2809 методичні вказівки icon

2809 методичні вказівки
Назва2809 методичні вказівки
Сторінка1/6
Дата14.07.2012
Розмір0.95 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО Освіти і НАУКИ УКРАїНи

Сумський державний університет


2809 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до виконання магістерської роботи


для студентів спеціальності

8.050104 “Фінанси”
усіх форм навчання та слухачів ЦПО


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 8.050104 “Фінанси” усіх форм навчання та слухачів ЦПО / Укладачі: В.М. Боронос, В.Г. Боронос, О.О. Захаркін. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010.– 70с.


Кафедра фінансів

Зміст

С.вступ ………………………………………………………….

5

^ 1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАПИСАННЯ

МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ …………………………………..

6

2 підготовка до ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКої

РОБоТи ………………………………………………………..

7

2.1 Вибір тематики магістерської роботи ………………..

7

2.2 Обов'язки магістранта …………………………………

11

2.3 Обов'язки керівника магістерської роботи……………

12

3 зміст та структура магістерської роботи……

13

3.1 Титульний аркуш……………………………………….

13

3.2 Завдання на магістерську роботу……………………

13

3.3 Реферат…………………………………………………..

13

3.4 Зміст……………………………………………………..

14

3.5 Вступ до магістерської роботи та його композиція…..

14

3.6 Основна частина магістерської роботи ……………….

19

3.7 Висновки………………………………………………..

24

3.8 Перелік посилань……………………………..................

25

3.9 Додатки..............................................................................

26

4 основні рекомендації до виконання

магістерської роботи.......................................................

27

4.1 Рекомендації щодо організації виконання магістерської роботи.....................................................................................

27

4.2 Рекомендації щодо літературного оформлення магістерської роботи.............................................................................

29

5 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКої РОБоТи...

35

5.1 Загальні вимоги до оформлення.....................................

35

5.2 Нумерація структурних елементів роботи....................

36

5.3 Оформлення ілюстрацій..................................................

37

5.4 Оформлення таблиць.......................................................

37

5.5 Оформлення перерахувань..............................................

38

5.6 Оформлення формул........................................................

39

5.7 Оформлення приміток та виносок..................................

40

5.8 Оформлення посилань на літературу.............................

41

5.9 Оформлення додатків......................................................

41

5.10 Оформлення матеріалів, що виносяться на плакати...

426 підготовка до захисту та захист

магістерської роботи.......................................................

43

6.1 Завершальна стадія виконання магістерської роботи..

43

6.2 Рецензування магістерської роботи................................

44

6.3 Захист магістерської роботи............................................

45

6.4 Захист магістерської роботи іноземною мовою ...........

48

Додаток А. Орієнтовний перелік тем магістерських робіт......

50

Додаток Б. Приклад оформлення бланка заяви для

затвердження теми магістерської роботи..................................

53

Додаток В. Приклад оформлення бланка завдання до

магістерської роботи....................................................................

54

Додаток Г. Приклад оформлення графіка виконання

магістерської роботи....................................................................

56

Додаток Д. Приклад оформлення титульного аркуша

магістерської роботи....................................................................

57

Додаток Е. Приклад оформлення реферату...............................

58

Додаток Ж.Приклад оформлення змісту...................................

59

Додаток К. Оформлення елементів наукового внеску.............

60

Додаток Л. Приклади оформлення бібліографічного опису

в переліку посилань ....................................................................

61

Додаток М. Приклад оформлення відгуку керівника

магістерської роботи....................................................................

65

Додаток Н. Приклад оформлення інформації на плакатах .....

66

Додаток П. Приклад оформлення оголошення про захист

магістерської роботи....................................................................

67

Додаток Р. Приклад оформлення бланка рецензії на магістерську роботу..............................................................................

68

Додаток С Приклад оформлення титульного аркуша реферату до магістерської роботи, що захищається іноземною мовою................................................................................................

69
вступ


^ Магістерська робота - це кваліфікаційне навчально-нау­кове дослідження студента освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" (далі магістранта), яке виконується на завершаль­ному етапі навчання у вищому навчальному закладі.

Магістерська робота як самостійне навчально-нау­кове дослідження повина виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки магістранта, його здатність застосовува­ти одержані знання під час вирішення конкретних проблем, його схильність до аналізу та самостійного узагальнення матеріалу з теми дослідження. Магістерська робота – це найбільша за обсягом самостійна і творча робота магістранта, у якій комплексно використовуються знання, отримані в процесі навчання.

До захисту магістерських робіт допускаються магістранти, які виконали всі вимоги навчального плану, пройшли і захистили переддипломну практику, подали в установлений термін магістерську роботу і позитивні відгуки на неї.

Магістерська робота має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих магістрантом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. Нею передбачено систематизацію, закріп­лення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеці­альності та застосування їх при вирішенні конкретних нау­кових, виробничих та інших завдань.

До магістерських робіт висуваються такі основні вимоги:

 • актуальність теми, відповідність її сучасному стану економіки та перспективам розвитку, практичним зав­данням відповідної сфери;

 • вивчення та критичний аналіз монографічних і періо­дичних видань з теми;

 • вивчення та характеристика історії досліджуваної проб­леми та її сучасного стану, а також передового досвіду робо­ти у відповідній галузі;

 • чітка характеристика предмета, мети і методів дослі­дження, опис та аналіз проведених автором досліджень;

 • наявність елементів наукової новизни;

 • узагальнення результатів, обґрунтування їх, висновки та практичні рекомендації.

Дані методичні вказівки встановлюють загальні вимоги до тематики, структури, обсягу й оформлення магістерських робіт, а також порядок рецензування і проведення їх захисту.

^ 1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАПИСАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ

РОБОТИ


Магістерська робота є кінцевим етапом вузівського навчання та початком застосування отриманих знань у вирішенні питань організації та управління фінансами на підприємствах усіх форм власності, наукової роботи у відповідних установах та закладах тощо. На підставі її захисту магістранту присвоюється кваліфікація магістра з фінансів та видається державний диплом встановленого зразка.

Магістерська робота майбутнього фахівця з фінансів є його кваліфікаційною роботою і повинна мати комплексний характер, тобто охоплювати різні сфери наукових знань, отриманих як безпосередньо на етапі підготовки магістра, так і на попередніх етапах.

Виконання магістерської роботи повинне здійснюватися переважно за конкретними матеріалами підприємства або організації, що обрана для дослідження і є базою практики, і виходити з реальних завдань щодо покращання організації фінансової роботи на підприємстві щодо обґрунтування заходів щодо зміцнення його фінансової стійкості, поліпшення інвестиційної привабливості та кредитоспроможності, раціонального управління фінансовими ресурсами тощо.

Завдання підготовки магістерської роботи:

 • систематизація та закріплення теоретичних знань, отриманих із загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін за період навчання в університеті, та практичних навичок, набутих при проходженні переддипломної практики щодо вирішення конкретних питань з організації фінансів у різних сферах економіки;

 • розвиток уміння використовувати одержані знання при розв'язанні наукових, технічних та економічних завдань з фінансів;

 • апробація вміння захищати та відстоювати точку зору магістрантом;

 • виявлення ступеня підготовленості магістрантів до самостійної роботи у ринкових умовах;

 • розвиток навичок самостійної роботи, оформлення та апробація наукових результатів із застосуванням комп'ютерних технологій у фінансових розрахунках.

Метою виконання магістерської роботи є виявлення рівня теоретичної підготовки магістрантів та перевірки їх готовності до самостійної науково-дослідницької та практичної роботи у сфері фінансів.

^ 2 підготовка до ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКої РОБоТи


Магістерську роботу доцільно виконувати у такій послідовності: вибір теми – з'ясування об'єкта і предме­та дослідження – визначення мети і завдань дослідження - виявлення і відбір літератури з теми, її вивчення – складання попе­реднього плану – написання вступу – викладення теорії і ме­тодик – практична апробація та аналіз її результатів – формулювання вис­новків і рекомендацій – оформлення переліку посилань та додатків. Потім здійснюється літературне й техніч­не оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захис­ту і захист магістерської роботи. Схематично алгоритм виконання магістерської роботи наведено на рисунку 1.1.

Виконання магістерської роботи організується відпо­відно до графіка, затвердженого кафедрою та деканатом. Процес роботи над дослідженням поділяється на три ос­новні етапи:

 • підготовчий;

 • етап роботи над змістом;

 • завершальний етап.

Підготовчий етап починається з вибору теми магістерської роботи, її осмислення та обґрунтування.


2.1 Вибір тематики магістерської роботи


Випусковою кафедрою за спеціальністю встановлено порядок, відповідно до якого магістрант зобов'язаний визначити тему магістерської роботи протягом 8-9-го семестрів навчання. У цей період випускова кафедра робить попереднє закріплення за магістрантами керівників робіт з викладачів кафедри.

Тематику магістерських робіт для магістрантів спеціальності "Фінанси" можна розділити залежно від напрямку, обраного магістрантами у процесі навчання та передбаченого в їх договорах з цільової підготовки фахівців для підприємств і організацій. 3 переліку тем, запропонованих кафедрою, магістрант вибирає ту, яка найповні­ше відповідає його навчально-виробничим інтересам та схиль­ностям. Орієнтовний перелік тем магістерських робіт наведено в додатку А.

Перевага віддається темі, при розробленні якої магістрант може виявити максимум особистої творчості та ініціативи. При цьому варто враховувати, що пріоритетними вважаються реальні теми, тобто ті, що пропонуються за запитами підприємств і організацій, які приймають випускників за контрактом на роботу.Вибір теми, її обґрунтування. Подання заяви на затвердження теми. Отримання завдання на магістерську роботу

З'ясування об’єкта, предмета, методів дослідження. Визначення мети та завдань дослідження

Складання попереднього плану роботи та узгодження його з керівникомПошук та відбір літератури з теми, складання робочої картотеки літературиПеріодичне проведення консультацій з керівником та консультантами. Подання чорнового варіанта тексту роботи згідно з попередньо розробленим планом, його коригування
Доопрацювання роботи з урахуванням зауважень керівника, консультантівОстаточне оформлення магістерської роботи згідно з вимогами,

затвердження роботи керівником та консультантами,

отримання відгуку керівника
Подання магістерської роботи на затвердження завідувача

кафедри

Отримання відгуку офіційного опонентаПодання магістерської роботи на зовнішнє рецензуванняПідготовка до захисту магістерської роботиЗахист магістерської роботи

Рисунок 2.1 – Алгоритм виконання магістерської роботи

Магістрант вибирає тему відповідно до досвіду попередньої роботи, наукових інтересів і особистих здібностей. Від правильного вибору теми значною мірою залежить успіх роботи магістранта. Тому на даний етап підготовки магістерської роботи слід звернути досить серйозну увагу.

Якщо в переліку рекомендованих тем немає теми, що цікавить підприємство або магістранта, то вони самостійно можуть запропонувати тематику магістерської роботи, попередньо обґрунтувавши свій вибір.

Насамперед тема магістерської роботи повинна бути якоюсь мірі знайома магістранту, але не повинна просто повторювати теми курсових робіт. Магістерська робота відрізняється більшою визначеністю, широтою охоплення питань, а головне ­- глибиною розкриття та вирішення поставлених у ній проблем. Їй передують курсові роботи з більш близьких тем або присвячених дослідженню часткових питань загальної фінансово-економічної проблеми.

Важливо, щоб магістрант підійшов до вибору теми з розумінням своєрідності завдання з фінансів, можливостей напрямів дослідження і зробив такий вибір, який найбільше відповідає його інтересам, теоретичній і практичній підготовці фахівця - фінансиста.

Вибираючи тему магістерської роботи магістранту слід зупинитися на таких моментах:

 • наскільки актуальна на сьогодні ця тема дослідження;

 • наскільки точно відображає обрана тема та об'єкт дослідження його наукові та професійні інтереси;

 • чи збігається обраний напрям дослідження з напрямами науково-дослідної роботи викладачів випускової кафедри та науковими проблемами, що вирішуються в межах СумДУ;

 • чи є замовлення та запити підприємств на вибрану тему дослідження;

 • чи має він доступ до необхідної фінансово-економічної інформації щодо обраного об'єкта дослідження;

 • які є у нього власні напрацювання за обраною темою магістерської роботи тощо.

Магістрантам заочної форми навчання варто обирати такі теми магістерських робіт, виконання яких дозволило б використовувати матеріали підприємств, на яких вони працюють, при цьому магістерська робота є прямим результатом удосконалення кваліфікації працівника, а запропоновані і розроблені ним заходи щодо вирішення проблем у фінансово-господарській діяльності об'єкта дослідження можуть знайти практичне застосування на конкретному підприємстві (установі, організації) будь-якої форми власності.

Найважливішим критерієм правильності вибору теми є її актуальність. Вона визначається місцем магістерської роботи серед найбільш важливих проблем економічної науки, її значенням для підготовки висококваліфікованих фахівців з фінансів, здатних швидко реагувати на всі зміни у фінансовій діяльності підприємств різних форм власності та приймати оптимальні рішення щодо розроблення нової фінансової стратегії їх розвитку.

При виборі теми магістерської роботи магістрант зобов'язаний оцінити її зв'язок з питаннями сучасного етапу розвитку економіки та її майбутнього, врахувати вимоги, які висуваються сьогодні до працівників фінансової сфери, до рядів яких він намагається вступити.

Зупинившись на обраній темі, магістрант узгоджує її з майбутнім науковим керівником.

Назва магістерської роботи повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми, вказувати на мету магістерського дослідження і його завершеність.

У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів “Дослідження питання...”, “Дослідження деяких шляхів...”, “Деякі питання...”, “Матеріали до вивчення...”, “До питання...” тощо, в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Обравши тему магістерської роботи магістрант завчасно подає на ім'я завідувача кафедри заявку на її затвердження, у якій зазначається вибрана тема роботи, місце розподілу і проходження переддипломної практики. Приклад оформлення бланка-заяви на затвердження теми магістерської роботи наведений у додатку Б. Слід зазначити що деякі розділи магістерської роботи можуть бути виконані у вигляді дослідницьких робіт, тематиці яких повинні цілком відповідати основній темі роботи.

За місяць до початку переддипломної практики випускова кафедра на своєму засіданні затверджує теми магістерських робіт і представляє в навчальну частину університету проект наказу ректора про закріплення тем, призначення керівників і консультантів з відповідних питань (у разі необхідності). Консультанти з відповідних питань призначаються наказом ректора з професорсько-викладацького складу університету, а також із кваліфікованих фахівців підприємств і організацій одночасно із закріпленням тим магістерських робіт і призначенням керівників. Тематика магістерської роботи повинна бути сформована й оформлена наказом по університету за два тижні до початку переддипломної практики.

Підставою для виконання магістерської роботи служить завдання, підписане виконавцем, керівником і затверджене завідувачем кафедри. Приклад оформлення завдання магістерської роботи наведено у додатку В.

Завдання видається магістранту до початку переддипломної практики й остаточно затверджується не пізніше ніж за один тиждень до її закінчення. Тема магістерської роботи, записана на титульному аркуші роботи й у завданні, повинна точно відповідати темі, зазначеній у наказі.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

2809 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
2809 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
2809 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
2809 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Менеджмент персоналу² для студентів спеціальності...
2809 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка енергетики" для студентів напряму...
2809 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до їх вивчення, контрольні питання для самоперевірки, що наведені після кожної теми дисципліни, методичні вказівки до виконання контрольної роботи
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Економіка та фінанси підприємства" для студентів...
2809 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до вивчення тем, перелік розділів, що виносяться на самостійне опрацювання студентів, варіанти індивідуальних завдань, перелік літератури. Методичні вказівки укладені з урахуванням вимог державного освітнього стандарту
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Страховий менеджмент” для студентів спеціальності...
2809 методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення тем, передбачених програмою дисципліни «Mенеджмент», завдання до контрольної роботи та методичні вказівки до її виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Mенеджмент» для студентів напрямів 050502 –...
2809 методичні вказівки icon2765 Методичні вказівки
Методичні вказівки до практичних та самостійних занять з курсу «Методи синтезу та оптимізації» для студентів
2809 методичні вказівки iconПрограма, методичні вказівки та контрольне завдання
Методичні вказівки та приклади виконання завдань контрольної роботи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи