Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
НазваБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Сторінка10/45
Дата14.07.2012
Розмір6.8 Mb.
ТипКнига
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45
1. /biografichnij.docБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Дубровін Олександр Глібович (н. 1952) – дитячий хірург, доктор медичних наук (2005), професор кафедри дитячої хірургії з 2007 року.

Закінчив педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (1977), інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія» в обласній дитячій лікарні м. Чернігова. З 1978 по 1981 рр. працював на посаді лікаря-хірурга у дитячій клінічній лікарні № 2 м. Києва. З 1981 по 1991 рр. – молодший науковий співробітник у відділенні хірургії вроджених вад розвитку у дітей НДІ ПАГ м. Києва. Протягом 1991 р. – старший науковий співробітник цього ж закладу. З 1991 по 1994 рр. – асистент кафедри дитячої хірургії Київського інституту вдосконалення лікарів. У 1994 р. обраний на посаду асистента кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, у 2004 р. обраний на посаду доцента кафедри. З лютого 2007 р. – професор кафедри.

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Органозберігаючі принципи хірургічного лікування стенозів стравоходу у дітей».

Автор понад 150 наукових праць, в тому числі 1 практичного посібника та 12 патентів на винахід. Основні напрямки наукової діяльності – корекція вроджених вад розвитку дихальної системи та шлунково-кишкового тракту. Проходив курси підвищення кваліфікації (2000 р.) та стажувався на базі кафедри дитячої хірургії РДМУ у м. Москва за програмою «Современные технологии в детской хирургии с курсом эндоскопической хирургии». Виконує значний обсяг лікувальної та консультативної роботи.

Наукові праці: Диагностика и выбор тактики лечения нарушений проходимости пищевода у детей: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. мед. наук / Киев. мед. ин-т им. А.А. Богомольца. – К., 1988; Диагностика и лечение стеноза пищевода у детей. – К., 2008 (співавт.) та ін.

Дудка Петро Федорович (н. 28.02.1948) — лікар-терапевт, доктор медичних наук (1996), професор (2005), професор кафедри терапії стоматологічного факультету з 2004 року.

Закінчив Вінницький медичний інститут (1972). Працював дільничним терапевтом поліклінічного відділення Шепетівської ЦРЛ. З 1977 по 1980 рр. навчався у клінічній ординатурі на кафедрі терапії стоматологічного факультету Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця, де й працює: 1980 р. — асистент, 1994 р. — доцент, а з 2004 р. — професор кафедри. У 1996 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Гемомікроциркуляторна та кінінова системи при ранніх стадіях серцевої недостатності".

Автор близько 120 наукових праць, 6 патентів, співавтор підручника "Основи функціональної діагностики внутрішніх хвороб", монографії "Клінічна пульмонологія". За його ініціативою проводяться фундаментальні наукові дослідження щодо вивчення адаптогенної дії гіпоксітерапії на клітинному та субклітинному рівнях при хронічних неспецифічних захворюваннях легень. Розроблений спосіб підвищення клітинного адаптогенного потенціалу сприяє покращенню ефективності лікування хворих терапевтичного профілю. Він провів дослідження гемореології, мікроциркуляції та калікриїнкінінової системи, які лягли в основу практичного втілення нових підходів щодо антиагрегатної терапії при серцевій недостатності, ішемічній хворобі серця. Вніс вагомий внесок у розробку наукових концепцій з проблем діагностики та лікування хронічного легеневого серця, а також патофізіології та лікування серцевої недостатності. Організатор та учасник ряду республіканських науково-практичних конференцій за участю провідних науковців України. Учасник міжнародних з'їздів та конгресів.

Наукові праці: Стан гемомікроциркуляції при ранніх стадіях серцевої недостатності // Вісн. наук. досліджень. – 1995. — № 1; Експериментально-клінічне обґрунтування ефективності уфібрату при гіперлітопротеідемії // Галицький лікарський вісник. — 1999. Т. 6, число 1 (співавт.); Основи функціональної діагностики внутрішніх хвороб. — К., 2000 (співавт.); Клініко-фізіологічні аспекти адаптогенної дії нормобаричгіпоксії при хронічних обструктивних захворюваннях легень // Укр. бальнеологічний журн. — 2001. — № 1 (співавт.); Сучасні погляди на ревматичну лихоманку // Лікар. справа. Врачеб. дело. — 2002. — № 6 (співавт.); Клінічна пульмонологія: Монографія. — К., 2003 (співавт.).

Дудко Джон Васильович (20.09.1935 – 15.10.1993) — лікар-стоматолог, доктор медичних наук (1988), професор (1990), завідувач кафедри хірургічної стоматології і декан стоматологічного факультету з 1989 р. до останніх днів.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1960). Учень Ю.Й. Бернадського. У 1988 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Лечение гемангиом челюстно-лицевой области у детей (клинико-морфологическое исследование)».

Автор близько 40 наукових праць, присвячених питанням відновної хірургії щелепно-лицевої ділянки, онкології тощо.

Наукові праці: Общие и частные вопросы планирования ураностафилопластики и предоперационная подготовка к ней больных с врожденными несращениями неба. // Журн. ушных, носовых и горловых болезней. — 1980. № 6 (співавт); Результаты совершенствования лечения некоторых врожденных пороков развития челюстно-лицевой области // Актуальные вопросы стоматологии: Сб. науч. тр. — М., 1985; Хирургический инструментарий для внутрикостной имплантации // Стоматология: Респ. межвед. сб. — К., 1991. — Вып. 26; Клеевые соединения в челюстно-лицевой хирургии. — К., 1993 (співавт.) та ін.

Дудко Микола Омелянович (16.12.1901 – 1973) — лікар-хірург, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки УРСР (1957), завідувач кафедри госпітальної хірургії (1944-1961).

Закінчив Київський медичний інститут (1925). Учень І.О. Зав'ялова, Е.Г. Черняхівського, І.П. Корхова. У 1940 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Перфоративные язвы желудка и двенадцатиперстной кишки и лечение их ушиванием".

Згодом, на підставі аналізу більш як 1500 ушивань перфоративної виразки, видана монографія "Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки" (1940) та ряд праць, в яких виклав методику гастроентероанастомозу, техніку тампонади сальником проривної виразки, віддалені наслідки гастроентеростомії та резекції шлунку. Під час Великої Вітчизняної війни — Головний хірург Українського штабу партизанського руху. Один з організаторів хірургічної допомоги партизанам та підготовки партизанських хірургів для з'єднань Ковпака, Сабурова, Федорова. У 1941 р. на армійській конференції запропонував при анаеробній інфекції вводити внутрішньовенно протигангренозну сироватку у великих дозах. На науково-практичній конференції медичних працівників партизанських з'єднань (1944 р. м. Рівне) зробив доповідь: "Організація хірургічної допомоги пораненим партизанам України".

Опублікував 76 наукових праць з питань невідкладної допомоги, травматології, пересадження тканин та органів, переливання крові, історії хірургії. Один з перших почав планово консультувати та оперувати хворих у районних лікарнях та ініціював шефство клінік Інституту над сільськими лікарнями (1950). Запропонував виконувати загрудинну новокаїнову блокаду для профілактики та лікування травматичного шоку (1957).

Наукові праці: Лечение газовой гангрены. — К., 1946; Новый способ ушивания дивертикула грудного отдела пищевода // Хирургия. — 1959. — № 12; Отдаленный результат операции при аневризме левого желудочка сердца // Грудная хирургия. — 1961. — № 2; Советская медицина на службе у партизан Украины. — К., 1966.

Бібліографія: Профессор Николай Емельянович Дудко (К 70-летию со дня рождения) // Клиническая хирургия. — 1971. — № 9. — С. 93.

Дудко Олена Максимівна (н. 23.06.1923) — фахівець з організації охорони здоров’я, доктор медичних наук (1971), професор кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я (1972-1975). Декан вечірнього відділення лікувального факультету (1970-1972).

Закінчила Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1947). Учениця С.С. Кагана. У 1971 році захистила докторську дисертацію на тему: "Ревматизм как социально-гигиеническая проблема".

Автор близько 100 наукових праць, присвячених питанням стану здоров'я населення в соціально-гігієнічному аспекті.

Наукові праці: Досвід вивчення захворюваності на ревматизм населення м. Києва. — К., 1960; Заболеваемость, смертность и летальность при инфаркте миокарда // Здравоохранение Белоруссии. — 1973. — № 2.

Дулицький Семен Йосипович (1883 — 1956) — лікар-педіатр, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії (1942-1943). У 1910 р. закінчив медичний факультет Новоросійського університету (Одеса).

Автор понад 80 наукових праць, зокрема 3-х монографій, 3-х посібників для лікарів і підручника захворювань раннього дитячого віку для студентів. Наукова діяльність присвячена актуальним проблемам педіатрії: шлунково-кишковим захворюванням, дитячим інфекційним хворобам, ранній діагностиці, класифікації рахіту. Популяризатор медичних знань: написав близько 40 брошур з різних питань педіатрії.

Наукові праці: Лечение и профилактика болезней раннего детского возраста. — 2-е изд. — М., 1949; Болезни раннего детского возраста: Учебник. — М., 1950.

Бібліографія: Семен Осипович Дулицкий: Некролог // Педиатрия. — 1956. № 2. — С. 91-92.

Дюбенко Кузьма Антонович (н. 17.11.1937) — анатом, доктор медичних наук (1990), професор кафедри анатомії людини (1991). Закінчив Київський медичний інститут (1967). З 1969 р. — асистент кафедри анатомії людини, кандидат медичних наук (1974), доцент (1977), професор (1991). У 1986 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Гемомікроциркуляторне русло підшлункової за­лози в нормі і при панкреатиті".

Автор понад 50 наукових праць. У 1991 р. видав перший в Україні тримовний словник-довідник "Анатомічний словник-довідник" та видання "Міжнародна анатомічна номенклатура" (український еквівалент). У 2001 р., з нагоди 160 річниці НМУ, ним видана перша сучасна "Анатомічна термінологія" — українською, латинською і англійською мовами. За його редакцією вийшов перший україномовний підручник "Анатомія людини". Т. 1.

Наукові праці: Анатомічна термінологія. — К., 2005; Анатомія людини. – Ч. 1. – К., 2005 (співавт.).

Дяченко Сергій Степанович (24.09.1898 – 21.01.1992.) — лікар-мікробіолог, доктор медичних наук (1941), професор (1945), Заслужений діяч науки УРСР, завідувач кафедри мікробіології (1943-1973), з 1973 р. — науковий консультант кафедри мікробіології.

Закінчив Київський медичний інститут (1927). Учень М.П. Нещадименка.

Автор 220 наукових праць, зокрема 8 монографій та 8 науково-популярних брошур. Роботи присвячені різним питанням теоретичної та прикладної мікробіології, вірусології, імунології та епідеміології, історії вітчизняної мікробіології. Багато років був членом президії Українського товариства мікробіологів, епідеміологів та інфекціоністів, редколегії журналу «Мікробіологічний журнал». Один із засновників Київської школи мікробіологів і вірусологів. Під його керівництвом захищено понад 60 кандитатських і докторських дисертацій. Учні: М.А. Елшина, Т.А. Лобова, В.П. Широбоков та ін. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора і медалями.

Наукові праці: Цереброспинальный менингит. — К., 1935 (співавт.); Экспериментальные основы новой антибрюшнотифозной лечебной Ви-сыворотки: Дис. д-ра мед. наук. — К., 1941; Патогенные вирусы человека. — К., 1980; Микробиологические методы диагностики инфекционных заболеваний. — К., 1982.

Ельберг Володимир Олександрович (9.11.1891 – 1960) — лікар-терапевт, доктор медичних наук (1928), професор, завідувач кафедри терапії санітарно-гігієнічного факультету (1939-1941; 1951-1959).

Закінчив Воєнно-медичну академію (1914). У 1928 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Материалы к вопросу о холестериновом обмене". Основні наукові праці присвячені дослідженню функціонального стану печінки, клініці і діагностиці ревматизму, мітрального стенозу та його оперативного лікування, тромбоемболій, гіпертонічної хвороби та ін.

Наукові праці: Изменение крови у здоровых в связи с условиями питания // Врачеб. дело. — 1923. — № 18; Перианикальные воспалительные процессы как патогенетический фактор ревматизма // Врачеб. дело. — 1951. — № 12.

Епштейн Давид Якович (25.09.1871 – 5.07.1946) — фтизіатр, лікар-пульмонолог, доктор медичних наук (1925), професор (1940), завідувач кафедри туберкульозу (1929-1946).

Закінчив медичний факультет Віденського університету (1896) У 1900 р. на медичному факультеті Університету Св. Володимира склав іспит на звання "Русского лекаря". У 1924 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Лечение легочного туберкулеза путем искусственного пневмоторакса". Одним із перших в Україні почав лікувати туберкульоз за допомогою штучного пневмотораксу. Автор понад 40 наукових праць.

Наукові праці: Душа туберкулезного больного. — Харьков, 1927; Туберкулез и вегетативная система. — К., 1931; Штучный пневмоторакс. — Харьков, 1931; Туберкулез, его предупреждение и лечение. — К., 1943.

Бібліографія: Д.Я. Эпштейн: Некролог // Врачеб. дело. — 1946. — № 11-12. — Стб. 957-958.

Епштейн Міна Марківна (н. 23.03.1909 – дата смерті не встановлена) — біохімік, доктор біологічних наук (1964), професор кафедри біохімії (1965-1977).

Закінчила Київський медичний інститут (1936). У 1963 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Биохимические механизмы действия некоторых фитонцидов на организм".

Автор понад 70 наукових праць. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджена орденами Вітчизняної війни І і II ступеня, Червоної Зірки і медалями.

Наукові праці: Вплив летучих фітонцидів на вміст сульфгідрильних груп і активність тіолових ферментів у периферичному нерві // Укр. біохім. журн. — 1959. — Т. 31, № 2; Влияние аскорбиновой кислоты на окислительные процессы в тканях при острой гипоксии // Витамнны в эксперименте и клинике. — К., 1970. — Вып. 2.

Євменьєв Микола Васильович (1881 – 1973) — лікар-гігієніст, кандидат медичних наук, доцент, організатор і перший завідувач кафедри комунальної гігієни (1935-1936). Основний напрямок наукових досліджень пов'язаний з вивченням йодної недостатності.

Єлецький Олександр Григорович (28.05.1884 – 11.12.1965) — ортопед-тровматолог, доктор медичних наук (1924), професор (1925), завідувач кафедри ортопедії і травматології (1932-1965), один з організаторів травматологічної та ортопедичної служби в Україні.

Закінчив медичний факультет Харківського університету (1911). Учень С.І. Спасокукоцького та В.І. Разумовського. У 1924 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Резекция задних корешков спинного мозга как способ лечения спастических параличей". У 1911-1914 рр. — воєнний лікар, хірург головного перев'язувального загону в діючій армії. Від 1918 р. працював на кафедрі оперативної хірургії Саратовського університету, у 1925-1932 рр. — завідувач кафедри. Від 1932 р. й майже до останніх днів — завідувач кафедри ортопедії і травматології Київського медичного інституту і одночасно завідувач відділенням ортопедії і травматології Київського ортопедичного інституту.

Автор понад 60 наукових праць, присвячених питанням відновлення функцій опорно-рухового апарату, лікуванню спастичного паралічу, псевдосуглобів, кістково-суглобного туберкульозу, регенерації кісткової тканини. Одним із перших в СРСР здійснив велику кількість операцій артропластики на колінному і кульшовому суглобах, удосконалив методику операцій при застарілих вивихах і анкілозах кульшового і плечового суглобів (1926). Ним вивчені і описані особливості іннервації сосудів епіфізів кісток і капсули колінного суглоба (1931). Засновник наукової школи. Під його керівництвом виконаю 5 докторських і 19 кандидатських дисертацій. Найбільш відомі учні: професор А.Х. Озеров, професор М.В. Новіков та ін. Під час Великої Вітчизняної війни (1941-1944 рр.) — Головний хірург та консультант госпіталів. Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора і медалями.

Наукові праці: Иннервация капсулы и суставных концов костей коленного сустава. — 1931; Захворювання і пошкодження хребта. — К., 1936; Внутрисуставные повреждения больших суставов // Тр. 8-го сьезда хирургов Украинской ССР. — К., 1955.

Бібліографія: Шумада И.В., Костин Н.С. Профессор Александр Григорьевич Елецкий (К 100-летию со дня рождения) // Ортопедия, травматология и протезирование. — 1985. — № 2. — С. 68-70; БМЭ. Изд. 3-е. — Т. 8. — М., 1978. — Стб. 55-56.

Єфімов Андрій Семенович (н. 10.11.1928) — терапевт, академік АМН СРСР (1989), академік НАН (1992) і АМН України (1994), доктор медичних наук (1966), професор (1970). Лауреат Державної премії УРСР (1980), Заслужений діяч науки України, завідувач кафедри госпітальної терапії № 2 (1987-1989), завідувач кафедри факультетської терапії № 2 з курсом ендокринології (1989-1992); одночасно з 1965 р. – науковий керівник діабетичної клініки, потім від 1992 р. — замісник Директора з наукової роботи Київського НДІ ендокринології і обміну речовин імені В.П. Комісаренка АМН України. Завідувач кафедри ендокринології КМАПО імені П.Л. Шупика (1993-2003) (за сумісництвом).

Закінчив Горьківський медичний інститут (1952). Учень А.І. Гефтера та В.Г. Вогралика. У 1964 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Эндемический зоб. Значение нервно-регуляторных нарушений в патогенезе, клинике и лечении зоба».

Автор понад 500 наукових праць, в тому числі 26 монографій, 2-х підручників, довідника, керівництва, 18 винаходів, присвячених клінічній та експериментальній діабетології. Розробив нову клініко-патогенетичну класифікацію цукрового діабету, діабетичних ангіопатій. Ним розроблені та втілені в практику нові прибори, фармпрепарати, впроваджені нові методи лікування. Талановитий клініцист та вчений, енергійний організатор і адміністратор, викладач та вихователь наукових кадрів. Під його керівництвом виконано 56 кандидатських та 11 докторських дисертації Учні: П.М. Боднар, З.М. Анестіаді, Т.П. Безверха та ін. Член Європейської діабетичної федерації (2000), член редколегії журналів: "Проблемы эндокринологии", "Ендокринологія" і "Endokrynologia". Нагороджений орденами "Знак Пошани", "За заслуги" III ступеня (2001) та медалями.

Наукові праці: Неотложная эндокринология. — М., 1983; Эндокринология: Учебник. — К., 1983; Ожирение и сахарный диабет. — К., 1987; Диабетические ангиопатии. — 2-е изд. — М., 1989; Клиническая диабетология. — К., 1998; Рецептурный справочник врача-эндокринолога. — К., 1990; Энциклопедия семейного врача: В 2-х кн. — К., 1995 (у співавт. та відп. ред.) та ін.

Бібліографія: Андрей Семенович Ефимов: К 75-летию со дня рождения // Проблемы эндокринологии. — 2004. — Т. 50, № 3. — С. 55-54.

Жабоєдов Геннадій Дмитрович (н. 15.10.1938) — лікар-офтальмолог, член-кореспондент АМН України (1997), доктор медичних наук (1984), професор (1986), Заслужений лікар України (1999), Заслужений діяч науки і техніки України (2000); завідувач кафедри очних хвороб з 1985 р.

Закінчив Харківський медичний інститут (1961), аспірантуру на кафедрі офтальмології Харківського інституту удосконалення лікарів (1968). Працював на кафедрів очних хвороб Харківського медичного стоматологічного інституту, згодом у Полтавській медичній стоматологічній академії. У 1983 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Патогенез отеков диска зрительного нерва, их клиника и дифференциальная диагностика". Учень І.І. Меркулова і О.І. Богословського. У 1985 році обраний завідувачем кафедри очних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Автор понад 500 наукових праць, в тому числі 9 монографій, 3-х підручників, 27 патентів. Запропонував нові діагностичні методи дослідження гостроти зору, поля зору, просторової та контрастної чутливості зорового нерву, сітківки та пристрої для їх реалізації; нові методи консервативного та хірургічного лікування глаукоми та катаракти, захворювання сітківки та зорового нерву, пошкоджень органа зору, тяжких ускладнень очей у хворих на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, хронічну ниркову недостатність. Винайшов спосіб адресної доставки ліків до зорового нерва (селективне лікування). Запропонував метод визначення показників до перев'язування поверхневої височної артерії при ураженні зорового нерва. Під його керівництвом виконано 3 докторські та 22 кандидатські дисертації. Науковий консультант центру "Травма ока", Центрального воєнного госпіталю, офтальмологічних клінік і лікарень м. Києва. З 1991 до 2000 року працював разом з академіком РАМН С.М. Федоровим в очних клініках ОАЕ, Кувейті, Омані. Президент Асоціації офтальмологів-нейроофтальмологів і глаукомотологів України (2003), Член Міжнародного та Європейського товариств офтальмологів та глаукоматологів. Учасник багатьох Міжнародних з'їздів, симпозіумів, конгресів з офтальмології (США, Канада, Англія, Німеччина, Італія та ін.). Голова Центральної проблемної комісії АМН і МОЗ України "Офтальмологія", член Наукової Ради з клінічної медицини АМН України, член редакційної ради "Офтальмологического журнала", "Международного медицинского журнала", Збірника наукових праць "Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології", головний редактор газети "Нейроофтальмолог і глаукоматолог України". За досягнення у розвитку медичної науки неодноразово нагороджувався почесними грамотами, медалями, релігійними нагородами. Має почесне звання "Изобретатель СССР".

Наукові праці: Заболевания зрительного нерва. — К., 1992; Травмы зрительного нерва. — К., 1994; Очні хвороби: Підручник. — К., 1999 (співавт.). Терапевтична офтальмологія: Навчальний посібник. — К., 2003 (співавт.); Практикум з очних хвороб: Навчально-методичний посібник. — К., 2002; Глаукома. — К., 2004 (співавт.) та ін.

Бібліографія: Члену-кореспонденту АМН України Г.Д. Жабоєдову – 60 років // Журн. АМН України. — 1998. — Т. 4, № 4. — С. 752-753.

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   45

Схожі:

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon1. общие вопросы
М15 Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольца/...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
Програма з «Української літератури» Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (10-11...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconСтудента 1-ої групи 1-го курсу медичного факультету №1 Іванова Івана Івановича
Ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспонденту амн україни, професору В. Ф. Москаленку
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
move to 1136-73741
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconМихайличенко Б. В., Бондар С. С., Шевчук В. А., Лісовий А. С., Федотова І. А., Хоменко В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І
В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І., Федорова О. А., Хміль І. Ю. „Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи