Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Сторінка1/9
Дата14.07.2012
Розмір0.88 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п.2.6.14

Заступник першого проректора -

начальник організаційно -

методичного управління В. Б. Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних занять

з курсу “Видавничі системи”

для студентів спеціальності “Інформаційні

технології проектування”

денної форми навчання


Всі цитати, цифровий

і фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач В. В. Шендрик


Відповідальний за випуск В. Г. Неня


Декан інженерного факультету А. О. Євтушенко


Суми

Вид-во СумДУ

2007

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

^
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних занять

з курсу “ Видавничі системи ”

для студентів спеціальності “Інформаційні

технології проектування”

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2007


Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу “Видавничі системи”/Укладач В. В. Шендрик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 79 с.


Кафедра інформаційних технологій проектування


Навчальне видання

^
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних занять

з курсу “ Видавничі системи ”

для студентів спеціальності “Інформаційні

технології проектування”

денної форми навчання


Відповідальний за випуск В.Г. Неня

Редактор Н.Г. Гончарук

Комп’ютерне верстання В. В. Шендрик


Підп. до друку 30.10.2007, поз. .

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. 4,19. Обл.-вид.арк. 4,4.

Тираж 100 пр. Собівартість вид. 3 грн. 44 к.

Зам. № .


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру ДК №2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.

ЗМІСТ С.

ВСТУП 6

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1 8

ТЕМА. Робота з виділеними областями у програмі Photoshop. 8

Запитання для самоперевірки 17

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2 18

ТЕМА. Шари і керування шарами у програмі Photoshop. 18

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 25

ТЕМА. Редагування неякісних зображень у програмі Photoshop. Робота з фільтрами і ефектами. 25

Запитання для самоперевірки 31

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 4 32

ТЕМА. Побудова ліній інструментами Freehand і Bezier. Побудова суперлінії. Розстановка розмірів у програмі CorelDraw. 32

Запитання для самоперевірки 39

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 5 41

Запитання для самоперевірки 50

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6 52

Запитання для самоперевірки 63

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 7 64

Запитання для самоперевірки 74

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 8 75

Запитання для самоперевірки 88

Список літератури 89ВСТУП
Ці методичні вказівки розроблені до лабораторних занять з курсу «Видавничі системи». Метою дисципліни є вивчення студентами спеціальності «Інформаційні технології проектування» основних комп'ютерних методів і засобів підготовки до видання друкованої продукції, одержання навичок використання програм комп'ютерної обробки тексту і графіки.

При підготовці до лабораторних робот студент повинен повторити теоретичний матеріал лекцій з даного курсу.

Заняття проводяться на IBM-сумісних комп'ютерах класом не нижче PENTIUM 166. Для засвоєння викладеного матеріалу необхідні знання графічного інтерфейсу використовуваної операційної системи (передбачається, що ця операційна система — Microsoft Windows 95/98/МЕ або Microsoft Windows NT/2000/XP), а також текстового редактора, наприклад Microsoft Word.

Перша лабораторна робота дозволяє ознайомитися з інструментами виділення, способами трансформації і переміщення виділеної області і виділення у програмі Photoshop.

Друга лабораторна робота дозволяє навчитися працювати із шарами, ознайомитися зі способами керування шарами у програмі Photoshop.

Третя лабораторна робота дозволяє навчитися редагувати неякісні зображення. Засвоїти прийоми ретушування, тонової і кольорової корекцій при роботі з графічними зображеннями у програмі Photoshop.

Четверта лабораторна робота дозволяє ознайомитися з можливостями інструмента ^ Freehand (Довільна крива), засвоїти прийоми роботи з інструментом Bezier (Крива Безье), засвоїти прийоми роботи із суперлініями на прикладі режиму пензля, засвоїти прийоми побудови і модифікації розмірних схем у програмі CorelDraw.

П'ята лабораторна робота дозволяє ознайомитися з найпростішими прийомами малювання, засвоїти прийоми накладання відблисків і тіней, навчитися працювати з замовленими градієнтними заливаннями, сітчастими заливаннями, познайомитися з поводженням заливання двоколірним візерунком, попрацювати зі схемою текстурних заливаннь у програмі CorelDraw.

Шоста лабораторна робота дозволяє ознайомитися з ефектом виникнення прозорої області при з'єднанні об'єктів, що перекриваються, з виконанням операції об'єднання кількох об'єктів, з виконанням операції перетинання об'єктів, засвоїти прийоми перетворення контурної лінії в об'єкт, познайомитися з операцією виключення у програмі CorelDraw.

Сьома лабораторна робота допоможе навчитися використовувати палітру ^ Сontrol (Керівна) для зміни розмірів і розміщення графічних елементів, навчитися створювати лінії абзацу, вирівнювати і розподіляти об’єкти, виділяти декілька об’єктів, групувати об’єкти вупрограмі Page Maker.

Восьма лабораторна робота допоможе навчитися створювати і використовувати шаблони, працювати зі сторінками-шаблонами, настроювати границі колонок, працювати зі стилями у програмі Page Maker.

Збережені файли з результатами виконання лабораторних робіт зараховуються як звіт про лабораторну роботу. Захист лабораторних робіт здійснюється шляхом співбесіди з використанням контрольних питань та обговоренням результатів роботи. Оцінювання результатів здійснюється згідно з регламентом з даноїй дисципліни.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство охорони здоров’я україни міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Заступник першого проректора – начальник організаційно-методичного управління В. Б. Юскаєв
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Методи прийняття управлінських рішень. Конспект лекцій / Укладач Д. О. Смоленніков. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 89 с
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил»
Методичні вказівки до контрольної роботи з курсу “Видавничі системи”/Укладач В. В. Шендрик. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 83 с
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconІ в світ дозволяю на підставі "Єдиних правил", п 14 Заступник першого проректора начальник організаційно методичного управління В. Б. Юскаєв Анатомія живота Навчальний посібник
...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця та навчального плану
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Робоча програма складена на підставі кваліфікаційної характеристики фахівця та навчального плану
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки України сумський державний університет
Робоча програма складена на підставі І кваліфікаційної характеристики фахівця та навчального плану
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет до друку та в світ дозволяю на підставі «Єдиних правил» iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка Сумський національний аграрний університет Сумська обласна державна адміністрація Управління освіти І науки ват сумихімпром інформаційний лист
Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка відбудеться регіональна наукова конференція молодих дослідників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи