Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З
Скачати 109.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З
Дата14.07.2012
Розмір109.75 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Н А К А З10.05.2011 N 426

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2011 р.
за N 619/19357


Про затвердження Положення
про Конкурсну комісію по відбору на навчання
студентів та стажування аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників
у провідних вищих навчальних закладах
та наукових установах за кордоном


На виконання постанови Кабінету Міністрів України
від 13.04.2011 N 411 ( 411-2011-п ) "Питання навчання студентів та
стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників
у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за
кордоном" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про Конкурсну комісію по відбору на
навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і
науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних
закладах та наукових установах за кордоном, що додається.

2. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) забезпечити
розміщення наказу на офіційному веб-сайті Міністерства
(www.mon.gov.ua) та Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне
вікно України" (www.osvita.com).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Суліму Є.М.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Міністр Д.В.Табачник


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту
України
10.05.2011 N 426

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 травня 2011 р.
за N 619/19357


ПОЛОЖЕННЯ
про Конкурсну комісію по відбору
на навчання студентів та стажування аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників
у провідних вищих навчальних закладах
та наукових установах за кордоном
1. Конкурсна комісія по відбору на навчання студентів та
стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників
у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за
кордоном (далі - Комісія) є постійно діючим дорадчим органом при
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а
також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

формування пропозицій щодо пріоритетних напрямів навчання
студентів та стажування аспірантів наукових і науково-педагогічних
працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових
установах за кордоном;

визначення переліку провідних вищих навчальних закладів та
наукових установ за кордоном для реалізації програм навчання або
стажування;

розроблення та затвердження примірних форм документів
претендентів, що подаються на конкурс;

проведення за поданням вищих навчальних закладів та наукових
установ відбору кандидатів на навчання або стажування у провідних
вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
студентів, аспірантів, наукових та науково-педагогічних
працівників, які відповідають вимогам пунктів 10, 11 та 12
Положення про навчання студентів та стажування аспірантів,
наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих
навчальних закладах та наукових установах за кордоном,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011
N 411 ( 411-2011-п );

розгляд результатів навчання студентів та стажування
аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у
провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за
кордоном та розроблення відповідних рекомендацій і пропозицій з
метою координації діяльності у цьому напрямі вищих навчальних
закладів та наукових установ.

4. Комісія для вирішення покладених на неї завдань має право:

одержувати в установленому законодавством порядку від вищих
навчальних закладів або наукових установ України та вищих
навчальних закладів або наукових установ за кордоном необхідну
інформацію з питань, що належать до її компетенції;

створювати з окремих питань робочі групи з числа
представників вищих навчальних закладів, громадських організацій,
вчених та фахівців різних галузей економіки, запрошувати у разі
потреби до розгляду програм, наданих кандидатами, незалежних
експертів (за їх згодою);

запрошувати на засідання Комісії представників органів вищих
навчальних закладів, наукових установ тощо;

надавати висновки стосовно реальності програм, наданих
кандидатами, та доцільності їх реалізації;

визначати строк проведення конкурсного відбору кандидатів на
навчання або стажування, підбиття підсумків конкурсного відбору та
їх оприлюднення;

вимагати від кандидатів у разі потреби надання додаткової
інформації щодо положень своєї програми.

5. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які
проводяться в міру потреби, але не рідше двох разів на рік.
Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше
двох третин її членів.

6. Комісія утворюється наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України у складі Голови, заступника Голови,
секретаря та членів Комісії.

7. Комісію очолює Голова - перший заступник Міністра освіти і
науки, молоді та спорту України.

8. До складу Комісії входять представники Міністерства освіти
і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів
виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні
заклади, інших установ та організацій та провідні наукові,
науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів та
наукових установ (за згодою).

9. Голова Комісії:

здійснює керівництво діяльністю Комісії, визначає порядок
роботи, головує на її засіданнях, забезпечує виконання покладених
на Комісію завдань;

видає в межах своєї компетенції рішення та розпорядження,
організовує і контролює їх виконання.

10. На засіданнях Комісії у разі відсутності Голови Комісії
за його дорученням може головувати його заступник або один із
членів Комісії.

11. Секретар Комісії організовує підготовку та публікацію
оголошень про конкурс, збір конкурсних документів, веде та
оформляє протоколи засідань Комісії, забезпечує оперативне
інформування членів Комісії стосовно організаційних питань його
діяльності, за дорученням Голови Комісії виконує іншу
організаційну роботу.

12. У разі відсутності секретаря його обов'язки за дорученням
Голови Комісії виконує інший член Комісії.

13. Комісія визначає конкурсні вимоги та готує текст
оголошення про проведення конкурсного відбору.

14. Оголошення про проведення конкурсного відбору та його
умови публікуються в газеті "Освіта України", інших періодичних
друкованих виданнях, розміщуються на офіційному веб-сайті
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
(www.mon.gov.ua) та Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне
вікно України" (www.osvita.com) не пізніше ніж за два тижні до
його початку.

15. В оголошенні про проведення конкурсного відбору повинні
міститися такі відомості:

місцезнаходження Комісії;

умови і місце проведення конкурсного відбору;

граничний строк подання конкурсних пропозицій;

основні вимоги до кандидатів;

інформація про закордонні вищі навчальні заклади або наукові
установи, у яких планується навчання або стажування студентів,
аспірантів, наукових та науково-педагогічних працівників, напрями
підготовки (спеціальності), напрями наукової діяльності;

умови навчання або стажування.

16. Комісія починає роботу на підставі рішення Голови Комісії
та регламенту роботи.

17. Вищі навчальні заклади або наукові установи подають
Комісії документи осіб, які претендують на проходження навчання
або стажування у провідних вищих навчальних закладах та наукових
установах за кордоном, передбачені пунктами 14 та 15 Положення про
навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і
науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних
закладах та наукових установах за кордоном, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 N 411
( 411-2011-п ), примірні форми яких визначені наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від 16.05.2011 N 447
( v0447736-11 ).

18. Документи приймаються секретарем Комісії протягом 30 днів
з дати публікації оголошення про проведення конкурсу.

19. Члени Комісії розглядають конкурсні пропозиції протягом
двадцяти днів після зазначеного строку для подання конкурсних
пропозицій.

20. Рішення про результати конкурсного відбору приймається
Комісією назакритому засіданні простою більшістю голосів членів
Комісії шляхом відкритого голосування, про що складається
відповідний протокол.

21. За рівної кількості голосів голос Голови Комісії є
вирішальним.

22. Протокол, підписаний членами Комісії, які були присутні
при обговоренні кандидатур та голосуванні, є підставою для видання
наказу про результати конкурсного відбору.

23. Підсумки проведення конкурсу у п'ятиденний строк після
видання наказу про результати конкурсного відбору оприлюднюються у
газеті "Освіта України", на офіційному веб-сайті Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України (www.mon.gov.ua) та
Інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне вікно України"
(www.osvita.com).

24. Переможцям конкурсу надається копія наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України про результати
конкурсного відбору, що є підставою для укладання відповідного
договору між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України та переможцем конкурсу.

25. У разі відмови переможця конкурсу від укладання договору
договір укладається з особою, яка за рейтингом визначена наступною
за переможцем.

Директор
департаменту вищої освіти Я.Я.Болюбаш

Текст взятo з сайту ВPУ - zakon1.rada.gov.ua

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України лахно олена геннадіївна
Роботу виконано у Дніпропетровському державному інституті фізичної культури і спорту, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З icon­­­­Про формування варіативної складової
Міністерства освіти І науки, молоді І спорту України, схвалення відповідною комісією Науково–методичної ради з питань освіти Міністерства...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Міністерство...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З iconФорма № н 04 міністерство освіти І науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ міністерство освіти І науки, молоді та спорту автономної республіки крим рвнз «кримський гуманітраний університет» (м. Ялта) інститут економіки та управління кафедра затверджую

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни н А К А З iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи