної праці й самоконтролю.

 1. Що таке пороги чутливості аналізатора, які фактори можуть їх змінювати?

 2. Які існують різновиди пам’яті? Наведіть класифікацію.

 3. У чому полягають умови ефективності мимовільного запам’ятовування?

 4. Яке місце посідає увага в житті та діяльності людини?

 5. Дати загальну характеристику мислення.

 6. Які ви знаєте розумові операції?

 7. У чому полягає специфіка аналізу через синтез?

 1. Контрольні питання:

 1. Психофізіологічні властивості основних пізнавальних процесів.

 2. Поняття про відчуття та сприйняття як початкові ланки пізнавального процесу.

 3. Пам’ять, види, характеристика процесів пам’яті.

 4. Мислення як вища форма відображення мозком навколишнього світу.

 5. Розумові операції: порівняння, аналіз, синтез, абстракція, узагальнення та конкретизація.

 6. Форми мислення: поняття, судження, умовивід, їх якість.

 7. Поняття про уяву.

6. Література:

6.1. Основна:

 1. Данилова Н.Н. Психофизиология. — М.: Аспект Пресс, 1998.- С.33-99, 256-289.

 2. Дубровинская Н.В., Фарбер Д.А., Безруких М.М. Психофизиология ребенка.-М.: ВЛАДОС, 2000, С. 34-54.

 3. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию.-М.: Флинта, 2001.- С.152-248.

 4. Основы психофизиологии / Под ред. Ю.И. Александрова. — М.:Инфра, 1998.С.43-93.

 5. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александрова. — С.-П..:ПИТЕР, 2001.- С. 112-141.

 6. Чайченко Г.М. Фізіологія вищої нервової діяльності.-К.:Либідь, 1993. - С. 48-63.

6.2. Додаткова:

1. Психологія / За ред. Ю.Л. Трофімова. – К.: «Либідь», 1999.

2. ХэссетДж. Введение в психофизиологию. — М.: Мир, 1981.

3. Ярвилехто Т. Мозг и психика. — М.: Прогресс, 1992.


Методичну вказівку склала

доцент, к. мед. н. Карвацька Н.С.Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи