Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» icon

Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка»
Скачати 90.84 Kb.
НазваПоложення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка»
Дата14.07.2012
Розмір90.84 Kb.
ТипДокументи

ПОЛОЖЕННЯ

про Малу технічну академію наук

Національного університету «Львівська політехніка»


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

1. Мала технічна академія наук (надалі МТАН) при Національному університеті "Львівська політехніка" (надалі "Університет") створена при сприянні Головного управління науки і освіти Львівської облдержадміністрації з метою розширення наукового світогляду учнівської молоді, розвитку інтелекту школярів, залучення їх до науково-дослідницької діяльності під керівництвом вчених, педагогів, інженерно-технічних працівників "Університету"

2. МТАН у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, іншого центрального органу виконавчої влади, до сфери управління якого він належить, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

3. Юридична адреса МТАН: м. Львів вул. С.Бандери 12. Національний університет "Львівська політехніка".

^ МЕТА ТА ЗАВДАННЯ МТАН.

Головним завданням МТАН є:

1. Створити умови для творчого самовдосконалення учнівської молоді та його стимулювання.

2. Виявляти, розвивати та підтримувати юні таланти та обдарування.

3. Залучати технічно здібних учнів до експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності в галузі радіотехніки, приладобудування, машинобудування, технічного моделювання, програмування, прикладної математики, хімічної технології, архітектури, геодезії.

^ 4. Пропагувати наукові дослідження учнівської молоді.


ОРГAНlЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МТАН.

1. МТАН є структурним підрозділом Національного університету "Львівська політехніка" і діє на підставі положення, затвердженого ректором.

2. МТАН працює за річним планом роботи, затвердженим ректором.

3. Навчально-виховний процес МТАН здійснюється за навчальними планами і проrpамами, що затверджуються відповідними органами виконавчої влади.

4. Середня наповнюваність груп становить, як правило, 10 - 15 учнів

5. Прийом до МТАН здійснюється для учнів 9-го класу протягом навчального року, для учнів 10-го класу протягом травня-жовтня на безконкурсній основі на підставі заяви учнів, батьків або осіб, які їх замінюють.

^ 6. До МТАН зараховуються учні, як правило, віком від 13 до 17 років.

7. МТАН організовує свою діяльність у формі:

- регулярної роботи наукових гуртків, секцій, клубів юних дослідників, які працюють протягом усього календарного року;

- індивідуальної роботи учнів під керівництвом спеціалістів на базі "Університету", науково-дослідних установ, навчальних закладів;

- заочних та очних шкіл з організацією сесійних зборів та консультацій для учнів з віддалених районів;

- конференцій, зльотів і конкурсів-виставок творчих робіт учнів;

- олімпіад і турнірів з різних областей знань;

- сезонних наукових шкіл і оздоровчих одно- і багатопрофільних таборів у канікулярний час.

8. У МТАН працюють відділення:

 • Архітектури, дизайну, реставрації творів мистецтва

 • Будівництва та інженерії довкілля

 • Геодезії, картографії та землеустрою

 • Інженерної механіки, транспорту, зварювання

 • Екології, фармації, біотехнології, хімічної технології, харчової технології та інженерії

 • Прикладної математики, прикладної фізики, інженерного матеріалознавства, інформатики

 • Телекомунікацій та електроніки

 • радіоелектроніки,

 • мікроелектроніки,

 • оптоелектроніки,

 • біотехнічні та медичні апарати та системи

 • Комп’ютингу:

- програмна інженерія

- інженерія даних та знань

- інформаційні технології та системи

 • Енергетики та сиcтем керування:

 • комплексні методи розрахунку лінійних те нелінійних електричних кіл

 • електромеханічні системи автоматизації та електроприводу

 • автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології

 • Ком’пютерних технологій та інформаційно вимірювальних систем:

 • інформаційна безпека та захист інформації

 • метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

 • приладобудування.

9. В академії творчі об'єднання класифікуються за трьома рівнями:

початковий рівень - творчі об'єднання, діяльність яких спрямована на загальний розвиток вихованців, учнів і слухачів, виявлення їх здібностей та обдарувань, прищеплення інтересу до творчої діяльності;

основний рівень - творчі об'єднання, які розвивають інтереси вихованців, учнів і слухачів, дають їм знання, практичні уміння та навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації;

вищий рівень - творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців, учнів і слухачів.

10. Відповідно до рівня класифікації визначається мета і перспективи діяльності творчого об'єднання, його чисельний склад, кількість годин на опанування програми (але не більше 8-ми годин на тиждень). В гуртках 1-го та 2-го рівня можна з дозволу керівника базового навчального закладу планувати до 2-х годин в тиждень на консультаційну роботу.

11. МТАН, маючи висококваліфіковані кадри, належні матеріально­технічні умови, може організовувати проведення на своїй навчально­-виховній базі виробничо-педагогічної практики учнів і студентів загально-освітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів.

Для подальшого розвитку інтересів і нахилів вихованців, учнів і слухачів, підтримки їх професійних навичок академія за умови дотримання правил охорони праці й техніки безпеки організовує виконання замовлень підприємств, установ та організацій на виготовлення продукції (виконання робіт).

Під час навчання у МТАН учневі, який склав кваліфікаційні іспити, в установленому порядку видається свідоцтво (посвідчення) про присвоєння кваліфікації, розряду, класу, категорії за професією при наявності ліцензії в Національному університеті "Львівська політехніка".

12. Під час канікул академія разом з іншими зацікавленими організаціями може проводити навчальні збори, сесії, до участі в яких залучаються провідні вчені, педагоги та інші творчі працівники.

І3. Для найбільш обдарованих учнів можуть створюватися профільні очно-заочні школи при «Університеті», наукових установах, позашкільних навчальних закладах. У програму роботи шкіл включаються лекції, лабораторні та практичні заняття, науково-технічні конференції, конкурси, олімпіади та ін.

14. З метою вдосконалення системи навчання та виховання у академії можуть створюватися методичні ради, комісії, до складу яких входять педагогічні працівники та інші учасники навчально-виховного процесу.

^ УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.

1. Учасниками навчально-виховного процесу в академії є:

- слухачі, кандидати, дійсні члени;

- слухачами можуть бути учні загальноосвітніх навчальних закладів, що виявили інтерес до науки і техніки, мають бажання отримати додаткові знання з окремих галузей науки і техніки та беруть участь у роботі гуртків, секцій, тощо;

- кандидатами в дійсні члени академії можуть стати гуртківці, які проявили схильність до наукових досліджень, успішно навчаються у гуртках, стали призерами на конференціях, виставках, конкурсах;

- дійсними членами можуть стати кандидати, які мають виконані науково-технічні роботи на рівні раціоналізаторських пропозицій, навчаються в гуртках не менше 2-3 років, є призерами обласних, Всеукраїнських конкурсів, олімпіад, турнірів;

- кандидати і дійсні члени затверджуються президією МТАН;

- директор, керівники відділень МТАН;

- педагогічні працівники, спеціалісти, залучені до навчально-виховного процесу;

- батьки або особи, які їх замінюють;

- представники підприємств, установ та організацій, які беруть участь у

навчально-виховному процесі.

2. Слухачі, кандидати, дійсні члени академії мають гарантоване державою право на:

- здобуття позашкільної освіти відповідно до їх здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів;

- навчання у декількох відділеннях, групах та інших творчих об'єднаннях академії;

- безпечні та нешкідливі умови навчання та праці;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, rультурно-спортивною базою академії;

- участь у різних видах навчальної та науково-практичної роботи, у конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях, виставках, конкурсах та інших масових заходах;

- дійсні члени МТАН - призери обласних, Всеукраїнських, міжнародних учнівських конкypсів-захистів користуються пільгами при встуш до НУ «Львівська політехніка» відповідно до нормативних актів Міністерства освіти і науки України.

3. Слухачі, кандидати, дійсні члени академії зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками;

- підвищувати загальний культурний рівень;

- дотримуватися морально-етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися вимог положення, правил внутрішнього розпорядку академії.

4. Педагогічні працівники, викладачі академії мають право на:

- внесення керівництву академії та органам управління освітою пропозицій щодо поліпшення навчально-виховного процесу, подання на розгляд керівництву академії пропозицій про моральне та матеріальне заохочення вихованців, учнів і слухачів, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього трудового розпорядку, що діють у навчальному закладі;

- вибір форм підвищення педагогічної кваліфікації;

- участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування академії, в заходах, пов'язаних з організацією навчально­виховної роботи;

- проведення в установленому порядку дослідно-експериментальної, пошукової роботи;

- вибір педагогічно обrpунтованих форм, методів, засобів роботи з слухачами, кандидатами, дійсними членами;

- захист професійної честі, гідності відповідно до законодавства;

- соціальне та матеріальне заохочення за досягнення вагомих результатів у виконанні покладених на них завдань;

5. Педагогічні працівники академії зобов'язані:

- виконувати навчальні плани та програми;

- надавати знання, формувати вміння і навички з різних напрямів позашкільної освіти диференційовано, відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів, здібностей слухачів, кандидатів, дійсних членів;

- сприяти розвиткові інтелектуальних і творчих здібностей, фізичних якостей слухачів, кандидатів, дійсних членів відповідно до їх нахилів та запитів, а також збереженню здоров'я;

- визначати мету та конкретні завдання позашкільної освіти слухачів, кандидатів, дійсних членів вибирати адекватні засоби їх реалізації

- здійснювати педагогічний контроль за дотриманням слухачами, кандидатами, дійсними членами морально-етичних норм поведінки, правил внутрішнього трудового розпорядку академії, вимог інших документів, що регламентують організацію навчально-виховного процесу;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність слухача, кандидата, дійсного члена, захищати його від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; виховувати своєю діяльністю повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- берегти здоров'я слухачів, кандидатів, дійсних членів, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виховувати повагу до батьків, жінки, старших за віком, до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу України;

- постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- вести документацію, пов'язану з виконанням посадових обов'язків (журнали, плани роботи тощо);

- виховувати особистим прикладом і настановами поваry до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- дотримуватися вимог положення академії, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

- виконувати накази і розпорядження керівника академії, органів державного управління;

6. Викладачі, керівники гуртків, груп та інших творчих об'єднань академії працюють відповідно до розкладу занять, затвердженого його керівником.

7. Обсяг педагогічного навантаження в академії визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується ректором;

8. Батьки слухачів, кандидатів, дійсних членів та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування академії;

- звертатися до органів управління освітою, керівника МТАН та органів громадського самоврядування цього закладу з питань навчання та виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в інноваційній діяльності академії;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації, навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази МТАН·

- захищати законні інтереси слухачів, кандидатів, дійсних членів в органах громадського самоврядування академії та у відповідних державних, судових органах.


Схожі:

Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка»
Головного управління науки І освіти Львівської облдержадміністрації з метою розширення наукового світогляду учнівської молоді, розвитку...
Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про почесного доктора І професора Національного університету "Львівська політехніка"
Дане положення регламентує присвоєння звання почесного (достойного) доктора і професора Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Положення про Малу технічну академію наук Національного університету «Львівська політехніка» iconПоложення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету "Львівська політехніка" є постійно діючою організацією
Асоціація випускників Національного університету “Львівська політехніка” є постійно діючою організацією
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи