Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» icon

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів»
Скачати 47.39 Kb.
НазваМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів»
Дата14.07.2012
Розмір47.39 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи

з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів»

(для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання

спеціальності 6.070800 – "Екологія та охорона навколишнього середовища")


Харків – ХНАМГ – 2007


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.070800 – "Екологія та охорона навколишнього природного середовища"). Укл.: Бараннік В.О., Дмитренко Т.В. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 6 с.


Укладачі : В.О. Бараннік,

Т.В. Дмитренко


Рецензент: І.Ю. Саратов (ХНАМГ)


Рекомендовано кафедрою інженерної екології міст, протокол № 10 від 14.05.2007 р.

Загальні положення


Навчальна дисципліна «Прикладна механіка рідин і газів» є дисципліною за вибором вищого навчального закладу за напрямом 0708 «Екологія».

^ Мета вивчення дисципліни: надання студентам теоретичних знань і практичних навичок у галузі розрахунку течій рідин і газів у інженерних спорудах і відкритих руслах.

^ Предмет дисципліни: закони руху рідин і газів, розрахункові залежності, що використовуються в практиці інженерних розрахунків природних і інженерних систем.

^ Місце дисципліни в структурно – логічній схемі навчального плану:

Дисципліни, що повинні передувати вивченню данної дисципліни (або “вихідна”): вища математика (диференційні рівняння, математичний аналіз), фізика (закони механіки, термодинаміка).

На дану дисципліну спирається вивчення наступних дисциплін: “аероекологія”, “гідроекологія”.

^ У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати теоретичні засади й методи розрахунків руху рідин і газів у інженерних спорудах і відкритих руслах у достатніх межах для їх професійної спеціалізації;

- уміти застосовувати теоретичні знання й надбані вміння в інженерних розрахунках руху рідин і газів.


Зміст дисципліни:

Гідростатика.

Основні терміни й визначення; фізичні властивості рідин і газів. Гідростатичний тиск; рівняння гідростатики; енергетичний зміст напору; прилади для вимірювання тиску. Тиск на площину й криволінійні поверхні; закон Архімеда.

Гідродинаміка.

Основні види руху; витрати рідини; рівняння нерозривності. Рівняння Бернулі для ідеальної та в’язкої рідин, його фізичний зміст і графічна інтерпретація. Гідравлічний опір; ламінарний і турбулентний рух; місцевий гідравлічний опір; місцеві втрати напору. Гідравлічний розрахунок трубопроводів; аеродинамічний розрахунок воздуховодів.

^ Гідравлика відкритих русел.

Рух рідини у відкритих руслах; рівняння рівномірного руху; емпіричні формули для швидкісного коефіцієнта. Залежності між геометричними й гідравлічними характеристиками русел простих перетинів; розрахунок характеристик руху.


Самостійна робота студента – це важлива частина підготовки майбутнього фахівця, що дозволяє йому навчитися роботі з різноманітними науковими й літературними джерелами, а також умінню обробляти й аналізувати отриману інформацію.


Для успішного складання іспиту з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» студент повинен самостійно проробити наступні питання:

1. Основні терміни й визначення прикладної механіки рідин і газів.

2. Фізичні властивості рідин і газів.

3. Гідростатика. Сили, що діють у рідині. Рівновага рідин. Гідростатичний тиск, його властивості й одиниці виміру. Прилади для вимірювання тиску.

4. Основні поняття й рівняння гідродинаміки. Дві форми описання руху рідин. Основні види руху. Витрати рідини.

6. Гідравлічний опір. Ламінарний і турбулентний рух. Число Рейнольдса.

7. Гідравлічний розрахунок трубопроводів. Аеродинамічний розрахунок воздуховодів.

8. Моделювання гідродинамічних явищ, методи розрахунку швидкострумів.

Також студент повинен самостійно виконати письмове індивідуальне завдання (залежно від номера залікової книжки студента), що включає розрахунок числа Рейнольдса при визначенні ламінарного або турбулентного руху рідин, розв’язування задач із гідравлічного розрахунку трубопроводів і аеродинамічного розрахунку воздуховодів та ін.

Перевірку якості засвоєння теоретичного матеріалу й рівня надбаних вмінь студентів денної форми навчання проводить викладач за результатами розрахунково-графічної роботи, що має бути виконана за індивідуальними завданнями у відповідності до наданих методичних вказівок, студентів заочної форми навчання – за результатами перевірки письмового індивідуального завдання.

Контроль якості засвоєння матеріалу проводить викладач під час заліку або екзамену.


Список літератури


1. Альтшуль А.Д. и др. Гидравлика и аэродинамика. – М.: Стройиздат, 1987.

2. Константинов Ю.М. Гидравлика и аэродинамика. – М.: Высш. шк., 1975.

3. Большаков В.А. и др. Сборник задач по гидравлике. – К.: Вища школа, 1975.

4. Мейеров А.О. Гидравлика и прикладная аэродинамика (в 2-х частях). – Горький, 1962.

5. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Прикладна механіка рідин і газів” (електронна версія на кафедрі інженерної екології міст).

Навчальне видання


Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин і газів» (для студентів 2 курсу денної і 3 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.070800 – "Екологія та охорона навколишнього середовища").


Укладачі : Валерій Олександрович Бараннік,

Тетяна Володимирівна Дмитренко


Редактор: З.М. Москаленко


План 2007, поз. 364М
Підп. до друку 23.10.2007 Формат 60 х 84 1/16. Папір офісний

Друк на ризографі Обл.-вид. арк. 0,5 Умовн.-друк. арк. 0,3.

Тираж 110 прим. Замовл. №
61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12
Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12Схожі:

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» для студентів 2 курсу денної І 3 курсу заочної форм навчання
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» (для студентів 2 курсу денної І 3 курсу...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» iconВ. О. Бараннік Прикладна механіка рідин І газів методичні вказівки до самостійної роботи
Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, спеціальності “Екологія та охорона навколишнього...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства д. О. Шушляков Технічна механіка рідин І газів
Навчальний посібник "Технічна механіка рідин І газів" (для студентів 2 курсу будівельних спеціальностей – 092100). Авт. Д. О. Шушляков....
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» iconХарківська національна академія міського господарства конспект лекцій по курсу „прикладна механіка рідин І газів”
Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування”
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» iconМетодичні вказівки до практичних занять з дисципліни „прикладна механіка рідин І газу” для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 0708 «Екологія»
«Екологія» спеціальність 070800 – «Екологія та охорона навколишнього середовища»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технічна механіка"
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу "Технічна механіка" (для студентів 2 курсу та слухачів другої вищої освіти заочної...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» iconНа навчання за опп підготовки спеціалістів, магістрів зі спеціальності
Значення «Технічної механіки рідини і газу» у народному господарстві. Визначення рідин і газів. Реальні та ідеальні рідини. Основні...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Прикладна механіка"
Методичні вказівки до курсового проекту з курсу "Прикладна механіка" (для слухачів другої вищої освіти напряму підготовки 050702...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Водопостачання та водовідведення»
Значення «Технічної механіки рідини І газу» у народному господарстві. Визначення рідин І газів. Реальні та ідеальні рідини. Основні...
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Прикладна механіка рідин І газів» iconВ. Є. Бекетов, О. С. Джураєва методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «прикладна аероекологія» модуль 4 – «Технічні засоби І технології мокрої очистки газу»
«Прикладна аероекологія» модуль 4 – «Технічні засоби І технології мокрої очистки газів» (для студентів 5 курсу заочної (9 семестр)...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи