Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 60.71 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата14.07.2012
Розмір60.71 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Вінницький національний технічний університет

Інститут радіотехніки, зв’язку та приладобудування

Факультет медико-біологічного та електронного


Затверджено

Ректор В.В. Грабко

«____» ________________ 2012 р.


програма


фахового вступного випробування для вступу на 2(3) курс ВНТУ

за нормативним терміном навчання за ОПП «Бакалавра» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


Галузь знань 0508 – «Електроніка»

Напрям підготовки 6.050801 – “Мікро- та наноелектроніка ”
Вінниця 2012

Вступ

Програма складена у відповідності із навчальним планами і програмами навчальних дисциплін підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 6.050801 – Мікро- та наноелектроніка.

Фахове вступне випробування проводиться для комплексної перевірки рівня підготовки випускників ВНЗ першого рівня акредитації вказаної вище спеціальності з метою визначення можливості опанування ними дисциплін підготовки бакалаврів у напрямі 6.050801 – Мікро- та наноелектроніка (галузь знань 0508 – Електроніка).

Фаховий іспит проводиться у формі тестування. Завдання білету фахового іспиту містять запитання з наведеної нижче програми.


1. Навчальні дисципліни

До програми вступних випробувань включено такі дисципліни.

Склад дисциплін, що виносяться на вступні випробування:

 • вища математика;

 • інформатика;

 • матеріали електронної техніки;^ 2. Теми дисциплін, питання яких виносяться в екзаменаційні білети

2.1. Вища математика

   1. Проаналізувати матриці та дії над ними.

   2. Охарактеризувати визначники та їх властивості.

   3. Проаналізувати системи лінійних рівнянь.

   4. Охарактеризувати елементи векторної алгебри.

   5. Охарактеризувати пряму та площина.

   6. Проаналізувати криві та поверхні другого порядку.

   7. Охарактеризувати поняття функції. Основні елементарні функції.

   8. Охарактеризувати границю функції.

   9. Що таке похідна та диференціал функції.

   10. Сформулювати теореми про диференційовані функції.

   11. Охарактеризувати первісна. Невизначений інтеграл та його властивості. Основні методи інтегрування.

   12. Що таке визначений інтеграл. Властивості. Формула Ньютона-Лейбніца.

   13. Проаналізувати методи обчислення визначеного інтегралу та його застосування у механіці, фізиці та геометрії.

   14. Проаналізувати лінійні однорідні рівняння вищих порядків.(ЛОДР).2.2. Інформатика

2.2.1 Системи числення.

2.2.2 Арифметичні операції в різних системах числення.

2.2.3 Арифметичні основи функціонування комп’ютерів.

2.2.4 Логічні основи функціонування комп’ютерів.

2.2.5 Булеві вирази.

2.2.6 Основні компоненти ПК.

2.2.7 Поняття алгоритму та його властивості.

2.2.8 Способи запису алгоритмів.

2.2.9 Основні компоненти блок-схем алгоритмів.

2.2.10 Структура програми на мові програмування.

2.2.11 Основні оператори.

2.2.12 Організація введення-виведення.

2.2.13 Типи змінних та формати змінних.

2.2.14 Створення функцій в мові програмування.

2.2.15 Цикли. Оператори умови та вибору.

2.2.16 Оператори break, return, continue.

2.2.17 Масиви та ініціалізація елементів масиву.

2.2.18 Вказівки та звернення до елементів за допомогою вказівників.

2.2.19 Операції приведення типів в мові програмування.


^ 2.3. Матеріали електронної техніки

2.3.1 Кристалічні структури матеріалів електронної техніки.

2.3.2 Реальні кристали та їх дефекти.

2.3.3 Загальні властивості провідникових матеріалів.

2.3.4 Мідь, як матеріал високої провідності (отримання, властивості та використання).

2.3.5 Алюміній, як матеріал високої провідності (отримання, властивості та використання).

2.3.6 Благородні метали, фізико-хімічні властивості та використання в мікроелектроніці.

2.3.7 Германій, фізико-електричні властивості та використання в мікроелектроніці.

2.3.8 Кремній, фізико-електричні властивості та використання в мікроелектроніці.

2.3.9 Карбід кремнію, фізико-електричні властивості та використання в мікроелектроніці.

2.3.10 Тверді розчини на основі сполук АІІІ ВV, фізико-електричні властивості та використання в мікроелектроніці.

2.3.11 Механізми поляризації діелектриків.

2.3.12 Втрати в діелектриках.

2.3.13 Пробій діелектриків.

2.3.14 Власні та домішкові напівпровідники.

2.3.15 Класифікація активних діелектриків.

2.3.16 Кераміка та ситали, особливості будови та практичне використання.

2.3.17 Рідкі кристали та їх практичне використання.

2.3.18 Матеріали для твердоті лих лазерів.

2.3.19 Полімери та пластичні маси.

2.3.20 Електроізоляційні компаунди та їх практичне використання.


^ 3. Порядок проведення іспиту

3.1. До вступних випробувань допускаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста в інших навчальних закладах і бажають продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Не пізніше, як за день до вступних випробувань до фахової атестаційної комісії подається розпорядження директора про допуск абітурієнтів до участі у вступних випробуваннях.

3.2. Вступні випробування проводяться на відкритому засідання фахової атестаційної комісії, при наявності не менше 3-х членів комісії.

3.3. Вступні випробування проводиться в письмовій або усній формі.

3.4 При підготовці до відповіді та при вирішенні задач, студенти мають право користуватись нормативно-довідковою літературою.

3.5. Тривалість підготовки по екзаменаційному білету до 2-х академічних годин, з яких 1 година надається для підготовки відповіді на теоретичні питання.

3.6. При запізненні абітурієнта на вступні випробування він може бути допущений до іспиту рішенням голови фахової атестаційної комісії, але без відшкодування йому втраченого часу для підготовки до іспиту.

3.7. Для абітурієнтів, які за поважними причинами не змогли скласти вступні випробування у визначений термін, ректором ВНТУ може бути встановлений новий термін складання випробувань, не пізніше ніж до 30-го серпня поточного року.

Література 1. Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление. Т.1, Т.2. -М.: Наука, 1976. – 358 с.

 2. Шипачев В. С.. Высшая математика. Издательство:M.: Высшая школа, 2007. – 292 с.

 3. Дубровник В.П., Юрик І.І., Вища математика: Навч. посібник. - К.: Вища шк., 1993. – 648 с.

 4. Завадський І.О., Дорошенко Ю.О., Потапова Ж.В. Інформатика. Програми для профільного навчання та до профільної підготовки. – Київ, Видавнича група BHV, 2009. – 389 с.

 5. Острейковский В.А. Информатика: Учебник для ВУЗов. – 4-е изд., стереотипное. – М.: Высшая школа, 2007. – 511 с.

 6. Тарасов В.Л. Язык Си. Лекции. Ч.1, Ч.2. – Нижний Новгород, 2004. – 435 с.

 7. Громов Ю.Ю., Татаренко С.И. Программирование на языке Си: Учебное пособие. – Тамбов, 1995. – 169 с.

 8. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 5-е издание. –СПб.: Питер, 2007. – 844с.

 9. Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки: Компоненти, системи, мережі: Навч. Посібник для студ. ВНЗ. – Київ.: ІВЦ «Видавництво політехніка», 2005. -344с.

 10. Піскунов В.Г. Опір матеріалів з основами теорії пружності і пластичності. Ч.1. Книга 3. Опір дво- і тривимірних тіл. – К.: Вища школа, 1995.-272 с.

 11. Пасынков В.В., Сорокин В.С. Материалы электронной техники: Уч. для студ вузов.-М.: Высшая школа, 1986.-376с.

 12. Василенко І.І., Широков В.В., Василенко Ю.І. Конструкційні те електротехнічні матеріали: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008.- 242с.

 13. Пахолюк А.П., Пахолюк О.А. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали: Посібник. –Львів: Світ, 2005. -172с.Заступник голови приймальної комісії __________ Романюк О. Н.


Голова фахової атестаційної комісії ___________ Кичак В.М.


Програма розглянута та схвалена на засіданнях:


Вченої ради Університету

(протокол № ___ від ___________20__р.)


Приймальної комісії

(протокол № ___ від ___________20__р.)

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи