Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» icon

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»
Скачати 87.24 Kb.
НазваПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»
Дата14.07.2012
Розмір87.24 Kb.
ТипДокументи

Перелік дисциплін, які виносяться

для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»


Теоретична метрологія

Основи стандартизації

Фізико-хімічні вимірювання

Управління якістю


Програми дисциплін


Теоретична метрологія


Предмет теоретичної метрології

Взаємозв’язок дисципліни з іншими розділами метрології. Структура та основний зміст курсу «Теоретична метрологія». Терміни та визначення за ДСТУ 2681-84.

Метрологія як складова теорії пізнання

Роль вимірювань в теорії пізнання. Якісні та кількісні характеристики вимірюваної величини. Одиниці фізичних величини і принципи побудови систем фізичних величин. Міжнародна система одиниць SI.

Основи теорії вимірювань

Вимірювання та вимірювальна інформація. Поняття пов'язані з вимірюванням. Методики виконання вимірювань. Класифікація вимірювань. Планування вимірювань.

Засоби вимірювальної техніки та їх характеристики

Класифікація засобів вимірювальної техніки. Структура засобів вимірювань. Характеристики ЗВТ та характеристики вимірювального перетворення.

3абезпечення єдності і потрібної точності вимірювань

Єдність вимірювань та метрологічне забезпечення. Еталони і робочі засоби вимірювання. Метрологічна служба України. Державна метрологічна система. Метрологічний нагляд і контроль.

Теорія похибок

Похибки вимірювань, їх систематизація та класифікація. Моделі похибок. Імовірнісні характеристики результату і похибок вимірювань. Параметри функції розподілу. Закони розподілу випадкових величин.

Невизначеності вимірювань

Класифікація невизначеностей. Форми подання невизначеностей. Зв’язок між похибками і невизначеностями вимірювань

Похибки ЗВТ

Фактори похибок засобів вимірювань. Уніфіковані вирази похибок. Класи точності ЗВТ. Нормування метрологічних характеристик ЗВТ.


Література

1. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення.

2. Обозовський С.С. Теоретичні основи інформаційно-вимірювальної техніки. Загальні питання і теорія похибок. – К.: НМК ВО, 1991. – 223 с.

3. Метрологія та вимірювальна техніка: підруч. [для студ. вузів електротехнічних спец.] / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Бескид Біт, 2003. – 544 с.

4. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: підруч. / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник, О.В. Івахів, Т.Г. Бойко, А. Ковальчик; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: Бескид Біт, 2008. – 618 с.

5. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология: Учебник для вузов. – М.: Издательство стандартов, 1991. – 492 с.

6. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – К.: Вища школа, 1983. – 455 с.

7. Новицкий П.Г., Зоград И.А. Оценка погрешностей результатов измерений. – Л.: Энергоатомиздат, 1985. – 248 с.

8. Обозовський С.С. Практикум з теоретичних основ інформаційно-вимірювальної техніки. – Львів: ЛГО, 1987. – 87 с.

9. Рего К.Т. Метрологічна обробка результатів технічних вимірювань: Довідковий посібник. – К.: Техніка, 1987. – 28 с.


Основи стандартизації


Загальні засади стандартизації в Україні

Основні терміни і визначення в галузі стандартизації. Нормативно-правові та методичні основи стандартизації.

Організація національної стандартизації України

Суб’єкти стандартизації. Структура національної стандартизації. Функції різних органів, організацій та служб з стандартизації. Об’єкти стандартизації. Різновиди нормативних документів і стандартів. Застосування стандартів та технічних регламентів

Організація робіт зі стандартизації

Розроблення і перевіряння нормативних документів. Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів. Впровадження стандартів і державний нагляд при їх застосуванні. Нормоконтроль технічної документації.

Техніко-економічна ефективність стандартизації

Техніко-економічна ефективність стандартизації.

Системи стандартів

Системи стандартів.

Інформаційне забезпечення робіт зі стандартизації

Міжнародна інформаційна система. Інформаційне забезпечення в Україні. Національний центр міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO. Українські класифікатори техніко-економічної інформації. Видавнича та пропагандистська діяльність Держспоживстандарту.

Міжнародна стандартизація

Міжнародна організація зі стандартизації – ISO. Міжнародна електротехнічна комісія – ІЕС. Європейський комітет зі стандартизації – СЕN. Міжнародні організації, що співпрацюють з ISO. Міжнародні стандарти. Порядок і правила розроблення міжнародних стандартів.


Література

1. Закон України «Про стандартизацію» // Стандартизація, сертифікація, якість, 2001, № 6.

2. Про стандартизацію і сертифікацію. Декрет Кабінету Міністрів України. Газета «Голос України», № 99 (599) від 29.05.93.

3. Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення. Декрет Кабінету Міністрів України. Газета «Урядовий кур’єр», № 56 (166) від 20.04.93.

4. Національна стандартизація. – К.: Держспоживстандарт України, 2003.

5. Крылова Г.Д. Основы стандартизации сертификации метрологии. – М.: АУДИТ, 1998.

6. Шаповал М.І. Менеджмент якості. – К.: В-во Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, 2003.

7. Окрепилов В.В. Управление качеством. – М.: Економіка, 1998.

8. Доманцевич Р.І., Полікарпов І.С., Яцишин Б.П. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 1997. – 219 с.

9. Науково-технічний журнал «Стандартизація сертифікація якість», Харків, №№ 1-45.

10. Бойко Т.Г. Основи стандартизації. – Львів: В-во НУ «ЛП», 2004, – 232 с.

11. Бойко Т.Г. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни «Основи стандартизації». – Львів: В-во НУ «ЛП», 2007, – 44 с.


^ Фізико-хімічні вимірювання


Поняття фізико-хімічних методів аналізу

Суть, особливості, переваги фізико-хімічних методів аналізу. Основні групи методів фізико-хімічного аналізу. Методичні прийоми, які використовуються при фізико-хімічному аналізі. Вимірювальні перетворювачі, що використовуються у фізико-хімічних вимірюваннях. Класифікаційні ознаки, фізичні принципи дії, характеристика, застосування.

Оптичні методи фізико-хімічного аналізу

Оптичні та спектральні методи фізико-хімічного (ф.-х.) аналізу. Їх застосування для визначення ф.-х. властивостей речовини. Фотометричний метод аналізу. Загальна характеристика методу. Апаратура і основні вузли приладів при фотометричному аналізі. Практичне застосування фотометричного методу ф.-х. аналізу. Рефрактометричний метод ф.-х. аналізу та його застосування в харчовій промисловості. Люмінесцентний метод ф.-х. аналізу. Його суть, застосування в медицині та криміналістиці. Поляриметричний метод ф.-х. аналізу. Спектральний аналіз. Атомно-емісійний спектральний аналіз. Фотометрія полум’я. Атомно-абсорбційна спектрофотометрія. Рентгеноспектральні методи фізико-хімічного аналізу. Якісний та кількісний спектральний аналіз. Практичне застосування для визначення ф.-х. властивостей речовин.

Електрохімічні методи аналізу

Кондуктометричний метод визначення концентрації речовини для контролю якості води та харчових продуктів. Потенціометричний метод визначення pH-розчину. Вольтамперометричний метод визначення складу речовин. Кулонометрія.

Інші методи фізико-хімічного аналізу

Термічний та термогравіметричний методи аналізу. Методи та засоби газового аналізу. Види та принципи побудови газоаналізаторів. Газоаналізатори на принципі теплопровідності. Іонізаційні, магнітні газоаналізатори. Методи вимірювання вологості.


Література

1. Дроздов В.А., Кузнецов В.В., Рогатинская С.А. Введение в физико-химические методы анализа: Учебное пособие. – М.: МХТИ, 1980.

2. Васильев В.А. Теоретические основы физико-химических методов анализа. – М.: Высшая школа, 1979.

3. Васильев В.А. Аналитическая химия. Физико-химические методы анализа. – М.: Высшая школа, 1989.

4. ДСТУ 2681-94. Метрологія. Терміни та визначення. – Введ. 26.07.94. – К.: Держстандарт України, 1994. – 68 с.

5. ДСТУ 3400-2000. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів. – На заміну ДСТУ 3400-96; Введ.10.02.2000. – К.: Держстандарт України, 2000. – 33 с.

6. Кулаков М.В. Технологические измерения и приборы. – М.: Машиностроение, 1966. – 500 с

7. Практикум по физико-химическим методам анализа / Под ред. О.М. Петрухина. – М.: Химия, 1987.

8. Физико-химические методы анализа. Практическое руководство / В.Б. Алесковский, В.В. Бардин и др. – Л.: Химия, 1989.

9. Бейтс Р. Определение pH: Пер. с англ.-Л.: Химия, 1972. – 398 с.

10. Основы метрологии и электрические измерения: Учебное пособие для вузов / Б.Я.Авдеев, Е.М. Антонюк, Е.М. Душин и др.; под ред. Е.М. Душина. – 6-е изд. перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1987. – 480 с.

11. Величко О.М., Коцюба А.М., Новіков В.М.Основи метрології та метрологічна діяльність: Ч. 1. Навчальний посібник. – К.: Нора-прінт, 2000. – 228с.

12. Метрологія та вимірювальна техніка / Є.С.Поліщук, М.М.Дорожовець, В.О. Яцук та ін. – М.: Бескид Біт, 2003. – 544 с.


Управління якістю


Теорія якості

Основні поняття та визначення. Стадії формування якості продукції. Види контролю якості. Економічні аспекти якості продукції. Правові аспекти забезпечення якості. Оцінювання якості.

Етапи створення та розвитку систем якості продукції та методів їх забезпечення

Етапи розвитку управління якістю в економічно розвинутих країнах та в Україні. Праці всесвітньо відомих учених у сфері якості і управління якістю. Стандарти як нормативна база управління якістю.


Принципи управління якістю

Основні принципи управління якістю. Доцільність застосування СУЯ та вимоги до них і до продукції. Підхід до розроблення та впровадження СУЯ. Процесний підхід. Політика і цілі в питаннях якості.

Управління якістю за гармонізованими державними стандартами

Загальні вимоги до СУЯ. Відповідальність. Управління ресурсами. Планування і випуск продукції. Вимірювання, аналізування та поточний контроль в СУЯ. Шляхи поліпшення СУЯ.

Процеси системи управління якістю продукції

Процеси системи управління якістю продукції на стадіях: маркетингу та вивчення ринку продукції; планування та розроблення виробничих процесів виготовлення продукції; закупівлі; виробництва; перевірки; пакування і складування, збуту, монтажу та введення в експлуатацію; технічного обслуговування; експлуатації, утилізації (вторинної переробки). Процеси СУЯ на стадіях оперативного управління (корегувальних та запобіжних дій); виконання функцій стратегічного управління (системної діяльності); організації роботи з навчання персоналу. Збирання та систематизація інформації у сфері забезпечення якості.

Системи управління якістю послуг

Особливості забезпечення якості послуг. Характеристики послуг в системі якості. Ключові аспекти системи якості послуг. Персонал та матеріальні ресурси. Структура системи якості послуг. Процеси маркетингу, проектування, надання послуг. Аналіз якості послуг та їх поліпшення. Управління якістю у випробувальних лабораторіях (ДСТУ ISO|IEC 17025).

Оцінювання рівня якості

Показники систем якості, оцінювання систем якості. Підтвердження відповідності систем якості.


Література

1. ISO 10012:2003 Measurement management systems — Requirements for measurement processes and measuring equipment (Системи управління вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювань та засобів вимірювальної техніки).

2. Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації. – К.: В-во Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу, 1998. – 149 с.

3. Окрепилов В.В. Управление качеством. – М.: Экономика, 1998.

4. Доманцевич Р.І., Полікарпов І.С., Яцишин Б.П. Основи стандартизації, метрології та управління якістю. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 1997. – 219 с.

5. Бичківський Р.В. Управління якістю. – Львів: В-во ДУ «ЛП», 2000. – 328 с.

6. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Сопільник Л.І., Калинський О.О Управління якістю, сертифікація: Навчальний посібник з грифом МОН. – К.: Школа, 2005.

7. Исикава К. Японские методы управления качеством. Пер. с англ.  М.: Экономика, 1988. – 215с.

8. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: Курс лекций. – М.: ТАНДЕМ, 2000. – 320 с.

9. Єремеєв С. Сутність та аспекти управління процесом підвищення якості – передумови конкурентоспроможності та лідерства //www.management.com.ua. /qm/qm021.htm/

10. Калита Т.П. Рекомендації до впровадження систем якості згідно стандарту ISO 9001:2001. – К.: МЦ «ПРИРОСТ», 2000. – 37 с.

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»
Взаємозв’язок дисципліни з іншими розділами метрології. Структура та основний зміст курсу «Теоретична метрологія». Терміни та визначення...
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Автомобільні дороги і аеродроми»
move to 0-21563267
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Мости і транспортні тунелі»
move to 0-21563268
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Промислове і цивільне будівництво»
move to 0-21563264
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Міське будівництво та господарство»
move to 0-21563265
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»
move to 0-21563266
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна фізика»
Незгасаючі та згасаючі гармонічні коливання з одним та багатьма ступенями вільності
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Прикладна лінгвістика»
Односкладні речення. Main syntactic sentence structures. Secondary predication constructions in English
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Cоціологія»
Соціологія в системі наук про суспільство. Предмет та об’єкт соціології. Система соціологічних знань та її елементи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи