Складання бібліографічного icon

Складання бібліографічного
Скачати 217.83 Kb.
НазваСкладання бібліографічного
Дата28.07.2012
Розмір217.83 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА

СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО

ОПИСУ ДОКУМЕНТА


Черкаси – 2007

ББК 78.371.1

З 14


Рецензенти:

заступник директора наукової бібліотеки Черкаського державного технологічного університету Я. В. Крайнова;

завідувач відділом бібліографічної роботи та інформаційних послуг

Обласної бібліотеки для дітей ім. О. Кошового Л. О. Ткач


Науковий редактор:

директор наукової бібліотеки

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

^ Н. Ю. Силка


З 14 Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ; Уклад. : Н. М. Лебідь, О. З. Медалієва, В. Г. Тур, В. Л. Штангеєва. – Вид. 2-е, випр. та допов. – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2007. – 16с.

На основі директивних, нормативних та методичних документів подані рекомендації зі складання та оформлення списку літератури, який є складовою частиною наукових робіт студентів, викладачів, наукових працівників.


ББК 78.371.1

УДК 025.32


Рекомендовано до друку Вченою радою Черкаського

національного університету імені Богдана Хмельницького

(протокол № 4 від 5 грудня 2006 року)

Від укладачів


Найважливішою проблемою кінця ХХ − початку ХХІ ст. стала розробка єдиних міжнародних стандартів бібліографічного опису і приведення національних стандартів у відповідність до міжнародних.

Необхідність у виданні даних рекомендацій викликана введенням в дію на території України (з 1 липня 2007 р.) нового національного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. (ГОСТ 7.1-2003, IDT). Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису.

Зважаючи на те, що науковці та студенти нашого навчального закладу постійно використовують у своїх наукових дослідженнях бібліографічний опис, який регламентує загальні вимоги до однієї з важливих складових будь-якого наукового дослідження – списку використаних джерел, наукова бібліотека університету вважає необхідним надати інформацію студентам та науковцям нашого університету про зміни, які відбулися у бібліографічному описі документа з введенням в дію нового стандарту.


^ Бібліографічний опис документа


Бібліографічний опис – це сукупність бібліографічних відомостей про документ (автор, назва документу, місце і рік видання, загальна кількість сторінок тощо), записаних за певними правилами й призначена для його ідентифікації та загальної характеристики. Бібліографічний опис дає уявлення про зміст, вид, читацьке призначення документа. Без нього неможливо написати рецензію, реферат, огляд літератури, послатися на певне дослідження у науковому, навчальному виданні. Завдяки цьому бібліографічний опис широко використовується у науковій та інформаційній діяльності.

У 60-х рр. ХХ ст. в СРСР виникла потреба у створенні документа, дотримання якого було б обов’язковим для всіх установ і осіб, і який би забезпечував однотипність бібліографічних записів на рівні країни. У зв’язку з цим на Всесоюзній науковій конференції з каталогізації (1965 р.) було запропоновано підготувати державні стандарти на складання бібліографічних описів і оформлення документів, які були затверджені та видані у 70-х роках. Стандарти постійно переглядаються, удосконалюються та перевидаються. З переходом до комп’ютерних технологій постало питання створення єдиних міжнародних правил складання бібліографічного опису, де Україна є активним учасником у їх розробці та впровадженні.

Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації розроблено новий національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. (ГОСТ 7.1-2003, IDT), який набув чинності 1 липня 2007 року.

Виконання функцій бібліографічного опису можливе за умов дотримання відповідної методики складання описів, однакової для всіх.

Бібліографічний опис джерел інформації для реферату, курсової, кваліфікаційної, дипломної, магістерської та наукових робіт складається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи, дотримання вимог яких є обов’язковим:

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ( ГОСТ 7.1- 2003, IDT)

ГОСТ 7.11 – 78 Сокращение слов и словосочетаний на европейских и иностранных языках в библиографическом описании;

ГОСТ 7.12 – 93 СИБИД Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке;

ДСТУ 3582 – 97 Інформація і документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила.

Залежно від документа, на який складено опис, розрізняють три його види:

МОНОГРАФІЧНИЙ бібліографічний опис складають на окремо виданий документ (книгу, окремий том або випуск багатотомного, серійного видання, окремо виданий стандарт, географічну карту тощо);

ЗВЕДЕНИЙ бібліографічний опис − на багатотомне та серійне видання, тобто декілька томів, випусків, що складають єдине видання;

АНАЛІТИЧНИЙ бібліографічний опис − бібліографічний опис складової частини документу, його складають на окрему наукову роботу зі збірки статей, на окремі тези із збірника тез, на окрему статтю із журналу або газети, окремий розділ та параграф документа.

Об’єктами бібліографічного опису є всі види опублікованих та неопублікованих документів на будь-яких носіях. Для забезпечення максимально точного бібліографічного опису його складають у тому вигляді, в якому він представлений в об’єкті опису, безпосередньо маючи документ перед очима (“de vizu”). Найбільш повним джерелом для складання описів книг, серійних видань та їхніх частин є титульний лист, титульний екран (перша або остання сторінка газети, перший аркуш тексту складової частини, титульний екран електронного ресурсу та ін.), на якому розташовані основні відомості видання. При відсутності у виданні необхідних відомостей вони можуть бути запозичені з інших джерел або сформульовані укладачем опису. У такому випадку наведені відомості подаються у квадратних дужках [Б. в.] (без видавництва), [авт.-упоряд. І. А Зязюн] (автор-упорядник І. А. Зязюн). Квадратні дужки застосовуються у межах однієї області. Якщо суміжні елементи відносяться до різних областей, то кожен елемент береться в окремі квадратні дужки.

Бібліографічний опис, як правило, складається мовою тексту видання. Опис може складатися також мовою, якою подано місце видання та назва видавництва, коли текст написаний іншою мовою. У такому разі мову тексту документу вказують в описі.

При складанні бібліографічного опису можна застосовувати скорочення слів та словосполучень відповідно до стандартів ДСТУ 3582-97, ГОСТу 7.12-93 та ГОСТу 7.11-78. Не скорочується загальне позначення матеріалу та відомості, що відносяться до назви, якщо вони складаються з одного слова, а саме: підручник, монографія, енциклопедія та ін.

Новий стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, про який ми інформуємо наших читачів, має суттєві відмінності від попередніх стандартів.

Перш за все − розширився набір обов’язкових елементів бібліографічного опису, а саме:

 • перші відомості про відповідальність в усіх областях (в області назви та відомостей про відповідальність, області видання, області серії);

 • додаткові відомості про видання;

 • ім’я видавця, розповсюджувача тощо;

 • основна назва серії та підсерії;

 • Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN);

 • номер випуску серії чи підсерії;

 • окремі примітки в описі певних видів документів (в описі електронних ресурсів – примітки про джерело основної назви, примітки про системні вимоги).

Відповідно до нового стандарту для розрізнення приписної пунктуації (умовні розділові знаки) та граматичної пунктуації застосовують проміжок в один друкований знак ДО і ПІСЛЯ приписного знака. Виняток – крапка та кома – проміжки залишають тільки після них. Знаки крапка з комою та три крапки до винятку не відносяться.

Звертаємо вашу увагу на область назви та відомостей про відповідальність. В області назви введено новий елемент – загальне позначення матеріалу ([Текст], [Електронний ресурс], [Карти] та ін.),

наприклад:

Мазепа, В. І. Культуроцентризм світогляду Івана Франка [Текст] : [монографія] /

Загальне позначення матеріалу є факультативним елементом і визначається бібліографувальною стороною. Відомості, що відносяться до назви, приводять у формі і послідовності, зазначених у джерелі інформації. Перед відомостями, що відносяться до назви ставиться двокрапка і записуються з маленької літери. Що стосується відомостей про відповідальність, то за новим стандартом вони є обов’язковими і наводяться у тому вигляді, в якому зазначено у документі.

Якщо опис доповнюється заголовком бібліографічного запису, ім’я особи в заголовку наводять у формалізованому вигляді: спочатку прізвище, потім ім’я (можливо ім’я та по батькові) або псевдонім. Тільки у відомостях про відповідальність є можливість зазначити, в якому вигляді особа, що несе інтелектуальну чи іншу відповідальність за документ, представлена в документі. Заголовок запису – факультативний елемент, відомості про відповідальність – обов’язковий елемент бібліографічного опису, у відповідності до положень ISBD. Відомості про відповідальність обов’язково зазначають, навіть якщо вони збігаються із заголовком, наприклад:

Мазепа, В. І. Культуроцентризм світогляду Івана Франка [Текст] : [монографія] / ^ В. І. Мазепа ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – К. : ПАРАПАН, 2004. – 232 с. – ISBN 966-8210-17-4

Стосовно правил вживання великої та малої літер у бібліографічному описі. Тут теж відбулися зміни, які продиктовані не тільки нормами мови, а й розділенням областей бібліографічного опису. Перші слова відомостей, що відносяться до назви та відомостей про відповідальність записуються з малої літери, якщо вони не є власними назвами, першими словами назви чи цитатами. Винятком є загальне позначення матеріалу та будь-які назви в усіх областях опису.

Мазепа, В. І. Культуроцентризм світогляду Івана Франка [Текст] : [монографія] / В. І. Мазепа ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – К. : ПАРАПАН, 2004. – 232 с. – ISBN 966-8210-17-4

Зміни, що стосуються області видання, наводять у послідовності, зазначеній у джерелі інформації. Порядковий номер видання не виноситься на перше місце, як це було раніше. Додаткові відомості про видання (виправлене, доповнене, стереотипне, тощо) та перші відомості про відповідальність, які відносяться до конкретного зміненого документа, є обов’язковим елементом, наприклад:

 • 2-ге вид., переробл. та допов.;

 • Вид. 3-тє допов.;

 • 5-те вид., стер.

Область специфічних відомостей розміщена у бібліографічному описі після області видання і є новою для загального переліку областей. Вона використовується для особливих видів публікацій (стандарти, технічні умови, патенти, серіальні документи), або для документа на специфічному носії (електронні ресурси), наприклад:

Квартет [Ноти] : для 2 скрипок, альта і віолончелі / Андрій Ешпай. – Партитура.

За новим стандартом відомості про видавця мають статус обов’язкового елемента. В області вихідних відомостей місце видання та ім’я видавця слід наводити у формі та відмінку, зазначених у джерелі інформації, а не лише в називному відмінку. Для неопублікованих матеріалів місце видання не приводиться, скорочення [Б. м.] в цьому випадку не проставляється.

Рік видання за новим стандартом наводиться обов’язково, навіть коли він відсутній в документі. Він повинен бути встановлений хоча б приблизно. В таких випадках дату видання наводять у квадратних дужках разом зі знаком запитання, наприклад: [2007?]. Позначення [б. р.] (без року) в описі не наводять.

В області фізичної характеристики введено новий елемент − специфічне позначення матеріалу. Після відомостей про кількість фізичних одиниць зазначають позначення фізичного носія документа, наприклад:

- 1 електрон. опт. диск

- 1 папка (24 окр. арк.)

Зміни в області серії пов’язані зі збільшенням кількості обов’язкових елементів:

 • основна назва серії та підсерії;

 • Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN);

 • номер випуску серії та підсерії.

При зазначені декількох серій відомості про кожну серію беруться в круглі дужки та відокремлюються проміжком.

В області стандартного номера приводять Міжнародний стандартний номер книги (ISBN) або Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN). Стандартні номери приводять у формі, в якій вони відображені на об’єкті опису. Всі тире і проміжки зберігаються.

Бібліографічний опис складається з елементів бібліографічної інформації, які згруповані у вісім функціональних областей. Області бібліографічного опису (окрім першої) відокремлюються одна від одної знаком крапка і тире (. ).

Елементи бібліографічного опису відокремлюються розділовими знаками за загальними правилами синтаксису, а також умовними розділовими знаками, які допомагають орієнтуватися в описах, складених навіть незнайомими мовами:

. крапка й тире

. крапка

, кома

: двокрапка

; крапка з комою

/ скісна риска

// дві скісні риски

( ) круглі дужки

[ ] квадратні дужки

+ плюс

= знак рівності


Області та елементи бібліографічного опису приводять в установленій послідовності :


Заголовок

 • = перед паралельним заголовком

 • : відомості, що відносяться до заголовку

 • / відомості про відповідальність

 • ; перші відомості

 • наступні відомості (відокремлення однорідних понять)


Бібліографічний опис складової частини документа (аналітичний опис) складається з двох частин. Перша містить відомості про складову документа, а друга – відомості про документ, у якому вміщено складову. Вони розділяються знаком дві скісні риски (//). (Відомості про складову частину видання // Відомості про видання, в якому розміщена складова частина. – Примітки). Всі елементи і специфічні знаки в аналітичному описі розміщені за загальними правилами.

Збільшення потоку електронних ресурсів привело до необхідності бібліографічного опису документів на електронних носіях. В якості електронного ресурсу виступають: магнітні диски, оптичні диски, касети та ін. Бібліографічний опис електронних ресурсів підпорядковується загальним правилам стандартного бібліографічного опису.


^ Скорочення назв міста видання:

Д. – Дніпропетровськ;

К. – Київ;

Л. – Львів;

О.– Одеса;

Сімф. – Сімферополь;

Т. – Тернопіль;

Х.– Харків;

М. – Москва;

С.Пб. – Санкт-Петербург

^ БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДОКУМЕНТАВид документа

Бібліографічний опис


^ Опис видання за авторами:

(один автор)

Мельников, О. В. Технологія плоского офсетного друку [Текст] : підручник : [для студ. вищ. навч. закл., що навч. за спец. «Друкарське виробництво»] / О. В. Мельников ; за ред. Е. Т. Лазуренка ; М-во освіти і науки України, Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, Поліграфічний технікум УАД. – Вид. 2-ге, випр. – Л. : УАД, 2007. –

388 с. – ISBN 966-322-072-4.


Бойко, О. Д. Історія України [Текст] : посібник / О. Д. Бойко. – 2-е вид., допов. – К. : Академвидав, 2004. – 655 с. – ISBN 966-8226-28-3.


(два автори)

Перестюк, М. О. Теорія рівнянь математичної фізики [Текст] : підручник / М. О. Перестюк, В. В. Маринець. – К. : Либідь, 2006. –

423 с. – ISBN 966-06-0411-4.


(три автори)

Кучеренко, В. Р. Бізнес-планування фірми [Текст] : навч. посіб. / В. Р. Кучеренко, В. А. Карпов, О. С. Маркітан. – К. : Знання, 2006. – 423 с. – ISBN 966-346-086-5.


(чотири автори)

Культура в законі: стан та проблеми правового регулювання культури [Текст] / В. Солодовиц, О. Грищенко, М. Стріха, В. Вечерсткий ; за ред. О. Грищенко. – Х. : ХДАК, 1998. – 100 с.


(п’ять та більше авторів)

Педагогічні технології: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / К. О Вовк, М. О. Герасименко, М. В. Гриньова [та ін.] ; за ред. М. В. Гриньової ; Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2006. – 230 с.


За назвою документа

^ Заповідне Поділля [Текст] : краєзнавчі нариси / за ред. Г. І. Денисика. – Вінниця : Тезис, 2001. – 100 с.


Людина: мислення і реальність [Текст] : зб. пр./ Ін-т філософії НАН України ; упоряд. В. С. Крисаченко ; відп. ред. С. С. Теслюк. – К. : Ін-т філософії НАН України, 2001. – 217 с.


Без загальної назви


Під загальною назвою


Матеріали конференцій

Капустянський, М. Похід українських армій на Київ – Одесу в 1919 році [Текст] / М. Капустянський. Уривки зі спогадів / Є. Маланюк ;[до зб. в цілому] упоряд., авт. передм. Я. Тинченко. – К. : Темпора, 2004. – 558 с. : карти, фото. – ISBN 966-8201-05-1.


Франко, І. Я. Борислав сміється; Boa constrictor [Текст] : повісті / І. Франко ; [упоряд. та прим. М. Л. Гончарука]. – К. : Дніпро, 1981. – 396 с.

Американский детектив [Текст] : [сборник] / [пер. с англ. А. Антамонова]. – О. : Вариант, 1992. − 415 с. – Содерж. : Долгое прощание / Р. Чандлер. Хиппи на дороге / Д. Х. Чейз. Книга – убийца / Р. Стаут.


Методична діяльність бібліотек : традиції, інновації, перспективи [Текст] : матеріали регіональної наук.-практ. конф., 2 лист. 2004 р. / М-во культури і туризму України, Харківська держ. наукова б-ка ; уклад. О. П. Кунич. – Х. : ХДНБ, 2005. – 146 с.


«Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді» [Текст] : ІХ Всеукраїнська студ. наук. конф., [Черкаси, 18-19 квіт. 2007 р.] / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького ; програм. ком. : О. А. Спрягайло [та ін.] ; організац. ком. : Г. В. Луценко (голова) [та ін.]. – Черкаси : Вид-во ЧНУ, 2007. – 250 с.


Опис офіційних матеріалів


Багатотомні видання:

(загальний опис видання в цілому)

(окремий том під загальною назвою)


(окремий том за приватною назвою)

^ Конституція України [Текст] : офіц. текст. – К. : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2001. – 249 с.


Про Конституційний суд України [Текст] : (станом на 1 берез. 2000 р.) : офіц. текст / Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 2000. – 38 с.


Лепкий, Б. Твори [Текст] : у 2 т. / Б. Лепкий ; вступ. ст. і упорядкув. Ф. П. Погребенника. – К. : Наукова думка, 1997. – 2т.


Історія Українського козацтва [Текст] : нариси : у 2 т. Т. 1. / за ред. В. А. Смолія. − К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – 800 с. – ISBN 966-518-349-4.

або:

Історія Українського козацтва [Текст] : нариси : у 2 т. / за ред. В. А. Смолія. − К. : Києво-Могилянська академія, 2006. – Т. 1. − 800 с.


Всемирная история [Текст] : в 24 т. Т. 8. Крестоносцы и монголы / редкол. : И. А. Алябьева, Т. Р. Джум [и др.]. – Минск : Литература, 1997. – 528 с.

або:

Всемирная история [Текст] : в 24 т. / редкол. : И. А. Алябьева, Т. Р. Джум [и др.]. – Минск : Литература, 1997. – Т. 8. Крестоносцы и монголы. – 528 с.

або:

Всемирная история [Текст] : в 24 т. / редкол. : И. А. Алябьева, Т. Р. Джум [и др.]. – Минск : Литература, 1997.

Т. 8 : Крестоносцы и монголы. – 528 с.


Енциклопедія

Популярна юридична енциклопедія [Текст] / кол. авт. : В. К. Гіжевський (голов. ред.), В. В. Головченко, В. С. Ковальський [та ін.]. – К. : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с.


Енциклопедія сучасної України [Текст] : [у 25 т.] / НАН України ; редкол. : М. Желєзняк (відп. секр.), І. Дзюба, А. Жуковський [та ін.]. – К. : НАН України, 2004. – 695 с. – 5 т.

Перекладні видання

(за прізвищем перекладача)

Канетті, Е. Маса і влада [Текст] : пер. з нім. / Е. Канетті. – К. : Альтернативи, 2001. – 415 с.

Адорно, Т. Теорія естетики [Текст] / Т. Адорно ; пер. з нім. П. Таращука. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 518 с.

Збірник наукових праць (за назвою)


**

(окремий випуск за загальною нумерацією)


(за окремим номером серії)


(під колективним

автором)


(окремий том )


збірник тез

^ Практична філософія та правовий порядок [Текст] : зб. наук. ст. / Ун-т внутр. справ ; голов. ред. О. М. Бандурка. – Х. : Центр освіт. ініціатив, 2001. – 339 с.


Вісник Черкаського університету [Текст] : [зб. наук. ст.] Вип. 82. Серія Філософія / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; голов. ред. В. В. Масненко. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 168 с.


Вісник Львівського університету [Текст]. Серія біологічна. Вип. 40 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; редкол. : С. Ґудзь (відп. ред.) та ін. – Л. : ЛНУ, 2005. – 180 с.


Донецький національний технічний університет. Наукові праці [Текст]. Серія: Економічна. Вип. 103(4) / Донец. нац. техн. ун-т ; редкол. : В. В. Дементьєв (голов. ред.) та ін. – Донецьк : ДонНТУ, 2006. – 224 с.


Полтавський державний педагогічний університет. Збірник наукових праць [Текст]. Серія «Педагогічні науки». Вип. 5 (44) / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Короленка ; редкол. : В. О. Пащенко (голов. ред.) та ін. – Полтава : Техсервіс, 2005. – 430 с.


Українська академія друкарства. Наукові записки [Текст] : наук.-техн. зб. Вип. 6 / Українська академія друкарства ; редкол. : Б. В. Дурняк (відп. ред.) та ін. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2003. – 182 с.


Національний університет «Києво-Могилянська академія». Наукові записки [Текст]. Т. 48. Філологічні науки / Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія» ; відп. ред. В. С. Брюховецький. – К. : Києво-Могилянська академія, 2005. – 91 с.


Велич подвигу народного [Текст] : тези матеріалів обл. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 − 1945 рр. / Черкас. обл. рада нар. деп. – Черкаси : [Б. в.], 1995. – 174 с.


***Дані зразки бібліографічного опису наукових збірників приведені відповідно титульної сторінки документа, що вимагає ДСТУ ГОСТ 7.1:2006

Словники

^ Новий російсько-український словник-довідник [Текст] : 100000 термінів / за ред. С. Я. Єрмоленко. – 2-е вид., допов. – К. : Довіра : Рідна мова, 1999. – 877 с.


Стандарти


Депоновані наукові праці

ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ; (ГОСТ 7.1–2003, ІDT) [Текст]. – Замість ГОСТ 7.1–84 ; чинний з 2007-07-01. – К., 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

або:

Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення [Текст] : ДСТУ 2394-94. – Чинний від 01-01-1995. – К. : Держстандарт України, 1995. – 89 с.


Філіпова, Л. Я. Автоматизовані інформаційно-бібліографічні системи і бази даних [Текст] / Л. Я. Філіпова ; ХДІК. – Х., 1996. – 103 с. – Деп. в ДНТБУ 03.03.97, №195.


Складова частина

книги:


стаття одного автора


окремого тому


двох авторів^ АНАЛІТИЧНИЙ ОПИС


Уманець, Т. В. Статистика життєвого рівня населення [Текст] / Т. В. Уманець // Уманець Т. В. Економічна статистика. – К., 2006. – С. 317−332.


Кравченко, В. В. Багалій в світлі й тіні своєї «Автобіографії» [Текст] : передмова / В. В. Кравченко // Багалій Д. І. Вибрані праці : у 6 т. – Х., 1999. – Т. 1. – С. 5–9.


Рильський, М. Чумаки [Текст] / М. Рильський // Вибрані твори : у 2 т. – К., 2005. – Т. 1. – С. 41–428.


Кузаков, В. Биологические знания в Киевской Руси / В. Кузаков, Д. Лихарь // Развитие биологии на Украине. – К., 1984. – Т. 1, гл. 2. – С. 30–40.

Складова частина збірника:


окремого випуску


окремого тому

Врубель, Л. Герменевтика [Текст] / Л. Врубель ; пер. з пол. С. Яковенко // Література. Теорія. Методологія : [збірник]. – К., 2006. – С. 56–114.


Швидка, С. О. Духовний розвиток особистості вчителя [Текст] / С. О. Швидка // Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки : [зб. наук. ст.]. – Черкаси, 2006. – Вип. 84. – С. 166–170.


Собуцький, М. А. Нові джерела для вивчення історії психоаналізу в Україні [Текст] / М. А. Собуцький // Наукові записки національного університету «Києво-Могилянська академія». Серія Теорія та історія культури. – К., 2005. – Т. 40. – С. 43–47.


Стаття із журналу

Кирюхіна, Л. Інноваційна місія національної бібліотеки в інформаційній інфраструктурі країни [Текст] / Л. Кирюхіна, Т. Кузьмінич // Бібліотечна планета. – 2006. – № 3. – С. 10–13.


Стаття із газети

Ткаченко, В. Освітня політика в контексті глобалізаційних процесів [Текст] / В. Ткаченко // Освіта. – 2006. – 10 жовт. (№36 – 37). – С. 6–7.Стаття із енциклопедії


Никончук, М. В. Західно поліський говір [Текст] / М. В. Никончук // Українська літературна енциклопедія. – К., 1990. – Т. 2. – С. 251.Стаття із збірника тез доповідей

Калініченко, І. Особливості політичного іміджу сучасного лідера [Текст] / І. Калініченко // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді : [тези доповідей] YІ Всеукраїнської студент. конф., Черкаси, 17 – 18 травня 2004 р. – Черкаси, 2004. – С. 34.Дисертації


Автореферат дисертації


Терещенко, В. Д. Роль іпотечних банків у проведенні столипінської аграрної реформи в Україні (1906 − 1916 рр.) [Текст] : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 : захищена 25.12.05 / В. Д. Терещенко. – Т., 2005. – 211 с.


Вашкевич, О. Ю. Аналітичне використання реакцій тіосполук з галогенідними комплексами золота (ІІІ) [Текст] : автореф. дис. … канд. хім. наук : 02.00.02 / О. Ю. Вашкевич ; Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т. – Д., 2006. – 19 с.


Рецензія


(без заголовку)

Дробко, Т. Ключ до пізнання часопису «Кіевская старина» [Текст] / Т. Дробко // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 3. – С. 49–51. – Рец. на кн. : Палієнко, М. Г. «Кіевская старина» у громадському та науковому житті України [Текст]. – К. : Темпора, 2005. – 480 с.


Могаричев, Ю. М. [Рецензія] / Ю. М. Могаричев // Археологія. – 2006. – № 2. – С. 95−97. – Рец. на кн.: Майко, В. В. Средневековое городище на плато Тепсень в Юго-Восточном Крыму. – К. : Академперіодика, 2004. – 314 с.


Звіт

Урочисте засідання, присвячене 10-й річниці Незалежності України, 22 серпня 2001 року [Текст] : [стеногр. звіт] / Верховна Рада України. – К. : Парламент. вид-во, 2001. – 17 с.


Патенти

Гомілковостопний вузол : Пат. 643 Україна, МКВ5 А 61 F2/66 / Дорохов Г. В. – № 4703483/SU ; Заявл. 08.06.89 ; Опубл. 15.12.93, Бюл. № 2. – 2 с.


Інструкція

Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ [Текст] : затв. Державним казначейством України 17.07.2000. – К. : [Б. в.], 2001. – 17 с.


КаталогиУкраїна у старій листівці [Текст] : альбом-каталог / уклад. : М. Забочень, О. Поліщук. – К. : Криниця, 2000. – 505 с.

Документ, який має одне місто видання і два видавництва


^ Письменники Одещини на межі тисячоліть [Текст] : антологія-довідник / упоряд. Б. Сушинський. – О. : Альфа-Омега : ОКФА, 1999. – 427 с.Документ, який має два міста видання і два видавництва


Лапін, В. М. Безпека життєдіяльності людини [Текст] : навч. посіб. / В. М. Лапін ; М-во освіти і науки України. – 4-е вид., випр. – Л. : ЛБІ НБУ ; К. : Знання, 2001. – 183 с.

Опис електронного ресурсу локального доступу


Численные методы на базе Mathcad [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – Прогр. электрон. текстовые дан. – С.Пб. : БХВ-Петербург, [2005?]. – 1 эл. опт. диск (СD-ROM). – Загл. с этикетки диска.Опис електронного

ресурсу видаленого доступу

Фандрейзінг у публічних бібліотеках [Електронний ресурс] : огляд діяльності. – Режим доступу : http:// korolenko.kharkov.com/2.htm. – Назва з екрану.
Література:


1. ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила [Текст]. – Изд. офиц. – М. : Госстандарт России, 1995. − 17 с.

2. ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления [Текст]. – Введ. 2001-07-01. – М. : Изд-во стандартов, 2000. – 24 с.

3. Карачинська, Е. Т. Бібліотечні каталоги [Текст] : [навч. посіб.] / Е. Т. Карачинська, В. К. Удалова. – Х. : Основи, 1992. – 160 с.

4. Кушнаренко Н. М. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – К. : Вікар, 2003. – 328 с.

5. Правила составления библиографического описания [Текст]. В 2 ч. Ч. 1. Книги и сериальные издания. – М. : Книга, 1986. – 528 с.

6. ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ; (ГОСТ 7.1 – 2003, ІDT) [Текст]. – Замість ГОСТ 7.1 − 84 ; чинний з 2007-07-01. – К., 2007. – 47 с. – (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

7. ДСТУ 3582 – 97. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила [Текст]. − Вид. офіц. – К. : Держстандарт України, 1998. – 25 с.

8. Составление библиографического описания : краткие правила [Текст]. – М. : Изд-во «Книжная палата», 1987. – 224 с.

9. Савина, И. А. Библиографическое описание документа [Текст] : учебно-метод. рекомендации / И. А. Савина ; под ред. : Зиновьевой. − С.Пб. : Профессия, 2006. − 269 с. − (Библиотека). − ISBN 5-93913-119-0.

ЗМІСТ


ВІД УКЛАДАЧІВ


БІБІЛОГРАФІЧНИЙ ОПИС ДОКУМЕНТА


СКОРОЧЕННЯ НАЗВ МІСТА ВИДАННЯ


ПРИКЛАДИ БІБІЛОГРАФІЧНОГО

ОПИСУ ДОКУМЕНТА


ЛІТЕРАТУРА

Науково-інформаційне видання


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА

СКЛАДАННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО

ОПИСУ ДОКУМЕНТА


Укладачі:

Н. М. Лебідь, О. З. Медалієва,

В. Г. Тур, В. Л. Штангеєва

Схожі:

Складання бібліографічного iconСкладання бібліографічного
З 14 Загальні вимоги та правила складання бібліографічного опису документа / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;...
Складання бібліографічного iconВведення в дію нового стандарту з бібліографічного опису дсту гост 1: 2006. Основні відмінності від гост —84
Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації...
Складання бібліографічного iconОбласть назви І відомостей про відповідальність
З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила...
Складання бібліографічного iconПриклади оформлення бІблІографІЧного опису наукових робіт
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис....
Складання бібліографічного iconПриклади оформлення бІблІографІЧного опису наукових робіт
Дсту гост 1: 2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис....
Складання бібліографічного iconСкладання списку використаних джерел до наукової роботи та зразки бібліографічного опису
За бібліографічним списком, складеним науковцем, можна судити наскільки автор знається в літературі по темі свого дослідження. При...
Складання бібліографічного iconУдк 025. 321 Введення в дію нового стандарту з бібліографічного опису дсту гост 1: 2006
З 1 липня 2007 року набув чинності дсту гост 1: 2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний...
Складання бібліографічного iconЛекція 4 Оцінка статей балансу та методика його складання
Рахунки класів з 1 по 6 використовуються для складання Балансу, рахунки класів з 7 по 9 використовуються для складання Звіту про...
Складання бібліографічного iconЗразки заяв для складання
Прошу допустити до складання кандидатського іспиту з іноземної мови (вказати якої) у весняну (осінню) сесію 20 року
Складання бібліографічного iconЗразки заяв для складання
Прошу допустити до складання кандидатського іспиту з іноземної мови (вказати якої) у весняну (осінню) сесію 20 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи