Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
НазваБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Сторінка21/45
Дата14.07.2012
Розмір6.8 Mb.
ТипКнига
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   45
1. /biografichnij.docБіографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

Матвєєва Ганна Петрівна (н. 25.08.1928) — лікар-педіатр, фахівець з організації охорони здоров’я, кандидат медичних наук (1968), доцент (1974), завідувач кафедри соціальної гігієни та організації охорони здоров'я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів охорони здоров'я (1983-1986).

Закін­чила Одеський державний медичний інститут імені М.І. Пирогова (1953). Працювала дільничим педіатром у Кривому Розі (до 1964 р.), на Полтавщині та інших медичних закладах СРСР і за кордоном (Румунія, Болгарія, КНР/Пекін). У 1967 р. закінчила аспірантуру кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я Центрального ордена Леніна інституту удосконалення лікарів (ЦОЛІУЛ) у Москві, була залишена на цій кафедрі на посаді викладача, старшого викладача, одночасно працювала заступником декана санітарно-гігієнічного факультету ЦОЛІУЛ. У 1968 р. захистила дисертацію на здобуття вченого звання кандидата медичних наук на тему: «Стан здоров’я новонароджених дітей і потреба їх в стаціонарній допомозі».

Від 1971 р. – старший викладач, 1974 р. – доцент кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця. Працюючи на кафедрі, Г.П. Матвєєва одночасно у 1972-1977 рр. обіймала посаду начальника навчальної частини інституту. Займалася пошуком найбільш ефективних форм і методів підготовки майбутніх лікарів, впровадила періодичну атестацію студентів, критерій оцінки їх знань, методику контролю за самостійною роботою студентів та організацію і проведення навчально-дослідної роботи. Цим питанням присвячена праця 1981 р. «Управління навчально-виховним процесом і якістю підготовки лікарів».

У 1983-1986 рр. – завідувач новоствореної кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів охорони здоров’я. З 1987 по 1991 рік – доцент цієї кафедри.

Наукова діяльність присвячена питанням удосконалення організації надання медичної допомоги хворим, підготовки студентів, лікарів та керівних кадрів охорони здоров’я, проблемам стаціонарної допомоги потерпілим від наслідків аварії на ЧАЕС. Питанням спеціалізованої медичної допомоги, плануванню та розрахункам нормативів різних видів медичної допомоги дорослим і дітям присвячено понад 140 наукових праць. За її участю підвищили кваліфікацію понад 8 тисяч керівних кадрів України, Росії та дального зарубіжжя.

Учасник Великої Вітчизняної війни, відмінник охорони здоров’я УРСР з 1970 року. Упродовж 1995-2002 рр. працювала завідуючою інформаційно-аналітичного відділу Київського міського центру радіаційного захисту населення.

Наукові праці: Роль обласних дитячих лікарень у підвищенні якості спеціалізованої медичної допомоги дітям // Педіатрія, акушерство і гінекологія. – 1979. – № 6; Управление учебно-воспитательным процессом и качеством підготовки врачей. – К., 1981 (співавт.); Об организации дневных стационаров в поликлиниках // Сов. здравоохранение. – 1989. – № 12 (співавт.); Экспертиза трудоспособности при заболеваниях внутренних органов: Учеб. пособие. – Днепропетровск, 1989; Роль відділення здорової дитини у поліп­шенні профілактичної роботи поліклі­ніки // Педіатрія, акушерство і гінеко­логія. — 1988. — № 5 (співавт.) та ін.

Матюшко Ростислав Павлович (25.08.1934 – 30.06.2008) — лікар-радіолог, доктор медичних наук (1990), професор (1992), професор кафедри медичної радіології з курсами рентгенології та радіаційної медицини (з 1992 р.), один із засновників та перший завідувач курсу радіаційної медицини (з 1991 р.). Лау­реат Державної премії УРСР (1986).

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1966). Навчався в аспірантурі (1966-1967), працював асистентом (1967-1978), доцентом (1978-1990) кафедри рентгенології та медичної радіології. У 1990 р. захистив докторську дисертацію за спецтематикою. Учень В.І. Мілька. Головни­ми напрямками наукових досліджень є вивчення впливу малих і надлетальних доз іонізуючого випроміню­вання на організм людини та розробка нових методів радіонуклідної діагнос­тики різних захворювань.

Автор (співавтор) більше 100 публікацій, однієї монографії, трьох навчальних посібників та трьох методичних розробок, декількох учбових програм, двох ви­находів. У 1993 році започаткував ка­федру променевої діагностики, проме­невої терапії з курсом радіаційної ме­дицини у Медичному інституті Українсь­кої асоціації народної медицини, якою, за сумісництвом, завідував протягом 10 років. Голова Ради Всесоюз­ної організації раціоналізаторів та винахідників інституту. Член редко­легії наукового журналу "Український радіологічний журнал". Учасник Великої Вітчизняної війни. Ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській АЕС у травні 1986 р. Нагороджений сімома медалями.

Наукові праці: Радионуклидная диагностика (оценка эффективности и лечения некоторых заболеваний). — К., 1991 (співавт.); Радіофармацевтичні препарати: Учбовий посібник. — К., 1997 (співавт.); Методи тестування фармакологічних засобів, харчових добавок та лікувально-профілактич­них продуктів на протипроменеву ак­тивність. Методичні рекомендації. — К., 1999; Основи радіаційної медици­ни: Навч. посібник. — Вид. 2-е, стере­отип. — Одеса. — 2003.

Бібліографія: Матюшко Ростислав Пав­лович (до 60-річчя з дня народження). — Укр. радіологічн. журн. — 1994. — № 3. — С. 218.

Матяшин Гнат Михайлович (11.11.1925 31.10.1979) — лікар-хірург, доктор медичних на­ук, професор, завідувач кафедри факультетської хірургії (1968-1979), Заслужений діяч науки УРСР (1979).

Закінчив До­нецький медичний інститут (1950). Учень А.І. Чаругіна. У 1964 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Пластика пищевода толстой кишкой".

Автор понад 250 наукових праць, зокрема 5 монографій, присвя­чених клінічній трансфузіології, відновлювальній хірургії шлунково-кишкового тракту, діагностиці і лікуванню злоякісних пухлин органів травлення, захво­рювань печінки і жовчовивідних шля­хів, невідкладній хірургії, організації хірургічної служби. Головний хірург МОЗ УРСР (1970-1979), голова Рес­публіканського товариства (1973). Почесний член Міжнародного товариства хірургів (1976). За роботи з відновної хірургії нагороджений ювілейною медаллю "100-річчю Н.А. Богораза" і медаллю "За за­слуги в розвитку відновної хірургії". Учні Ю.В. Балтайтіс, Г.В. Бон­дар, В.М. Буценко, Ф.К. Папазов, В.К. Гусак стали професорами та очолили кафедри у Київському і Донецькому інститутах. Член редакційної ради журналу «Хірургія», заступник редактора журналу «Клінічна хірургія», член Наукової ради з хірургії при АМН СРСР. Учасник Великої Вітчизняної війни. Нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора, Черво­ної Зірки і медалями.

Наукові праці: Тотальная пластика пищевода толстой кишкой. — К., 1971; Осложнения аппендэктомии. — К., 1974 (співавт.); Симптомы и синд­ромы в хирургии. — К., 1975 (співавт.); Справочник хирургических операций.К., 1979 (співавт.); Воспалительные псевдоопухоли пищеварительного тракта и передней брюшной стенки. — К., 1980 (співавт.) та ін.

Бібліографія: И.М. Матяшин / Л.Г. Заверний, Н.Ю. Мохнюк, А.А. Войтенко, А.И. Пойда. — К., 1986. — 64 с.

Медведь Лев Іванович (5.06.1905 – 22.02.1982) — вчений-гігієніст, державний діяч та організатор охорони здоров’я, академік АМН СРСР (1969), доктор медичних наук (1961), професор (1962), Заслужений діяч науки УРСР (1965), завідувач кафедри гігієни праці і профзахворювань (1943-1952), ди­ректор Київського медичного інституту (1941-1945), Міністр охорони здо­ров'я УРСР (1947-1952), директор організованого ним Київського НДІ гігієни праці і профзахворювань (1952-1964), директор Всесоюзного НДІ гігієни і токсикології пестицидів, полі­мерів і пластмас (1964-1982).

Закінчив Вінницький фармацевтичний інститут (1927) і Київський медичний інститут (1939). Учень Г.Л. Шкавери. Протя­гом воєнних років (1941-1945) був директором Київського медичного інституту, організову­вав евакуацію у Харків (липень 1941 р.), потім — у Челябінськ (жовтень 1941 р.), де, згідно вимогам воєнного часу, очо­лив підготовку лікарів для фронту, а після звільнення Києва від німців 6 листопада 1943 року організував по­вернення інституту, який першим се­ред вузів Києва 13 грудня 1943 року відновив навчання.

Автор понад 200 наукових праць, в тому числі 7 монографій і посібників, присвячених питанням гігієни села і сільськогосподарської праці, організації охорони здоров'я і історії медицини. Працював в галузі токсичності та токсикодинаміки ртуть-органічних фунгіцидів, запро­понував свою класифікацію пести­цидів. Член комітету експертів ВООЗ, Голова наукового товариства гігієністів УРСР, член правління Всесоюзного нау­кового товариства гігієністів, редактор редакційного відділу "Гигиена труда. Профессиональные болезни" у 3-у ви­данні БМЭ (Москва), почесний член ряду зарубіжних наукових товариств, удостоєний медалі Пуркіньє. Нагороджений орденами Леніна, Тру­дового Червоного Прапора, Червоної Зірки, двома орденами "Знак Пошани" і медалями.

Наукові праці: Гигиена труда по применению инсектофунгицидов в сельском хозяйстве. — М., 1958; Гигиена сельскохозяйственного труда: Руководство по гигиене труда. — Т. 3. – М., 1961; Справочник по пестицидам (гигиена применения и токсикология). — К., 1977 (под ред.) та ін.

Бібліографія: Л.И. Медведь (1905-1982) / А.В. Павлов, Ю.И. Кундиев, Е.И. Гончарук и др. — М., 1991. — 149 с.; БМЭ. Изд. 3-е. — Т. 13. — М., 1980. Стб. 1530-1531.

Мельник Леонтій Дмитрович (1.07.1894 27.05.1951) — акушер-гінеколог, професор кафедри акушерства і гінекології педіатричного факультету (1936-1951).

Закінчив Київсь­кий медичний інститут (1924). Учень О.І. Крупського. Основний напрямок нау­кової праці: дослідження ефектив­них методів лікування запальних зах­ворювань жіночої статевої сфери, удосконалення хірургічних методів лікування гінекологічних захворю­вань, знеболювання пологів, поліпшення пологовспоможення.

Наукові праці: До питання про ліку­вання атрезій вагіни // Праці Київського державного медичного інституту. – К., 1936. — Т. 4; Сучасні принципи лікувальних про­цесів додатків матки // Педіатрія, аку­шерство і гінекологія. — 1945. — № 5-6 та ін.

Бібліографія: Памяти профессора Л.Д. Мельника // Врачеб. дело. — 1951. — № 8. — Стб. 765-766.

Митник Зіновій Миколайович (н. 2.09.1954) – фахівець з організації охорони здоров’я, доктор медичних наук (2004), Заслужений лікар України (1998).

У 1977 р. закінчив лікувальний факультет Львівського державного медичного інституту. З 1977 по 1994 роки працював лікарем-інтерном, терапевтом, заступником головного лікаря, головним лікарем Коломийської центральної районної лікарні Івано-Франківської області. В 1994-1996 рр. – начальник управління охорони здоров’я Івано-Франківського облвиконкому. З 1996 по 1998 рр. – головний лікар обласної клінічної лікарні Івано-Франківського управління охорони здоров’я. У 1998-2002 рр. – голова Івано-Франківської оласної ради. З 2002 по 2003 рр. – перший заступник голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації. В 2003-2008 рр. – головний лікар клінічної лікарні «Феофанія» Державного управління справами. З січня 2008 р. – заступник Міністра охорони здоров’я України. У 2008 р. призначений на посаду професора кафедри соціальної гігієни і організації охорони здоров’я по підвищенню кваліфікації керівних кадрів охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. З цього періоду Митник З.М. брав активну участь в роботі на кафедрі по підготовці курсантів на передатестаційних циклах з «Організації і управління охорони здоров’я», на циклах тематичного удосконалення по «Організації і управління науковими дослідженнями», «Організації і управління діяльності лікарняних кас в Україні», «Методологія і організація сімейної медицини».

Автор близько 90 наукових праць, в тому числі 1 навчального посібника та 2-х патентів на винаходи. Роботи присвячені питанням соціальної медицини, медичної статистики, етики і деонтології, історії медицини.

Наукові праці: Організація наукових досліджень на основі доказової медицини. – К., 2009; Тезаурус основних сукупних понять лекційних, практичних, семінарських занять з проблем «Соціальна медицина, організація охорони здоров’я» на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах та інших формах навчання лікарських кадрів та студентів вищих медичних закладів. – К., 2009; Створення Регламенту по використанню бригад першої черги служби медицини катастроф по ліквідації медичних наслідків надзвичайних ситуацій у відповідності з їх рівнями. // Охорона здоров’я України. – 2009. – № 1 та ін.

Михайличенко Борис Валентинович (н. 11.05.1958) — судовий медик, доктор медичних наук (1992), професор (2001), завідувач кафедри судової медицини (з 1991 р.). Член експертної ради ВАК України з судової медицини. Учень І.О. Концевич.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1981). Навчався в інтернатурі, клінічній ординатурі при кафедрі судової медицини. З 1985 р. працював асистентом кафедри. У 1991 р. за конкурсом обраний на посаду завідувача кафедри судової медицини. В 1992 р. захистив докторську дисертацію на тему: "Комплексна біохімічна оцінка показників реактивних змін травмо­ваної шкіри для діагностики зажиттєвості та давності виникнення ушкоджень".

Ав­тор понад 80 наукових праць, 3-х монографій, 6 підручників і навчальних посібників, 15 патентів на вина­ходи. Основні наукові праці присвячені питанням організаціїі методології проведення судово-медичної експертизи.

Наукові праці: Научно-педагогическая и практическая деятельность кафедры судебной медицины КМИ за 150-летний период её существования / Под ред. проф. И.А. Концевич. – К., 1991 (співавт.); Судова медицина: Під­ручник. — К., 1997 (співавт. та співред.); Чернобыльская катастрофа: патологическая анатомия и патоморфоз некоторых за­болеваний. — К., 1999 (співавт.); Ме­тод количественного определения гепарина в биосубстратах // Лаб. диагностика. — 2000. — № 4; Судова медицина: Навч.-метод. посібник. – К., 2001 (співавт.); Судова стоматологія. – К., 2004; Судова медицина: Курс лекцій для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів. – К., 2005; Навчально-методичний посібник до змістовного модулю на тему: «Правові аспекти та регламентація лікарської діяльності» для студентів мед. фак-тів ВМНЗ / НМУ імені О.О. Богомольця. Кафедра судової медицини. – К., 2008; Законодавче забезпечення лікарської діяльності: Посібник для студентів вищ. мед. навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації [текст]. — К., 2010 та ін.

Михайлов Василь Миколайович (26.08.1877 – 9.04.1922) — лікар-терапевт, доктор медици­ни (1913), професор (1921), завідувач кафедри лікарської діагностики з пропедевтичною клінікою (1919-1921), завідувач кафедри спеціальної патології і терапії (1921-1922). Учень В.П. Образцова.

Закінчив природниче відділення фізико-математичного факультету (1899), медичний факультет Університету Св. Володимира (1906). Залишений при клініці факультетської терапії професора В.П. Образцова для підготовки до професорського звання. У клініці працював до 1918 р., займався різними питаннями внутрішньої медицини. За цей час опублікував близько 20-ти наукових праць з питань патології нирок, печінки, підшлункової залози. У 1913 р. захистив докторську дисертацію на тему: "О выделении продуктов азотистого обмена и хлористого натра почками при заболевании их" та в 1916 р. був обраний медичним факультетом приват-доцентом кафедри внутрішніх хвороб. У 1919 р. обраний завідувачем інфекційного відділення Міської Олександрівської лікарні. Від 1920 р. – завідувачем відділення внутрішніх хвороб та тимчасово обіймав посаду завідувача кафедри спеціальної патології і терапії та лікарської діагностики, з 1921 р. – постійним професором цієї кафедри. За короткий час самостійної професорської діяльності В.М. Михайлов здобув повагу студентів і колег як талановитий викладач, вчений та громадський діяч.

Активно підтримував діяльність та заохочував доповідачів на засіданнях Медичних товариств м. Києва, був ініціатором видання «Київського медичного журналу». Голова наукової комісії Лікарської Секції «Всемедсантруд» (1921).

Навесні 1922 р. в тяжких умовах життя та праці В.М. Михайлов переніс висипний тиф, ускладнений енцефалітом, двосторонньою пневмонією. Помер від вторинного стафілококового сепсису.

Наукові праці: К вопросу о клинически определяемых поражениях pankreas при различных заболеваниях печени // Сборник статтей, посвященных проф. В.П. Образцову. — К., 1910; Азотемия, ее теоретическое и практическое значение. — СПб., 1914; Основные принципы лечения нефритов. — К., 1918 та ін.

Бібліографія: Стражеско Н.Д. Памяти проф. В.Н. Михайлова // Киевский мед. журнал. — 1922. — № 1 — С. 1.

Мілько Василь Іванович (18.05.1921 3.02.1998) — лікар-радіолог, доктор медичних наук (1970), професор (1971), Заслужений працівник вищої школи (1979), Лауреат Державної премії УРСР (1986), ректор Київського медичного інституту імені О.О. Богомольця (1966-1970), завідувач кафедри рентгенології і радіології (1966-1990), з 1990 р. — професор кафедри.

Закінчив Київський медичний інститут імені О.О. Богомольця (1953). Продовжував навчан­ня та наукову роботу в клінічній ординатурі на кафедрі рентгенології (1953-1954); потім на посаді асистента цієї кафедри (1954-1960), доцента (1960-1966); від 1966 р. — завідувач кафедри рентгенорадіології. У 1970 році захистив докторську дисертацію на тему: "Реакции организма и их особенности при облучении инкорпорированным йодом-131 и фосфором-32". Учень Г.В. Фольборта, Л.О. Ільїна, В.В. Фролькіса.

Автор понад 200 наукових праць, зокрема 2 монографій, 5 підручників, а також оригінальних діагностичних методів у рентгенології і радіології, захищених авторськими свідоцтвами. Основні напрямки наукових досліджень:розробка основ радіобіологічної дії малих та надлетальних доз радіації на організм ссавців. Співпрацював з Київським НДІ фармакології та токсикології з проблем синтезу та фармакологічного вивчення нових протипухлинних препаратів. Видатний вчений, талановитий педагог майже 50 років свого життя віддав Київському медичному інституту імені О.О. Богомольця. Виконував значну державну та громадську роботу, виховав багато поколінь лікарів, створив коло наукових співробітників, які стали видатними вченими, очолили кафедри, науково-дослідні інститути. Під його керівництвом виконано 8 докторських і 25 кандидатських дисертацій. Учні: А.Ф. Лазар, В.Т. Топчій, Р.П. Матюшко, О.В. Кириченко — послідовники його справи на кафедрі медичної радіології з курсом рентгенології та радіаційної медицини. Учасник Великої Вітчизняної війни. В лавах Червоної армії з

1941 по 1945 рік. Був двічі поранений. За успішне виконання бойових завдань на фронті, великі заслуги в підготовці медичних кадрів та надання допомоги органам охорони здоров'я нагороджений орденами Леніна (1986), Трудового Червоного Прапора (1966), Червоної Зірки (1957), Вітчизняної війни II ступеня (1985), "Знак Пошани" (1961), медалями та граматою Верховної Ради України (1982).

Наукові праці: Рентгенодиагностика: Учебное пособие. — К., 1969 (співавт. і ред.); Медицинская радиология: Учебник. — К., 1960; Рентгенология: Учебник. — К., 1983 (співавт. і ред.); Рентгенодіагностика: навч. посібник. – Вид. 2 –е Вінниця., 2005 (співавт.)

Бібліографія: Василий Иванович Милько: К 70-летию со дня рождения // Врачеб. дело. — 1991. — № 5. — С. 120-121; Пам'яті Василя Івановича Мілька: (1921-1998) // Укр. радіологічний журн. — 1998. — № 1. — С. 114. Василь Іванович Мілько // Променева діагностика, променева терапія. — 2005. — № 6. — С. 90-91.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   45

Схожі:

Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця icon1. общие вопросы
М15 Макаренко І. М. Біографічний довідник завідувачів кафедр та професорів Національного медичного університету ім. О. О. Богомольца/...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
Програма з «Української літератури» Українського медичного ліцею Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (10-11...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗасідання вченої ради національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Присутні: 73 із 85 членів Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (склад Вченої ради затверджено...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на перший курс 2010/2011 навчального року. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconСтудента 1-ої групи 1-го курсу медичного факультету №1 Іванова Івана Івановича
Ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, член-кореспонденту амн україни, професору В. Ф. Москаленку
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 9 вересня 2011 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconО. О. Богомольця від 3 вересня 2010 р
Конференції трудового колективу та Вченої ради Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconУкраїнського медичного ліцею національного медичного університету імені о. О. Богомольця (10-11 класи) Київ 2011 Рецензенти
move to 1136-73741
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconМихайличенко Б. В., Бондар С. С., Шевчук В. А., Лісовий А. С., Федотова І. А., Хоменко В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І
В.І., Біляков А. М., Артеменко О.І., Федорова О. А., Хміль І. Ю. „Від часів університету св. Володимира до сьогодення: історія становлення...
Біографічний словник завідувачів кафедр та професорів від медичного факультету Університету Св. Володимира до Національного медичного університету імені О. О. Богомольця iconЗвіт про роботу Приймальної комісії Націо­наль­ного медичного університету імені О. О. Богомольця з набору студентів на 2012/2013 навчальний рік. Доповідач відповідальний секретар Приймальної комісії професор О. М. Науменко
До спільного засідання конференції трудового колективу та вченої ради національного медичного університету
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи