Додаток а вимоги до рецензії на монографію icon

Додаток а вимоги до рецензії на монографію
Скачати 140.89 Kb.
НазваДодаток а вимоги до рецензії на монографію
Дата13.07.2012
Розмір140.89 Kb.
ТипДокументи

ДОДАТКИ

Додаток А
Вимоги до рецензії на монографію


Рецензент може обрати свій план побудови рецензії, але вона повинна обов'язково містити кваліфікований, глибокий та різнобічний аналіз праці і відображати такі аспекти.

  1. Загальний аналіз праці щодо її наукового рівня.

  2. Місце рецензованого дослідження серед опублікованих раніше на ту саму тему: що нового в ньому, чим відрізняється від інших.

  3. Допущені автором неточності, помилки та шляхи їх усунення. Рецензент має право дати рекомендації щодо поліпшення рукопису.

  4. Інші вимоги, які рецензент вважає за необхідні.

У разі негативної оцінки праці в цілому, рецензенту слід переконливо обґрун­товувати свої висновки.

У заключній частині рецензії повинна бути чітка оцінка можливості і доцільності видання рукопису.

Підпис рецензента має бути завірений печаткою установи, у якій він працює. Обов'язково вказуються науковий ступінь та посада рецензента.
^

Додатки Б—Т


Б, В — зразок службової сторінки;

Г, Д — приклади титульної сторінки;

Ж, И, К, Л приклади звороту титульної сторінки;

М, Н приклади прикінцевої сторінки (вихідні та випускні дані);

П, Р приклади макета обкладинки;

с приклади оформлення ілюстрацій та таблиць.

т приклади оформлення списку літературних джерел;


Примітки:

1. Додатки Б—Т подано у форматі текстового редактора MS WORD for WINDOWS.

2. Усі цифрові значення подаються для макетування на аркуші А4. Якщо верстка виконується на форматі А5, усі значення потрібно зменшити в 1,41 рази. Це стосується і розміру кеґля шрифту.


^

Додаток Б
(зразок службової сторінки, один автор)О. В. Титко

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНДАМЕНТІВ

З ГРУПИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИХ ПАЛЬ

Монографія


Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал та бібліографічні відомості перевірені, написання одиниць відповідає стан­дартам.

Зауваження рецензентів враховані

Усі формули перевірені і не потребують ніяких правок.

На усі використані в монографії результати та твердження, опубліковані в раніше виданих роботах, зроблені посилання.


Автор: О. В. Титко __________________

(підпис)


^

Додаток В
(зразок службової сторінки, два і більше авторів)


Р. Н. Квєтний, В. Ю. Дементьєв, М. О. Машницький, О. О. Юдін


Різницеві методи та сплайни в задачах багатовимірної інтерполяції

Монографія


За загальною редакцією Р. Н. Квєтного


Усі цитати, цифровий, фактичний матеріал та бібліографічні відомості перевірені, написання одиниць відповідає стандартам.

Зауваження рецензентів враховані

Усі формули перевірені і не потребують ніяких правок.

На усі використані в монографії результати та твердження, опубліковані в раніше виданих роботах, зроблені посилання.


Уповноважуємо ^ М. О. Машницького на прийняття рішень в процесі роботи з редактором та на підписання оригінал-макету до друку


Автори: 1. Р. Н. Квєтний __________________

(підпис)

2. В. Ю. Дементьєв __________________

(підпис)

3. М. О. Машницький __________________

(підпис)

4. О. О. Юдін __________________

(підпис)


М ^

Додаток Г
(титульний лист, один—три автори)

іністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

М. Й. Бурбело, Л. М. Мельничук

^ СТИМУЛЮВАННЯ ЗМЕНШЕННЯ ВТРАТ В ЕЛЕКТРИЧНИХ

МЕРЕЖАХ


Монографія


Вінниця

ВНТУ

2008


Якщо авторів не більше трьох, усі вони наводяться на титульній сторінці в порядку, визначеному авторамиМіністерство освіти і науки України

В ^

Додаток Д
(титульний лист, більше трьох авторів)

інницький національний технічний університет


Різницеві методи та сплайни в задачах багатовимірної інтерполяції


Монографія


За загальною редакцією Р. Н. Квєтного


Вінниця

ВНТУ

2
Якщо авторів більше трьох, на титульній сторінці вони не наводяться,
якщо монографія створюється під загальним редагуванням одного з авторів,
він вказується на титульній сторінці.

009

У ^

Додаток Ж
(зворот титульного листа, один автор)

ДК 624.131

Т 45


Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 4 від 25.11.2004 р.)


Рецензенти:

В. І. Снісаренко, доктор технічних наук, професор

І. Н. Дудар, доктор технічних наук, професор

Титко, О. В.

Т 45 Оцінка ефективності фундаментів з групи взаємозалежних паль : монографія / О. В. Титко. — Вінниця : ВНТУ, 2007. — 114 с.

ISBN 978-966-641-....

В монографії розглянуто питання пошуку оптимальних параметрів пальової групи. Дослідженнями пальових фундаментів установлено, що несуча здатність пальових груп з паль різної довжини (коротких і довгих) приблизно однакова з несучою здатністю пальових груп з паль рівної довжини (довгі палі). Це дозволило розробити нові раціональні моделі фундаментів із групи взаємозалежних паль різної довжини.

Розроблено нові методи розрахунку характеристик напружено-деформова­ного стану ґрунту в навколопальовому просторі з використанням числових методів і математичних моделей.

УДК 624.131


ISВN 978-966-641-....

© О. Титко, 2007


У ^

И

(зворот титульного листа, два-три автори)

ДК 621.373.5

О 72


Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № 134від 3.07.2008 р.)


Рецензенти:

Р. Н. Квєтний, доктор технічних наук, професор

В. М. Кичак, доктор технічних наук, професор

В. П. Манойлов, доктор технічних наук, професор

Осадчук, В. С.

О 72 Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з від’ємним опором : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук., А. О. Семенов. — Вінниця : ВНТУ, 2009. — 182 с.

ISBN 978-966-641-...

В монографії розглядаються питання побудови генераторів електричних коливань з електричною і оптичною перебудовою частоти генерації на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Запропоновано нові технічні рішення побудови оптично і електрично керованих генераторів в діапазоні низьких, високих і надвисоких частот. Отримано нові співвідношення розрахунку статичних і динамічних характеристик активних елементів генераторів за допомогою яких удосконалено квазілінійну і нелінійну моделі генераторів на основі транзисторних структур з від’ємним опором. Отримані аналітичні співвідношення можна використовувати для інженерного розрахунку генераторів із заданими характеристиками.

УДК 621.373.5


ISВN 978-966-641-...

© В. Осадчук, О. Осадчук, А. Семенов, 2009

У ^

Додаток К
(зворот титульного листа, більше трьох авторів,
з зазначеним загальним редактором)

ДК 519.652

Р 49


Автори:

Р. Н. Квєтний, В. Ю. Дементьєв, М. О. Машницький,

О. О. Юдін.


Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №12 від 22.05.2008 р.).


Рецензенти:

П. Д. Лежнюк, доктор технічних наук, професор;

І. І. Хаймзон, доктор технічних наук, професор.
^ Р
Р 49
ізницеві
методи та сплайни в задачах багатовимірної інтерполяції : монографія / за заг. ред. Р. Н. Квєтного. — Вінниця : ВНТУ, 2009. — 92 с.

ISBN 978-966-641-...

В монографії розглянуто задачі багатовимірної інтерполяції. Подано загальний аналіз основних положень задачі інтерполяції. Описані методи інтер­поляції сплайнами. Подано огляд класичних кубічних сплайнів, методи створення параметричних кривих. Розроблено сферичну інтерполяцію та модифіковані ермітові сплайни (тригонометричну інтерполяцію). Описані методи багатовимірної інтерполяції на основі різницевих схем. Наведено методики та приклади застосування описаних математичних моделей.

УДК 519.652


ISВN 978-966-641-…

©
Якщо авторів більше трьох, вони всі наводяться на звороті титульної сторінки у порядку, визначеному авторами, а в анотованій каталожній картці вказується загальний редактор
Р. Квєтний, В. Дементьєв, М. Машницький, О. Юдін, 2009

УДК 519.652

^

Додаток Л
(зворот титульного листа, більше трьох авторів
варіант без загального редактора)

Р 49


Автори:

Р. Н. Квєтний, В. Ю. Дементьєв, М. О. Машницький, О. О. Юдін.


Рекомендовано до друку Вченою радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол №12 від 22.05.2008 р.).


Рецензенти:

П. Д. Лежнюк, доктор технічних наук, професор;

І. І. Хаймзон, доктор технічних наук, професор.

Р
Р 49
ізницеві
методи та сплайни в задачах багатовимірної інтерполяції : монографія / Р. Н. Квєтний, В. Ю. Дементьєв, М. О. Машницький та ін. — Вінниця : ВНТУ, 2009. — 92 с.

ISBN 978-966-641-...

В монографії розглянуто задачі багатовимірної інтерполяції. Подано загальний аналіз основних положень задачі інтерполяції. Описані методи інтер­поляції сплайнами. Подано огляд класичних кубічних сплайнів, методи створення параметричних кривих. Розроблено сферичну інтерполяцію та модифіковані ермітові сплайни (тригонометричну інтерполяцію). Описані методи багатовимірної інтерполяції на основі різницевих схем. Наведено методики та приклади застосування описаних математичних моделей.

УДК 519.652


ISВN 978-966-641-…

©
Якщо авторів більше трьох, вони всі наводяться на звороті титульної сторінки у порядку, визначеному авторами, а троє перших — у відповідному місці анотованої каталожної картки.

Р. Квєтний, В. Дементьєв, М. Машницький, О. Юдін, 2009
Н ^

Додаток М
(прикінцева сторінка, один—три автори)

аукове виданняТитко Олег Васильович


ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНДАМЕНТІВ
^ З ГРУПИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИХ ПАЛЬМонографія


Редактор С. Малішевська

Оригінал-макет підготовлено О. Титком

Підписано до друку 23.10.09р.

Формат 29,7Ч42ј. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman.

Друк різографічний. Ум. др. арк. .....

Наклад 100 прим. Зам № .....


Вінницький національний технічний університет,

КІВЦ ВНТУ,

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-85-32.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.


Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті,

в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі,

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-81-59

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.
Н ^

Додаток Н
(прикінцева сторінка, понад три автори)

аукове видання


Квєтний Роман Наумович

Дементьєв Віктор Юрійович

Машницький Максим Олександрович

Юдін Олег Олександрович


Різницеві методи та сплайни в задачах багатовимірної інтерполяції


Монографія


Редактор С. Малішевська

Оригінал-макет підготовлено М. Машницьким

Підписано до друку .....

Формат 29,7Ч42ј. Папір офсетний.

Гарнітура Times New Roman

Друк різографічний. Ум. др. арк. ......

Наклад 100 прим. Зам № ......


Вінницький національний технічний університет,

КІВЦ ВНТУ,

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-85-32.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

серія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.


Віддруковано у Вінницькому національному технічному університеті,

в комп’ютерному інформаційно-видавничому центрі,

21021, м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 95,

ВНТУ, ГНК, к. 114.

Тел. (0432) 59-81-59.

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

с
На останній сторінці наводяться повністю прізвище, ім'я та по батькові усіх авторів
ерія ДК № 3516 від 01.07.2009 р.

^

Додаток П
(макет обкладинки, один—три автори)
О. В. Титко


ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНДАМЕНТІВ

З ГРУПИ ВЗАЄМОЗАЛЕЖНИХ ПАЛЬ

^

Додаток Р
(макет обкладинки, більше трьох авторів)
Різницеві методи та сплайни в задачах багатовимірної інтерполяціїЯкщо авторів більше трьох, на обкладинці вони не наводятьсяТ ^

Додаток С
Приклади оформлення ілюстрацій та таблиць

аблиця 2

Розрахунок перетоків потужності із врахуванням втрат
Х,
Ом

U,
В

Q,
кВАр

Qхх,
кВАр

Qвуз,
кВАр

Qвтрат,
кВАр

Qв,
кВАр

Qв (за (1)),
кВАр,

1

0,05

10

0

0

15,98

15,98

194,75

145

2

0,2

10

10

0

23,7

13,7

96,46

75

3

0,3

10

5

0

10,4

5,4

47,81

40

4

0,1

10

20

0

24,58

4,58

72,76

65

5

0,15

10

15

0

15,34

0,34

15,34

15

6

0,1

10

0

0

0,47

0,47

22,07

20

Всього:

145

0

194,75

49,75Рис. 1. Модель автоматизованої системи формування семестрівок


Розмір шрифту у номері таблиці, заголовку таблиці, тексту в нутрі таблиці, а також у підпису під рисунком — 12 pt. В разі потреби дозволяється зменшити розмір тексту в таблиці на 1-2 pt

Схожі:

Додаток а вимоги до рецензії на монографію iconДержавна премія України в галузі науки І техніки 1981 За монографію “История государства и права Украинской сср
За монографію “История государства и права Украинской сср” (опубл у 1976 р.) присуджено
Додаток а вимоги до рецензії на монографію iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
Додаток а вимоги до рецензії на монографію iconІ.І. Мечникова Послуги затверджено рішення
Технічному завданні Додаток 1, в розділі Додаткові вимоги п., абзац (стор. 13)
Додаток а вимоги до рецензії на монографію iconМонографії: Вчені філософського факультету видали одну монографію загальним обсягом 18,8 друк арк. Бібліографічний опис Обсяг, друк арк. Альчук М
Вчені філософського факультету видали одну монографію загальним обсягом 18,8 друк арк
Додаток а вимоги до рецензії на монографію iconШановні автори! Оголошується набір статей у колективну монографію «наукові засади формування та використання економічного потенціалу»
Оголошується набір статей у колективну монографію «наукові засади формування та використання економічного потенціалу»
Додаток а вимоги до рецензії на монографію iconШановні автори! Оголошується набір статей у колективну монографію «наукові засади формування та використання економічного потенціалу»
Оголошується набір статей у колективну монографію «наукові засади формування та використання економічного потенціалу»
Додаток а вимоги до рецензії на монографію iconДокументи
1. /Додаток 1 ОРГКОМ-ТЕТ.doc
2. /Додаток 10...

Додаток а вимоги до рецензії на монографію iconДодаток 1 до наказу ректора від " 18 " 02 2011 р. №43 / од (Ф 03. 02-08) програма
Загальні вимоги до системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту iso 9001-2008 (п п. 1, 1, 2)
Додаток а вимоги до рецензії на монографію iconДодаток 1 до наказу ректора від " 18 " 02 2011 р. №43 / од (Ф 03. 02-08) програма
Загальні вимоги до системи менеджменту якості відповідно до вимог стандарту iso 9001-2008 (п п. 1, 1, 2)
Додаток а вимоги до рецензії на монографію iconРецензія на монографію
О. О. Семенець. Синергетика поетичного слова. – Кіровоград: Імекс лтд, 2004. – 338 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи