Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
НазваМіністерство освіти І науки україни
Сторінка1/3
Дата14.07.2012
Розмір0.79 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

І модульного циклу

з дисципліни «Технологія програмування та
створення програмних продуктів»


для студентів інженерного факультету
напряму підготовки «Комп’ютерні науки»


денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно -

методичного управління В.Б.Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

І модульного циклу

з дисципліни «Технологія програмування та створення
програмних продуктів»


для студентів інженерного факультету
напряму підготовки «Комп’ютерні науки»


денної форми навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач О.В.Алексенко

Відповідальний за випуск І.В.Баранова


Декан інженерного факультету О.Г.Гусак


Суми

Вид-во СумДУ

2008
^

Навчальне виданняМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять

І модульного циклу

з дисципліни «Технологія програмування та створення
програмних продуктів»


для студентів інженерного факультету напряму підготовки «Комп’ютерні науки»

денної форми навчання


Відповідальний за випуск І.В.Баранова


Редактор П.М. Єфіменко


Комп’ютерне верстання О.В.Алексенко


Підп. до друку 29.11.08 , поз.

Формат 60x84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк.3,26. Обл.-вид. арк.3,24.

Тираж 50 пр. Собівартість вид.

Зам. №

Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 3062 від 17.12.2007.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова,2.


Методичні вказівки до практичних занять І модульного циклу з дисципліни «Технологія програмування та створення програмних продуктів». /Укладач О.В.Алексенко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2008. - 55 с.

Кафедра інформаційних технологій проектування


ЗМІСТ

С.

Вступ…………………………………………………………..……….4

Практична робота 1. “Створення інтерфейсу користувача”.............6

Практична робота 2. Обмін даними. Використання OLE………....14

Практична робота 3. Робота з об’єктом Word.Application
за допомогою Delphi ……….............................................................17

Практична робота 4. Робота з об’єктом Excel.Application ……......25

Практична робота 5. Форматування комірок та областей
листа ………………………………………………………………....33

Додаток А Варіанти завдань..................……………………….……43

Список літератури................................................................................55


ВСТУП


Дані методичні вказівки призначені для виконання практичних робіт І модульного циклу з дисципліни «Технологія програмування та створення програмних продуктів» студентами інженерного факультету напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання. Пропоновані завдання охоплюють теоретичний матеріал, що вивчається студентами протягом першого модульного циклу. Виконання завдань сприяє набуттю навичок проектування архітектури програмних комплексів, створення технологічних програмних продуктів з врахуванням вимог ергономічного дизайну в середовищі візуального програмування Delphi.

Базовими для вивчення дисципліни є такі знання: поняття алгоритму; основи програмування в Object Pascal; структура програмного продукту; типи даних Delphi.

У ході виконання практичної роботи студенти створюють працездатний програмний продукт за індивідуальними завданнями. Варіант завдання відповідає номеру студента у списку групи. У кінці кожної практичної роботи наведений перелік контрольних запитань для захисту роботи.

У методичних вказівках послідовно викладені завдання та основні вимоги до виконання п’яти практичних робіт І модульного циклу, а також контрольні питання для підготовки до захисту роботи.

Перша практична робота присвячена вивченню основ створення інтерфейсу користувача, на її виконання відводиться 4 академічні години.

Друга практична робота розглядає методику обміну даними з використанням OLE-технології, на її виконання відводиться 2 академічні години.

Третя практична робота виконується 6 академічних годин і присвячена роботі з об’єктом Word.Application в Delphi.

Четверта практична робота виконується 4 академічні години, в ході яких розглядаються основні методи роботи з об’єктом Excel.Application за допомогою Delphi.

У п’ятій практичній роботі за 4 академічні години студент повинен оволодіти навичками форматування комірок та областей листа Excel програмними засобами Delphi.

Вихідні дані індивідуальних завдань кожної практичної роботи наведені у таблицях додатка А.

Для виконання практичних робіт необхідні такі програмні продукти: операційна система Windows 2000 і вище, середовище візуального програмування Borland Delphi 6 і вище.


Практична робота 1. Створення інтерфейсу користувача


Мета роботи:

 1. вивчити призначення компонентів TTabControl, TPageControl;

 2. навчитися використовувати зазначені компоненти, розглянути їх властивості, методи й події;

 3. вивчити призначення компонента TToolBar, навчитися заповнювати його.Завдання

Робота виконується протягом 4 годин. У ході виконання практичної роботи створюється працездатна програма, яка має головну форму «Варіант №__. Дані про студентів», містить панель інструментів «Моя панель інструментів» і два багатосторінкових блокноти. Дана форма призначена для введення списку студентів, додавання й видалення з нього інформації.

Назви, призначення кнопок панелі інструментів, оформлення компонентів задаються за варіантом, наведеним у таблиці А.1 додатка А.


Порядок виконання роботи

 1. У своїй папці створіть каталог My Pages для зберігання програмних файлів.

 2. Створіть нову програму.

 3. Збережіть модуль з ім’ям Main.pas, проект під ім'ям PagesProject.dpr.

 4. Задайте такі значення властивостям головної форми:

Caption - Дані про студентів

Name-PageForm

Heigth-350

Width-700


 1. Додайте у форму компонента TTabControl, TPageControl, TToolBar, MonthCalendar, DateTimePicker, два компоненти TImageList палітри Win32, компонент PopupMenu1 палітри Standard і компонент TSplitter палітри Additional.

 2. Задайте компонента TToolBar ім'я «Моя панель інструментів».

 3. Змініть властивості компонента TTabControl:
  вирівнювання компонента – по лівому краю, кількість закладок – три (імена закладок – Закладка 1, Закладка 2, Закладка 3), місце розміщення за варіантом.

 4. Кожній закладці призначте картинку з папки Image1.

 5. Встановіть активну закладку за замовчуванням згідно з своїм варіантом (таблиця А.1).

 6. Додайте на сторінку компонента три поля Edit. У підсумку повинен вийти компонент, зразок якого наведений на рис.1.
Рисунок 1 – Вигляд компонента TTabControl


 1. Змініть властивості компонента TPageControl:
  кількість закладок – п'ять (імена закладок – Закладка 1, Закладка 2, Закладка 3, Закладка 4, Закладка 5), місце розміщення закладок наведене в таблиці А.1 додатка А.

 2. Кожній закладці призначте картинку з папки Image2.

 3. Вид відображення закладок задайте за своїм варіантом.

 4. При переміщенні над назвами сторінок покажчика миші назви закладок повинні виділятися кольорами.

 5. Вигляд компонента наведено на рис.2.

 6. Призначте компонента Splitter1 такі властивості:

Align-alClient

Constrans-MaxWidth=5

Color-clBtnFace
Рисунок 2 – Вигляд компонента TPageControl


 1. У підсумку вийде форма, вигляд якої наведено на рис.3.
Рисунок 3 –Головна форма програми


 1. Створіть процедуру для події OnChange компонента TTabControl, у якій якщо обрано першу закладку, то відображається компонент Edit1 зі значенням за замовчуванням «Натиснута перша закладка»; якщо обрано другу закладку, то відображається компонент Edit2 зі значенням за замовчуванням «Натиснута друга закладка»; якщо обрано третю закладку, то відображається компонент Edit3 зі значенням за замовчуванням «Натиснута третя закладка».


^ Методичні вказівки

Управління видимістю компонента TEdit залежно від обраної закладки можна виконати таким чином:

with TabControl1 do

begin

Edit1.Visible:=TabIndex=0;

end;

 1. До компонента TToolBar додайте кнопки згідно з вашим варіантом.

 2. На кнопки додайте картинки згідно з вашим варіантом.

 3. Задайте типи кнопок панелі інструментів згідно з своїм варіантом.

 4. Для зазначеної в таблиці А.1 кнопки задайте тип згідно з варіантом. Вигляд кнопки панелі інструментів з меню, що розкривається, наведено на рис.4.
Рисунок 4 – Кнопка панелі інструментів з меню


 1. На кнопки додайте текст як показано на рис.5.
Рисунок 5 – Назви кнопок панелі інструментів


 1. У підсумку головна форма програми має вигляд, наведений на рис.6.

 2. Створіть клас THuman, об'єкти якого будуть містити інформацію про кожного студента. Даний клас повинен мати поля, задані в таблиці 1.

 3. Додайте у форму компонент TlistBox палітри Standard.


Таблиця 1 – Поля класу THuman

Ім'я поля

Тип

Опис

LastName

String

Прізвище

FirstName

String

Ім'я

MiddleName

String

Ім'я

Group

String

Група

Cors

Integer

Курс

DataBorn

String

Дата народження
 1. Запишіть конструктор об'єктів класу THuman, що успадковує конструктор предка, а також та полю LastName нового об'єкта задає ім'я об'єкта.

constructor THuman.Create(AName: String);

begin

inherited Create;

LastName := AName;

end;
Рисунок 6 – Головна форма програми


 1. Перейменуйте першу закладку компонента РageControl1 у «Список студентів», другу закладку компонента РageControl1 у «Форма».

 2. Компонент ListBox1 перейменуйте в PersonsList та встановіть найого на закладці Список студентів, а компонент MonthCalendar1 видаліть.

 3. Третю кнопку панелі інструментів перейменуйте в «Додати» й створіть процедуру для події OnClick, у якій додається у список PersonsList об'єкт класу THuman з ім'ям «Новий».


Методичні вказівки

Додати елемент списку можна за допомогою метода AddObject.


 1. На другу закладку компонента РageControl1 додайте компоненти відповідно до рис.7.
Рисунок 7 – Закладка «Форма» програми


 1. Четверту кнопку панелі інструментів перейменуйте в «Змінити» й створіть процедуру для події OnClick, у якій виводиться інформація про обраний об'єкт списку PersonsList на закладку «Форма».

 2. П'яту кнопку панелі інструментів перейменуйте в «Зберегти» й створіть процедуру для події OnClick, у якій введена на закладці «Форма» інформація про об'єкт, додається в список PersonsList.

 3. Додайте кнопку на панель інструментів і перейменуйте її у «Видалити». Створіть процедуру для події OnClick, у якій інформація про виділений у списку об'єкт, віддаляється.

 4. Додайте кнопку на панель інструментів і перейменуйте її в «Очистити». Створіть процедуру для події OnClick, у якій інформація зі всього списку видаляється.

 5. Першу кнопку панелі інструментів перейменуйте у «Вийти». Змініть стиль кнопки на звичайну кнопку. Створіть процедуру для події OnClick, що закриває програму.

 6. Другу кнопку панелі інструментів перейменуйте в «Дія». Змініть назву пунктів меню, що випадає, на Записати й Завантажити.

 7. Додайте на форму діалоги відкриття й запису у файл.

 8. Створіть процедуру для події OnClick для пункту меню «Записати», у якій інформація зі списку записується у файл із розширенням .lso.


Методичні вказівки

Процедуру збереження даних списку у файлі доцільно записувати із використанням метода SaveToFile(FileName). 1. Створіть процедуру для події OnClick для пункту меню «Завантажити», у якій інформація з файлу зчитується в список.


^ Методичні вказівки

Процедуру завантаження даних списку із файла доцільно записувати із використанням метода LoadFromFile(FileName).


 1. Заповніть список інформацією про трьох студентів своєї групи.

 2. Збережіть проект.

 3. Запустіть проект на виконання.

 4. Здайте програму.Контрольні запитання

 1. Елементи керування – призначення та використання в Delphi.

 2. Палітра Win32 – призначення, наявні компоненти.

 3. Для чого використовується компонент TToolBar? Його властивості і методи.

 4. Які бувають стилі кнопок? Як можна керувати відображенням кнопок?

 5. Як розміщується текст і зображення на кнопках панелі інструментів TToolBar?

 6. Для чого використовується компонент TImageList? Його властивості і методи.

 7. Яким чином можна розмістити зображення колекції компонента TImageList?

 8. Як можна задати прозорий колір зображення колекції компонента TImageList?

 9. Для чого використовується компонент TTabControl? Його властивості і методи.

 10. Яким чином можна задавати активну закладку в компоненті TTabControl?

 11. Для чого використовується компонент TPageControl? Його властивості і методи.

 12. У чому різниця між компонентами TPageControl в та TTabControl?

 13. Які стилі закладок можна використовувати в Delphi?

 14. Як розміщується текст і зображення на закладках багатосторінкового блокнота?

 15. Яким чином можна створити в одному блокноті сторінки із різним наповненням?

 16. Яким чином можна задавати активну закладку в компоненті TPageControl?Практична робота 2. Обмін даними. Використання OLE


Мета роботи:

 1. вивчити, як використається об'єкт TOLEContainer для побудови програми, що використовує OLE;

 2. навчитися створювати програми з використанням OLE-об'єктів;Завдання

Робота виконується протягом 2 годин. У ході виконання практичної роботи створюється працездатний програмний продукт, в якому запускається зовнішній об'єкт – Microsoft Word Document і користувач заповнює його текстом згідно з варіантом.

Текст задається за варіантом, наведеним у таблиці А.2 додатка А.


Порядок виконання роботи

 1. У своїй папці створіть каталог OLE для зберігання програмних файлів.

 2. Створіть нову програму: назва проекту – DemoOLE.dpr, модуля MainOLE.pas.

 3. Додайте виклик модуля ComObj.pas.

 4. Помістіть на форму компонент TOLEContainer з палітри System. У ObjectTreeView двічі клацніть мишкою на компоненті OLEContainer1 - з'явиться стандартний діалог Windows “Insert Object” (рис.8).


^ Методичні вказівки

У цьому діалозі (рис.8) є список всіх зареєстрованих у системі OLE-серверів (реєстрація відбувається при інсталяції програми). Тип OLE-об'єкта визначається тим сервером, що покаже користувач. Якщо створюється новий об'єкт (Create New), то при натисканні кнопки OK запуститься програма OLE-сервер, у якій і формується новий об'єкт. Після виходу із програми-сервера новий OLE об'єкт включається (embedded object) у програму. OLE об'єкт можна створити, використовуючи вже наявний файл у форматі одного з OLE-серверів. Для цього потрібно вибрати пункт Create from File (рис.9).
^ Рисунок 8 – Вставка об’єкта в OLEContainer
Рисунок 9 – Створення об’єкта в з файлу


 1. При створенні проекту створіть новий об'єкт, вибравши для цього Microsoft Word Document (рис. 8). Натисніть OK.

 2. Після того, як запуститься MS Word, наберіть там текст, заданий для вашого варіанта.

 3. Для завершення роботи в меню є спеціальний пункт “File - Close and Return to Form1” (Файл - Закрити й повернутися в Form1). Запустите проект, він буде виглядати як показано на рис.10.Рисунок 10- OLE-контейнер із текстом


 1. Клацніть двічі мишкою на OLE-контейнер – з OLE-об'єкта запуститься MS Word з документом, який можна редагувати, при цьому всі зміни зберігаються в OLE-об'єкті.

 2. Збережіть проект і здайте.
Рисунок 11- Вікно, в якому редагується текст


Контрольні запитання

 1. Що таке технологія OLE?

 2. Яким чином в Delphi використовуються OLE-об'єкти?

 3. Які OLE-об'єкти доступні в Delphi?

 4. Яким чином використовується компонент TOLEContainer?


Практична робота 3.
Робота з об’єктом Word.Application за допомогою DelphiМета роботи:

 1. навчитись автоматично створювати документи MS Word на основі шаблонів;

 2. вивчити методи пошуку, копіювання, вставки тексту та інші функції роботи з відкритим документом MS Word;

 3. вивчити властивості об'єктів Range й Selection;

 4. вивчити властивості й методи колекції Tables;

 5. навчитися управляти таблицями в документі;

 6. вивчити способи створення границь і заливання комірок таблиць.Завдання

Робота виконується протягом 6 годин. У ході виконання практичної роботи створюється працездатна програма, за допомогою якої виконуються дії заповнення, редагування документа MS Word. Програма повинна автоматично створювати документи на основі вбудованого шаблона Normal та шаблона користувача.

Назва документа, що редагується, дії з редагування цього документа задаються відповідно до варіанта, наведеного у таблиці А.3 додатка А.


Порядок виконання роботи

 1. У своїй папці створіть каталог Робота з MS Word для зберігання програмних файлів.

 2. Створіть новий проект Delphi, у якому є одна форма. Назвіть його DemoWord.dpr, модуль – MainWord.pas.

 3. У модулі форми зазначте посилання на бібліотеку ComObj.

 4. Оголосіть змінну W типу variant.

 5. У процедурі обробки події створення форми пропишіть створення об'єкта Word.Application. Для реалізації цієї дії використовуйте метод CreateOleObject.

 6. Якщо виконати цей фрагмент програми, то додаток Word запуститься, але його вікно не відобразиться на екрані монітора. У пам’яті комп'ютера буде завантажений об'єкт Word.Application, що забезпечує доступ до всіх внутрішніх об'єктів, колекціям і властивостям.

 7. Для цього об'єкта встановіть властивості Visible значення True – вікно Word стане видимим.

 8. Розмістіть у формі компонент CheckBoxl.

 9. У процедурі вигуку цього задайте, що об'єкт Word.Application стає видимим, коли відмічений об’єкт CheckBoxl.

W.Visible:=CheckBox1.Checked;

 1. Розмістіть у формі кнопку «Створити новий документ», у процедурі OnClick якої запишіть код ствоення нового документа з використанням метода Add колекції Documents.

 2. Розмістіть у формі кнопку «Відкрити документ», у процедурі OnClick якої запишіть код відкриття документа, ім’я якого задано за вашим варіантом у таблиці А.3.

 3. Створіть кнопку «Виділення фрагмента тексту», для якої в процедурі обробки натискання використовуйте об'єкт Selection. Кількість символів для виділення зазначте згідно із своїм варіантом.

 4. Розмістіть на формі кнопки для виконання дій з виділеним фрагментом тексту згідно із завданням вашого варіанта і напишіть відповідні процедури обробки їх натискання.


^ Методичні вказівки

Процедури читання та заміни виділеного фрагмента записуються із використанням властивості Text об’єкта Selection.

Процедура видалення виділеного фрагмента записується із використанням метода delete об’єкта Selection.


 1. Створіть кнопку «Встановити курсор на початок документа». Напишіть оброблювач відповідної події.


^ Методичні вказівки

Встановити курсор на початок документа можна завдяки управлінню значенням властивостей Start та End об’єкта Selection.


 1. Створіть кнопку «Встановити курсор на кінець документа». Напишіть оброблювач відповідної події.


^ Методичні вказівки

Встановити курсор на початок документа можна завдяки управлінню значенням властивостей Start та End об’єкта Selection.


 1. Створіть кнопку «Переміщення курсору в документі». Напишіть оброблювач події переміщення курсору відповідно з вашим варіантом.

 2. Створіть кнопку «Копіювати фрагмент у буфер». Напишіть оброблювач відповідної події.

 3. Створіть кнопку «Вставити фрагмент із буфера». Напишіть оброблювач відповідної події.

 4. Створіть кнопку «Вставити текст у виділену область». Напишіть оброблювач відповідної події.

 5. Створіть кнопку «Копіювати графічний фрагмент у буфер». Напишіть оброблювач відповідної події.

 6. Створіть кнопку «Перетворити текст у таблицю». Напишіть оброблювач відповідної події.

 7. Створіть кнопку «Пошук і заміна тексту в документі».


Методичні вказівки

Процедура пошуку виділеного фрагмента записується із використанням властивості Find.Text об’єкта Selection.


 1. Розмістіть кнопку «Створення почтового конверта по шаблона». У конверті впишіть своє прізвище.

 2. Створіть кнопку «Закрити документ». Напишіть оброблювач відповідної події.

 3. Таким чином програма буде мати вигляд, наведений на рис.12.

 4. Збережіть проект.

 5. Для демонстрації властивостей і методів колекції Tables додайте на головну форму кнопку «Робота з таблицями», натискання якої викликає додаткову форму «Робота з таблицями».
^ Рисунок 12 – Головна форма програми


 1. Розмістіть на формі «Робота з таблицями» кнопку «Створити таблицю». Напишіть оброблювач відповідної події, використовуючи метод Add. Таблиця повинна вставлятися у кінець документа. Кількість стовпців і рядків таблиці наведені для вашого варіанта в таблиці А.3.

 2. Додайте на форму «Робота з таблицями» кнопку «Список таблиць», у результаті натискання якої буде відкриватися нова форма, що містить список наявних в активному документі таблиць (рис.13). Список потрібно виводити в компонент ListBox1.


^ Методичні вказівки

Для створення списку таблиць використовується властивість item об’єкта table активного документа.


 1. Додайте на форму «Робота з таблицями» кнопку «Виділити», що буде виділяти таблицю, обрану в списку (рис.14).

 2. Додайте на форму «Робота з таблицями» кнопку «Видалити», що буде видаляти виділену таблицю (рис.14).Рисунок 13 – Форми «Робота з таблицями» та «Список таблиць»
^ Рисунок 14 – Форма «Список таблиць»


 1. Змініть зовнішній вигляд створених таблиць, використовуючи метод AutoFormat. Для цього створіть кнопку «Працювати з таблицею зі списку», що буде викликати форму «Форматування таблиці», яку оформіть відповідно до рис.15.


^ Методичні вказівки

Для форматування таблиці використовується команда:


table.AutoFormat(Format:=format.value,

ApplyBorders:=ApplyBorders.Checked,

ApplyShading:=ApplyShading.Checked,

ApplyFont:=ApplyFont.Checked,

ApplyColor:=ApplyColor.Checked,

ApplyHeadingRows:= ApplyHeadingRows.Checked, ApplyLastRow:=ApplyLastRow.Checked,

ApplyFirstColumn:= ApplyFirstColumn.Checked,

ApplyLastColumn:=ApplyLastColumn.Checked,

AutoFit:=AutoFit.Checked);
^ Рисунок 15 – Форма «Форматування таблиці»


 1. Створіть на формі «Робота з таблицями» кнопку «Зміна положення таблиці», що буде викликати діалогове вікно «Змінити положення таблиці» для вказівки розміру зсуву позиції таблиці й рядки таблиці щодо лівої границі документа.


^ Методичні вказівки

Для зміни положення таблиці використовується команда:

table.Rows.LeftIndent:=LeftPos.value;

Для зміни положення першого рядка таблиці використовується команда:

table.Rows.Item(1).LeftIndent:=LeftPosRow1.value;
^ Рисунок 16 – Форма «Форматування таблиці»


 1. Створіть на формі «Робота з таблицями» кнопку «Додати/видалити стовпець», що буде в активному документі видаляти/додавати стовпець обраної в списку таблиці. Параметри змін і список таблиць уводяться на формі «Додати/видалити стовпець» (рис.17).


^ Методичні вказівки

Для того, щоб додати стовпець або рядок таблиці використовується метод Add об’єкта Columns (стовпець) або Rows (рядок) таблиці.

Для видалення стовпеця або рядка використовується метод Delete об’єкта Columns.Item (номер) або Rows.Item (номер) таблиці.


 1. Запустіть проект.

 2. Збережіть і здайте проект.

Рисунок 17 – Форма «Додати/видалити стовпець»


Контрольні запитання

 1. Структура об’єктної моделі MS Word.

 2. Яким чином в Delphi підключаються COM-об’єкти?

 3. Які колекції в документі MS Word створені для того, щоб звертатися до тексту?

 4. Яким чином можна створити новий документ MS Word на основі шаблона?

 5. Як організовується пошук в MS Word засобами Delphi?

 6. Яким чином можна керувати в Delphi структурою таблиці в документі MS Word?

 7. Яка властивість колекції таблиць дає доступ до кожної таблиці колекції в Delphi?

 8. Яким чином змінюється положення таблиці або рядка?


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи