Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р icon

Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р
Скачати 55.96 Kb.
НазваЗатверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р
Дата30.05.2012
Розмір55.96 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТЗАТВЕРДЖЕНО

Вчена Рада ДонНТУ

Протокол № 8

23 жовтня 2009 рЗатверджую

____________________О.А. Мінаєв

____ ______________ 2009 р.ПОЛОЖЕННЯ

про Раду молодих вчених

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»


Донецьк, 2009 р.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Рада молодих вчених (далі - РМВ) ДонНТУ створюється з метою об’єднання наукової молоді ДонНТУ, всебічного сприяння молоді у науковій діяльності, збереження та розвитку її інтелектуального потенціалу, реалізації професійних, творчих та інших інтересів молодих вчених, залучення їх до розв’язання важливих проблем соціально-економічного розвитку України та Донецького регіону.

1.2. РМВ є постійно діючим громадським органом при Вченій Раді ДонНТУ.

1.3. РМВ в своїй діяльності керується чинним законодавством України, нормативними документами НАН України, Статутом ДонНТУ і даним Положенням.

1.5. Діяльність РМВ перевіряється раз на рік Вченою Радою ДонНТУ.


Стаття 2. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ РМВ


2.1. РМВ обговорює та сприяє вирішенню проблем науково-педагогічної діяльності молодих науковців та сприяє професійному та соціальному зростанню наукової молоді ДонНТУ.

2.2. Сприяє участі молодих вчених у наукових заходах, що проводяться в ДонНТУ та за його межами (конференції, конгреси, з'їзди, семінари, симпозіуми тощо).

2.3. Організовує і проводить за згодою Вченої Ради університету конференції молодих вчених для обміну досвідом та стимулювання їх наукових досліджень.

2.4. Сприяє організації наукових зустрічей молоді університету з провідними вченими та налагодженню співпраці з закордонними колегами.

2.5. Сприяє співпраці молодих вчених ДонНТУ з провідними державними та закордонними вищими навчальними закладами, науково-дослідними та академічними організаціями та установами.

2.6. Сприяє інтеграції освітніх та наукових процесів, підвищенню якості наукових досліджень.

2.7. Сприяє міжнародному обміну студентів, науково-педагогічних та наукових співробітників з метою проведення спільних наукових досліджень, участі у наукових форумах, конференціях та інших заходах, стажуванні, обміну досвідом тощо.

2.8. Виконує роль представницького органа і здійснює захист прав наукової молоді на Вченій Раді університету, висловлює думку наукової молоді з різних аспектів професійної діяльності.

2.9. Ініціює проведення щорічних конкурсів на кращу науково-дослідну роботу молодих вчених за галузями знань. Розглядає питання і виносить рішення про рекомендацію для Вченої Ради щодо висунення кандидатур на здобуття (присудження) стипендій, премій та грантів для молодих науковців.


Стаття 3. ТЕРМІН РОБОТИ, СКЛАД, ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РМВ


3.1. Членом Ради молодих вчених ДонНТУ відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» може бути співробітник університету з вищою освітою віком до 35 років, або аспірант очної чи заочної форм навчання, який проводять педагогічну роботу в університеті та активно виконує науково-дослідну роботу.

3.2. До РМВ входить голова РМВ, секретар РМВ та не менш ніж по 1 представнику від кожного факультету або інституту за поданням Вченої Ради факультету або інституту. Персональний склад РМВ формується строком на 3 роки, Голова Ради обирається на строк 2 роки.

3.3. Голова РМВ здійснює керівництво РМВ, ініціює проведення науково-освітніх заходів, конференцій тощо, підписує прийняті Радою молодих вчених ухвали та рішення та протоколи засідань. Для виконання вище означених задач, за рішенням Вченої ради Інституту Голова РМВ входить до складу Вченої ради ДонНТУ з правом голосу. Під час відсутності Голови роботою РМВ керує призначена ним особа.

3.4. Голова РМВ:

- представляє інтереси Ради в усіх структурних підрозділах Університету, а також організаціях та установах в Україні та за її межами;

- виступає від імені Ради, ініціює ухвалення та розрив угод, здійснює поточну передбачену конкретними проектами, програмами та угодами діяльність в інтересах Ради;

- розподіляє обов'язки серед членів Ради;

- ініціює планування наукової роботи Ради;

- затверджує тематику наукових конференцій, семінарів, симпозіумів у співпраці з представником структурного підрозділу ДонНТУ у Правлінні Ради;

- надає на затвердження правління склад делегацій Ради на наукових форумах та інших заходах.

3.5. Члени РМВ користуються правом:

-  обирати та бути обраним у керівні органи РМВ;

-  брати участь в обговоренні усіх питань діяльності РМВ;

-  брати участь у роботі наукових конференцій, конкурсів та інших заходів, що проводить РМВ;

-  представляти результати своєї наукової роботи у спеціалізованих виданнях молодих вчених університету;

-  отримувати методичну, інформаційну та іншу допомогу з боку РМВ.

3.6. Член РМВ зобов'язаний:

-  дотримуватись Положення про РМВ та виконувати її рішення;

-  брати участь у засіданнях РМВ;

- проводити інформаційно-просвітницьку діяльність з метою популяризації діяльності РМВ;

- за дорученням РМВ представляти інтереси РМВ і молодих вчених ДонНТУ у відносинах з іншими організаціями та установами.

3.7. Член РМВ після досягнення віку 35 років автоматично вибуває з Ради, проте має право за власним бажанням стати асоційованим членом Ради або бути висунутим для набуття статусу Почесного члена Ради. Особи, які зробили вагомий внесок у розвиток науки та активно сприяють розвитку наукових студій молодих науковців за їхньою згодою можуть за рішенням Правління бути зарахованими до Ради у якості її Почесних членів. На них розповсюджуються усі права, що їх мають члени Ради згідно з цим Статутом. Пропозиції про обрання до Ради Почесного члена здійснюють Загальні збори Ради, Голова РМВ, Відповідальний Секретар, кожен член Ради особисто.


Стаття 4. ПОРЯДОК РОБОТИ І КОНТРОЛЬ РОБОТИ РМВ


4.1. Порядок роботи і періодичність зборів РМВ 1 раз на квартал.

4.2. Рішення, які були прийняті на Раді, затверджуються членами РМВ шляхом проведення відкритого голосування, простою більшістю і узгоджуються з адміністрацією ДонНТУ.

4.3. РМВ планує діяльність ради та звітує колективу молодих вчених і Вченій Раді ДонНТУ про виконання роботи раз на рік.

4.4. РМВ бере участь у проведенні щорічного конкурсу на кращу наукову працю молодих дослідників, опубліковану в наукових журналах та кращу доповідь на конференціях, що організовані за підтримкою РМВ.

4.5. Організовує тематичні лекції та семінари для молодих науковців із залученням вітчизняних та закордонних вчених.

4.6. РМВ розміщує інформацію про роботу Ради на Інтернет-сторінці ДонНТУ.


Стаття 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РМВ


5.1. Для забезпечення ефективної діяльності РМВ адміністрація ДонНТУ створює усі необхідні для цього умови.

5.2. Фінансування програм, які пропонуються РМВ, при погодженні з адміністрацією ДонНТУ, здійснюється як за рахунок коштів університету, так і доброчинних спонсорських внесків.


Стаття 6. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ


6.1. Зміни до статуту можуть вноситись РМВ на зборах РМВ і приймаються шляхом відкритого голосування. Прийняті зміни затверджуються Вченою Радою ДонНТУ.

6.2. Реорганізацію або ліквідацію РМВ виконують за рішенням Вченої Ради згідно діючого законодавства, відповідних документів НАНУ та статуту ДонНТУ.

Схожі:

Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р iconЗатверджено вчена Рада Доннту протокол №6 10 вересня 2010 р
Конкурс «Кращий молодий вчений двнз «Донецький національний технічний університет» проводиться щорічно та здійснюється з метою стимулювання...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р iconВитяг з статуту одеського національного університету імені І.І. Мечникова в ону діють Наглядова рада, Вчена рада, робочі І дорадчі органи
Для розгляду основних питань навчально-виховної діяльності ону під головуванням ректора створюється Вчена рада ону
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко “29” жовтня 2009 р. Ухвала вченої ради двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” «Про вдосконалення організації занять з фізичного виховання»
Заслухавши інформацію з цього питання завідувача кафедри фізичного виховання Соболєва Ю. Л., Вчена рада відзначає, що за період з...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р iconМеталургія сталі протокол №5 від 25 жовтня 2005р Затверджено: на засіданні навчально видавничої ради Доннту протокол № від 2005р Донецьк 2005
Рецензент: доцент кафедри „Кольорова металургія І конструкційні матеріали” В.І. Грєбєнніков
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р iconЗатверджую” Ректор А. Ф. Павленко “29” жовтня 2009 р. Ухвала вченої ради двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” «Про внесення змін та доповнень до навчальних планів»
А. М. Колота, Вчена рада відзначає, що у зв’язку зі змінами в організації вивчення гуманітарних дисциплін (наказ Міністерства освіти...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 жовтня 2009 р з питання: «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті»
Розглянувши питання «Організація роботи із талановитою студентською молоддю у Сумському державному університеті» Вчена рада зазначає,...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р iconУхвала
Заслухавши інформацію з цього питання завідувача кафедри фізичного виховання Соболєва Ю. Л., Вчена рада відзначає, що за період з...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р iconУхвала
Заслухавши інформацію з цього питання завідувача кафедри фізичного виховання Соболєва Ю. Л., Вчена рада відзначає, що за період з...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р iconПротокол №1 від „02 квітня 2009 р. О. М.Івасюк положення про Вчену раду Чернівецького обласного інституту
Вчена рада є колегіальним органом Чернівецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (далі Інститут), що функціонує...
Затверджено вчена Рада Доннту протокол №8 23 жовтня 2009 р iconРішення Вченої ради Сумду від 8 жовтня 2009 року з питання „Стан організації позанавчальної роботи зі студентами та основні заходи щодо розвитку цього напрямку діяльності в університеті ”
Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи та гуманітарних питань Світайло Н. Д., Вчена рада зазначає, що позанавчальна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи