Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” icon

Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік”
Скачати 129.55 Kb.
НазваЗдобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік”
Дата14.07.2012
Розмір129.55 Kb.
ТипРішення


Проект

Рішення

зборів колективу Харківської національної академії
міського господарства від 28 серпня 2009р. з питання

Здобутки 2008/09 навчального року та
основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік”

Заслухавши і обговоривши доповідь ректора Академії професора Л.М.Шутенка збори схвалюють висновки і оцінки досягнутого та підтримують пропозиції щодо пріоритетів, напрямів та завдань діяльності Академії у наступні роки.

На виконання Указу Президента України «Про забезпечення дальшого розвитку вищої освіти в Україні» від 25.09.2008 року №857, Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 02.04.2009 року «Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти» та враховуючи положення Комюніке VІ Конференція міністрів освіти країн, які беруть участь у Болонському процесі, «Болонський процес 2020 - Європейський простір вищої освіти у новому десятиріччі» (28-29.04.2009р., Бенілюкс)

збори ухвалюють:

1. Визнати основними пріоритетами розвитку освітньо-наукової діяльності Академії на 2009-2010 та найближчі роки:

 • цілеспрямоване формування контингенту студентів кожного освітньо-кваліфікацій­ного рівня, маркетинг всього спектру освітніх послуг академії, активізація профорієнтаційної роботи;

 • підвищення якості вищої освіти та навчально-виховного процесу; поширення кредитно-модульної системи організації навчального процесу, тестового контролю навчальних досягнень студентів, інформаційно-комп’ютерних технологій;

 • підвищення конкурентоспроможності наукової та науково-технічної діяльності Академії, її органічне поєднання з освітнім процесом.

Ці пріоритети неподільно пов’язані між собою і є об’єднавчою ідеєю інноваційного розвитку Академії та її інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простір.

2. Схвалити в цілому розроблений робочою групою під керівництвом ректора Л.М.Шутенка проект “Основні напрями та завдання колективу Академії з покращення освітньо-наукової діяльності на 2009/10 навчальний рік” (розміщений в цифровому репозиторії Академії). Доручити першому проректору Стаднику Г.В., разом з авторами пропозицій і зауважень до проекту, що були озвучені у виступах учасників зборів або подані у письмової формі, узгодити їх формулювання і надати скоригований проект на затвердження ректору до 05.09.2009 року.

3. Вченим радам факультетів, кафедрам, структурним підрозділам провести вивчення вищеназваного Указу Президента, Рішення Колегії МОНУ, Комюніке VІ Конференція міністрів освіти, «Основних напрямів та завдань колективу Академії ...” і до 20 вересня 2009р. визначити конкретну участь кожного працівника в їх реалізації.

4. Проректорам відповідно до „ Основних напрямів та завдань ...” з врахуванням пропозицій Вчених рад факультетів, кафедр та структурних підрозділів розробити за належними напрямами конкретні програми дій на 2009-2010 роки.


^ Основні напрями та завдання колективу Академії

з покращення освітньо-наукової діяльності

на 2009/10 навчальний рік”

Ухвалено зборами трудового колективу ХНАМГ 28 серпня 2009р.


1. Підвищення якості навчання та освіти

1.1. Удосконалити організацію навчання та зміст дисциплін гуманітарного та соціально-економічного циклу підготовки на першому курсі бакалавріату, (відповідно наказу МОН України від 09.07.2009р. №642):

 • привести робочі навчальні плани першого курсу до посеместрової форми (структури);

 • здійснити повну уніфікацію нормативних та максимально можливу уніфікацію вибіркових навчальних дисциплін циклу;

 • скоригувати програми нормативних та вибіркових навчальних дисциплін;

 • скоригувати (розробити) необхідні складові інформаційно-методичного забезпечення кожної дисципліни;

 • впровадити індивідуальні навчальні плани кожного першокурсника;

 • організувати навчальний процес відповідно вибраним першокурсниками навчальним дисциплінам.

1.2. Забезпечити кадрові, навчально-методичні, матеріально технічні умови спроможності кафедр (факультетів) та отримати позитивні рішення МОН України по кожної спеціальності щодо:

 • подовження терміну навчання у магістратурі до 1,5-2 років;

 • збільшення ліцензійного обсягу підготовки магістрів (за рахунок відповідного скорочення обсягу підготовки спеціалістів).

1.3. Розширювати, спектр освітніх послуг:

 • у межах існуючих в Академії бакалаврських напрямів - шляхом ліцензування нових спеціальностей, відкриття спеціалізацій та розробки бакалаврських програм, для чого створити на факультетах цільові робочі групи;

 • за спеціальностями магістратури організувати розробку магістерських програм, для чого створити на випускових кафедрах цільові робочі групи.

1.4. Удосконалити процедури внутрішнього моніторингу якості навчання студентів шляхом:

 • подолання формального характеру проведення ректорських контрольних робіт;

 • залучення студентства до оцінювання якості освітніх послуг.

1.5. Визначитися відносно науково-методологічних засад, критеріїв та процедур здійснення Академією комплексного моніторинг якості освіти випускників (фахівців) на всіх освітньо-кваліфікаційних рівнях.

1.6. Провести внутрішній моніторинг якості навчання та освіти на кожному НКЦ за кожною спеціальністю (включаючи проведення замірів знань студентів).

1.7. Підвищити рівень забезпечення навчального процесу на навчально-консультаційних центрах науково-педагогічними працівниками вищої кваліфікації.

1.8. Здійснювати подальші заходи щодо науково-методичного та організаційного забезпечення самостійної роботи студентів.

1.9. Впроваджувати, насамперед у гуманітарних та фундаментальних дисциплінах, навчально-методичні та тренінгові комп’ютерні програми, електронні підручники та навчальні посібники, навчальні відеофільми тощо, у тому числі власної розробки.


2. Організація навчального процесу

2.1. Запроваджувати економічно доцільну організацію навчального процесу, зокрема:

- комплектувати лекційні потоки кількістю, як правило, не менше ста осіб;

- оптимізувати розклади навчальних занять з максимальним використанням світлового дня.

2.2. Упровадити у практику організації навчального процесу комплект типової навчально-методичної документації адаптованої до вимог Болонського процесу, який схвалено МОН України.

2.3. Модернізувати концепцію безперервної комп’ютерної підготовки за кожною спеціальністю.

2.4. Сприяти здобуттю вищої освіти в Академії особами з обмеженими фізичними можливостями шляхом розвитку дистанційної форми організації навчання.

2.5. Впровадити в Академії нове «Положення про практику студентів вищих начальних закладів», що розроблює МОН, як тільки воно буде затверджено.

2.6. Контролювати своєчасне і правильне ведення накопичувальних відомостей:

- готовності дипломних магістерських робіт (проектів);

- семестрової атестації за навчальними дисциплінами (скоригована форма)

3. Реалізація цілей і принципів Болонського процесу

3.1. Провести аналіз стану впровадження в Академії кредитно-модульної системи (КМС) у 2006-2009рр. та його результатів.

3.2. Запровадити оформлення та видачу Додатку до диплому європейського зразка, відповідно до наказів МОН України

3.3. Розробити форму та впровадити «Індивідуальні навчальні плани» для магістрантів та студентів першого курсу бакалавріату

3.4. Розробити форму та скласти Інформаційні пакети за напрямами підготовки та видати їх в паперовій та електронній формах

3.5. Взяти участь у оновленні стандартів вищої освіти, зокрема:

- з напряму «Будівництво» за спеціальністю «Міське будівництво та господарство»;

- з напряму «Екологія»за спеціальністю ЕОНС (у тому числі експериментальна реалізація навчального плану бакалавру «Екології» спільного з європейськими університетами)

3.6. Внести до Науково-методичних комісій МОНУ за спеціальностями Академії пропозиції щодо змін чинних ОКХ та ОПП бакалавріату та магістратури стосовно приведення кваліфікаційних вимог у відповідність до Європейської рамки кваліфікацій (European Qualifications Framework) насамперед до принципів перевірки якості освіти

3.7. Завершити поширення кредитно-модульної системи організації навчального процесу на всі курси денної форми навчання за всіма напрямами і спеціальностями.


^ 4. Науково-методичне забезпечення кредитно-модульної системи (КМС)

4.1. Створити програму «Підручник Академії (за модульною структурою)» з ресурсною підтримкою авторських колективів.

4.2. Привести методичне забезпечення КМС за навчальними дисциплінами у відповідність до акредитованих у 2008р навчальних планів, ОПП, ОКХ за напря­мами та у відповідність до нового «Переліку напрямів підготовки … (2006р.)».

4.3. Привести робочі навчальні плани бакалаврів до посеместрової форми (структури) та здійснити максимальну уніфікацію навчальних дисциплін за фундаментальним та професійним циклами (насамперед за напрямами «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Менеджмент», «Електротехніка та електротехнології», «Електромеханіка»).

4.4. Здійснювати оновлення інформаційного та методичного забезпечення за вимогами КМС поетапно за пріоритетами, спираючись при цьому на розвиток матеріально-технічної бази видавничої діяльності Академії та на комп’ютеризацію контролю стану методичного забезпечення навчальних дисциплін.

4.5. Розробити нову редакцію пакету нормативних документів Академії з КМС з урахуванням накопиченого в Академії досвіду впровадження та нових нормативних документів МОН

^ 5. Поширення використання української мови

5.1. Збільшувати частку нормативних дисциплін, що викладаються українською мовою, забезпечення навчального процесу підручниками та навчальними посібниками українською мовою, що видані науково-педагогічними працівниками Академії.

5.2. Активізувати роботу загальноакадемічних курсів та кафедральних семінарів з вивчення та підвищення рівня володіння професійною українською мовою для науково-педагогічних працівників

5.3. Впроваджувати, у тому числі власні, навчально-методичні та тренінгові комп’ютерні програми, електронні підручники та навчальні посібники, навчальні відеофільми тощо з вивчення державної мови

5.4. Розгорнути обмін викладачами та студентами з ВНЗ західноукраїнських областей (Львівської, Тернопільської, Рівненської, Івано-Франківської тощо), в яких навчання традиційно здійснюється українською мовою.

5.5. Здійснювати навчально-методичні видання державною мовою (для забезпечення навчального процесу студентів-іноземців видавати російськомовні переклади з україномовних видань).


^ 6. Розвиток наукових досліджень

6.1. Вжити заходів щодо розвитку наукових досліджень, участі у мі­жнародних наукових, науково-технічних і навчальних програмах та проектах, широкого залучення студентства до наукових досліджень.

6.2. Вивчити та впровадити передо­вий досвід провідних вищих навчальних закладів щодо організації наукової діяльності, інтеграції науки і освіти

6.3. Забезпечити підвищення ефектив­ності наукових досліджень та впровадження новітніх розробок у виробництво та навчальний про­цес з урахуванням вимог інтег­рації до європейського науково-освітнього простору

6.4. Подовжити модернізацію науково-лабораторної бази для поєднання навчання та наукових досліджень

6.5. Активізувати участь кафедр у міжнародних науково-технічних програмах, отриманні грантів, співпраці з університетами інших держав

6.6. Продовжити удосконалення системи науково-дослідної роботи студентів, забезпечивши зростання її якісного рівня

6.7. Посилити роботу кафедр щодо збільшення обсягів госпдоговірних робіт, організації ефективної наукової роботи кожного викладача, видання монографій, подання заявок на винаходи, організації міжнародних наукових конференцій

6.8. Активно залучати кафедри та наукові підрозділи до виконання державних та регіональних програм

6.9. Розвивати партнерство з промисловцями і підприємцями, проводити спільні науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по створенню та впровадженню сучасної техніки та технологій

постійно

6.10. Здійснити тестове підключення Академії до світових електронних ресурсів і баз даних

6.11. Підвищити ефективність роботи аспірантури до 50%


^ 7. Міжнародні зв’язки

7.1. Взяти участь у роботі консорціуму університетів за програмою академічних обмінів Європейської комісії «ЕРАЗМУС МУНДУС – Зовнішнє вікно для співробітництва з Білоруссю, Молдовою та Україною (лот 7)», зокрема:

- залучати студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників до навчання/стажування в університетах країн ЄС (та кандидатів до ЄС)

- супроводжувати навчання/стажування за кордоном за вказаною програмою учасників від Академії;

- залучати до навчання/стажування в Академії студентів, докторантів і викладачів з країн ЄС та Туреччини.

7.2. Запровадити в експериментальному порядку процедури укладання угод (трьохсторонніх) про навчання за кордоном для подальшого перезарахування в Академії кредитів отриманих студентом у іншому ВНЗ Європейського простору вищої освіти


^ 8. Освітній ринок і ринок праці

8.1. Сформувати і підтримувати систему галузевих зв’язків Академії і роботодавців для забезпечення здобуття студентами професійних навичок під час проходження навчальної і виробничої практик, реалізації програм ранньої адаптації випускників на первинних посадах та їх працевлаштування.

8.2. Реорганізувати роботу відділу маркетингу відповідно до розроблюваних МОН: «Положення про маркетингову службу вищого навчального закладу», «Положення про порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів»


^ 9. Кадрове забезпечення

9.1. Включитися в роботу з підготовки до запровадження третього циклу навчання (доктора PhD), відповідно до рішень МОН України

9.2. Підняти результативність роботи системи підвищення педагогічної кваліфікації викладачів Академії для опанування сучасних інноваційних технологій навчання:

- з впровадження кредитно-модульної системи (КМС ОНП), включаючи тестовий контроль навчальних досягнень студентів;

- з теорії і практики дистанційного навчання (робота в системі MOODLE). Не менш, ніж 100 захищених науково педагогічними працівниками випускових робіт з впровадження дистанційного навчання (ДН) за дисциплінами Академії.


^ 10. Виховна діяльність

10.1. Залучати до кожної справи, що безпосередньо торкається студентів, відповідні органи студентського самоврядування. Налагоджувати ефективне співробітництво структур студентського самоврядування: профком студентів, студентська рада Академії, студентські ради гуртожитків, старостати факультетів, навчально-виховні комісії факультетів тощо.

10.2. Активізувати різні форми позааудиторної роботи кураторів академічних груп. Поглибити зміст семінарів, що проводять для кураторів гуманітарні кафедри академії.

10.3. Збільшувати масштаби участі студентів у різноманітних об’єднаннях, проектах та заходах культурно-освітньої, культурно-масової та спортивно-масової спрямованості, що організуються Академією. Підвищувати позитивний вплив цієї роботи на формування та розвиток особистості студентів. Продовжити створення студентських клубів при кафедрах.


11. Інформатизація освітньо-наукової та управлінської діяльності

11.1. Формування архіву наукових праць науково-педагогічних працівників академії в цифровому репозиторії (в режимі самоархівування).

11.2. Впровадження в бібліотеці автоматизованої бібліотечної інформаційної системи (на вільному програмному забезпеченні Koha).

11.3. Конвертація електронного каталогу з автоматизованої бібліотечної системи LiberMedia в систему Koha та забезпечення доступу користувачам з мережі Інтернет.

11.4. Створення нової версії порталу академії (перша черга), як об’єднання незалежних сайтів, що будуються на концепції Web 2.0 та на використанні вільного програмного забезпечення Joomla 1.5.

11.5. Забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів з читальних залів гуртожитків академії.

11.6. Впровадження модуля «Абітурієнт» корпоративної інформаційної системи (КІС) Академії з можливістю інтеграції з інформаційною системою МОН України – «Конкурс».


^ 12. Організаційно-управлінські заходи

12.1. Аналізувати на засіданнях Вченої ради Академії питання щодо стану забезпечення якості й доступності вищої освіти; визначати шляхи поліпшення підготовки фахівців з вищою освітою, підвищення ефективності наукової та фінансово-господарської діяльності.

12.2. Забезпечити повне виконання вимог чинного законодавства:

 • унеможливити випадки порушення законодавства щодо договірних зобов’язань зі студентами та надання їм платних послуг;

 • здійснювати заходи з виконання вимог антикорупційного законодавства;

 • привести склад структурних підрозділів Академії та їх назви у відповідність до вимог статті 30 Закону України «Про вищу освіту»;

 • своєчасне подання достовірної статистичної звітності про діяльність Академії.

12.3. Активно використовувати потенціал Наглядової ради Академії при формуванні структури і обсягів підготовки, формуванні кадрового та наукового потенціалу, вирішенні питань фінансово-господарської діяльності.

12.4. Надавати всіляку допомогу органам студентського самоврядування, співпрацювати з профспілковими організаціями, забезпечити виконання положень Галузевої угоди.

12.5. При формуванні планів роботи всіх структурних підрозділів Академії надавати пріоритет заходам, що найбільшою мірою відповідають рейтинговим індикаторами (показникам) МОН України щодо оцінки діяльності ВНЗ.

12.6. Оновити «Концепцію освітньої діяльності Академії» на наступне п’ятиріччя.

12.7. Забезпечити контроль неухильного виконання галузевих стандартів вищої освіти, наказів МОН України, наказів та розпоряджень ректора академії.


^ 13. Забезпечення формування контингенту студентів

13.1. Забезпечити неухильне дотримання «Умов прийому до вищих навчальних закладів» у ході вступної кампанії 2010 року, зокрема щодо конкурсного зарахування на навчання до Академії за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

13.2. Здійснити організаційно-методичні заходи щодо проведення вступної кампанії у 2010 році, зокрема, забезпечити достовірність результатів та оперативність їх оброблення; забезпечити функціонування сторінки Академії в інформаційно-пошукової системі «Конкурс».

13.3. Активізувати профорієнтаційну роботу з метою цілеспрямованого формування контингенту студентів на кожному освітньо-кваліфікацій­ному рівні, маркетинг всього спектру освітніх послуг академії:

- підвищити пріоритетність та дієвість профорієнтаційної роботи факультетів і кафедр, у тому числі щодо набору студентів на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»;

- зорієнтувати програму і організацію роботи очних та заочних підготовчих курсів насамперед на профорієнтаційну складову. Внести пропозиції щодо організації підготовчих курсів за дистанційною формою роботи;

- організувати роботу агітаційних бригад для профорієнтації та залучення абітурієнтів під час роботи прийомної комісії.

13.4. Збільшувати обсяги, розширювати та удосконалювати систему післядип­ломної освіти: перепідготовка (друга вища освіта); спеціалізація; підвищення кваліфікації (розширення профілю); стажування.


Проект „Основні напрями та завдання колективу Академії з покращення
освітньо-наукової діяльності на 2009/10 навчальний рік” розробили


Шутенко Л.М. (керівник), Стадник Г.В., Доля В.Т., Бархаєв Ю.П.Схожі:

Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” iconСтипендії Віадріна на 2008/2009 рік
З 1 лютого до 31 березня 2008 року в Інформаційному центрі daad триватиме прийом документів на стипендію Університету Віадріна на...
Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” iconПлан роботи вченої ради Донбаської національної академії будівництва І архітектури на 2009/2010 навчальний рік
Розгляд І затвердження плану роботи вченої ради академії на 2009/2010 навчальний рік
Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” iconТематичний план практичних занять з фармацевтичної опіки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності „Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет, завдання та основні поняття фармацевтичної опіки. Концепція самолікування. Поняття „самолікування”, „самодопомога” та „самопрофілактика”....
Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” iconПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008
Міжнародного Соломонового університету (далі мсу) на 2008-2009 навчальний рік, складені на підставі отриманих мсу ліцензії на надання...
Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” iconПравилаприйом у до Міжнародного Соломонового університету на 2008-2009 навчальний рік мсу 2008
Міжнародного Соломонового університету (далі мсу) на 2008-2009 навчальний рік, складені на підставі отриманих мсу ліцензії на надання...
Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” iconТематичний план лекцій з клінічної фармакології для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет, завдання та основні розділи клінічної фармакології. Рецептори клітинних мембран: клініко-фармакологічні та фармакотерапевтичні...
Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” iconПрограма з хімії Робочий тематичний план на 2008-2009 навчальний рік
Тема Основні напрямки модифікування мембран та синтезу мембраноутворюючих полімерів
Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” iconПлан роботи Вченої Ради Донецького національного університету на 2009/20010 навчальний рік
Підсумки роботи з прийому до Донну та першорядні завдання з формування контингенту абітурієнтів на 2009/2010 навчальний рік
Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” iconПерелік тем з фармацевтичної опіки, рекомендованих для самостійного позааудиторного вивчення студентам 5 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
Здобутки 2008/09 навчального року та основні завдання розвитку Академії на 2009/10 навчальний рік” iconЗвіт драгнєва Юрія Володимировича „ Про виконання індивідуального плану роботи за І півріччя 2008-2009 навчального року
Протягом І півріччя 2008-2009 навчального року згідно індивідуального плану виконано таку роботу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи