Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» icon

Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Скачати 256.98 Kb.
НазваМетодичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»
Дата14.07.2012
Розмір256.98 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківська національна академія міського господарства


Методичні вказівки

з організації й проведення державних екзаменів

освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст»

(для студентів 5 курсу денної форми навчання і

6 курсу заочної форми навчання

напряму підготовки 7.030601 - «Менеджмент»

галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»)


Харків – ХНАМГ – 2007

Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 7.030601 - «Менеджмент» галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування») Укл.: Писаревський І.М., Александрова С. А.- Харків: ХНАМГ, 2007. – 23 с.


Укладачі: І.М. Писаревський,

С.А.Александрова


Рецензент: проф., к.екон.н. Чебанова Н.В.


Затверджено на засіданні кафедри Туризму і готельного господарства (протокол № 4 від 29.11.2007)

Зміст


Вступ……………………………………………………………..…..

4

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ……………………………………………………………….


5

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ…………………………………………………………………..


6

Програма КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ……………………………………………….


7

Перелік питань для підготовки до КВАЛІФІКАЦІЙ-НОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ…………….…..


11

ОЦІнювання результатів КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ………………………...


18

СПИСОК літературИ……………………………………………...

20


Вступ


Державна атестація студента здійснюється після завершення ним навчання у вищому закладі освіти на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.


Проводиться державна атестація студента з метою визначення фактичної відповідності рівня освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

До складання державного екзамену, що проводиться на відкритому засіданні державної комісії допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану.


Державний екзамен проводять як комплексну перевірку знань студентів з таких навчальних дисциплін:


1. Менеджмент організацій

2. Стратегічний менеджмент

3. Інноваційний менеджмент


Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог галузевих стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня «спеціаліст» професійного напряму підготовки «Менеджмент» галузі знань «Менеджмент і адміністрування» та мають на меті надання допомоги студентам при підготовці до державного кваліфікаційного екзамену.

^ ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ


Комплексний кваліфікаційний державний екзамен освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» складається з двох етапів. Перший етап включає тестову перевірку знань, другий передбачає письмове вирішення комплексного ситуаційного завдання з зазначених у вступі дисциплін.

На першому етапі здійснюють письмове тестування протягом однієї астрономічної години (60 хвилин). Студенти отримують індивідуальні стандартизовані бланки для оцінювання відповідей (Додаток А) і бланки з тестовими завданнями (60 тестів). Викладач пояснює порядок заповнення бланку оцінювання, на якому студенти зазначають групу, прізвище, ініціали, варіант, дату проведення тестування.

Надалі студенти працюють над розв’язанням тестів, проставляючи номер обраної відповіді на кожне з тестових завдань до відповідної клітини поруч з номером запитання.

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:

а) запитальної (змістовної) частини;

б) 3-4 відповідей (тільки одна з яких є правильною).

За 15 хвилин до закінчення етапу тестування екзаменатор робить відповідне повідомлення, наприкінці якого бланк оцінювання здають Комісії разом з бланками тесту.

Після цього кожному студенту видають комплексне ситуаційне завдання і декілька аркушів формату А4. Останні підписує студент– зазначає групу, прізвище, ініціали, номер завдання. Тривалість розв’язання останнього - 4 години.

Структура завдання:

 1. характеристика ситуації (вихідні умови);

 2. інформаційне забезпечення;

3) завдання.

По закінченні 4 годин аркуші з розв’язанням і чернетки здають Комісії.

Після перевірки робот державна комісія на закритому засіданні відкритим голосуванням приймає рішення про оцінювання знань, виявлених студентами при складанні державного екзамену.

Результати складання державного екзамену визначають оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» і оголошують у день їх проведення після оформлення протоколу засідання державної комісії.

Студент, який успішно склав державні екзамени, рішенням державної комісії допускається до дипломного проектування.

У разі якщо студент не пройшов державної атестації його відраховують з вищого навчального закладу. Йому видають диплом про неповну вищу освіту.


^ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ


1. Реєстрація учасників державного кваліфікаційного екзамену починається за 30 хвилин до його початку, запізнення є неприпустимими.

2. Студенти до початку державного кваліфікаційного екзамену мають надати секретарю Комісії залікову книжку.

3. Під час екзамену забороняється:

– використовувати будь-яку літературу, записи, мобільні телефони;

– підказувати, говорити, надавати консультації студентами один одному;

– консультуватися з членами державної екзаменаційної комісії;

– виходити з аудиторії з будь-якими робочими аркушами.

У разі недотримання перелічених вище вимог студент буде видалений з аудиторії без попередження й права продовження складання екзамену.

Неприпустимим є продовження роботи над завданням після оголошення про її закінчення.


^ Програма КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ


Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену складена згідно з галузевим стандартом вищої освіти «Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста напряму підготовки «Менеджмент»».


Програма дисципліни «Стратегічний менеджмент» розкривається в таких темах:


 1. Концепція стратегічного управління.

 2. Стратегічне управління як система.

 3. Стратегія за формою і змістом.

 4. Класифікація стратегій (корпоративні, функціональні, бізнесу, конкуренції).

 5. Спеціальні стратегії залежно від життєвого циклу підприємства та їх характеру.

 6. Модель стратегічного планування.

 7. Характеристика стану цілеутворення.

 8. Swot-аналіз як стан стратегічного планування. Моніторинг у системі стратегічного управління підприємством.

 9. Поняття стратегічної інформації.

 10. Використання базових стратегічних підходів для обґрунтування стратегічних альтернатив розвитку підприємства.

 11. Вибір стратегії розвитку.

 12. Формування стратегічної програми.

 13. Контроль і оцінка стратегії, як стан стратегічного планування.

 14. Управління реалізацією стратегії.

 15. Стратегічний потенціал підприємства та його конкурентоспроможність.

 16. Загальна оцінка стратегічного потенціалу підприємства для виявлення можливостей реалізації набору стратегій.

 17. Стратегічні зміни в процесі реалізації стратегій.

 18. Ризики, що пов’язані з реалізацією стратегії.

 19. Управління шляхом вибору стратегічних позицій.

 20. Стратегічний аналіз як основа прогнозування стратегічної позиції підприємства.

 21. Оцінка привабливості СЗГ.

 22. Моделі стратегічного управління та їх вибір в умовах нестабільності зовнішнього середовища.


Програма дисципліни «Менеджмент організацій» розкривається в таких темах:

 1. Системна модель управління організацією.

 2. Організація, як об’єкт управління, взаємозв’язок і взаємозалежність її внутрішніх елементів і факторів зовнішнього середовища.

 3. Учасники діяльності організації, збалансування їх інтересів.

 4. Імідж організації.

 5. Основні підсистеми: технічна, технологічна, організаційна, економічна й соціально-психологічна.

 6. Специфіка менеджменту на кожній стадії життєвого циклу.

 7. Порядок заснування підприємств і об'єднань.

 8. Реорганізація.

 9. Особливості управління організаціями різних форм власності й організаційно-правових форм.

 10. Галузеві особливості функціонального управління організаціями.

 11. Масштаб підприємств і фактори, що його зумовлюють.

 12. Ефект масштабу діяльності.

 13. Аналіз і проектування організаційних структур підприємств різних типів.

 14. Кризові явища, як фаза життєвого циклу організації.

 15. Сутність, основні ознаки, джерела виникнення кризових ситуацій, їх типологія.

 16. Система заходів щодо управління організацією в кризі.

 17. Санація.

 18. Банкрутство.

 19. Управління маркетинговою діяльністю.

 20. Управління матеріально-технічною підсистемою.

 21. Галузеві особливості виробничого менеджменту.

 22. Реалізація комерційної функції.

 23. Управління соціально-психологічною підсистемою.

 24. Стосунки менеджера з підлеглими.

 25. Розпорядча діяльність.

 26. Організація праці та її стимулювання.

 27. Оцінювання виконання.

 28. Дисциплінарний вплив.

 29. Заходи профілактики й усунення помилок.

 30. Управління фінансово-економічною підсистемою: оборотом, запасами, основними фондами, поточними витратами, доходами й прибутками.

 31. Фінансові основи формування майна: управління обіговими активами, організація фінансового планування на підприємстві галузі.

 32. Ефективність управління організацією: економічні й соціальні аспекти.

 33. Цільові програми управління продуктивністю і розвитком.

 34. Сутність і фактори конкурентоспроможності.

 35. Ступінь впливовості конкурентних сил.

 36. Моніторинг конкурентів.

 37. Конкурентний стан організації.

 38. Антимонопольне управління в організації.

 39. Управління ризикозахищеністю підприємства.

 40. Умови виникнення ризикової ситуації.

 41. Поняття ділового ризику, його різновиди.

 42. Фактори ризику.

 43. Інтегрований аналіз і оцінювання ризику.

 44. Концепція управління ризиком.

 45. Ризикозахищеність.

 46. Зміни в організаціях.

 47. Адаптація та інтеграція організації.

 48. Діагностика управління: види й етапи, показники діагностичного дослідження.

 49. Управлінське консультування.

 50. Підприємницький менеджмент.

 51. Основи корпоративного менеджменту.


Програма дисципліни «Інноваційний менеджмент» розкривається в таких темах:

 1. Структуризація й організація інноваційного процесу.

 2. Інформаційне забезпечення.

 3. Інвестиційне забезпечення.

 4. Управління інноваціями і стратегія розвитку підприємства.

 5. Інноваційний проект: етапи підготовки й реалізації, ефективність.

 6. Методи вибору.

 7. Критерії оцінки.

 8. Методи зменшення ризику інвестора інноваційного проекту.

 9. Основні організаційні структури на ринку інноваційних послуг.

 10. Науково-технічне співробітництво: конкуренція й кооперація в галузі сучасних інноваційних технологій.Перелік питань для підготовки до КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного ЕКЗАМЕНУ


Перелік питань з дисципліни «Стратегічний менеджмент»:

 1. Концепція стратегічного управління. Стартегічне управління як система.

 2. Модельстратегічного менеджменту.

 3. Завдання стратегічного менеджменту.

 4. Етапи розвитку стратегічного менеджменту: епоха масового виробництва, збуту, постіндустріальна.

 5. Харакетристика процесу стратегічного управління.

 6. Виконавці стратегії. Роль керівництва у виборі й формулюванні стратегії.

 7. Характеристика етапів урахування майбутнього на підприємствах при організації діяльності. Фаза 1 Поточне управління «за відхиленням» (Поточне планування й бюджетування)

 8. Характеристика етапів урахування майбутнього на підприємствах при організації діяльності. Фаза 2 Управління «від досягнутого» з елементами передбачення майбутнього. (Довгострокове планування).

 9. Характеристика етапів урахування майбутнього на підприємствах при організації діяльності. Фаза 3 Управління «за цілями», з орієн­тацією на зовнішнє середовище. (Стратегічне планування).

 10. Характеристика етапів урахування майбутнього на підприємствах при організації діяльності. Фаза 4 Стратегічне управління.

 11. Поняття «стратегії», підходи до визначення.

 12. Філософська й організаційно-управлінська концепція стратегії.

 13. Стратегічний набір, основні вимоги до нього.

 14. Стратегічна прогалина.

 15. Класифікація сртратегій за формою й змістом.

 16. Поняття й види загальних (генеральних стратегій), їх характеристика.

 17. Поняття й види конкурентних стратегій, їх коротка характеристика.

 18. Продуктово-товарні стратегії, визначення й коротка характеристика.

 19. Ресурсні стратегії визначення, види й коротка характеристика.

 20. Функціональні стратегії визначення, види й коротка характеристика.

 21. Комплексні стратегії визначення, види й коротка характеристика.

 22. Операційні стратегії, її сутність й значення.

 23. Послідовність формування й реалізації стратегії.

 24. Мета, функції, рівні й результати стратегічного аналізу.

 25. Аналіз зовнішнього середовища організації.

 26. Аналіз проміжного середовища організації.

 27. Основні економічні показники, що характеризують галузь.

 28. Аналіз конкурентного середовища в галузі. Галузева модель конкуренції М.Портера.

 29. Аналіз рушійних сил, що викликають зміни в структурі конкурентних сил галузі й який вплив ці фактори будуть оказувати в майбутньому?

 30. Конкурентна позиція основних фірм – стратегічних груп. Карта стратегіних груп конкурентів.

 31. Аналіз конкурентів. Хто визначає, в якому напрямку проходитиме боротьба в найближчому майбутньому?

 32. Ключові фактори успіху конкурентної боротьби.

 33. Перспективи галузі та її загальна привабливість.

 34. Аналіз внутрішнього середовища підприємства. Показники для аналізу. Метод SWOT – аналізу.

 35. Поняття місії підприємства, її формулювання. Значення місії.

 36. Цілі організації, їх сутність і значення.

 37. Види цілей організації.

 38. «Древо цілей» підприємства.

 39. Стратегія лідерства за витратами.

 40. Стратегія широкої диференціації.

 41. Стратегія оптимальних витрат.

 42. Сфокусована стратегія, або стратегія ринкової ніші, що заснована на низьких витратах.

 43. Сфокусована стратегія ринкової ніші, що заснована на диференціації продукції.

 44. Наступальні стратегії збереження конкурентних переваг.

 45. Оборонні стратегії збереження конкурентних переваг.

 46. Особливі стратегії збереження конкурентних переваг (стратегії інтерграці, «першопрохідника», сінергізму).

 47. Стратегія конкуренції в нових і швидкозростаючих галузях.

 48. Стратегія конкуренції в галузях, що знаходяться в стадії зрілості.

 49. Стратегія конкуренції в галузях, що знаходяться в стадії стагнації, або спаду.

 50. Стратегія конкуренції в роздрібнених галузях.

 51. Стратегія конкуренції на міжнародних ринках.

 52. Стратегії фірм –лідерів на ринку.

 53. Стратагії для фірм, що знаходяться на других ролях.

 54. Стратегії для слабких компаній.

 55. Продуктово-товарні стратегії для однорідних і поліпродуктових (диверсифікованих) підприємств.

 56. Поняття й характеристика стратегічної зони господарювання (СЗГ).

 57. Поняття «портфель підприємства», його мета і характеристики.

 58. Портфельний аналіз, його сутність і методи, результати портфельного аналізу.

 59. Росто-дольова матриця Бостонської консалтингової групи (Boston Consalting Group— матриця ВСG).

 60. 9-секційна матриця «Дженерал-Електрик-Мак-Кінсі» (GЕ-матриця).

 61. Матриця «балансу життєвих циклів» (Ноfег-Аrrthur D. Littel В).

 62. Еволюція продуктових стратегій на підприємстві.

 63. Види продуктових стратегій: стратегія концентрації (стратегічного фркусування).

 64. Види продуктових стратегій: стратегія диверсифікації (споріднена, неспоріднена, конгломератна).

 65. Проблемні моменти диверсифікації, уникнення.

 66. Види продуктових стратегій: стратегія зменшеня розмаху диверсифікації («стартегія відсічення зайвого»).

 67. Види продуктових стратегій: стратегія переорієнтації (зміни «стратегічного фокусу»).

 68. Види продуктових стратегій: стратегія зменшення.

 69. Типи підприємств у залежності від сформованого «портфелю».

 70. Ресурсні стратегії: сутність і види стартегій. Поняття зони стратегічних ресурсів (ЗСР).

 71. Ресурсні стратегії: стратегії щодо матеріально-сировинних ресурсів.

 72. Ресурсні стратегії: фінансові.

 73. Ресурсні стратегії: стратегії відносно трудових ресурсів.

 74. Ресурсні стратегії: стратегія інформаціних ресурсів. Поняття і значення стратегічної інформації.

 75. Функціональні стратегії: сутність і види.

 76. Функціональні стратегії: маркетингова стратегія підприємства.

 77. Функціональні стратегії: стратегії наукових досліджень і розробок.

 78. Функціональні стратегії: виробнича стратегія.

 79. Ключові завдання реалізації стратегії.

 80. Приведення організаційної структури у відповідність із стратегією.

 81. Створення корпоративної культури, яка підтримує стратегію компанії.

 82. Розробка систем мотивації в стратегічному управлінні.


Перелік питань з дисципліни «Менеджмент організацій»:

 1. Методологічні основи функціонування організації.

 2. Системне управління організацією.

 3. Зміни як об’єктивний процес розвитку організації.

 4. Нормативно – правова регламентація і порядок заснування підприємства.

 5. Методологія проектування системи управління.

 6. Нові форми структури організації.

 7. Елементи управління підприємством та їх взаємозв’язок.

 8. Управлінські моделі

 9. Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності.

 10. Тенденції розвитку різноманітних підприємств і їх об’єднань.

 11. Галузева специфіка.

 12. Логіка галузі.

 13. Аналіз розвитку управління.

 14. Імідж організації.

 15. Управління маркетингом.

 16. Управління фінансово – економічною підсистемою.

 17. Управління збутом.

 18. Організація керівництва.

 19. Управління дисципліною.

 20. Засади антикризового управління.

 21. Діагностика кризових явищ і банкрутства. Подолання кризи на підприємстві.

 22. Управління ризикозахищенністю на підприємстві.

 23. Поняття ділового ризику, його різновиди.

 24. Конкурентна політика організації.

 25. Методологічні засади визначення конкурентоспроможності.

 26. Управління ефективністю підприємства.

 27. Діагностика управління організацією.

 28. Управлінське консультування.

 29. Підприємницький менеджмент.

 30. Основи корпоративного управління.

Перелік питань з дисципліни «Інноваційний менеджмент»:

 1. Інноваційний менеджмент, як об`єкт управління.

 2. Інноваційний процес і основні його напрямки.

 3. Інноваційний проект: основні етапи їх функціонування і реалізації.

 4. Управління інноваційним процесом в умовах ринку.

 5. Програми цільового планування і управління інноваційними процесами.

 6. Планування і прогнозування інноваційного циклу.

 7. Психологічні проблеми організації інноваційного процесу.

 8. Інноваційна діяльність і форми державної підтримки.

 9. Скорочування інноваційного циклу в умовах ринку.

 10. Організація наукової діятельності - основа прискорення інноваційнного процесу.

 11. Науково-технічний потенціал і шляхи підвищення його ефективності.

 12. Інвестиційна інфраструктура і її взаємодія з інноваціями.

 13. Матеріально-технічне забезпечення інноваційного процесу.

 14. Інформаційне забезпечення інноваційного менеджменту.

 15. Економічне стимулювання інноваційного процесу.

 16. Умови праці дослідників і розробників, їх удосконалення в інноваційному процесі.

 17. Науково-технічна підготовка виробництва.

 18. Вибір альтернатив інноваційних проектів і оцінка їх ефективності

 19. Визначення комерційного ризику при інвестуванні в інноваційну діятельність і методи його зменшення.

 20. Економічна ефективність інноваційного проекту.

 21. Розрахунок техніко-економічних показників інноваційної діяльності.

 22. Організаційні передумови і умови впровадження нововведень (підготовка виробництва).

 23. Вдосконалення організаційних структур і форм управління інноваційної діяльності.

 24. Нововведення в сфері організації виробництва.

 25. Нововведення в сфері автоматизації управління.

 26. Прогнозування техніко-технологічних нововведений.

 27. Інноваційний клімат і потенціал підприємства.

 28. Стимулювання інноваційних розробок.

 29. Управління дослідницькими організаціями і механізм його вдосконалення.

 30. Розробка інноваційної стратегії.

 31. Формування портфеля новшеств.

 32. Розробка інноваційного проекту.

 33. Управління інноваційним проектом.

 34. Оподаткування в інноваційній сфері.

 35. Інновації й інноваційна діяльність в Україні.

 36. Інновації й інноваційна діяльність за кордоном.ОЦІнювання результатів КВАЛІФІКАЦІЙНОГО комплексного державного іспиту

Державна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає спів-падання (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і зазначає кількість правильних відповідей і проставляє оцінку за тестування.

^ Критерії оцінювання

За шкалою ECTS

За шкалою ВНЗ

За раціональною шкалою

Коментар

А

90-100 %

відмінно

Студент надав понад 90% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане пов-ністю, відповідь обґрунтовано, висновки й пропо-зиції аргументовані й оформлені належним чином.

В

80-90 %

дуже добре

Студент надав понад 84-90% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 85%.

С

70-80 %

добре

Студент надав понад 76-83% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане повністю, але припущено незначних неточностей в розрахунках або оформленні; або за умови належного оформлення завдання виконано не менше як на 80%.

D

60-70 %

задовільно

Студент надав понад 68-75% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 70% за умови належного оформлення; або не менш як на 80% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

E

50-60 %

достатньо

Студент надав понад 60-68% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане не менш як на 65% за умови належного оформлення; або не менш як на 75% за умови припущення незначних помилок у розрахунках або оформленні.

FX

25-50 %

незадовільно

Студент надав менше 60% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане або виконане менш як на 65 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.

F

0-25 %

Студент надав менш 55% правильних відповідей з тестових завдань.


Комплексне ситуаційне завдання виконане або виконане менш як на 50 %, припущені принципові помилки в розрахунках і оформленні.


СПИСОК літературИ


Рекомендована література з дисципліни «Стратегічний менеджмент»:


 1. Шершнев З. С. Стратегічне управління: Підручник. – 2-е видання, перероб. І доп. – К.: КНЕУ, 2004.

 2. Кіндрацька Г. І. Стратегічний менеджмент: Навч. Посіб. – К.: Знання, 2006.

 3. Василенко В. А., Ткаченко Г. І. Стратегічне управління: Навч. Посіб. – К.: УЛ, 2003.

 4. Зайцев Л. Г., Соколова М. И. Стратегический менеджмент. – М.: Юристъ, 2003.

 5. Попов С. А. Стратегический менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2002.


Рекомендована література з дисципліни «Менеджмент організацій»:


    1. Осовська Г.В. Косовський О.А. Менеджмен організацій:навч. посібник – К.:Кондор, 2007

    2. Менеджмен організацій:навч. посібник/ за ред. Федуловой Л. – К.: Либідь,2003

    3. Менеджмент организаций:уч.пособие/ под ред. Румянцевой З.П. – М.:ИНФРА, - 1995

    4. Гвишиани Д.М. Организация управления. – М.:МГТУ им. Баумана, 1998

    5. Мильнер Б.З. Теорія организации. М.:ИНФРА, - 1998

    6. Немцов В.Д., Довгань Л.С., Синиок Г.Ф. Менеджмен організацій:навч. посібник. К.: УВПК, 2002

    7. Виноградский М.Д., Виноградская А.М., Шканова О.М. Менеджмент в організації: навч. посібник. – К.:Кондор, 2002..


Рекомендована література з дисципліни «Інноваційний менеджмент»:


1. Василенко В.О., Шматько В.Г. Інноваційний менеджмент. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, Фенікс, 2003.

 1. Гальчинський А., Геєць В., Кінах А., Семиноженко В. Інноваційна стратегія українських реформ. – К.: Знання України, 2002.

 2. Гринёв В.Ф. Инновационный менеджмент: Учеб.пособие. – 2-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2001.

 3. Гунин В.Н. и др. Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. – М.: «ИНФРА – М», 1999.

 4. Инновационный менеджмент: Учебник/Под ред. проф. В.А. Швандара, проф. В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 2005.

 5. Кристенсен Клейтон М. Дилемма инноватора. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

 6. Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005.

 7. Мухамедьяров А.М. Инновационный менеджмент: Учеб.пособие. – М.: ИНФРА-М, 2004.

 8. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник/ Л.С. Барютин и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2004.

 9. Про інноваційну діяльність: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 2002, №36

 10. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні,
  ЗАКОН УКРАЇНИ від 16 січня 2003 року N 433-IV

Додаток

Харківська національна академія міського господарства


^ БЛАНК ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ

Студента/ки _____________________________

(прізвище, ім‘я, по-батькові)

Факультет _______курс______ група_________

ІНСТРУКЦІЯ


Підпишіть бланк відповідей, а також кожен з виданих аркушів - і для відповідей, і для чернетки.

На виконання всіх завдань Вам дається 1,3 академічні години (60 хвилин без перерви).

6 Будь ласка, контролюйте час!

*Увага: виправлення номерів відповідей припустиме тільки в чернетці! *Умови завдання не переписуйте!

^ БАЖАЄМО УСПІХУ!

1-й етап. Ознайомтесь з тестовими завданнями.

Дайте відповідь на тестові запитання (поряд з номером запитання зазначте номер правильної відповіді)

варіанта _


№ запи-

тання

Від-по-відь

№ запи-

тання

Від-по-відь

№ запи-

тання

Від-по-відь

№ запи

тання

Від-по-відь

№ запи-

тання

Від-по-відь

№ запи-

тання

Від-по-відь

1
11
21
31
41
51
2
12
22
32
42
52
3
13
23
33
43
53
4
14
24
34
44
54
5
15
25
35
45
55
6
16
26
36
46
56
7
17
27
37
47
57
8
18
28
38
48
58
9
19
29
39
49
59
10
20
30
40
50
60
________________________

(дата і підпис студента)

^ Бали в рамочках виставляють тільки перевіряючі!

Підсумок з тестування

%

Оцінка

з тестів
Оцінка

завдання
ПІДСУМКОВА

ОЦІНКА C

Роботу перевірили:

Голова комісії __________ -----------------------------

(підпис)

Члени комісії __________ -----------------------------

(підпис)

__________ -----------------------------

(підпис)

__________ -----------------------------

(підпис)

^ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ


Методичні вказівки з організації державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 7.030601 - «Менеджмент» галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»).


Укладачі: Ілля Матвійович Писаревський

Світлана Анатоліївна Александрова


Редактор: З.М. Москаленко


План 2007, поз. (додатково)

Підп. до друку 06.12.07 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 1,5 Ум.-друк арк. 1,0

Тираж 200 прим Зам. №

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

____________________________________________________________________

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

____________________________________________________________________

61002, Харків, вул. Революції, 12.Схожі:

Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconМетодичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
Туризм” спеціальності „Готельне господарство”; напряму підготовки бакалаврів 140101 „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 1401...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconМетодичні вказівки з організації І проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»
«бакалавр» на здобуття кваліфікації бакалавр з туризму (напряму підготовки 050400 „Туризм” спеціальності „Туризм”; напряму підготовки...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти»
До фахових вступних випробувань для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» допускаються фахівці освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма для проведення державного іспиту на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" за спеціальністю
Для проведення іспиту з метою здійснення державної атестації студентів на закінченні терміну навчання за програмою підготовки фахівців...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconН. В. Шокурова Методичні вказівки для виконання контрольної роботи І проведення практичних занять «управління капіталом»
Для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 03050401 – Економіка підприємства
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПрограма вступного фахового випробування з дошкільної педагогіки та фахових вметодик При вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»
Типових навчальних програм підготовки фахівців дошкільної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» і спрямована на виявлення...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconО.Є. Соловйова Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «управління нерухомістю»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Управління нерухомістю» (для студентів освітньо – кваліфікаційного...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconО. В. Жемеренко методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «біржова діяльність»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Біржова діяльність» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня...
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconПроведення консультацій та відробіток з органічної та фармацевтичної хімії для студентів 1 та 2 курсу спеціальності «Фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на ІІ семестр 2007-2008 н р
«Фармація», освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на ІІ семестр 2007-2008 н р
Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» iconВ. Н. Циганок методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «фінансова діяльність підприємств»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з курсу «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів освітньо – кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи