Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія icon

Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія
НазваРобоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія
Сторінка1/4
Дата14.07.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


РОБОЧА ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО КУРСУ

3.06. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 – 2012

Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Вікова психологія»


Автор Каменська Н.Л. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Рецензенти:

Цільмак О.М., доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри юридичної психології та педагогіки Одеського державного університету внутрішніх справ

Акімова Л.Н.., кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І.І.Мечникова


Рекомендовано до друку Вченою радою ІМЕМ.

Протокол № 1 від. "11" жовтня 2011 р.


Форма № Н - 3.04

Затверджено Вченою Радою ОНУ

імені І.І. Мечникова

від "_"_20_р. №_


^ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова


Кафедра соціальної і прикладної психології


"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор

______________________ «___»_________20___р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


3.06. ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ


напряму підготовки 6.030102 Психологія


Інституту математики, економіки та механіки


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


2011 - 2012

Вікова психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів

за напрямом підготовки 6.030102 Психологія .


«___»_________ , 20__ - 20__


Розробники: Каменська Н.Л. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної і прикладної психології


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри соціальної і прикладної психології


Протокол №___від. "___"____________20___ р.


Завідувач кафедрою соціальної і прикладної психології


______________________ (_________________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


"____"__________20__ р.


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки


(спеціальністю) ________________________________________________________________________

(шифр, назва)


Протокол №___від. "___"__________20___ р.


«___»_______________20___ р. Голова ________________(_________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


___________20___ р.

^ 1. Опис навчальної дисципліни


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів –

ЕCTS -6,

укр. - 3

Галузь знань 0301 Соціально-політичні науки

Нормативна

Напрям підготовки

(шифр і назва) 6.030102 Психологія

Модулів - 4

Рік підготовки:

Змістових модулів - 4

2-3-й

2-3-й

^ Загальна кількість годин - 104

Семестр

4-5-й

3-4-5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:


аудиторних – 4/2


самостійної роботи

студента - 18

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень:


Бакалавр

70 год

24 год.

Самостійна робота

112 год.

184 год.

Вид контролю: екзамен


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання - 0,6

для заочної форми навчання ­– 0,15

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета - розвиток наукового психологічного мислення студентів; формування у системному вигляді сучасних уявлень про психічний розвиток людини від народження до смерті; завдання сталої системи наукових категорій і понять, за допомогою яких у психології описується фактологічне різноманіття проявів психічного життя людини; ознайомлення студентів з основними періодами еволюції людини як психічної істоти й специфікою кожного вікового ступеню; формування у студентів уміння аналізувати факти дитячого розвитку; розрізняти стратегії, методи й методики дослідження розвитку дитини; за зовнішньою картиною дитячого поводження виділення закономірності розвитку; на прикладі аналізу найбільш великих наукових теорій бачення невирішених проблем вікової психології.

Завдання:

  • опанувати фундаментальні теоретичні засади вікової психології.

  • сформувати уявлення про місце вікової психології в контексті інших психологічних дисциплін, зв’язку з іншими суміжними дисциплінами (загальної психології, антропології, психофізіології й анатомії ЦНС. Необхідні знання в галузі філософії, логіки, фізіології ВНД, зоопсихології й порівняльної психології.).

  • ознайомити студентів з основними методами досліджень вікової психології.

  • ознайомити студентів із загальнопсихологічними фундаментальними проблемами, вирішуваними вікової психології.

  • сформувати практичні навички та вміння при застосуванні діагностичних методик, навчитись інтерпретувати одержані дані відповідно до завдання, складати висновок на основі одержаних результатів.


У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні психологічні теорії розвитку в зарубіжній і вітчизняній психології. Передумови й умови психічного розвитку. Взаємозв'язок психічного розвитку, діяльності, спілкування й навчання. Вікову періодизацію психічного розвитку. Фундаментальні теоретичні основи вікової психології; основні методи діагностичних досліджень; загальнопсихологічні фундаментальні проблеми, вирішувані віковою психологією. Розуміти складність і неоднозначність процесів психологічного розвитку людини як культурно-історичного суб'єкта, різноманіття його суб'єктивного миру,

аналізувати сучасні проблеми розвитку психологічної науки.


вміти: використовувати методи вікової психології в дослідницькій і практичній діяльності. Визначати рівень особистісного й пізнавального розвитку обдарованих дітей. Визначати причини поведінки підлітка, яке відхиляється від норми. Визначати вікові й життєві кризи й шляхи їхнього подолання. Складати програму діагностичного дослідження, наводити її обґрунтування; володіти основними методиками діагностики вікової психології; встановлювати взаємозв'язки між виявленими в ході психодіагностики феноменами і інтерпретувати одержані дані; складати діагностичний висновок за даними дослідження; складати документацію дослідження для архіву (протоколи дослідження та інше).


^ 3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретичні й методологічні основи психічного розвитку дитини.

Тема 1. Історичний аналіз поняття "дитинство" і основні поняття дитячої психології.

Факти з галузі етнографії, мистецтва й літератури, що свідчать про історичне виникнення періодів дитинства. Конвенція ЮНЕСКО про права дитини і її історичне значення. Дитинство як предмет науки.

Тема 2. Теорії класичного психоаналізу.

Методи психоаналізу. Значення дитячих переживань у розвитку особистості. Поняття несвідомого. Лібідоносні потяги. Амбівалентність потягів. Структура особистості. Захисні механізми особистості. Стадії психосексуального розвитку особистості. Проблеми характеру. Поняття критичних періодів особистості. Психоаналіз дитинства в дослідженнях А. Фрейд, М. Клейн, Д. Вінникотта, Дж. Боулбі, Р. Шпіца.

Тема 3. Аналіз поводження в класичному біхевіоризмі.

Тотожність методів дослідження поводження тварин і дитини. Закони научіння. Феномен умовного рефлексу. Класичне зумовлювання (І.П. Павлов, Дж. Уотсон), оперантне научіння (Б. Скіннер), наслідування (А. Бандура) як механізми придбання нового досвіду.

Теорія соціального научіння. Родина як фактор розвитку поведінки дитини. Екологічний підхід у дослідженнях психічного розвитку (У. Бронфенбреннер).

Тема 4. Епігенетична концепція розвитку особистості Е. Еріксона.

Психоісторичний метод. Поняття ідентичності. Стадії психосоціального розвитку особистості. Криза юнацького віку. Поняття психічного мораторію. Синдром соціальної патології ідентичності. Закон біполярності в розвитку особистості. Ритуалізовані форми взаємодії і їхнє значення для розвитку особистості. Хронологія розвитку моральних почуттів.

Тема 5. Теорія Ж. Піаже.

Ж. Піаже - людина й вчений. Генетична психологія. Генетична эпістемологія. Клінічний метод. Факти і їхнє пояснення в ранніх роботах Ж. Піаже. Відкриття егоцентризму дитячого мислення. Стадії інтелектуального розвитку дитини. Поняття "інтелектуальна операція". Характеристика сенсомоторного інтелекту. Семіотична функція і її роль в інтелектуальному розвитку дитини. Інтуїтивне мислення. Конкретні операції. Класифікація, серіація, число. Формальні операції. Комбінаторика. Пропозиційна логіка.

Інтелект та інші психічні функції (пам'ять, уява, сприйняття, мова).

Закон переходу від загальної егоцентричності до інтелектуальної децентрації. Рушійні сили психічного розвитку дитини. Дія і його структура. Поняття рівноваги. Біологічні й логічні моделі опису механізмів психічного розвитку. Проблема навчання й розвитку. Критика концепції Ж. Піаже в сучасній психології.

Тема 6. Л.С. Виготський - основоположник дитячої (вікової) психології. Розвиток ідей Л.С. Виготського.

Зміна наукового світогляду. Вчення Л.С. Виготського про предмет дитячої психології. Психологічний вік як одиниця аналізу психічного розвитку. Основні принципи генетичного (від слова "генезис") дослідження психічного розвитку. Поняття "вища психічна функція", "джерело", "умови", "форма", "хід" психічного розвитку.

Структура й динаміка віку. Стабільний й критичний вік. Поняття "соціальну ситуацію розвитку". Провідна роль навчання в психічному розвитку дитини. Поняття "зона найближчого розвитку", його теоретичне й практичне значення. Вчення про системну й значеннєву будову свідомості.

Розвиток ідей Л.С. Виготського в роботах О.М. Леонтьева, О.В. Запорожця, Д.Б. Ельконина, П.Я. Гальперіна й ін. Проблема специфіки онтогенезу психіки людини. Проблема біологічного й соціального в психіці людини. Залежність психічного розвитку від змісту й структури діяльності суб'єкта. Поняття "провідна діяльність". Проблема періодизації психічного розвитку. Закон періодичності дитячого розвитку. Загальна характеристика психологічних віків.


^ Змістовий модуль 2. Психічний розвиток на різних вікових етапах: дитинство

Тема 7. Дитинство як предмет науки.

Історична зміна предмета науки про дитину - перехід від феноменології до причинного пояснення явища розвитку. Розвиток і зростання. Типи розвитку. Специфіка розвитку дитини. Стратегії й методи дослідження дитячого розвитку.

Спостереження і його роль. Види спостереження: батьківські щоденники, принципи об'єктивного спостереження. Значення крос- культурних досліджень. Основні форми експерименту, що констатує: подовжні й поперечні зрізи, "психологія життєвого шляху". Варіанти формуючого експерименту: метод планомірного формування розумових дій.

Тема 8. Біогенетичний підхід. Теорія трьох ступенів дитячого розвитку К. Бюлера.

Концепція рекапітуляції Ст. Холу. Біогенетичний закон. Проблема повторюваності форм розвитку в сучасній психології. Аналогії між стадіями філогенезу, соціогенезу й онтогенезу. Їхні можливі інтерпретації. Метод анкет. Нормативний підхід у віковій психології. Вікова діагностика розвитку дітей і підлітків А. Гезелла. Закон згасання темпу психічного розвитку з віком. Методи порівняльного дослідження розвитку з віком. Методи порівняльного дослідження розвитку в нормі й патології. Проблема об'єктивної реєстрації спостережуваних фактів. Дзеркало Гезелла. Закон переміщення задоволення з кінця на початок виконання дії - основна рушійна сила розвитку поведінки. Своєрідність перших експериментів у дослідженнях дитячого розвитку. Спадковість і середовище - рушійних причин дитячого розвитку.

Метод тестів. Формула для визначення IQ. Метод вивчення близнюків і його значення для визначення ролі спадковості й середовища в розвитку психічних функцій. Проблема активності суб'єкта й роль сензитивних періодів у розвитку психіки.

Тема 9. Раннє дитинство: концепція Д.Б. Ельконіна.

Криза новорожденості. Дитячий вік. Соціальна ситуація розвитку. Задачи розвитку в дитячому віці. Провідний тип діяльності - емоційно-безпосереднє спілкування. Синдром дефіциту спілкування (Н.М. Щелованов). М.И. Лісіна про функцію й форми спілкування в дитячому віці. Основні психологічні новотвори віку - ходьба, перше слово, предметні маніпуляції. Характеристика автономної мови дитини. Криза одного року.

Тема 10. Ранній вік. Криза трьох років.

Соціальна ситуація розвитку. Задачи розвитку в ранньому віці. Провідний тип діяльності - гарматно-предметна. Розвиток спілкування. Виникнення сюжетно-відображувальної гри. Основні психологічні новотвори раннього віку. Феномен "Я сам". Криза трьох років.

Тема 11. Дошкільний вік.

Соціальна ситуація розвитку. Задачи розвитку в дошкільному віці. Провідний тип діяльності - сюжетно-рольова гра. Види ігор. Теорії гри. Закономірності розвитку гри. Роль гри для психічного розвитку дитини. Образотворча діяльність і її значення для психічного розвитку дитини. Сприйняття казки. Елементарна праця. Розвиток спілкування. Навчання. Основні психологічні досягнення дитини дошкільного віку. Перше народження особистості. Виникнення особистої свідомості. Криза сімох років. Симптом втрати безпосередності. Проблема готовності дитини до шкільного навчання.

Тема 12. Молодший шкільний вік.

Соціальна ситуація розвитку. Задачи розвитку в молодшому шкільному віці. Провідний тип діяльності - навчальна діяльність. Теорії научіння: асоціативно-рефлекторна й діяльністна. Предмет навчальної діяльності. Структура навчальної діяльності. Динаміка навчальної діяльності. Діагностика сформованості навчальної діяльності. Основні психологічні новотвори молодшого школяра в системі розвиваючого навчання. Навчання і психічний розвиток. Взаємозв'язок навчальної діяльності з іншими видами діяльності (гра, праця спілкування). Криза середнього шкільного віку.


^ Змістовий модуль 3. Психічний розвиток на різних вікових етапах : підлітковому, юнацькому, зрілому.

Тема 13. Підлітковий вік у світі різних концепцій.

Підліткова криза. Класичні дослідження криз підліткового віку. Отроцтво. Вплив історичного часу. Класичні дослідження кризи підліткового віку. Нові тенденції у вивченні отроцтва (Л.С. Виготський, Д.Б. Ельконін, Л.И. Божович, А.М. Парафіян, Г.А. Цукерман, К. Леонгард, А.Є. Лічко).

Тема 14. Соціальна ситуація розвитку й завдання віку.

Провідний тип діяльності. Основні психологічні новотвори віку - самосвідомість, самооцінка, самовизначення. Перехід до дорослості. Невирішені проблеми онтогенезу психіки дитини. Акцентуації характеру.

Тема 15. Юнацький вік

Юнацький вік у періодизації цілісного життєвого циклу (Е. Шпрангер, Ш. Бюлер, А. Фрейд, К. Левін, Е. Еріксон, Л. І. Божович, Д. Б. Ельконін). Перехідний характер юнацького віку. Юнацький вік у різних культурах. Проблема провідної діяльності юнацького віку. Формування професійної спрямованості й попереднє професійне самовизначення як провідний новотвір юнацького віку.

Тема 16. Формування ідентичності.

Розвиток самосвідомості як досягнення особистісної ідентичності (Е. Еріксон). Статуси ідентичності (Д. Марсіа). Умови здійснення вибору в професійній, ідеологічній й сфері міжособистісних відносин. Порушення формування ідентичності. Основні закономірності розвитку самосвідомості. Розвиток образа Я. Девіантна поведінка, її причини й попередження.

Тема 17. Критерії «зрілої дорослості»

Молодість як початковий етап зрілості. Перехід до дорослості як нормативна криза в розвитку, «перелом життя». Зрілість як вершина життєвого шляху. Проблема самодостатності й особливості спілкування. Біологічні й соціальні фактори старіння. Життєва мудрість як особистісний новотвір. Вплив історії життєвого шляху на процес старіння. Старість як соціальна проблема.

Тема 18. Невирішені проблеми психології розвитку.

П.Я. Гальперін і Ж. Піаже про предметну дію суб'єкта. Про закономірності функціонального й вікового розвитку психіки дитини. Форми й функції наслідування в дитинстві. Шкала періодизації психічного розвитку в дитинстві (Д.Б. Ельконін). Проблема загальних і специфічних закономірностей психічного розвитку сліпоглухонімих дітей. Дослідження І.О. Соколянського, О.І. Мещерякова.

Тема 19. Вікова періодизація.

Закономірності гетерогенності в ході онтогенетичного розвитку людини (посилення білатеральної ознаки, конвергенція наслідуваних і придбаних якостей). Відносність границь вікових періодів. Основні класифікації вікових періодів: особливості й недоліки. Поняття вікового новотвору як нового типу будови особистості. Порівняльні характеристики класифікації Бромлея, Векслера, Бунака, Гінзбурга. Зміна психологічних характеристик вікової динаміки. Розвиток інтелекту. Роль вертикального й горизонтального контурів регулювання й розвитку інтелекту.

Тема 20. Потребностно-інформаційний підхід до проблем віку.

Потреби як ключ до побудови міждисциплінарної концепції людини. Потреби росту, розвитку, самовдосконалення, як основа розгляду вікових особливостей особистості. Потреби "для себе" і "для інших" як права й обов'язки людини. Концепція пошукової активності, потреба в новій інформації, нових переживаннях. Вікові варіанти відмови від "пошуку". Роль і вплив творчої діяльності на соматичне й психічне здоров'я людини. "Хвороби досягнення". Проблема співвідношення пошукової активності й емоцій. Концепції "конструктивної агресивності" Г. Аммона й "навченої безпорадності" М. Селегмана.


Змістовий модуль 4^ . Вікові особливості людей зрілого й літнього вік.

Тема 21. Продуктивність діяльності на різних вікових етапах.

Розвиток людини в системі " індивід-особистість-індивідуальність". Поняття біологічного, соціального, психологічного віку. Діалектика простору й мінливості особистості на різних етапах її розвитку. Кризові періоди розвитку людини й трудова діяльність. Концепція розвитку особистості Е. Еріксона. Психосоціальна ідентичність людини й психічне здоров'я. Стратегія й тактика процесу переходу на більше високий рівень фахівця, що починає свою самостійну діяльність. Подолання психологічних бар'єрів.

Тема 22. Вікові особливості першої фази дорослості.

Проблема відповідності рівня професійної освіти й особистісної зрілості молодої людини рівню технологій і соціального життя суспільства. Гетерохроність психічного й соціального дозрівання. Криза "почуття реальності". Активне формування системи цінностей. Прийняття себе й відповідальності за свій вибір. Пошуки власного стилю життя. Психологічний захист молодих людей. Статтєвовікові розходження першої фази дорослості.

  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія icon«вікова та педагогічна психологія»
...
Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія iconМетодичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних завдань
move to 0-3596299
Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Психологія аутодеструктивної поведінки»
Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія iconРобоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни "Інженерна психологія" для студентів напряму 010104 – професійна освіта Днепропетровск нметау 2010
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Інженерна психологія” для студентів спеціальності...
Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія iconРобоча програма та методичні вказівки до курсу 1 психологія спорту
Автор: Білова М. Е., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної І прикладної психології
Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія icon0305 — економіка та підприємництво
Містить робочу програму, методичні вказівки до вивчення дисципліни "Вікова психологія", рекомендовану літературу, варіанти індивідуальних...
Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія. Львів:, 2010. 58 с
Вікова психологія. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки психологія, спеціальністю психологія....
Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу патопсихологія з елементами дефектології
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Патопсихологія з елементами дефектології.»
Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія iconІ. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу практикум
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Практикум з загальної психології»
Робоча програма та методичні вказівки до курсу 06. Вікова психологія iconІ. І. Мечникова Кафедра соціальної І прикладної психології робоча програма та методичні вказівки до курсу спецпрактикум
Робоча програма та методичні вказівки до курсу «Спецпрактикум з клінічної психології.»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи