Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» icon

Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права»
НазваПрограма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права»
Дата14.07.2012
Розмір89.8 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор

_____________В.Д. Карпуша

«___» ______________2011 р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування з дисципліни

«Основи держави та права»


на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів з напряму підготовки «Державне управління»

спеціальність 8.15010005 «Державна служба»


Суми 2011


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фахове вступне випробування з дисципліни «Основи держави та права» на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів з напряму підготовки «Державне управління», спеціальності – 8.15010005 «Державна служба» проводиться з метою визначення можливості вступників засвоювати навчальні програми підготовки магістрів.

Фахове вступне випробування здійснюються шляхом оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників, передбачених Галузевим стандартом вищої освіти Міністерства освіти і науки України (ГСВО МОН) «Освітньо-кваліфікаційна характеристика» бакалавра з напряму «Правознавство», з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.

Фахове вступне випробування складається з одного етапу – письмова відповідь на два теоретичних питання.

На фахове вступне випробування виноситься дисципліна «Основи держави та права».

Час відповіді на два теоретичних питання – 120 хвилин.


^ 2. АНОТАЦІЇ ТА КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА», ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Зміст дисципліни

Розділ 1. Основи держави. Загальні передумови виникнення держави. Поділ суспільної праці та його вплив на формування держави. Теорії походження держави. Цивілізаційний та формаційний підхід у типології держави.

Ознаки держави: територія, суверенітет, апарат публічної влади, правова система, право на збір податків, державна мова, державна символіка, зовнішні зв’язки, апарат примусу, фінансова система та грошова одиниця. Сутність та призначення держави в суспільстві. Держава в політичній системі суспільства. Співвідношення державної та політичної влади. Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства. Складові громадянського суспільства.

Мета та завдання держави. Основні функції держави: внутрішні, зовнішні. Правові та організаційні форми здійснення функцій держави.

Поняття та загальна характеристика елементів форми держави. Форма державного правління. Форма державного устрою. Форма державного режиму.

Складові елементи механізму держави. Рівні механізму держави. Апарат держави його структура. Види органів держави. Принцип розподілу державної влади. Місцеве самоврядування. Співвідношення органів держави та місцевого самоврядування. Основні ознаки правової держави.

Сучасні концепції держави. Філософія держави. Теорії про суть, цілі і завдання, засоби і методи діяльності, шляхи і перспективи подальшого розвитку держави.

Розділ 2. Основи права Поняття права, його основні ознаки. Принципи права. Функцій права та їх види. Співвідношення держави і права. Форми джерела права. Дія нормативно-правових актів у просторі, за колом осіб та у часі. Зворотна сила закону.

Поняття, види та ознаки соціальних норм. Поняття, ознаки та місце норм права в системі соціальних норм. Класифікація норм права. Поняття та види спеціалізованих норм права. Структура норм права. Співвідношення норм права та статті нормативно-правового акта.

Поняття та елементи структури системи права. Загальна характеристика галузей права. Предмет і метод правового регулювання як підстави розподілу права на галузі, підгалузі та інститути права. Поняття системи законодавства та її структури. Систематизація нормативно-правових актів. Співвідношення системи права та системи законодавства.

Ознаки правотворення. Етапи правотворення. Правотворчість як етап правотворення. Стадії, ознаки, принципи, функції правотворчості. Законодавчий процес в сучасній Україні. Реалізація і застосування норм права. Реалізація норм права:ї поняття, основні ознаки та форми. Застосування норм права. Види актів застосування норм права. Прогалини в законодавстві та способи їх подолання. Аналогія закону. Аналогія права. Субсидіарне застосування норм права. Юридичні колізії. Види колізій в законодавстві.

Поняття тлумачення правових норм. Види тлумачення правових норм. Офіційне тлумачення. Нормативне тлумачення. Казуальне тлумачення. Неофіційне тлумачення. Доктринальне тлумачення. Тлумачення за обсягом. Способи тлумачення правових норм. Граматичний, логічний, систематичний, історичний, функціональний спосіб тлумачення правових норм.

Поняття та ознаки правових відносин. Склад (елементи) правових відносин. Класифікація правових відносин. Поняття і види правових відносин. Поняття та структура правосуб’єктності. Держава як суб’єкт правових відносин. Поняття і види об’єктів правових відносин. Зміст правових відносин (фактичний, юридичний). Поняття та види юридичних фактів.

Поняття та ознаки правової поведінки. Правомірна поведінка, правопорушення, зловживання правом, об’єктивно-протиправна поведінка. Ознаки правомірної поведінки. Види правомірної поведінки. Правопорушення: поняття та ознаки. Склад правопорушення. Види правопорушень. Злочин та проступок. Види проступків.

Поняття юридичної відповідальності. Ознаки юридичної відповідальності. Мета і функції юридичної відповідальності. Принципи юридичної відповідальності. Принцип законності, принцип справедливості, принцип гуманізму, принцип неприпустимості аналогії закону і аналогії права, принцип невідворотності, принцип індивідуалізації покарання, принцип обґрунтованості. Загальні принципи правосуддя: змагальності процесу, право на захист особи, презумпція невинуватості. Класифікація юридичної відповідальності за галузевою ознакою та характером санкцій.

Поняття законності. Зміст законності. Принципи та гарантії законності. Принципи та структура правопорядку.


^ Ключові питання з дисципліни «Основи держави і права», які виносяться на фахове вступне випробування

 1. Охарактеризуйте загальні передумови виникнення держави.

 2. Назвіть та охарактеризуйте основні теорії походження держави.

 3. Дайте визначення держави. Охарактеризуйте основні ознаки держави.

 4. Визначте сутність та призначення держави в суспільстві.

 5. Назвіть та охарактеризуйте основні відмінності держави від інших організацій в суспільстві.

 6. Охарактеризуйте формаційний та цивілізаційний підхід у типології держави.

 7. Охарактеризуйте основні функції держави.

 8. Охарактеризуйте взаємозв’язок держави і громадянського суспільства.

 9. Визначте місце і роль держави в політичній системі суспільства.

 10. Визначте поняття «форма держави» та охарактеризуйте його елементи.

 11. Охарактеризуйте основні види форми державного правління.

 12. Охарактеризуйте основні види форми державного устрою.

 13. Охарактеризуйте типи державного політичного режиму.

 14. Дайте визначення поняття «механізм держави» та охарактеризуйте його складові елементи.

 15. Дайте визначення поняття «апарат держави» та охарактеризуйте його структуру.

 16. Охарактеризуйте співвідношення органів держави та місцевого самоврядування.

 17. Визначте основні ознаки правової держави.

 18. Охарактеризуйте принцип розподілу державної влади.

 19. Дайте визначення поняття «політична система суспільства» та охарактеризуйте її.

 20. Охарактеризуйте співвідношення державної та політичної влади.

 21. Охарактеризуйте сучасні концепції держави.

 22. Дайте визначення поняття «право» та назвіть його основні ознаки.

 23. Охарактеризуйте основні функції та форми (джерела) права.

 24. Охарактеризуйте співвідношення держави і права.

 25. Визначте поняття «норма права» та охарактеризуйте його ознаки.

 26. Охарактеризуйте основні принципи класифікації норм права.

 27. Охарактеризуйте структуру норм права.

 28. Охарактеризуйте співвідношення системи права та системи законодавства.

 29. Охарактеризуйте принципи виокремлення галузей права.

 30. Охарактеризуйте систему законодавства та її структуру.

 31. Охарактеризуйте співвідношення правотворення і правотворчості.

 32. Визначте поняття «реалізація норм права» та охарактеризуйте його основні ознаки.

 33. Назвіть основні види прогалин в законодавстві та визначте можливі способи їх подолання.

 34. Охарактеризуйте ознаки та види актів застосування норм права.

 35. Охарактеризуйте види та способи тлумачення правових норм.

 36. Дайте визначення поняття «правові відносини» та назвіть його основні ознаки.

 37. Дайте визначення поняття «правова поведінка», назвіть та охарактеризуйте основні види правової поведінки.

 38. Дайте визначення поняття «юридична відповідальність» та назвіть його основні ознаки.

 39. Назвіть та охарактеризуйте основні принципи юридичної відповідальності.

 40. Визначте поняття та зміст категорії «законність».


^ 3. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

3.1 СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ БІЛЕТІВ


Екзаменаційний білет складається з двох теоретичних питань.

Максимально можлива кількість набраних балів – 100.

Оцінювання знань проводиться за наступною шкалою:

«5» – 91-100 балів,

«4» – 61-90 балів,

«3» – 31-60 балів,

«2» – 30 балів і менше.


Приклад завдань теоретичної частини


Білет №__

 1. Назвіть та охарактеризуйте основні теорії походження держави.

 2. Охарактеризуйте основні види форми державного правління.

Білет №__

 1. Визначте основні ознаки правової держави.

 2. Визначте поняття «реалізація норм права» та охарактеризуйте його основні ознаки.


^ 3.2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОДЕЙ НА БІЛЕТИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВХарактеристика відповіді

Бали

Оцінка – «5»

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

- самостійне впевнене і правильне застосування знань в конкретних умовах;

- вміле формулювання висновків та узагальнень.

91 – 100

Оцінка – «4»

- знання і розуміння всього програмного матеріалу в повному обсязі;

- послідовний логічний, обґрунтований, безпомилковий виклад матеріалу;

- правильне і без особливих труднощів застосування знань в конкретних умовах;

- формулювання висновків та узагальнень;

- допущення окремих несуттєвих помилок.

61 – 90

Оцінка – «3»

- звання і розуміння тільки основного програмного матеріалу;

- спрощений виклад матеріалу з вказаного питання;

- застосування окремих знань в конкретних умовах при допомозі викладача;

- допущення окремих суттєвих помилок.

31 – 60

Оцінка – «2»

- поверхове знання і розуміння основного програмного матеріалу;

- непослідовний

30 – і менше


^ 4. ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВСТУПНИХ ВАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»


Основна:

 1. Кельман М.С., Мурашин О.Г. Загальна теорія держави і права. – К.: Кондор, 2006, - 477 с.

 2. Конституція України. — К, 1996.

 3. Котюк В. О. Основи держави і права. Навчальний посібник.-3-тє вид., доп. і перероб.- К.: Атіка, 2001.- 432 с.

 4. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник. – Харків, 2001.

 5. Теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. Навч. пос. – К., 2002.

 6. Федоренко Г.О. Теорія держави і права. Навч. посіб. – К.: Вид-во КНЕУ, 2006. – 232 с.


Додаткова:

 1. Кузьминець О. В. Історія держави і права України: Навчальний посібник. - К.,2003.

 2. Кельман М. С. та інші. Загальна теорія держави та права: Підручник. – Львів, 2003.

 3. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Опорні конспекти: Навч.пос. – К., 2003.

 4. Загальна теорія держави та права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченка, О. В. Петришина. — X., 2002.

 5. Словник юридичних термінів (російсько-український). – К., 1994. – 532 с.Затверджено на засіданні кафедри АГПФЕБ Протокол № 8 від 03. 03. 2011 р.


Затверджено на засіданні центральної

приймальної комісії Протокол № 11 від 16. 03. 2011 р.


Голова атестаційної комісії А.М.Куліш


Відповідальний секретар

центральної приймальної комісії С.С.Мелейчук


Схожі:

Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» iconІнститут гуманітарно-технічної освіти програма вступного фахового випробування з дисципліни „Основи виробництва” для абітурієнтів, які вступають до нпу імені М. П. Драгоманова у 2009 році для здобуття окр „Магістр” на базі здобутого окр „Бакалавр”
Вступне фахове випробування з дисципліни «Основи виробництва» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» буде...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» iconПрограма в ступного фахового випробування з дисципліни «Теорія І спеціальна методика виховання дітей з порушеннями зору»
В ході фахового випробування абітурієнти мають відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові дисциплін,...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» iconПрограма фахового вступного випробування з журналістики
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної записки, вимог до рівня підготовки, структури і завдань, критеріїв...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» iconПрограма фахового вступного випробування на навчання за окр спеціаліста 03040101 Правознавство та окр магістра 03040101 Правознавство
Теорія держави І права в системі юридичних наук та її співставлення з іншими гуманітарними дисциплінами
Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» iconЗагальна характеристика програми вступного випробування
Програма фахового вступного випробування «Творчий конкурс з музики» відповідає змісту навчальних програм загальноосвітніх, спеціалізованих...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» iconПрограма вступного фахового випробування
Програма вступного фахового випробування зі спеціальності 03050301 „Міжнародна економіка” галузі знань 0305 „Економіка та підприємництво”...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» iconПриватний вищий навчальний заклад «донецький інститут соціальної освіти» програма фахового вступного випробування
Програму вступного фахового випробування з української мови І літератури для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» укладено...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Програма фахового вступного випробування з дисципліни «Основи держави та права» iconПрограма фахового вступного випробування зі спеціальностей 03060101 Менеджмент організацій І адміністрування
Програма фахового вступного випробування складена відповідно до гсвоу мону „Освітньо-кваліфікаційної програми” підготовки бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи