Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення icon

Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення
Скачати 393.72 Kb.
НазваОцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір393.72 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3


ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ”


КРУХМАЛЬ ОЛЕНА ВАЛЕНТИНІВНА


УДК 336.717


ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ БАНКІВ:
ІНФОРМАЦІЙНЕ І МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯСпеціальність 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит


Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук


Суми – 2007

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України”.
^

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент


Коваленко Вікторія Володимирівна,

ДВНЗ “Українська академія банківської справи

Національного банку України”,

доцент кафедри банківської справи
^

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор


Шевцова Олена Йосипівна,

Дніпропетровський національний університет,

завідуюча кафедрою банківської справи;


кандидат економічних наук, доцент

^ Чмутова Ірина Миколаївна,

Харківський національний

економічний університет,

доцент кафедри банківської справи


Захист дисертації відбудеться “___”_________ 2007 р. о ___ год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.081.01 в Державному вищому навчальному закладі “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57, зала засідань вченої ради.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного
вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України” за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 57.
Автореферат розісланий “___”_________ 2007 р.
Вчений секретар


спеціалізованої вченої ради І.М. Бурденко

^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми дослідження. Зміни, що відбуваються в економіці України, кардинально впливають на напрями і темпи розвитку банківської системи, яка набуває ознак динамічності та конкурентоспроможності. У сучасних умовах оцінка фінансової стійкості банків – задача, яку намагаються вирішувати державні органи, банки та комерційні організації. Їх метою є пошук критерію, який дозволить порівнювати банки за ступенем фінансової стійкості.

Наявні підходи до оцінки фінансової стійкості банків відрізняються за складом факторів, що враховуються, системою показників, які характеризують складові фінансової стійкості, пороговими значеннями показників тощо. Крім того, існуючі методики в основному призначені для самих банків і не дозволяють всім учасникам ринку на основі відкритої інформації з достатнім ступенем достовірності дати об’єктивну оцінку стійкості розвитку кожного банку та банківської системи в цілому.

Таким чином, особливої актуальності набувають дослідження методичних підходів до оцінки фінансової стійкості банків з позицій логічно-послідовного сформованого інформаційного простору. Конструктивна роль таких досліджень полягає в їх спрямованості на розробку цілісного методичного та інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів визначення динамічної фінансової стійкості банків. Необхідність в якісному інформаційному та методичному забезпеченні оцінки фінансової стійкості банків визначила мету дисертаційного дослідження та перелік питань, що в ньому розглядаються.

Проблемам фінансової стійкості банків та її оцінки присвячено праці багатьох провідних зарубіжних і вітчизняних учених. Серед зарубіжних фахівців, які приділили увагу даній тематиці, можна назвати таких авторів, як: К.Дж. Барлтроп, Д.У. Блекуелл, Е. Гілл, Е.Дж. Делан, Д.С. Кидуелл, Р. Коттер, Д. МакНотон, Р.Л. Петерсон, Е. Рід, П.С. Роуз, Дж.Ф. Сінкі, І.Є. Амелін, Л.Г. Батракова, А.П. Крутов, О.І. Лаврушин, Ю.С. Масленченков, Г.С. Панова та ін., а серед вітчизняних економістів слід відмітити праці А.М. Мороза, В.М. Кочеткова, А.А. Пересади, А.О. Єпіфанова, І.В. Сала, В.В. Вітлінського, М.І. Савлука, В.В. Коваленко, О.Й. Шевцової, А.М. Герасимовича, О.М. Тридіда, І.М. Чмутової та інших.

Вивчення праць вказаних науковців дозволяє ґрунтовно підійти до дослідження сутності поставленого наукового завдання, а також виявити питання, що залишаються невирішеними. Зокрема, невпорядкованим є понятійний апарат, потребують доопрацювання та систематизації фактори фінансової стійкості, інструментарій оцінки фінансової стійкості банку, не вирішено питання обґрунтування критеріїв фінансово стійкого банку. Зазначене зумовлює актуальність та необхідність проведення подальшого дослідження проблеми оцінки фінансової стійкості банків та визначає практичну значимість дисертаційного дослідження.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота пов’язана з науковою проблематикою кафедри банківської справи Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”. Наукові результати, теоретичні положення та висновки дослідження було використано при виконанні науково-дослідної теми “Сучасні технології фінансово-банківської діяльності в Україні” (державний реєстраційний номер 0102U006965). До звіту за цією темою були включені пропозиції автора щодо комплексної оцінки фінансової стійкості банків на підставі визначення рейтингу, а саме досліджено підходи до рейтингової оцінки банків, обґрунтовано необхідність проведення рейтингової оцінки фінансової стійкості банків, розроблено методику комплексної оцінки фінансової стійкості банків на основі рейтингу.

^ Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є поглиблення теоретичних положень інформаційного та методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків, а також розробка методичних підходів до оцінки фінансової стійкості банків на основі комплексного підходу з урахуванням впливу внутрішніх та зовнішніх факторів.

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі наступних завдань:

 • визначити сутність фінансової стійкості банку з позиції можливості її оцінки;

 • узагальнити існуючі підходи до елементів системи оцінки фінансової стійкості банку;

 • дослідити зв’язок інформаційного та методичного забезпечення з ефективністю оцінки фінансової стійкості банку;

 • проаналізувати та виявити недоліки в існуючих методиках оцінки фінансової стійкості банку з позиції кількості та якості показників, їх достатності для врахування всіх факторів фінансової стійкості;

 • оцінити доцільність та можливість оцінки фінансової стійкості як динамічної характеристики банку;

 • дослідити можливість використання параметричної моделі визначення фінансової стійкості банку;

 • обґрунтувати доцільність використання комплексної оцінки фінансової стійкості на основі рейтингу із врахуванням умов діяльності банків.

^ Об’єктом дослідження є оцінка фінансової стійкості банків.

Предметом дослідження є інформаційне та методичне забезпечення оцінки фінансової стійкості банків в сучасних умовах розвитку банківської системи України.

^ Методи дослідження. У роботі використані загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного дослідження, зокрема: аналізу і синтезу – для деталізації предмета дослідження та вивчення його функціональних і структурних складових; узагальнення – для обґрунтування необхідності застосування нових наукових понять і підходів до визначення сутності фінансової стійкості банку; системного аналізу – для вивчення фінансової стійкості банку як сукупності складових, що утворюють систему; монографічного – для вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду побудови інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків; методи статистичного аналізу – для вивчення, порівняння та оцінки фінансової стійкості банків України; методи економіко-матема­тичного моделювання – при розробці методик оцінки фінансової стійкості банків; методи порівняння, групування та графічний метод – для побудови таблиць, аналітичних, ілюстративних графіків й діаграм. Обробка даних здійснювалася з використанням сучасних комп’ютерних технологій.

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України і Національного банку України, офіційні матеріали Державного комітету статистики України, монографії та науково-аналітичні статті вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій. Для безпосереднього аналізу функціонування банків використано офіційні дані Національного банку України, Асоціації українських банків, Державного комітету статистики.

^ Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків на основі обґрунтування системи показників та критеріїв фінансово стійкого банку, що базується на побудові системи інформаційного забезпечення оцінки. Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, які характеризують новизну і особистий внесок автора, є:

вперше:

 • обґрунтовано доцільність проведення комплексної оцінки фінансової стійкості банку з позицій системного підходу, який ґрунтується на визначенні рейтингу фінансової стійкості банків. Запропонований підхід відрізняється від існуючих тим, що формування системи показників та визначення ваги кожного з показників ґрунтується на економіко-статистичному дослідженні тенденцій розвитку банківської системи. Запропонований підхід може бути використаний у практичній банківській діяльності для визначення місця банку в банківській системі за рівнем фінансової стійкості;

 • запропоновано систему інструментарію проведення оцінки фінансової стійкості банку на основі побудови параметричної моделі із визначенням поточного та критичного станів банків. Запропоновані підходи відрізняються від існуючих тим, що дозволяють враховувати взаємодію та взаємний вплив всіх параметрів фінансової стійкості і можуть бути використані у практичній банківській діяльності з метою виявлення фінансово стійких та фінансово нестійких банків;

удосконалено:

 • методичні підходи до оцінки фінансової стійкості банку на основі систематизації складових фінансової стійкості та визначення критерію динамічної стабільності. Запропоновані підходи відрізняються від існуючих тим, що обґрунтовується необхідність врахування стабільності діяльності банку як складової фінансової стійкості. Ці підходи можуть бути використані як основа для подальшого дослідження методичного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку, а також у банківській практиці для оцінки фінансової стійкості як характеристики динамічного розвитку банку;

набули подальшого розвитку:

 • визначення поняття “фінансова стійкість банків” із розмежуванням понять “надійність банку”, “стабільність банку”, “платоспроможність банку” як ключових якісних характеристик банку, а також факторів, що їх визначають, через встановлення відмінностей та взаємозв’язку цих характеристик. Запропоновані поняття дозволяють удосконалити категорійно-понятійний апарат для уточнення економічного змісту оцінки фінансової стійкості банку;

 • комплексний підхід до побудови системи інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банку на підставі визначення параметрів, які дозволяють сформувати логічно-послідовний інформаційний простір оцінки фінансової стійкості банків. Даний підхід відрізняється від існуючих тим, що ґрунтується на систематизації складових та параметрів інформаційного забезпечення і може використовуватися банками у процесі формування системи оцінки фінансової стійкості;

 • методичне забезпечення оцінки фінансової стійкості банків на підставі уточнення системи показників та встановлення їх порогових значень, які відрізняються від нормативних і дають можливість встановити реальні ринкові позиції банків з точки зору їх фінансової стійкості. Наведені пропозиції можуть бути використані як основа для подальшого дослідження забезпечення оцінки фінансової стійкості банку, а також у банківській практиці для оцінки фінансової стійкості банків.

^ Практичне значення одержаних результатів полягає у вирішенні поставленої економічної задачі – розвитку методичного та інформаційного забезпечення оцінки фінансової стійкості банків на основі комплексного підходу, який може бути використаний в аналітичній роботі банків і дозволить визначити характеристику спроможності банку як економічної системи, ефективно виконувати свої функції та забезпечувати цілеспрямований розвиток, витримуючи вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища.

Запропонована автором методика комплексної оцінки фінансової стійкості банку на основі рейтингу застосовується у практичній діяльності ВАТ АБ “Столичний” при вивченні фінансової стійкості банків-кореспондентів (довідка від 21.05.2007 № 01/748).

Результати проведеного дослідження знайшли своє відображення у розробці методичного підходу до динамічної оцінки фінансової стійкості банку, який впроваджений в практику роботи ТОВ КБ “Володимирський” (довідка № 13/07-1067 від 11.10.2007) з метою визначення фінансової стійкості банків.

Крім того, одержані результати дослідження можуть використовуватися при викладанні навчальних дисциплін “Аналіз банківської діяльності”, “Управління банківськими ризиками”, “Фінансовий менеджмент в банку”, а також у програмах підвищення кваліфікації банківських працівників.

^ Особистий внесок здобувача. Наукові результати, що виносяться на захист, одержані автором особисто і знайшли своє відображення в опублікованих наукових працях.

У роботі, яка виконана у співавторстві [1], особистий внесок дисертанта полягає у дослідженні сутності поняття “фінансова стійкість” та критеріїв її оцінки, проведенні аналізу основних індикаторів розвитку банків на підставі визначення критеріїв динамічної стабільності їх діяльності, розвитку методичних підходів до оцінки фінансової стійкості на підставі побудови параметричної моделі із визначенням поточного та критичного станів банку з метою виявлення фінансово стійких та фінансово нестійких банків.

^ Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати наукового дослідження були оприлюднені та одержали позитивну оцінку на науково-практичних конференціях і семінарах. Серед них: IІ Міжнародна науково-практична конференція “Сучасні тенденції в розвитку банківської системи” (м. Дніпропетровськ, 2004), V Міжнародна науково-практична конференція “Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины” (м. Алушта, 2006), IX Всеукраїнська науково-практична конференція “Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 2006).

Крім того, результати дослідження доповідалися автором на науково-практичних конференціях та семінарах професорсько-викладацького складу ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”.

^ Наукові публікації. Результати дисертаційного дослідження знайшли відображення у 12 наукових працях, серед яких: одна монографія (у співавторстві), 8 статей, опублікованих у наукових фахових виданнях, 3 публікації у матеріалах науково-практичних конференцій. Загальний обсяг опублікованих робіт складає 15,64 друк. арк., з них особисто автору належить 6,94 друк. арк.

^ Структура і обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертації – 256 сторінок, в т.ч. на 119 сторінках розміщені 14 таблиць, 15 ілюстрацій, 26 додатків і список використаних джерел із 162 найменувань.
  1   2   3

Схожі:

Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення iconОцінка фінансової стійкості банків: інформаційне І методичне забезпечення
У сучасних умовах оцінка фінансової стійкості банків – задача, яку намагаються вирішувати державні органи, банки та комерційні організації....
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення iconТема Економічна сутність фінансової стійкості банку та фактори впливу на неї
Суть фінансової стійкості банків та її значення для організації грошово-кредитних відносин
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення iconУдк 336. 71 021. 387 (477) Бєлова І. В., Греченок М. В. Оцінка фінансової стійкості банків україни за допомогою методики z-score постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями
Всі відомі підходи відрізняються системою показників та їх допустимими значеннями. В таких умовах підвищується актуальність проведення...
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення iconТема Економічна сутність фінансової стійкості банку
Економічна сутність фінансової стійкості банків та її значення для організації грошово-кредитних відносин
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення iconМетодичне забезпечення оцінки стабільності банківської системи україни жулінська К. М., викладач двнз «Українська академія банківської справи нбу»
Для завчасного передбачення дисбалансів у банківській системі, центральні банки багатьох країн проводять моніторинг їх фінансової...
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення iconКарткові платіжні інструменти як засіб підвищення фінансової стійкості банків України

Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення iconІ. Структура залікового кредиту дисципліни
Змістовий модуль Теоретико – методологічні основи фінансової стійкості банків
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення iconЕкономічна ефективність банків в системі фінансової стійкості банківської системи
Криклій Олена Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення iconПерелік екзаменаційних питань
Забезпечення стійкості комерційних банків на грошовому ринку та її значення в сучасних умовах
Оцінка фінансової стійкості банків: інформаційне і методичне забезпечення iconА. С. Макаренка навчально-методичне забезпечення підготовки фахівця у вищому навчальному закладі
Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівця у вищому навчальному закладі: Інформаційне видання / Укладачі – Л. В. Петренко,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи