Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування icon

Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування
Скачати 95.95 Kb.
НазваМаніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування
Дата14.07.2012
Розмір95.95 Kb.
ТипДокументи

МАНІПУЛЯТИВНІ СТРАТЕГІЇ В ДИСКУРСІ СІМЕЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Останні десятиріччя позначилися зростаючим інтересом науковців до вивчення впливу потенціалу мови,її можливостей регулювати поведінку людей, керувати процесами прийняття рішень і, зокрема, її здатності виступати інструментом маніпуляції свідомості як індивіда, так і соціуму в цілому[6,с. 196].

Дослідження явища маніпуляції та мовленнєвого впливу на свідомість реципієнта привертає увагу багатьох спеціалістів різних галузей знань: психологів ( С.І.Бернштейн, Д.Брайант, С.Томпсон, О.Л.Доценко, Т.М.Дридзе, О.О.Леонтьєв, Б.Шердон), політологів (С.Кара-Мурза, Г.Лассуелл, Г.Г.Почепцов, Г.Шиллер), соціологів (Б.І.Мотузенко). В сучасному мовознавстві вивчення мовленнєвої маніпуляції – один із актуальних та перспективних напрямків дослідження. В останні роки з'явилися роботи А.Д.Дмитрук, К.В.Нікітіної, В.В.Зірки, Н.А.Остроушко, в яких аналізуються технології та стратегії маніпулятивного впливу на матеріалі політичного дискурсу, розглядається проблема мовленнєвого впливу і маніпуляції на матеріалі російськомовного рекламного дискурсу, але дослідження маніпулятивного впливу в англомовному дискурсі сімейного спілкування не існує.

Більшість вчених розглядають маніпуляцію найчастіше як «вплив на людину з ціллю спонукати її зробити щось (повідомити інформацію, зробити вчинок, змінити свою поведінку) несвідомо чи наперекір власному бажанню, думці, намірам» [9, с. 72].

Метою маніпуляції є досягнення конкретної комунікативної мети, зокрема, нав'язування певного бачення ситуації, що описується, формування нових ідей, прагнень, бажань, цілей; специфіка маніпуляції полягає у стратегічному використанні мовних засобів як тактичних ходів; таким чином, мовні структури набувають маніпулятивного наповнення в конкретних дискурсивних умовах.

Хоча мета маніпулятора виглядає однозначною – завоювати адресата, керувати його думками і поведінкою шляхом впливу на його свідомість, маніпуляція за своєю природою є багатогранним, багатоаспектним, комплексним явищем, оскільки передбачає різноманітні прийоми впливу на людину [6,с. 196].

Одним із способів вивчення маніпуляції в залежності від матеріалу дослідження є міжособистісна маніпуляція, яка вивчається по текстах художніх творів. В них розглядаються наступні «особливості міжособистісної маніпуляції: а) прихований вплив однієї людини на іншу, б) ставлення маніпулятора до адресата як до засобу досягнення власних цілей, в) намагання маніпулятора отримати односторонню перевагу, г) використання сили, гра на слабкості» [4, с. 291]. Головна ідея таких лінгвістичних робіт полягає в тому, що маніпуляція розглядається крізь призму мови. Погляд вчених на маніпуляцію змінюється в залежності від того, який мовленнєвий матеріал лежить в основі їхніх досліджень. Під мовною маніпуляцією розуміють « вид мовного впливу, що використовується для прихованого занурення в психіку адресата цілей, бажань, намірів, відношень чи установок, які не співпадають з тими, які є в адресата в даний момент» [3,с. 99]. Інакше кажучи, коли приховані можливості мови використовуються мовцем для того, щоб нав'язати адресатові певне уявлення про дійсність, сформувати потрібне ставлення до неї, викликати необхідну адресанту емоційну реакцію, ми говоримо про мовну маніпуляцію. В даному випадку адресант активний, а адресат пасивний: йому пропонується вже готовий продукт для роздумів, а сам він при цьому жодних самостійних розумових зусиль не прикладає [8,с. 277]. Р.М.Блакар в своїй роботі помічає, що «кожен мовний елемент представляє собою дуже складний і чуттєвий інструмент, на котрому грає той,хто користується мовою» [1,с. 97], що « вибір слів та виразів є надзвичайно важливим інструментом влади для структурування той дійсності, про яку йде мова» [1,с. 103]. Можна говорити про те, що «будь-яке використання мови має на меті ефект впливу» [5,с. 51].

Об'єктом дослідження даної статті виступає явище мовної маніпуляції, а предметом є дискурс сімейного спілкування з елементами маніпуляції.

Метою роботи є вивчення омовлення маніпулятивних рис в дискурсі сімейного спілкування, з'ясування того, які стратегії та тактики уможливлюють їх функціонування в англомовному дискурсі сімейного спілкування.

В сучасній лінгвістичній науці поняття стратегії та тактики використовуються достатньо широко й активно у зв'язку з аспектом мовленнєвої діяльності. В лінгвопрагматиці існують найрізноманітніші підходи до розуміння стратегії та тактики в залежності від матеріалу дослідження. Під мовленнєвою стратегією ми розуміємо «сукупність запланованих мовцем заздалегідь теоретичних ходів, які реалізуються в ході комунікативного акту та направлені на досягнення комунікативних цілей» [7,с. 18], а термін «мовленнєва тактика» розглядається «в якості сукупності практичних ходів в реальному процесі мовленнєвої взаємодії» [7,с. 19]. Стратегія має на меті «відбір фактів та їхню подачу в певному світлі з ціллю впливу на інтелектуальну, вольову, емоційну сферу адресата» [2,с. 86]. Стратегія полягає в тому, щоб уміти моделювати ситуацію за допомогою доступних засобів й методів з ціллю досягнення необхідного результату. Якщо бажаний результат (перлокутивний ефект) було досягнуто, це значить, що була обрана ефективна стратегія для досягнення поставленої цілі. Таки чином, визначається наступна послідовність дій: ціль? стратегія? тактика? перлокутивний ефект.

Маніпуляція завжди є способом підвести іншу людину до потрібної цілі (реакції) в прихованій формі. Основною умовою для цього є уміння підлаштуватися.

Аналіз маніпулятивних стратегій дискурсу сімейного спілкування показує найбільш вживані та поширені прийоми:

1) ілюзія вибору як надзвичайно поширений вид. Можливість вибору в цьому випадку лише декларується – насправді ж її не представлено взагалі.

'I mean, it isn't as though anything would be going on between you.' She paused, then added, 'Is it?'

'Oh not again, Carol,' Arnie sighed, looking at her now even though he was exhausted by her insane jealousy. (Pamela Evans )

Використання дружиною речення з розділовим питанням та заперечувальною часткою «not» підсвідомо підштовхує чоловіка зробити той вибір, якого маніпулятивно добивається дружина;

2) драматизація.

'What's wrong with you, Julia?'

'With me?'

'Yes. Why are you giving such a lousy performance?'

'Me?' That was the last thing she expected to hear him say. She faced him with blazing eyes. 'You damned fool, I've never acted better in my life.'…

Suddenly she burst into a storm of weeping.

'Darling!'

He took her in his arms and sat her down on the sofa with himself beside her. She clung to him desperately.

'You're so good to me, Michael, and I hate myself. I'm a beast, I'm a slut, I'm just a bloody bitch. I'm rotten through and through.'

'All that may be,' he smiled, 'but the fact remains that you're a very great actress.' (W.S.Maugham)

Звинувачування чоловіка в тому, що гра його дружини на сцені була жахливою, викликає бурю емоцій з боку жінки, що виражається у використанні вульгаризмів «damned fool», прикметників у вищому ступені порівняння «I've never acted better in my life», а також невербальних засобів, а саме міміки «She faced him with blazing eyes». Мовленнєва агресія зі сторони дружини не дає бажаних результатів й вона починає маніпулювати, використовуючи сльози й антонімічний прийом порівняння чоловіка з собою «You're so good to me, Michael, and I hate myself. I'm a beast, I'm a slut, I'm just a bloody bitch. I'm rotten through and through». Драматизація, яку розігрує жінка, дає бажаний результат, тобто перлокутивний ефект досягнуто: чоловік визнає, що його дружина чудова акторка «you're a very great actress»;

3) гра на почуттях.

'She'll have to go now, won't she? She burned my arms and killed the baby. She's dangerous and she'll have to go. You'll send her away now, won't you, Jonathan? You'll send her away?'…

'She can't stay now,' she said, the first note of hysteria in her voice. 'You can see she'll have to go. Otherwise she'll have to be watched the whole time!'

He leaned forward, controlling the hopelessness in him and stroking the braid of thick, black hair that lay across the pillow.

'All right, Annie,' he said gently. 'Harriet will go.'(Diane Pearson)

Після того як падчірка ненароком облила окропом мачуху й це призвело до страшних наслідків, дружина вважає, що це саме час позбавитися її і звертається до чоловіка з проханням відіслати дівчинку з дому. Використання розділових питань «She'll have to go now, won't she?», «You'll send her away now, won't you?», повторів «You'll send her away», модальних дієслів «can» та дієслів з модальним значенням «have to», а також наголошення на тому, що саме вона вбила ще ненародженого їхнього сина, призводять до досягнення перлокутивного ефекту – чоловік погоджується;

4) порівняння, зв'язка з протиставленням. В даному випадку в логічний чи часовий зв'язок ставлять поняття, що раніше між собою не були пов'язані.

'You would not treat me like this if you were a real man, ' we heard Pauline say. (Richard McCann ).

Дружина у звертанні до чоловіка використовує дане порівняння з метою досягти того ефекту, щоб чоловік її не кривдив. Вживання стереотипної фрази «a real man» не має логічного обґрунтування, тобто маніпуляція зводиться до того, що друге не випливає із першого;

5) комплімент.

'By God, what a performance you gave.'

'You weren't so bad yourself, dear.'

'That's the sort of part I can play on my head,' he answered carelessly, modest as usual about his own acting. (W.S.Maugham)

Маніпулятивна здатність компліменту полягає в тому, що використання його однією стороною (адресантом) «^ What a performance you gave» підсвідомо підштовхує адресата на комплімент у відповідь «You weren't so bad yourself, dear». Стратегія компліменту з боку чоловіка досягає свого перлокутивного ефекту: дружина позитивно оцінює роботу чоловіка;

6) емоційне зараження.

'I love you, Gill.'

'Don't,' she said, drawing back. 'You mustn't say things like that.'

'I know I shouldn't, but it's true,' he said, his face wet with tears. 'I've never stopped loving you. Through all the bad times, all the grief and heartache I gave you, I always loved you ... I always will.'

'I feel the same, but there's no future for us now.'(Pamela Evans)

За допомогою маніпуляцій чоловік намагається почути від дружини освідчення в коханні, його тактика полягає в тому, щоб повторити фразу з лексемою «love» декілька разів «I love you», «I've never stopped loving you», «I always loved you» й цим самим емоційно заразити дружину, чого врешті-решт він і добивається, а фраза дружини «I feel the same» є підтвердженням;

7) емоційна обробка.

'He's growing fast,' Arnie remarked.

'Yeah. Six years old,' she said. 'It hardly seems possible.'

'It certainly doesn't,' he agreed heartily. 'Makes you realise that it's time he had a brother or sister.'(Pamela Evans)

Маніпуляції чоловіка зводяться до того, щоб дружина погодилась мати ще дітей, його стратегія полягає в тому, щоб емоційно налаштувати її на позитивну відповідь розмовами про досить дорослий вік сина «He's growing fast» та роздумами про можливість мати йому братів чи сестер «'Makes you realise that it's time he had a brother or sister». Отже, емоційна обробка виступає в якості маніпулятивної стратегії;

8) обман.

^ She stubbed out the cigarette and leaned sideways to kiss his cheek. He pulled her closer and she laid her head on his chest.

'Shh,' she said, 'I didn't mean to wake you.'

'Yes you did,' he said, drowsily.

'Well, are you awake now or what?' she asked.

'If I say "or what", does that mean I can go back to sleep?'

'No.'

'I'm awake then.'

'I've been thinking,' she said, smiling already at the expected response…

'I was remembering our first night together - it was raining like this, do you remember?'

'No. I can't say that I do. All I remember is thinking -1 hope she's not like her snotty friends … Can I go back to sleep now please?'

'One more thing.' Kitty raised her head.

^ He bent his head down to kiss her forehead.

'Yes. I love you,' he said. 'Now, go to sleep.'(Kate O'Riordan)

Для досягнення певного перлокутивного ефекту мовці можуть використовувати обман в якості маніпулятивної стратегії. В даному прикладі дружина невербальними засобами будить чоловіка, а потім обманює його, ніби не хотіла цього робити «I didn't mean to wake you» . Дружина намагається почути від чоловіка щось приємне і в результаті маніпуляцій добивається свого «I love you»;

9) благання.

"Don't leave me, Tom. Lie beside me and hold me."

"You need sleep, my dearest love."

"I've got used ter falling asleep in your arms, Tom."

"I wanted to ask. . ."

"Not now."

"Then sleep, lovebud. I'll not leave you." (Audrey Howard)

Дружина благає чоловіка не покидати її «Don't leave me», для цього вона використовує власне ім'я чоловіка в якості звертання «^ Tom» декілька раз, конструкцію «gеt used ter». Перлокутивний ефект досягнуто; благання дружини досягли мети й чоловік залишається з нею вдома «I'll not leave you»;

10) аргументація.

'Mam is worn out when she gets home. I know she'll have a break on Christmas Eve, seeing that it's Sunday, but she'll be rushed off her feet on Saturday. She has to work now and she won't feel like cooking Christmas dinner for just herself and Teddy.'

'I suppose you're right,' he'd answered grudgingly. (Lyn Andrews)

Дружина хоче відсвяткувати Різдво вдома не лише з чоловіком, а й з мамою та братом; для цього вона починає маніпулювати чоловіком й обирає тактику аргументації. Дружина наводить логічні доводи «Mam is worn out when she gets home», «She has to work now and she won't feel like cooking Christmas dinner for just herself and Teddy» й досягає бажаного «I suppose you're right».

Отже, в дискурсі сімейного спілкування чоловіка та дружини використовуються різноманітні стратегії : ілюзія вибору, драматизація, гра на почуттях, порівняння, комплімент, емоційне зараження, емоційна обробка, обман, благання, аргументація, за допомогою яких досягається перлокутивний ефект маніпулятора.

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні особливостей маніпулятивних стратегій в дискурсі сімейного спілкування батьків та дітей.

БІБЛІОГРАФІЯ

1) Блакар Р.М. Язык как инструмент социальной власти / Р.М.Блакар // Язык и моделирование социального взаимодействия. – М.,1987. – С. 95-111.

2) Борисова И.Н. Категория цели и аспекты текстового анализа / И.Н.Борисова // Жанры речи : Сб.науч.ст. – Саратов,1999. – С. 79-94.

3) Быкова О.Н. Языковое манипулирование : материалы к энциклопедическому словарю «Культура русской речи»/ О.Н.Быкова // Теоретические и прикладне аспекты речового общения: Вестн.Российской риторической ассоциации. – Красноярск, 1999.- № 1(8).- С. 97-108.

4) Веретенкина Л.Ю. Лингвистическое выражение межличностных манипуляций (к постановке проблемы) / Л.Ю.Веретенкина // Предложение и слово: Докл. и сообщ. международной научной конференции, посвященной памяти профессора В.С.Юрченко / Отв.ред.О.В.Мякшева. – Саратов,1999. – С.284-295.

5) Иссерс О.С. Паша-«Мерседес», или речевая стратегия дискредитации / О.С.Иссерс // Вестник Омского гос.ун-ва. – Омск, 1997. - №2(4). – С. 50-62.

6) Киричук Л.М. Прагмакогнітивні особливості стереотипів як засобів маніпуляції в публіцистичному дискурсі / Л.М.Киричук // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. - №6. – С. 195-199.

7) Клюев Е.В. Речевая коммуникация : учеб.пособие для университетов и вузов / Е.В.Клюев. – М.: ПРИОР,2002. – 210с.

8) Попова Е.С. Структура манипулятивного воздействия в рекламном тексте / Е.С.Попова // Известия Уральского госуд.ун-та.- Екатеринбург, 2002.- №24. – С.276-288.

9) Стернин И.А. Введение в речевое воздействие / И.А.Стернин . -Воронеж, 2001.-

Список ілюстративних джерел

1. Andrews Lyn A Wing and a Prayer / L.Andrews. – London : Headline Book Publishing, 2006.- 442p.

2. Evans Pamela A Song in Your Heart / P.Evans.- London : Headline Book Publishing,1998. – 378p.

3. Howard A. Painted Highway / A. Howard. – London : Hodder and Stoughton, 2003. – 442 p.

4. Maugham W.S. Theatre / W.S.Maugham. – Vinnizja : Nova Knyha, 2002. – 312p.

5. McCann Richard Just a Boy / R.McCann. – London : Ebury Press, 2005. – 210p.

6. O'riordan K. Involved / K. O'riordan. – London : Harper Collins Publishers, 1995.– 202 p

7. Pearson Diane The Marigold Field / D.Pearson. – London : Corgi Books,1982. – 320p.

Схожі:

Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування iconРеалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування
У статті йдеться про особливості реалізації відвертості в дискурсі сімейного спілкування, який базується на аспекті добровільного...
Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування iconПроценко О. В. (Суми,Україна) Конфліктне забарвлення дискурсу сімейного спілкування
У статті йдеться про дискурс сімейного спілкування, що може мати конфліктний характер, його особливості та характеристики
Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування iconО. В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей
У статті йдеться про звертання як засіб вираження адресованості мовлення в дискурcі спілкування батьків та дітей
Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування iconТема лекції: 4 Спілкування як фактор розвитку особистості. Педагогічне спілкування
Спілкування — це багатоплановий складний процес встановлення контактів між людьми, в результаті якого здійснюється вплив однієї людини...
Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування iconТипи ролей у родинному дискурсі
У статті розглянуто рольові парадигми у родинному дискурсі, що залежать від статі та віку, подається опис та аналіз соціальних та...
Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування iconКвантитативно-квалітативні одиниці в художньому дискурсі
Основну увагу звернено на їх роль у формуванні дискурсивної зв’язності та цільності. Аналізується участь квантитативно-квалітативних...
Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування iconМетодична розробка проведення практичного заняття по курсу соціальної психології зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету Тема 4: психологія спілкування: пізнавальна сторона
У спільній діяльності міжособистісне спілкування людей підпорядковано спільній меті — вирішенню конкретної задачі. Отже, вирішення...
Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування iconЛекція №2 мовні І позамовні чинники культури професійного спілкування план Фонетичні аспекти культури професійного спілкування: артикулювання
Радевич-Винницький Я. Етикет І культура спілкування: Навч посібник. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Знання, 2006. – 2006. – 291...
Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування iconОксана Володимирівна Проценко імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі
В статті мова йде про імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі, яке відбувається за допомогою порушення комунікативних...
Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування iconФормат опису модуля
Основні засади управління конфліктамиї: стратегії подолання конфліктів, моделі поведінки, Ділове спілкування. Вимоги держстандарту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи