Заняття icon

Заняття
Скачати 237.92 Kb.
НазваЗаняття
Дата13.07.2012
Розмір237.92 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО УТВОРЕННЯ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
по самостійному вивченню


курсу "Архітектурна графіка" частина 1

( для іноземних студентів спец. 7120,102 "Містобудування")


Харків-ХГАГХ- 2003


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Дійсні методичні вказівки по архітектурній графіці містять порядок виконання практичних занять.

Практичні заняття в обсязі 30 аудиторних годин виконують під спостереженням керівника.

До складу практичних занять входять атестація студентів за підсумками виконаних занять і знань теоретичного курсу, тестовий контроль, розбір недоліків виконання практичних завдань.

^

Нижче приводиться структура практичних занять.

^

Тема заняття


Кількість

академ.годин

аудит.

самост

1

Графічна інтерпретація фотозображення засобами лінійної і тональної графіки (ландшафтні мотиви, міський пейзаж).


4


2

2

Архітектурно - художнє рішення ландшафтного фрагмента в ортогонали засобами лінійної графіки.4


2

3

Архітектурно - художнє рішення зони відпочинку ( ландшафтного фрагмента ) в аксонометрії засобами лінійної, тональної чи кольорової графіки.


4


2

4

Архітектурно - художнє рішення рослинних композицій флорариев засобами лінійної чи кольорової графіки.


4


2

5

Архітектурно - художнє рішення водяних пристроїв, засобами лінійної, штрихової і тональної графіки.


4


2

6

Архітектурно - художнє рішення малої архітектурної форми (лави, світильника, підпірної стінки) засобами лінійної чи тональної графіки.


2


2

7

Архітектурно - художнє рішення архітектурної деталі засобами лінійної графіки.


2

2

8

Зображення архітектурного середовища (міський парк, "старе місто".) Техніка вільна.


6

2
^

Завдання №1
Графічна інтерпретація фотозображення засобами лінійної і тональної графіки (ландшафтний мотив, міський пейзаж).
^

Ціль роботи
1.Ознайомлення з технікою лінійної і тональної графіки.

2.Вивчення особливостей графічної подачі архітектурних об'єктів у середовищі.

3.Розвиток практичних навичок володіння різним графічним матеріалом.

^

Забезпечення заняття
а) викладачем - зразки аналогів, вихідний матеріал для інтерпретації (фото ландшафтних мотивів, міських пейзажів).

б) студентом - лист ватману і кальки формату 210х297 (А4), олівець, гумка, туш, перо, акварель, кисті.
^

Короткі теоретичні зведенняЛінійна і тональна графіка є одними з найголовніших засобів архітектурної графіки. Лінійна графіка є основною технікою виконання креслення, ескізу, малюнка. Головний засіб її виразності - контрастне співвідношення ліній з поверхнею папера. Різноманітна фактура ліній, що залежить від матеріалу папера, інструментів і прийомів виконання дає матеріальність зображення і відображає плановість об'єктів. Мова лінійної графіки дуже умовний. Приміром , вертикальна побудова ліній дає відчуття стійкості, діагональне - динаміки, горизонтальне - спокою і простору, криві лінії дають представлення чи замкнутості плинності. Основні лінійні елементи - вертикаль, горизонталь, похилі і вигнуті лінії. Тому виразність лінійної мови графики зависит от характера начертания линий (прямая, кривая, толстая, тонкая, сплошная, прерывистая). Пряма лінія більш відповідає зображенню, побудованому за допомогою рейсшини, косинця, малюнок же по своїй специфіці більш вільний. Але в обох випадках лінія організує картинну площину. У залежності від напрямку , товщини, сили тону і матеріалу, лінія сприймається лежачої на площині (вертикаль, горизонталь, нюанс ) чи визначає третій вимір (похилі лінії), фронтальну глибину (контраст ліній). Лінійний контраст (сильно виражене протиставлення) і лінійний нюанс (співвідношення близьких величин) виникають у результаті взаємодії ліній з поверхнею папера. Тому в архітектурній графіці білий папір - важливий компонент виразності закінченої роботи - креслення, малюнка і т.п. , тому що виконують її образотворчі функції. У першому випадку це яка-небудь поверхня, в іншому - повітряне середовище, у третьому - скло, колір площини стіни. Ці виразні можливості папера розкриваються засобами чи контрасту нюансу ліній. Тон, так само як і лінія може виражати різноманітні можливості форми. Але на відміну від лінії, тон має контраст не лінійний, а поверхневий. Зображення форми в тоні дає можливість передавати такі її якості, як фактура, текстура, величина, вага, що має велике значення для передачі численних характеристик об'єкта. Мова тональної графіки легше сприймається непідготовленим глядачем, тому що зображення за допомогою тону передає більш достовірну інформацію про властивості предмета. Характерна ознака тональної графіки - плоска пляма з визначеними обрисами (силует). Використовуючи тон можна виразно будувати площина, як елемент архітектури (архітектурний обсяг і простір). Знання закономірностей чорно-білої графіки допомагає графічно вирішити композиційні задуми архітектора. Так, приміром , якщо контраст членує форму, те нюансные відносини допомагають виразити єдність, площинність зображення. Представлення величини, висоти, маси , площинності поверхні зв'язано зі співвідношенням і розподілом на ній білий, сірий і чорний кольори. Світлі тони підкреслюють малу масу об'єкта. Темні тони утяжеляют масу. Тому прояв виразних якостей різних по характері будинків вимагає відповідного розподілу темних і світлих тонів. Градації від темного до світлого чи навпаки сприймаються як активний розвиток форми по висоті (динамічні якості). Однакова тональність усієї форми додає їй статичність. Як правило, контрастними співвідношеннями передаються в зображеннях перші плани, нюансными - далекі. Для появи в чи кресленні малюнку тривимірності об'ємної форми можна використовувати прикордонний светлотный контраст, підкреслюючи прикордонні площини. Таким чином, лінійна і тональна графіка дають можливість відображати різні якості об'єктів і середовища. При зображенні архітектурних об'єктів у середовищі, варто враховувати, що архітектурні об'єкти мають ряд властивостей.

-1. Положення в просторі.

Архітектурний об'єкт нерухомий щодо землі і навколишнього ландшафту. Зв'язок об'єкта з рельєфом землі, характер його природного оточення активно впливають на композицію, пластичний лад спорудження, умови його сприйняття людиною. Це пояснює потребу відображення в графіку умов обитания об'єкта, показу його оточення.

-2. Великий розмір.

Ця якість змушує зображувати архітектурний об'єкт у масштабі. Порівняно великий розмір величини архітектурного обсягу взаємозалежний з такими поняттями як:

-Масштабність- домірність архітектурного спорудження з його основним споживачем- людиною. Масштабність об'єкта, його величина читаються у випадку зображення фігури людини, розмірних з нею деталей предметного і природного середовища.

-Тектоніка- сукупність прийомів і способів, що визначають художню виразність конструкції архітектурного об'єкта.

-Стиль, за допомогою якого визначається композиційна виразність архітектурного об'єкта, є эстетической інформацією, сутність якої виражається в гармонії елементів, конкретній образній формі.

Перераховані якості архітектурного об'єкта виділяють його в ряді інших об'єктів художньої практики.

Якості архітектурних об'єктів впливають і на форму графічної подачі, палітру технічних прийомів, що конструюються за допомогою засобів зображення. Специфічні якості архітектурних об'єктів у середовищі визначають свої умови відтворення, змушуючи зосереджувати увагу на самому істотному, головному.

На перший план виходить таке поняття як культура зображення. Архітектурна графіка є мовою, що виражає задум архітектора, способом досягнення високої культури зображення.

Повнота й інформативність цієї мови залежить від його специфічних властивостей: цілісності, умовності, лаконізму зображення.

Умовність - властивість зображення, що виявляють самі істотні риси об'єкта, ідею його змісту.

Цілісність- це відображення самого головного, істотного з одночасним узагальненням другорядних деталей. Якість професійної графіки знаходяться в прямому співвідношенні з її умовністю. Перевантаження будь-якого графічного добутку несуттєвими деталями приводить до багатослівності, образотворчій нечіткості.

Лаконічність- особливість зображення, що визначається простотою образотворчих прийомів. Умовність графіки обов'язково визначає лаконізм її образотворчої реалізації. Таким чином, знання перерахованих особливостей архітектурних об'єктів і властивостей зображення, дозволяє грамотно здійснити графічну подачу обраного мотиву графічної інтерпретації.


Методика виконання


1. Аналіз вихідних даних і вибір техніки виконання.

2.Перезняття в тонких лініях олівцем з оригіналу на кальку обраного мотиву.

3.Перенос ескізу з кальки на лист ватману.

4.Деталізація в олівці обраного мотиву з акцентом на композиційний центр.

5.Твердження ескізу.

6.Доведення в лінійній чи тональній графіці з урахуванням цілісності і лаконізму зображення.


Склад завдання


1. Графічна інтерпретація виповнюється на форматі А-4.


Завдання №2


Архітектурно - художнє рішення ландшафтного фрагмента в ортогонали в лінійній графіці.


Ціль роботи


1. Знайомство з особливостями ландшафтної графіки.

2.Вивчення особливостей ортогонального креслення.

3.Оволодіння графічними прийомами зображення об'єктів ландшафтного дизайну в сполученні з рослинністю, малими архітектурними формами, водяними пристроями й ін.

4.Розвиток навичок графічної подачі архітектурно-ландшафтних композицій.

^ Забезпечення заняття


а) викладачем - аналоги, журнали, вихідні дані.

б) студентом - лист ватману формату 210х297 (А-4), олівці, гумка, рапидограф, туш, пера.


^ Короткі теоретичні зведення


У ландшафтній графіці спосіб зображення за допомогою креслярських інструментів (креслення) часто сполучається з зображенням "на око", "від руки"- малюнком. Кінцева мета ландшафтної графіки зображення конкретного ландшафту у формі чи креслення малюнка для відтворення його в будівництві. Ландшафтна графіка спирається на нарисну геометрію і засоби графічного

мистецтва, за допомогою яких зображуються об'єкти ландшафтного дизайну. По використанню методів нарисної геометрії ландшафтна графіка розділяється на три види зображення: в ортогональних проекціях, у перспективі, в аксонометрії. Креслення повинні давати повне представлення про призначення, композицію й архітектурно-планувальну структуру об'єкта, матеріалі, конструкції. До архітектурних креслень в ортогональних проекціях відносяться генплани, дендропланы, плани, розрізи, фасади, деталі, робочі креслення й ін. Ортогональні проекції дають умовне зображення об'єкта (без перспективного скорочення). Об'єкти зображуються на кресленні у визначеному масштабі. Масштаб може бути лінійним чи числової. Плани - це горизонтальні перетини об'єктів, розрізи - вертикальні переріз. Фасади- зображення зовнішнього вигляду об'єктів, проектовані на вертикальну площину проекції. Ортогональне креслення в ландшафтній графіці є самою розповсюдженою формою повідомлення інформації про архітектурний об'єкт, що дозволяє не тільки вірогідно передати в зображенні геометричні параметри форми, але і прийомом масштабних перетворень співвіднести зображення з щирими розмірами предмета. Креслярське зображення ландшафтного фрагмента не виключає показ фактури, текстури, оздоблювального матеріалу складових ландшафтного фрагмента - рослинності, малих архітектурних форм, декоративних покрить, водяних пристроїв і ін. Складні пластичні форми ландшафтного фрагмента зображуються обов'язково з виявленням світлотіньових контрастів, з побудовою і графічним проробленням тіней.

Від правильності і культури графічного зображення ландшафтних об'єктів залежить повне представлення про композиції і здійснення в натурі. У процесі проектування архітектор зіштовхується з необхідністю зображення рослинного світу. На основі декоративних ознак дерева можуть зображуватися трьома основними способами: конструктивним, силуетним і орнаментальної. При силуетному зображенні дерева зображуються за допомогою характерного обрису, вираженого однією чи лінією суцільним тлом. Практично це робиться перебуванням характерного контуру малюнка по периметрі крони дерев. Важливою якістю деревних рослин, який необхідно враховувати в архітектурній графіці, є їхня маса-монолітність. Крона може бути масивної , сквозистой, ажурної. До приклада: ажурні крони мають береза, клен, горобина, шовковиця. Масивні крони мають дуб, каштан, ялина колюча. Щоб уміло виконати антураж, мінімальними засобами передати характер рослинного оточення, дуже важливо мати відповідні навички. В архітектурній практиці існує дві крайності в зображенні рослинності. Перша- це натуралізація зображення з повною деталізацією структури чи дерев їхньої нетипової особливості ( пороків, неправильності росту). Цей спосіб іноді захаращує креслення, унаслідок чого порушується композиційна ясність проекту. Іншою крайністю є зображення рослинності у виді ліній, плям, незрозумілих за формою, структурі, поза усякою відповідністю і подібністю з рослинністю. Цей спосіб зображення характерний зайвою умовністю. Самим істотним недоліком багатьох зображень є те, що вони несуть характер заповнення простори і слабко зв'язані з реальними ландшафтними композиціями і природою взагалі.

Найголовнішими для ландшафтної композиції і ландшафтної графіки декоративними якостями деревних рослин є їхня величина і форма крони. З урахуванням форми крони деревні рослини класифікуються в такий спосіб: розкидиста (неправильна), пірамідальна (конусоподібна), колонновидная (овальна), плакуча, кучерява. Приведена класифікація відноситься до дерев і чагарників. Важливою якістю деревних рослин впливає на їхню графічну подачу, є їхня маса (монолітність). Крона може бути масивної (щільної) чи легкої(ажурної). Деревні породи з нещільної сквозистой кроною збільшують гру світла і тіней, не закривають архітектурних споруджень, що дозволяє грамотно графічно виділити архітектурні об'єкти. Чіткими більш твердими лініями з застосуванням креслярських інструментів варто підкреслювати стаціонарні архітектурні об'єкти, малі архітектурні форми, покриття. Деревні і трав'янисті рослини , навпаки, варто зображувати від руки, використовуючи навички графічного мистецтва. Взаємодія плавних, м'яких ліній, що зображують рослинність і прямих твердих ліній архітектурних форм підкреслюють, що добірність малих, і інших складових ландшафтного фрагмента дозволить усебічно показати його характерні риси. Грамотному зображенню об'єктів ландшафтного дизайну допомагає знання особливостей графічної подачі складових ландшафтного фрагмента: рослинності (трав'янистих рослин, дерев), декоративних мощений, каменів, води. Полегшать цю задачу представлені в методичних указівках приклади графічної подачі водяних поверхонь, дерев, покрить, малих архітектурних форм, а також умовної позначки.


Методика виконання


1. Аналіз вихідних даних і знайомство з літературою і методичними вказівками.

2.Креслення в тонких лініях ландшафтного фрагмента (плану і фасаду).

3.Ескізне пророблення складових ландшафтного фрагмента (рослинності, водяних пристроїв, малих архітектурних форм і т.д. ).

4.Твердження ескізу.

5.Пророблення в туші ландшафтного фрагмента.

6.Остаточне оформлення завдання.


Склад завдання


1).Роботу виконують на форматі А4.

2). Фасад і план розробляють у масштабі 1: 100.


Завдання №3


Архітектурно - художнє рішення зони відпочинку (ландшафтного фрагмента) в аксонометрії засобами лінійної тональної чи кольорової графіки.


^ Ціль роботи


1). Ознайомлення з технікою кольорової графіки.

2). Ознайомлення з прийомами формування зон відпочинку з використанням засобів ландшафтного дизайну.

3). Розвиток творчих здібностей по формуванню невеликого рекреаційного простору з використанням прийомів флора і фітодизайну.

4). Прищеплювання практичних навичок проектування з використанням аксонометричного креслення.

5). Розвиток навичок графічної подачі в різному матеріалі фрагментів архітектурно - ландшафтних композицій.


^ Забезпечення завдання


а) викладачем - аналоги, вихідні дані для проектування.

б) студентом - лист ватману форматом 210х297 (А-8), акварель, кольорові олівці, рапидографы.


^ Короткі теоретичні зведення


Архітектурно-ландшафтні композиції з виразним силуетом доцільно моделювати в тональній чи кольоровій графіці. Техніка тушевого відмивання, фарбування чи аквареллю кольоровими олівцями дасть можливість виявлення пластичних, декоративних якостей складових ландшафтного фрагмента - рослинності, каменів, води, покрить, малих архітектурних форм. Варто враховувати, що колір в архітектурній графіці має інше значення, чим у живописі, у прикладній графіці.

Застосування кольору доцільно, якщо він є активним компонентом художнього образа ландшафтного фрагмента, акцентує головні його складові, насамперед рослинні і квіткові композиції. Кольорова графіка ефективна, якщо колір відбиває об'єктивні характеристики малих архітектурних форм, покрить, навколишнього середовища. При подачі ландшафтного фрагмента в кольоровій графіці повнота і вірогідність враження від зображення навколишнього середовища на непідготовленого глядача роблять більший вплив, чим виконання того ж об'єкта в монохромній графіці. Необхідно звернути увага на те, що використання кольору ускладнює образотворчі задачі виконавця. Він повинний пам'ятати, що в архітектурній графіці характерні стримані локальні по колірних співвідношеннях гами фарб, у колориті яких переважає який - або основний ( ведучий) колір.

В архітектурній творчості проблема кольору - це проблема взаємозв'язку кольору з формою, її властивостями, якостями ( площина, обсяг, простір). Колір має формотворні і просторові властивості. Колір у даному випадку застосовується для мальовничо - графічної розробки ландшафтного фрагмента і сполучається з лінією.

Для розроблювального завдання характерно те, що колір застосовується головним чином предметний, локальний, вирішальний у теж час об'ємно- просторові задачі. Локальний "предметний" колір, незважаючи на умовність, найбільш доцільний як для даного завдання, так і для подальших творчих задач архітектора. Він більш відповідає природі креслення, його специфіці, точності відтворення з його колера для об'єкта в натурі. Виразні властивості кольору - контраст, нюанс, просторовість, вагомість - використовуються при рішенні ряду специфічних архітектурних задач. Контраст зрительно членує форму, нюанс поєднує, створює єдність.

Ступінь чи єдності диференціації форми буде залежати від розходження квітів по колірному тоні, їхньої насиченості і светлоте. Ніж контрастніше будь-які кольори, тим помітніше буде розчленована поверхня. На ступінь диференціації плоскої поверхні впливають обрису колірних плям, їхнього співвідношення по величині, розташування на картинній площині. Ці закономірності потрібно враховувати тоді, коли необхідно виявити в архітектурному кресленні, наприклад, розходження матеріалів: цегли, металу, дерева й ін..

У проектуванні такі властивості кольору, як "вагомість" додають архітектурному спорудженню враження чи полегшеності навпаки, утяжеленности, що впливає на розвиток форми. Ці характеристики досягаються в кресленні властивостями кольору і якістю папера ( фактурністю). Так, темна, яскраво пофарбована і фактурна поверхня сприймається весомее. Світла, слабко пофарбована, полірована поверхня, навпаки, сприймається як полегшена. Можлива і чисто умовне фарбування зображуваних поверхонь. У такому випадку використовується як світлотіньова моделировка архітектурних обсягів, так і моделировка, незалежна від природного джерела світла.

У поліхромному кресленні, як і в лінійно -тональному максимально використовується білий папір, тло якого є повітряним і світловим середовищем спорудження. Цей прийом, що підкреслює умовність архітектурного креслення і відрізняється лаконізмом, особливо доречний у ландшафтних проектах, де необхідно враховувати локальне фарбування дерев, квітів, чагарників, покрить, водяних поверхонь і ін.. У такий спосіб знання особливостей кольорової графіки допоможе виразно підкреслити характерні ознаки ландшафтного фрагмента.

Зони відпочинку, як правило, включають усі складові ландшафтного фрагмента - озеленення, воду, малі архітектурні форми й ін. Формують зони відпочинку за допомогою найважливіших засобів ландшафтного дизайну - рослинних угруповань, водяних пристроїв, малих архітектурних форм. Прийоми планувальної організації зон відпочинку можуть бути найрізноманітнішими . Тут має значення місце розміщення і функції зона відпочинку: зони відпочинку житлової території, суспільного призначення, на присадибній ділянці, біля кафі, кінотеатрів, суспільних будинків і т.п. Загальна умова для зони відпочинку - це відповідність умовам релаксації населення. Першорядне значення тут мають засоби і прийоми фітодизайну. З цією метою застосовують фітоактивні рослини - рослини, що сприяють очищенню й іонізації повітря. Це можуть бути невисокі, быстрорастущие дерева і чагарники, у виді невеликих ландшафтних груп, а також живоплоти , вертикальне озеленення, різноманітні квіткові композиції. Летучі фитонциды виділяють береза бородавчаста, черемшина, яловець, іонізують повітря, дуб черешчатый, ліщина й ін..

Після вивчення природно-кліматичних умов району, де проектується зона відпочинку, варто зробити підбор хвойних дерев і чагарників з урахуванням декоративних якостей рослин. Доцільне створення ландшафтних груп з 3 - 9 дерев і декількох чагарників. Композиція площадки зони відпочинку може бути відкритої, закритої, напівзакритої, у залежності від прийомів озеленення. Її можна вирішувати як у регулярному, так і у вільному пейзажному стилі планування. Для досягнення декоративного ефекту зони відпочинку в короткий термін варто проектувати быстрорастущие дерева і чагарники: березу, вербу плакучу, ялину, акацію білу, глід і т.д. .

Архітектурно - художнє рішення зони відпочинку повинне являти собою закінчену композицію, елементи якої повинні бути погоджені між собою і доповнювати один одного. Композиційними акцентами зони відпочинку можуть бути як малі архітектурні форми ( альтанки, лави, перголы ), так і водяні пристрої (фонтани, басейни, питні джерела ), озеленення, зокрема квіткові композиції ( миксбордер, розарій, альпінарій). Малі архітектурні форми можуть бути вирішені як у сучасному стилі, так і в стилі " ретро" ("барокко", "ампір", "український стиль" і ін.), а також з використанням національної символіки, української, росіянки, східної й ін.

Образне рішення малих архітектурних форм повинне перегукуватися з усіма складовими зони відпочинку.

Варто також звернути увагу на вибір декоративного покриття середовища. Воно повиннео підкреслювати образне рішення з обліком обраного художнього прийому. Доцільно застосовувати покриття типу "брекчия" з відходів граніту, мармуру й інших матеріалів. Покриття також може бути виконане з декоративного бетону з розшивкою швів, а також із включенням у деяких місцях гравію, гальки, газону й ін.

Незалежно від образного рішення зони відпочинку всі її елементи варто проектувати легкими і витонченими.

Це досягається лаконічністю і строгістю форм, чіткістю ліній, використанням чи тону кольору.

Необхідною підмогою у творчій роботі з архітектурно - художнього рішення ландшафтного фрагмента ( зони відпочинку) повинні бути довідкові посібники по архітектурному і ландшафтному будівництву, що допомагають надійно і швидко орієнтуватися у всім різноманітті виникаючих питань.

Ціль даного завдання не тільки розвити творче мислення студента, але і максимально наблизити до реального сприйняття зображуваних об'єктів. У проектній практиці можливі ситуації, коли необхідно перевірити правильність проектного рішення, для чого доцільно зображувати об'єкти з верхніх точок зору чи знизу ( в аксонометрії ), чи в ракурсах, що нагадують його реальне просторове сприйняття ( у перспективі ). У даному випадку розглядається аксонометрія, як найбільш простий спосіб об'ємного креслення. Метод аксонометричного проектування є ракурсне зображення предмета, паралельно спроецированное на образотворчу площину під визначеним до неї кутом.

Аксонометричне креслення - засіб, що дозволяє домагатися більшої наочності, тому що погляд на об'єкт у ракурсі з верхньої чи нижньої точки зору дозволяє одержати повне і ємне враження про його об'ємні і просторові характеристики.

У реальному і навчальному архітектурному кресленні широко застосовуються наступні види аксонометрії: прямокутна аксонометрія, прямокутна ізометрія, прямокутна диметрия. Прямокутна аксонометрія - аксонометричне зображення, у побудові якого кут між прямими, що проектують, і площиною зображення дорівнює 90 о.

Прямокутна ізометрія - кути між осями прямокутної координатної сітки будуть рівні 120 о..

Прямокутна диметрия - аксонометрія, два показники якої рівні між собою, але відмінні від третього.

Для даного завдання найбільше підходить прямокутна ізометрія. Вона зручна тим, що плани архітектурних споруджень проектуються без перекручувань, а величина об'єктів ландшафтного дизайну залишається незмінної.

^ Методика виконання


1). Знайомство з вихідними даними і літературою.

2) Композиційне рішення і креслення в тонких лініях аксонометричної побудови основних об'єктів зони відпочинку.

3).Вибір графічної подачі і промальовування рослинності для зони відпочинку

4).Твердження ескізу.

5). Остаточне оформлення завдання з урахуванням особливостей обраної техніки графічної подачі.


Склад завдання


1). Роботу виконують на форматі А3.

2). Аксонометрія зони відпочинку в масштабі 1:50.


Завдання № 4

^

Архітектурно - художнє рішення рослинних композицій - флорариев, засобами лінійної і кольорової графіки.Ціль роботи


1. Ознайомлення з принципами формоутворення об'ємно - модульних елементів для формування флора композицій.

2. Знайомство з квітковими і рослинними групами, що складають флорариев.

3. Прищеплювання навичок комбінаторного проектування.

4. Розвиток творчих здібностей по формуванню гармонічного фітосередовища для людини.


^ Забезпечення заняття


а) викладачем - зразки аналогів, література.

б) студентом - лист ватману формату 210х297 (А4), олівці, гумка, туш, рапидограф, акварель, кисті.


^ Короткі теоретичні зведення

Однієї з найбільш цікавих у композиційному відношенні рослинних і квіткових композицій є об'ємно-модульна (блокова) схема їхнього рішення флорарии на основі повторюваних об'ємних блоків- модулів, по цьому принципі можна створювати різноманітні рослинні композиції. Зручно і те ,що усередині кожного з блоків можна формувати окрему унікальну групу, створюючи різноманітні їхні набори в межах єдиного об'єднаного флорария модульної схеми.

Комбінаторика модулів може бути заснована як на найпростіших кубічних обсягах, так і на більш складних повторюваних багатогранниках (тетраедрах, додекаэдрах і ін.), важливий завершальний ефект комбінаторної композиції, найбільше органічно уписаний у задане оточення , а також можливість простого монтажу окремих модулів у багатоярусні композиції.

Кожна з об'ємних модульних форм флорария повинна бути рознімної, тобто складається з піддона, внутрішнього футляра і зовнішньої оболонки- футляра. Піддон виконується з металу і додає необхідну твердість усієї композиції, а у внутрішньому футлярі розміщається ґрунт із рослинною композицією. Зовнішній футляр -оболонка служить для створення мікроклімату для рослин і для обслуговування модуля (поливу, вентиляції, внесення підгодівлі й ін.). Футляри найпростіше виконувати з прозорої клееной пластмаси, щоб ніщо не заважало як сприйняттю власне флора композиції, так і спостереженню за ґрунтовим зрізом, ступенем його зволоженості і т.п. У зовнішньому футлярі улаштовуються фігурні прорізи для поливу і вентиляції рослинних композицій.

Планувальна композиція модульних флорариев допускає як їхнє автономне розміщення (острівне чи іншого типу), так і включення флорариев до складу зон реакції (куточків відпочинку і т.п. ). При цьому власне флорарий може сполучатися з малими архітектурними: лавами, декоративними стінками і т.д. , а також з малими водяними пристроями - фонтанами і каскадами замкнутого водяного циклу.

Модульна схема композиції і розміщення флорариев дозволяє домагатися індивідуального режиму підсвічування кожного з об'ємних блоків - модулів, а також, якщо необхідно, додаткового підігріву тропічних рослин у зимовий час і т.п. .Багатоярусне розміщення світильників дозволяє створювати як ефектні світлові композиції флорариев, так і домагатися рівномірного додаткового висвітлення рослинних груп у випадку їхнього розміщення в інтер'єрі в місцях , вилучених від природного світла.

Різновидом модульної композиції є об'ємно - планувальна схема з включенням флора тераріуму. У цьому випадку до модулів флорариев додається укрупнений блок - модуль тераріуму. Загальна композиція створює ефектне штучне рекреаційне середовище з імітацією куточка екзотичної флори і фауни.

Розміщення окремих блоків - модулів на твердих металевих піддонах дозволяє зробити композицію флорариев і флоратеррариумов мобільної, тобто рухливий і змінюваний у міру потреби реконструкції рекреционной середовища. Блоковий модульний принцип композиції в цьому випадку допускає швидкий монтаж - демонтаж елементів флорария, заміну окремих елементів, доповнення і нарощування рекреционной зони і т.д..

Можна також вирішувати зони рекреции з використанням укрупнених флорариев (типу "клумба"), оформлених декоративними композиціями з каменів, рослинними групами в керамічних вазонах, з додаванням водяних мікро каскадів і мікро фонтанів. Використання води, що рухається, і штучного підсвічування мобільними і стаціонарними світильниками дозволяє в цьому випадку створити особливий світловий і звуковий мікроклімат, що сприяє найбільш ефективної рекреації - релаксації і відпочинку в особливому середовищу, де основними факторами рекреації є організовані рослинні групи, водяні композиції, а також світлова архітектура, тобто особливим образом сформований світловий потік, що створює додатковий настрій і мікроклімат зони рекреації.

Розміри модулів флорариев і формовані на їхній основі зони рекреації повинні бути підібрані таким чином , щоб у будь-якому випадку формувалися масштабні людині простір і середовище. При цьому розміри модулів можуть варіюватися в досить широких межах, у залежності від величини простору, яких необхідно вирішити й оформити флорарием.

Таким чином, широкі можливості об'ємно- модульних рослинних композицій дозволяють використовувати їх у зонах відпочинку як інтер'єрів суспільних будинків так і в екстер'єрному просторі.
^ Методика виконання


1. Вивчення вихідних даних обраного завдання.

2. Розробка ідеї формоутворення первинного об'ємно - модульного елемента ( флорария ), уточнення його розмірів і принципів модульної побудови.

3. Твердження ескіз - ідеї формоутворення.

4. Пророблення габаритної схеми конструктивного рішення об'ємно -модульного елемента - флорария.

5.Оформлення варіантів компонування об'ємно - модульних елементів на основі затвердженої схеми - ідеї формоутворення в лінійної чи кольорової графіки


^ Склад завдання


1).Робота виконують на форматі А3 у складі: габаритна схема, фасад і план блокування, перспектива.

2). Габаритні схеми первинного модульного елемента з конструктивною деталізацією М ( 1:10, 1:5 ).

3). Фасад і план блокування флорария в

масштабі 1:25.

4).Перспективні замальовки можливих варіантів блокування об'ємно - модульних елементів у ландшафтних композиціях.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


1. Вергунов А. П. Ландшафтне проектування: Посібник для ВУЗОВ . М: Вища школа, 1991.- 240

2. Залесская Л. С., Микулина Л. С. Ландшафтна архітектура: - М: Стройиздат, 1979 - 235

3. Зайцев К. Графіка й архітектурна творчість.- М.1979.

4. Ландшафтна архітектура: Короткий довідник -

Будівельник, 1990.

5. Крижановская Н. Я. Основи ландшафтного дизайну.-

Харків, 2000 - 288

6. Зайцев К. Сучасна архітектурна графіка.- М. 1970.

7. Кудряшев К.В. Архітектурна графіка.- М. 1990.

8. Сычева А.В., Титова Н.П. Ландшафтний дизайн.- Мінськ: Вища школа, 1984 - 127

9. Черняк Х. З. Уроки старих майстрів. -

М. Стройиздат, 1988.


ЗМІСТ.

Загальні положення………………………………………………..3


Завдання №1. Графічна інтерпретація фотозображення

засобами лінійної і тональної графіки

(ландшафтні мотиви, міський пейзаж) ……….4

Завдання №2. Архітектурно- художнє рішення

ландшафтного фрагмента в ортогонали засобами

лінійної графіки……………………………………8


^ Завдання №3. Архітектурно -художнє рішення зони

відпочинку (ландшафтного фрагмента) в аксонометрії

засобами лінійної, тональної чи кольорової

графіки ……………………………………………12

Завдання №4 Архітектурно -художнє рішення

рослинних композицій флорариев засобами

лінійної чи кольорової графіки. …………………19


Література……………………………………………………… 23


Зміст……………………………………………………….24


Додатка: Приклади виконання практичних

завдань…………………………………………....25


Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу Архітектурна графіка"

(для іноземних студентів спеціальності "Архітектура»)


Укладач: Ерошкина Е.А.

Рецензент: Шушлякова О. С.Рекомендовані кафедрою Архітектурного і ландшафтного проектування, протокол№4 от 6.12.02.


ХАРКІВ –ХГАГХ- 2003


^

Навчальне видання
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу

"Архітектурна графіка"

(для іноземних студентів спеціальності 7.120.102

"Містобудування»)


Автор: Ерошкина Олена Олександрівна

Редактор: Алябъев Н.З.

Компьюторный набір: Лисенко В.В.


План 2003, поз.384------------------------------------------------------------------------------------

Подп. до печатки. Формат 60х84 1/16. Папір офісна. Печатка на різографі. Усл.- печ. л. 38. Уч.изд. л. 4,0. Тираж 50 экз. Задо.№

-----------------------------------------------------------------------------------

ХГАГХ, 61002, Харків 2, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХГАГХ


Спеціальність: "Архітектура».^ Завдання №5. Архітектурно -художнє рішення водяних

пристроїв, засобами лінійної, штрихової і тональної

графіки. …………………………………………………………


Завдання №6. Архітектурно -художнє рішення малої

архітектурної форми (лави, світильника, підпірної стінки)

засобами лінійної чи тональної графіки. ………


Завдання №7. Архітектурно -художнє рішення

архітектурної деталі засобами лінійної графіки.


Завдання №8. Зображення архітектурного середовища (міський парк,

" старе місто»). ……………………………………………


Схожі:

Заняття iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
Заняття iconРозклад практичних занять 5-го курсу в 2010/2011 навчальному році
Рекомендований початок заняття о 900, закінчення заняття о 1400 (5,83 акад годин), в тому числі перерва 30 хв. (Інтервал навчального...
Заняття iconЗаняття 1 Вид заняття – групове заняття Кількість годин 2 год
Здоров'я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Духовний, психічний, фізичний, соціальний аспекти здоров'я людини
Заняття iconЗаняття 2 «Загальна нозологія: загальне вчення про хворобу, етіологію, патогенез» Заняття 3 «Патогенна дія факторів зовнішнього середовища: іонізуюче випромінювання, механічний фактор, барометричний тиск»
Заняття Предмет і завдання патофізіології. Методи патофізіологічних досліджень.Історичні етапи формування патофізіології
Заняття iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять у студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі внутрішньої медицини №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тривалість практичного заняття 7 академічних годин)
Заняття iconРегламент прийому відпрацювань пропущених практичних занять на кафедрі внутрішньої медицини №2 у студентів 5 курсу медичного факультету №2 у 2012-2013 навчальному році. Пропущені практичні заняття
Пропущені практичні заняття відпрацьовуються впродовж двох днів (тому що тривалість практичного заняття 5 академічних години)
Заняття iconНазва модуля: Електричні машини
Аудиторні години – 48 (лекції 32, лабораторні заняття – 16, практичні заняття – 0)
Заняття iconІV. Навчально-методична карта дисципліни «Теорія І методика формування елементарних математичних уявлень» (для ІІІ курсу)
Год., лекції – 20 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 16 год., лабораторні заняття – 12 год., індивідуальна...
Заняття icon2 заняття) заняття І (25, 28, 29 березня 2013 р.) І основні питання
Законодавство, що визначає правовий режим земель житлової та громадської забудови
Заняття iconТема заняття: Процесуальні та організаційні основи судово-медичної експертизи Мета заняття
Мета заняття: Перевірити і закріпити рівень знань студентів з основних питань організації, правил проведення судово-медичної експертизи...
Заняття iconПротокол № Зав кафедри, проф. О. М. Юзько методична розробка практичного заняття на тему
Навчальний предмет акушерство IV курс, медичний факультет тривалість заняття 2 години
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи