До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту icon

До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту




НазваДо наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту
Дата14.07.2012
Розмір83.6 Kb.
ТипДокументи

Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

"___" _________2012 № ______


Ректорові ____________________________

_____________________________________

студента (аспіранта, науково-педагогічного працівника)

___________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)


З А Я В А


Прошу Вас розглянути на засіданні Вченої ради можливість направити мене на навчання (стажування) в _________________ (навчальний заклад, країна) за рахунок коштів державного бюджету.


До заяви додаю: витяг з протоколу засідання кафедри вищого навчального закладу з висновком про рекомендацію на навчання або стажування


Дата Підпис

Додаток 3

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

"___" _________2012 № ______


Витяг

із протоколу № ____

засідання кафедри _______________ __________________________________

(назва кафедри) (назва вищого навчального закладу)

від "___" _________2012 р.


Присутні: ______


Слухали:


Про направлення _________________________ на навчання (стажування)

(прізвище, ім’я, по батькові)

в ______________ (навчальний заклад, країна).


Ухвалили:


Клопотати перед Вченою радою (назва вищого навчального закладу) направити (прізвище, ім’я, по батькові) на навчання (стажування) в ____________ (навчальний заклад, країна) з "____" __________ 20___ року по "____" __________ 20____ року за рахунок коштів державного бюджету.


Результати голосування:

За ____

Проти ___

Утримались ____


Завідувач кафедри (підпис) Прізвище та ініціали

(науковий ступінь,

вчене звання)


Секретар (підпис) Прізвище та ініціали


Додаток 4

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

"___" _________2012 № ______





ПРОЕКТ

індивідуального плану навчання студента (аспіранта) або стажування науково-педагогічного працівника за кордоном

_______________________________________________________________

(прізвище ім'я та по батькові)


Навчальний заклад, з якого направляється на навчання (стажування) за кордон, _____________________________________________________________

Закордонний навчальний заклад, в якому проходитиме навчання (стажування), ________________________________________________________

(країна, місто, назва навчального закладу)

Назва програми (наукового напряму), за якою буде навчатися (стажуватися) за кордоном,: ____________________________________________

____________________________________________________________________

Мета навчання (стажування)_______________________________________

____________________________________________________________________

Завдання навчання (стажування)___________________________________

____________________________________________________________________

Доцільність навчання (стажування) ________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________


Строк навчання (стажування) _____________________________________


Програма навчання (стажування) або види запланованої наукової роботи, очікувані результати, а також пропозиції щодо продовження проведення досліджень або впровадження їх результатів: _____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


________________ ____________________________________

(дата) (підпис студента (аспіранта, науково-педагогічного працівника)

Висновок Вченої ради ___________________ про результати стажування:

(назва вищого навчального закладу) ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Додаток 5

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

"___" _________2012 № ______


Лист-рекомендація

конкурсній комісії з відбору на навчання студентів і аспірантів

та стажування наукових і науково-педагогічних працівників

у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту


____________________________________________________ рекомендує,

(назва вищого навчального закладу)


як претендента на навчання/стажування за кордоном _______________________

____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

____________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)

за навчальною/науковою програмою ___________________________________ .

Претендент володіє іноземною мовою на _______________________ рівні (вільне зі знанням спеціальної термінології, вільне володіння, володіння на середньому рівні, володіння на побутовому рівні),

що підтверджується сертифікатом1 __________ (ТОEFL, IELTS, GRE, TEF, DELF, DALF тощо) з оцінкою (кількістю балів, рівнем тощо) ___________ (копія додається).

Інформація щодо наявності попередньої домовленості із закордонним університетом щодо навчання (стажування) претендента: ___________________

____________________________________________________________________,

копія листа (запрошення, договору, іншого підтверджуючого документу) додається (буде надіслано в термін до «___» ___________ 2012 р.).

Додаткова інформація:

  • для студентів:

курс навчання студента на даний час і строк закінчення навчання за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем;

загальний термін навчання студента за даним освітньо-кваліфікаційним рівнем відповідно до затвердженого навчального плану;

показники навчання на даному та попередньому освітньо-кваліфікаційному рівні (середній бал);

спеціальність (напрям), за якою навчається студент, наявність аналогічної спеціальності в обраному закордонному університеті (університетах) та їх відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

  • для аспірантів:

рік навчання аспіранта на даний час;

наукова тематика дисертації, наявність аналогічного наукового напряму в обраному закордонному університеті (університетах) та їх відповідність переліку пріоритетних напрямів освіти і науки;

  • для наукових і науково-педагогічні працівників:

загальний стаж роботи і стаж роботи у даному вищому навчальному закладі після захисту дисертації;

напрям наукової та науково-педагогічної діяльності, наявність відповідного напряму та наукової тематики в обраному закордонному університеті (університетах);


Керівник вищого навчального закладу ___________________ /___П.І.Б.____/


дата

М.П.

Додаток 6

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

"___" _________2012 № ______


Витяг

з протоколу засідання Вченої ради

__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)


від "___" _________2012 р. № ________


Членів ради___________


Присутні_________


Слухали: Про рекомендацію як претендента на навчання/стажування за кордоном

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

___________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)


Ухвалили: Рекомендувати, як претендента на навчання/стажування за кордоном ___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

___________________________________________________________________

(студента, аспіранта, науково-педагогічного працівника)

Результати голосування:


За _______

Проти _______

Утримались _______


Голова Вченої ради ___________________ /___П.І.Б.____/


Вчений секретар ____________________ /___П.І.Б.____/

Додаток 7

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

"___" _________2012 № ______


ВИПИСКА

з особової справи науково-педагогічного працівника

(претендента на стажування за кордоном)

який/яка працює в _______________________________

(назва вищого навчального закладу)


Прізвище, ім’я, по-батькові ________________________________________________

________________________________________________________________________

Вчений ступінь___________________________________________________________

Вчене звання_____________________________________________________________

Кафедра _________________________________________________________________

Посада__________________________________________________________________

Інформація щодо роботи за останні три роки відповідно до записів в трудовій книжці__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Перелік навчальних дисциплін, які викладає претендент________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Тематика наукових досліджень роботи_______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць ( зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти)_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Інформація щодо участі в зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах_______________________________

________________________________________________________________________


Керівник вищого навчального закладу ___________________ /___П.І.Б.____/

Начальник відділу кадрів ___________________ /___П.І.Б.____/

дата

М.П.

Додаток 8

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

"___" _________2012 № ______


_

ВИПИСКА

з особової справи студента

(претендента на стажування за кордоном)

який/яка навчається в _______________________________

(назва вищого навчального закладу)



Прізвище, ім’я, по-батькові: _____________________________________________

_____________________________________________________________________

Зарахований на навчання наказом №_________ від__________

спеціальність____________________________________________________

Джерело фінансування навчання _________________________________________

Інформація щодо результатів навчання (середній бал тощо) за програмою підготовки магістра (бакалавра) __________________________________________

_____________________________________________________________________

Інформація щодо досягнень у студентській науково-дослідній роботі__________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________


Керівник вищого навчального закладу ___________________ /___П.І.Б.____/

Начальник відділу кадрів ___________________ /___П.І.Б.____/

дата

М.П.


Додаток 9

до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

"___" _________2012 № ______


ВИПИСКА

з особової справи аспіранта (претендента на стажування за кордоном)

який/яка навчається в _______________________________

(назва вищого навчального закладу)


_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по-батькові)

Зарахований до аспірантури наказом №_________ від___________________

Джерело фінансування навчання в аспірантурі _____________________________

Тема кандидатської дисертації __________________________________________,

затверджена Вченою радою _____________________________________________

(назва вищого навчального закладу)


протокол №______від___________

Інформація про складання кандидатських іспитів ___________________________ _____________________________________________________________________

Атестований за ______ рік навчання рішенням Вченої ради __________________ _____________________________________________________________________,

(повна назва вищого навчального закладу)

протокол №______ від ___________.

Інформація щодо наукових та науково-методичних праць (зазначаються праці, які опубліковані у зарубіжних, міжнародних та вітчизняних фахових виданнях, патенти) ______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Інформація щодо участі в у зарубіжних, міжнародних та національних наукових і науково-практичних конференціях, симпозіумах ___________________________

_____________________________________________________________________


Керівник вищого навчального закладу ___________________ /___П.І.Б.____/

Начальник відділу кадрів ___________________ /___П.І.Б.____/

дата

М.П.


*За необхідності вищий начальний заклад може подавати додаткову інформацію щодо претендента окремим документом

1 вказати, у разі наявності

Схожі:

До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту iconПро внесення часткових змін до наказу Міністерства освіти І науки України14. 06. 2010 №560 «Про затвердження складу атестаційної колегії мон»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, передачі функцій Вищої атестаційної комісії України, та відповідно до наказу...
До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту iconІз Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №976 від 15. 08
Наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України №976 від 15. 08. 2011 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад...
До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту iconДо наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України
Секція (згідно з наказом Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 16. 05. 2011 №443)
До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту iconПрограма з математики
Складена у відповідності з вимогами Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України та зовнішнього незалежного оцінювання з...
До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту iconПро внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 22. 04. 2014 №504
Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. №1392, у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах ІІ ступеня, наказу...
До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту iconДо наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту

До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту iconДо наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту

До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту iconДо наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту

До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту iconПро внесення змін у додатки 1-13 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28. 01. 2014 №80
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 04. 2014 №460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства...
До наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту iconДо наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту " " 2012 №

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи