Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* icon

Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов*
НазваКореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов*
Дата14.07.2012
Розмір58.5 Kb.
ТипДокументи

УДК: 611.216 – 018.73


КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ЛІМФАТИЧНИХ СУДИН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПЕРЕДНІХ КОМІРОК ЛАБІРИНТУ РЕШІТЧАСТОЇ КІСТКИ ЛЮДИНИ


Н.М. Луценко**; О.М. Проніна**, д-р мед. наук; М.В. Погорєлов*;

Р.В. Луценко**, канд. мед. наук

*Сумський державний університет

**Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава


В решітчастих комірках виділяють медіальну, латеральну, верхню і нижню стінки, що вкриті слизовою оболонкою, товщина якої залежить від розвитку в ній елементів сполучної тканини [1]. У власній пластинці слизової оболонки є лімфомікроциркуляторне русло, яке складається з відвідних лімфатичних судин, лакун, лімфатичних капілярів і їх сліпих відростків. На різних стінках решітчастих комірок елементи лімфатичного русла розвинуті неоднаково [2, 3]. Важливою характеристикою слизової оболонки може бути стан взаємозв’язків між її товщиною і питомою щільністю лімфомікроциркуляторного русла. Враховуючи складність структури морфометричних параметрів на різних стінках решітчастих комірок, доцільним є використання методу перевірки наявності зв’язку, а саме методу попарної лінійної
кореляції [4].

^ МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Мета дослідження – вивчити взаємозв’язки між товщиною слизової оболонки і показниками питомої щільності лімфомікроциркуляторного русла слизової оболонки різних стінок передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини.


^ МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчення слизової оболонки решітчастого лабіринту проводили на 19 препаратах, які отримували від трупів осіб зрілого віку ІІ періоду (36 – 60 років), що померли внаслідок причин, не пов’язаних з порушенням анатомічної цілісності зазначеної ділянки. На гістологічних препаратах забарвлених гематоксилінеозином, вимірювали товщину слизової оболонки [5]. Лімфатичні судини вивчали на нефіксованих препаратах, шляхом наповнення їх синьою масою Герота за методом внутрішньотканинної ін’єкції контрастними масами [6]. Кількісний морфометричний аналіз проводили методом “полів”. На препаратах визначали питомий об’єм відвідних лімфатичних судин, лакун, капілярів і їх сліпих відростків [7]. Одержані числові дані використовували для обчислення коефіцієнтів попарної лінійної кореляції за допомогою статистичної програми Statistica for Windows версія 6.0 (Stat Soft) [8].


^ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Дослідження препаратів слизової оболонки передніх решітчастих комірок показало, що її товщина на різних стінках неоднакова. Найбільшу товщину слизова оболонка мала на медіальній стінці. Вона була у межах від 2,6•10 -4 м до 4,2•10 -4 м. При переході слизової оболонки з медіальної стінки на верхню і нижню її товщина зменшувалася і дорівнювала 1,6•10 -4 м – 2,8•10 -4 м. Слід зазначити, що слизова оболонка латеральної стінки передніх решітчастих комірок мала найменшу товщину (1,1•10 -4 м – 1,4•10 -4 м).

Таким чином, існують відмінності товщини слизової оболонки на стінках решітчатих комірок. Вони свідчать про різницю в розвитку
у ній сполучнотканинної основи і, зокрема, елементів лімфомікроциркуляторного русла. Це узгоджується з попередніми морфометричними дослідженнями лімфатичних судин слизової оболонки передніх решітчастих комірок [9].

Аналіз взаємозв’язків показав, що кореляційна матриця, яка об’єднувала коефіцієнти попарної лінійної кореляції між морфометричними параметрами медіальної стінки слизової оболонки налічувала 6 міцних вірогідних зв’язків. Товщина слизової оболонки прямо корелювала з питомою щільністю відвідних лімфатичних судин
(r=0,86) і лакун (r=0,93). Також виявлена зворотна вірогідна залежність між товщиною слизової оболонки і питомою щільністю лімфатичних капілярів (r=–0,83). На цьому фоні питома щільність відвідних лімфатичних судин утворювала зворотну міцну кореляцію з питомою щільністю лімфатичних капілярів (r =–0,80) і пряму – з питомою щільністю лакун (r=0,92). Відмічалася зворотня вірогідна кореляція між питомою щільністю лімфатичних капілярів і лакун (r =–0,71).

Ці зв’язки свідчать, що на медіальній стінці лабіринту решітчастої кістки зі збільшенням товщини слизової оболонки виявляється більш розвинута лімфомікроциркуляторна мережа, а саме відвідні лімфатичні судини і лакуни. При цьому в збільшенні об’єму відвідних лімфатичних судин, імовірно, переважну роль відіграють лакуни, а внесок капілярів менш значущий.

Перехід слизової оболонки з медіальної на верхню і нижню стінки призводив до перерозподілу кореляційних зв’язків за участю зазначених морфометричних параметрів, їх кількість дорівнювала 8. Як і на медіальній стінці, товщина слизової оболонки прямо вірогідно корелювала з питомим об’ємом відвідних лімфатичних судин (r=0,72) і лакун (r=0,81). За цих умов була виявлена зворотна вірогідна кореляція між товщиною слизової оболонки і питомою щільністю лімфатичних капілярів (r =–0,74) та сліпих відростків (r=0,76). Збільшення питомої щільності лімфатичних лакун спостерігалося на фоні збільшення питомої щільності відвідних лімфатичних судин (r=0,72), зменшення
питомої щільності лімфатичних капілярів (r=–0,72) та їх сліпих відростків (r=–0,91).

Такий розвиток процесів свідчить, що на слизовій оболонці верхньої і нижньої стінок, як і на медіальній стінці, передніх решітчастих комірок збільшення товщини слизової оболонки сприяє розвитку лімфомікроцир-куляторного русла за рахунок відвідних лімфатичних судин і лакун. Ці процеси однаковою мірою характерні для верхньої і нижньої стінок.

Між товщиною слизової оболонки латеральної стінки передніх решітчастих комірок і морфометричними параметрами лімфатичних судин нараховувалося 5 функціонально значущих зв’язків. З’явився прямий вірогідний кореляційний зв’язок між товщиною слизової оболонки і питомою щільністю лімфатичних капілярів (r = 0,89), а також їх сліпих відростків (r=0,70). Питома щільність відвідних лімфатичних судин вірогідно корелювала з питомою щільністю капілярів (r = 0,88), а також утворювала зворотний функціональний зв’язок з їх сліпими відростками (r=0,79). На відміну від медіальної стінки були, характерні прямий кореляційний зв’язок між питомою щільністю лімфатичних капілярів і їх сліпими відростками (r=0,86), а також зворотна кореляція між питомою щільністю лакун і сліпих відростків лімфатичних капілярів (r=–0,71).

Наявність зазначених кореляційних зв’язків свідчить, що формування відвідних лімфатичних судин в слизовій оболонці латеральної стінки відбувається за рахунок лімфатичних капілярів, а лакуни відіграють другорядну роль.

Як бачимо, існують взаємозв’язки між кількісними характеристиками мікроциркуляторного русла і товщиною слизової оболонки на різних стінках передніх комірок решітчастого лабіринту. Кореляційні зв’язки лакун з іншими елементами лімфомікроциркуляторного русла свідчать, що в їх утворенні певну роль можуть відігравати як відвідні лімфатичні судини, так і капіляри. Різниця у зв’язках, виявлена серед показників в окремих стінках, вочевидь, свідчить, що існують відмінності в джерелах збагачення відвідних лімфатичних судин. Отримані результати узгоджуються з даними інших авторів щодо відмінностей у розвитку кровоносних судин і залоз на різних стінках комірок лабіринту решітчастої кістки людини [10].


ВИСНОВКИ

 1. В решітчастих комірках існують взаємозв’язки між товщиною слизової оболонки і елементами лімфомікроциркуляторного русла.

 2. В залежності від стінки наповнення відвідних лімфатичних судин слизової оболонки лабіринту решітчастої кістки відбувається переважно за рахунок лакун або лімфатичних капілярів і їх сліпих відростків.

Подальші наші дослідження будуть спрямовані на вивчення морфологічних особливостей лімфомікроциркуляторного русла слизової оболонки комірок лабіринту решітчастої кістки у людей похилого та старечого віку.


SUMMARY


In preparations of trellised cells it was studied the correlation between the thickness of mucouse membrane and parameters of relative density of lymphatic circulation vessels. Correlations showed that with the increasing of the thickness of mucouse membrane in medical, upper and lower wall of labyrinth it were noted more developed conducting lymphatic vessels and their lakunes. In this wall the main role in the increase of the volume of conducting lymphatic vessels belonged to the lakunes. The contribution of capillars was less significant. In mucouse membrane of lateral wall the forning of lymphatic vessels occurred for the count of capillars, but lacunes had secondary role.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Terrier G. Historical notes on the ethmoid bone // Acta Otorhinolaryngol. Belg. - 1992. – Vol.46, №3. – P. 247 – 252.

 2. Скрипников Н.С. Топографическая анатомия и морфофункциональная характеристика лабиринтов решетчатой кости человека // Автореф. дис... д-ра мед. наук. – Полтава, 1986.

 3. Скрипніков М.С., Проніна О.М., Луценко Н.М. Гістотопографія лімфатичних судин слизової оболонки лабіринту решітчастої кістки людини // Вісник проблем біології і медицини. – 2003. - №5. – С. 72-73.

 4. Генкин А.А. Коэффициенты корреляции клинико-лабораторных данных как признаки механизмов регуляции// Лаб.диагн.–1996.–№ 3.-С. 44-48.

 5. Меркулов Г.А. Курс патологогистологической техники. – Ленинград, 1969. – 423 с.

 6. Чернышенко Л.В., Котляров В.С., Кузьменко В.Н. Морфология лимфомикроциркуляторного русла. – К.: Здоров’я, 1985.

 7. Автандилов Г.Г. Медицинская морфометрия: Руководство. – М.: Медицина, 1990. – 384 с.

 8. Боровиков В. STATISTICA: искусство анализа данных на компьютере. Для профессионалов. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.

 9. Луценко Н.М. Морфометрична характеристика лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини // Вісник проблем біології і медицини. – 2004. - №2. – С. 87-90.

 10. Пронина Е.Н. Топография и морфофункциональная характеристика желез слизистой оболочки решетчатого лабиринта человека в норме и при дисплазии // Автореф. дис... д-ра мед. наук. - Симферополь, 1990. - 20 с.


Надійшла до редакції 16 листопада 2004р.

Схожі:

Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* iconВплив опіатонегативного засобу налоксону на морфофункціональний стан еритроцитів о. М. Важнича, д-р мед наук*; Р. В. Луценко, канд мед наук*; Н. О. Олійник*
О. М. Важнича, д-р мед наук*; Р. В. Луценко, канд мед наук*; Н. О. Олійник*; Н. В. Деміхова**
Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* iconО. В. Динаміка морфометричних показників епіфізарного хряща І діафіза плечової кістки щурів за дії низьких доз опромінення
Каф анатомії людини медичного інституту Сумського державного університету (зав каф доктор медичних наук, професор Сікора В. З.)
Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* iconДисципліна «Аналіз даних»
Множинний кореляційний аналіз. Частковий коефіцієнт кореляції, Множинний коефіцієнт кореляції. Формули для обчислень 10 Парний регресійний...
Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* iconГосударственный стандарт союза сср система стандартов безопасности труда шум общие требования безопасности гост 12 003-83
Г. И. Варнашов; А. А. Меньшов, д-р мед наук; В. Н. Сога; Ю. П. Пальцев, канд мед наук; А. В. Колесникова, канд мед, наук; Ш. Л. Злотник,...
Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* iconТ.І. Матченко, канд техн наук О.І. Яворська А. В. Зубець аналіз структури біологічного композиту кістки
Запропоновано на основі проведеного аналізу механічних І структурних властивостей природної кістки створення моделі композиційного...
Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* iconВищий державний навчальний заклад україни «українська медична стоматологічна академія» кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань «особливості будови слизової оболонки порожнини рота у дітей.
Стоматологічна академія» кафедра дитячої терапевтичної стоматології з профілактикою стоматологічних захворювань «особливості будови...
Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* iconРеГіонарний кровотік слизової оболонки шлунка хворих на шигельоз у період ранньої реконвалесценції

Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* iconБєлікова І. В
Особливості розповсюдженості запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота у населення полтавської області
Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* iconКалендарно-тематичний план лекцій
Вірусні захворювання слизової оболонки порожнини рота у дітей. Етіологія, патогенез, клініка
Кореляційний аналіз морфометричних параметрів лімфатичних судин слизової оболонки передніх комірок лабіринту решітчастої кістки людини н. М. Луценко**; О. М. Проніна**, д-р мед наук; М. В. Погорєлов* iconОригінальні дослідження
Фібринолітична та протеолітична активність слизової оболонки дванадцятипалої кишки при hp-негативній кровоточивій дуоденальній виразці...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи