Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/8
Дата02.06.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИХАРКІВСЬКА НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ

МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійного вивчення курсу та практичних занять

з дисципліни

«ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»


для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностi

"Економіка підприємства"

спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства”


ХАРКІВ – ХНАМГ – 2006
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу і практичних занять з дисципліни «Планування діяльності підприємства» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальностi "Економіка підприємства" спеціалізації "Економіка підприємств міського господарства) Укл. Княжеченко В.В., Покуца І.В. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 56 с.


Рецензент О.В. Димченко


Рекомендовано кафедрою міської і регіональної економіки,

протокол № 8 від 23.03.06р


ЗМIСТ


 1. Загальнi положення ................................................................................4

 2. Мета і завдання дисципліни ..................................................................5

 3. Тематичний план ....................................................................................8

 4. Зміст дисципліни, питання i задачi для самоперевірки за темами.....9

 5. Приклад викладання вивченого матерiалу..........................................36

 6. Вiдповiдi на типовi задачi та рекомендацiї до їх виришення...........50

Список літератури......................................................................................55 1. ^ ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ


Самостiйна робота студента є важливою складовою частиною навчання, що набуває останнiм часом особливого значення у зв’язку з динамічністю економiчних процесiв в умовах ринкової економiки, впровадженням мiжнародних стандартiв у дiяльнiсть навчальних закладiв пiсля того, як Україна приєдналась до Болонських угод.

Самостiйна робота студента ставить на метi поглиблення знань, отриманих пiд час аудиторних занять, і самостiйне вивчення питань вiдповiдно до змiсту дисциплiни, якщо вони не були висвiтленi на аудиторних заняттях.

Приступаючи до вивчення навчальної дисцинлiни «Планування діяльності підприємства», студент повинен насамперед уяснити для себе мету й завдання, які вирiшує викладання даного курсу, мiсце планування в системi економiчних вiдносин, роль, яку воно відiграє в управлiнні економiчними процесами.

У цих вказiвках наведено перелiк тем, що висвiтлюються пiд час викладання курсу, i розподiл часу, що вiдводится на вивчення дисциплини, за видами навчальної роботи, який дозволяє студентовi орiєнтуватися при самостiйному вивченні дисциплiни.

Для перевiрки студентом отриманих пiд час самостiйного вивчення дисципліни знань, у методичних вказiвках наводяться конрольнi питання до кожної з тем і задачi за тематикою вивченого матерiалу, що вирiшуються на практичних заняттях. У кiнцi методичних вказiвок на типовi задачi наведені вiдповiдi й дані рекомендації щодо їх вирiшення.

Для полегшення засвоєння матерiалу та контролю за самостiйною роботою, студенту рекомендується викладати опрацьований матерiал у виглядi короткого конспекту за темами дисциплiни, приклад якого також неведений у цих методичних вказiвках.

Одним з видiв самостiйної роботи студента є курсова робота, що передбачена навчальним планом пiдготовки бакалавра зі спецiальностi “Економiка підприємства”. Тому студенту рекомендується розглядати виконання цієї роботи, як один iз засобiв закрiплення отриманих знань та контроля за їх глибиною i якicтю.


^ 2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Метою вивчення дисципліни «Планування діяльності підприємства» є надання студентам грунтовних теоретичних знань та практичних навичок з питань планування основних напрямкiв дiяльностi пiдприємства в умовах фунуцiонування ринкових вiдносин, озброєння майбутнiх фахiвцiв сучасною науковою методологією, передбачення економiчних наслiдкiв управлiнських рішень, та їх обгрунтування на пiдставi використання принципiв і методiв планування, з метою забезпечення ефективності господарювання на рівні підприємства як первинної ланки виробництва.

Планування як певна галузь науки в цiлому і навчальний курс “Планування діяльностi підприємства” зокрема, базуються на пізнанні й свідомому використанні економічних законів і закономірностей функціонування і розвитку суспільного виробництва, загальних методах наукових дослiджень. Саме виявлення конкретних форм прояву цих законів і закономірностей в господарській діяльності підприємств, вивчення і використання методологiї та методiв наукового передбачення показникiв розвитку економічних систем, що притаманні плануванню, в практицi господарської дiяльностi можна вважати загальним предметом курсу. Цей предмет пізнання за змістом складають: теорія і практика планування діяльностi підприємства, формування і використання його виробничого потенціалу; забезпечення взаємодії усіх пiдроздiлiв та комплексного пiдходу до використання усiх видів ресурсів організації, формування цiлiсної системи показникiв-iндикаторiв його діяльностi в короткостроковiй та довгостроковiй перспективi.

Методологія вивчення курсу включає сукупність загальносвiтоглядних, загальнометодологичних принципiв i наукових методiв пiзнання та специфiчних принципiв та методів, а саме дiалектики, теорiї функцiонування ринкової економіки, iсторичний та макроекономічний (народно-господарський) підхід до оцінки процесів і явищ, що відбуваються в економiці; аналiз i синтез, комплексність та альтернативність пiд час вивчення та розв'язання тих чи інших господарських завдань з урахуванням пріоритетності потреб споживачів; застосування сучасного наукового інструментарію пізнання і прийняття управлінських рішень на пiдставi системи принципiв та методiв органiзацiї планової дiяльностi, аналіз , узагальнення та визначення можливих сфер застосування накопиченого вітчизняного і зарубіжного досвіду у цiй сферi знань..

Після закінчення вивчення дисципліни «Планування діяльностi підприємства» студент повинен:

знати:

 • сутність планування як об’єктивної економічної категорії;

 • мiсце планування в сучаснiй системi менеджменту та його

взаємозв’язок з iншими функцiями управлiння;

 • методологічні засади планування, зміст та призначення принципів

планування;

 • систему планів і їх змiстовне навантаження, взаємозв’язок понять

та показників;

 • сутність основних методів, що використовуються під час проведення

планово-економiчних розрахункiв;

 • методи кількісної оцінки економічних процесiв;

 • змiст планiв за напрямками фунцiонування;

 • сутнiсть бiзнес-планування.

вміти :

 • використовувати методи планування під час проведення планово-економiчних розрахункiв;

 • формувати систему планових показникiв виробництва продукцiї (надання послуг), що базується на маркетинговому пiдходi при визначеннi оптимальних її обсягiв;

 • визначати необхiднi обсяги ресурсного забезпечення виробничого процесу;

 • обгрунтовувати економiчно доцiльнi умови постачання матерiальних ресурсiв;

 • виконувати оцiнку економічної (виробничо-господарської) діяльності пiдприємств з метою визначення:

- напрямкiв органiзацiйно-технічного розвитку;

- формування планiв оновлення продукцiї;

- виявлення резервiв підвищення ефективності використання

трудових, матеріально-технічних та фінансових ресурсів.

При самостійному вивченні курсу, студент повинен насамперед засвоїти його основні положення для формування цілісного бачення змісту дисципліни і усвідомлювання тих переваг, що надає використання планування у практичній діяльності підприємств в цілому та для роботи керівного складу, зокрема, засвоїти основні методи визначення планових показників та проведення відповідних розрахунків.


^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(розподіл часу за темами i видами навчальної роботи та формами навчання з дисципліни “Планування дiяльностi підприємства”)

Зміст навчальної дисципліни (теми)

Обсяг у годинах


Денне навчання

Заочне навчання

Л

П

Лз

СРС

Л

П

Лз

СРС

1. Сутність планування і особливості його здійснення на підприємстві в сучасних умовах


4


2


-


16


2


2


-


18

2. Система планів підприємства

2

2

-

10

0

0

-

14

3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції

2

0

-

10

0

0

-

12

4. Виробництво продукції

3

1

-

7

1

0

-

10

5. Оперативно-календарне планування

2

1

-

10

0

1

-

12

6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва

2

1

-

5

1

0

-

11

7. Забезпечення операційної діяльності виробництва потужністю

2

1

-

7

0

1

-

10

8. Персонал і оплата праці

2

2

-

5

1

0

-

8

9. Виробнича інфраструктура

2

1

-

6

0

0

-

4

10. Витрати виробництва

2

1

-

5

1

0

-

7

11. Фінансове планування на підприємстві

2

1

-

4

0

1

-

6

12. Оновлення продукції

1
-

5

1

0

-

5

13. Організаційно-технічний розвиток

2

1

-

4

0

1

-

6

14. Бізнес-планування

2

1

-

5

1

0

-

7

Усього годин

30

15

-

99

8

6

-

130
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи