Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми icon

Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми
Скачати 136.36 Kb.
НазваРозділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми
Дата14.07.2012
Розмір136.36 Kb.
ТипДокументиРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
УДК 502.15: 332.142.6

В.Г. Подлєсна1


Економічний механізм екологічно спрямованої господарської діяльності: сутність та методичний підхід до реалізації

на регіональному рівні


В статті визначено сутність та основні функції економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності; розроблено елементи методичного підходу до реалізації економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності на регіональному рівні.


Вступ

В умовах, коли українська економіка набула статусу ринкової і одним із головних орієнтирів розвитку ринкових відносин у ХХІ сторіччі проголошено досягнення сталого економічного розвитку, з’являються нові вимоги до господарської діяльності, які передбачають, що результатом здійснення господарської діяльності повинно бути не тільки задоволення потреб усіх членів суспільства, але і збереження і відтворення цілісності природного середовища.

Проблемам вирішення еколого-економічних суперечностей природокористування шляхом застосування ринкових інструментів та удосконалення економічного механізму природокористування і охорони навколишнього природного середовища присвячені дослідження О.А. Веклич, К.Г. Гофмана, Л.Г. Мельника, І.М. Потравного.

Виходячи з аналізу досліджень зазначених вчених, слід зробити висновок що в умовах ринкової економіки актуалізується проблема створення такого економічного механізму, який би став основою розвитку екологічно спрямованої господарської діяльності як повноцінного сектору економіки.


Постановка задачі

Задачею дослідження є дослідження сутності економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності та розроблення методичних рекомендацій щодо механізмів його реалізації на регіональному рівні.


Результати

На основі дослідження сутності господарської діяльності пропонуємо таке визначення екологічно спрямованої господарської діяльності: це такий вид господарської діяльності, здійснення якого: 1) не погіршує якості навколишнього природного середовища, 2) покращує якість навколишнього природного середовища, 3) створює умови для запобігання погіршенню якості навколишнього природного середовища.

Пропонуємо такі підходи до класифікації екологічно спрямованої господарської діяльності: 1) за принципом формування прибутку: господарська діяльність, для якої здійснення екологічно спрямованої діяльності не є основним джерелом прибутку, а здійснюється під впливом вимог державної екологічної політики, наприклад, виробництво екологічно нейтральних товарів та надання екологічно нейтральних послуг, господарська діяльність, головною складовою прибутку якої є екологічний прибуток, наприклад, виробництво екологічно спрямованих товарів та послуг; 2) за об’єктами впливу: спрямована на усунення причин екодеструктивного впливу інших суб’єктів господарювання, спрямована на усунення наслідків екодеструктивного впливу господарської діяльності інших суб’єктів господарювання, спрямована на створення екологічних товарів, спрямована на надання екологічних послуг; 3) за галузевою належністю.

Вважаємо, що останнім часом відбулося усвідомлення необхідності зміни пріоритетів розвитку продуктивних сил з максимізації оволодіння природними ресурсами та силами природи на пріоритетність дотримання вимог сталого розвитку, які передбачають гарантоване забезпечення не зниження всіх основних індикаторів соціально-економічного розвитку і одночасно створення передумов для відтворення біосфери. Відповідно до цього виникає необхідність трансформації господарського механізму, що передбачає екологічно орієнтовану трансформацію конкретних форм господарювання, врахування екологічних вимог у процесі реалізації суспільної власності на засоби виробництва, розвитку економічного механізму адекватного за своїми інструментами екологічно орієнтованій економічній політиці.

Пропонуємо виділити такі загальні функції економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності на державному рівні: економічне стимулювання екологічно спрямованої господарської діяльності, створення сприятливого інвестиційного клімату для розвитку екологічно спрямованої господарської діяльності, обмеження ресурсовитратної та екодеструктивної господарської діяльності, аналітична, контрольна. Тобто, пропонуємо таке визначення сутності економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності: економічний механізм екологічно спрямованої господарської діяльності представляє собою систему економічних інструментів, спрямованих на виконання вищезазначених функцій і який має на меті узгодження екологічних потреб та економічних інтересів споживачів та суб’єктів господарювання (виробників) з метою створення економічної заінтересованості суб’єктів господарювання у здійсненні екологічно орієнтованої діяльності (рис. 1).

Пропонуємо виділити такі особливості економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності: він спрямований на забезпечення екологічних потреб та економічних інтересів не тільки в сучасності, а і у відповідності до вимог сталого розвитку і потреб майбутніх поколінь; його економічний інструментарій потребує удосконалення та впровадження нових більш ефективних інструментів, які будучи вбудованими у загальний господарський механізм коригували б потреби економічного розвитку у відповідності до потреб екологічної безпеки; його функції також не є статичними і можуть доповнюватися відповідно до змін соціально-економічного стану країни.

Реалізація економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності на регіональному рівні, зокрема його функцій потребує створення відповідного методичного підходу. Основними елементами методичного підходу є: 1) визначення механізму реалізації функцій економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності на регіональному рівні, 2) визначення резервів збільшення фінансової бази стимулювання екологічно спрямованої господарської діяльності, 3) розроблення пропозицій щодо методики оцінки інвестиційної привабливості здійснення екологічно спрямованої господарської діяльності з врахуванням регіональних соціально-економічних та екологічних умов.

^ Рис. 1. Економічний механізм екологічно спрямованої господарської діяльності

на державному рівні


Однією з головних перешкод реалізації економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності на регіональному рівні є обмеженість фінансової бази та нецільове використання коштів, які надходять до місцевих бюджетів від екоресурсних зборів: процент нецільового використання коштів, які акумульовані як збори за спеціальне використання природних ресурсів та за забруднення навколишнього природного середовища у 2004 році становив для Зведеного бюджету –68,2%, для Державного бюджету – 21,3%, для місцевих бюджетів – 88,88% [1]. Таким чином, найбільший процент нецільового використання екоресурсних зборів характерний для місцевих бюджетів. З метою забезпечення цільового використання екоресурсних зборів, пропонуємо зробити процес розподілу місцевими радами коштів, які надходять від екоресурсних зборів, більш контрольованим громадськими організаціями, зокрема екологічними, та залучити інститути недержавного сектору економіки до співпраці з метою розвитку недержавного сектору природоохоронної та ресурсозберігаючої діяльності, зокрема екологічно спрямованої господарської діяльності. На регіональному рівні пропонуємо створити таку організаційно- економічну структуру (Регіональний центр з координації та стимулювання екологічно спрямованої господарської діяльності), яка б забезпечувала реалізацію функцій економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності на регіональному рівні і поєднувала діяльність по виконанню державних екологічних завдань з створенням своєрідного “інкубатору” для становлення екологічно спрямованої господарської діяльності. Така структура може поєднувати діяльність з цільового фінансування та пільгового кредитування екологічно спрямованої господарської діяльності з екологічним страхуванням, лізингом природоохоронного обладнання, екологічним аудитом, наданням послуг інвесторам щодо оцінки інвестиційної привабливості здійснення екологічно спрямованої господарської діяльності в умовах певного регіону, консалтинговою діяльністю та т.п. Пропонуємо такі резерви збільшення фінансової бази стимулювання екологічно спрямованої господарської діяльності на регіональному рівні: 1) фінансові ресурси, що формуються за рахунок прибутку від вищезазначених напрямів діяльності і акумулюються у регіональній організаційно-економічній структурі стимулювання екологічно спрямованої господарської діяльності; 2) фінансові ресурси, що формуються за рахунок встановлення проценту від загальної суми податкових надходжень до місцевого бюджету.

Пропонуємо рейтингову оцінку інвестиційної привабливості регіону для розвитку екологічно спрямованої господарської діяльності здійснювати в три етапи. Етап 1:
1.1 – розрахунок індикаторів потенціалу та ризику на основі аналітичних показників, що оцінюють фактори, які впливають на загальну інвестиційну привабливість регіону для здійснення екологічно спрямованої господарської діяльності; 1.2 – розрахунок синтетичних показників потенціалу та ризику за загальними індикаторами;
1.3 – розрахунок рейтингу інвестиційної привабливості за загальними синтетичними показниками. Індикатори потенціалу та ризику розраховуються за формулами:


Іік1 = Зікзді, (1)


Іік2 = (Зікзді)/Ззді, (2)


де Іік1 – індикатор, який розраховується на основі аналітичних показників, що представляють собою складову загальнодержавного показника;

Іік2 – індикатор який розраховується на основі показників, які представляють собою відності величини чи тривалість економічних явищ на рівні країни та на регіональному рівні;

Зік – значення і-го аналітичного показника к-го регіону;

Ззді – загальнодержавне значення і-го аналітичного показника.


Синтетичні показники розраховуються за формулою:


П з.пj , Пз.рj =Іік, (3)


де П з.пj , Пз.рj – j- й синтетичний загальний показник потенціалу та j- й синтетичний загальний показник ризику;

Іік – і-й індикатор к-го регіону, що розрахований на основі аналітичних показників, які відображають сутність певного загального синтетичного показника;

n – кількість індикаторів.


Рейтинг інвестиційної привабливості за загальними синтетичними показниками розраховується за формулою:


RІпзаг= Пз.пj * ?зj Пз.рj * ?зj, (4)


де RІпзаг – рейтинг інвестиційної привабливості регіону для здійснення певного виду екологічно спрямованої господарської діяльності за загальними синтетичними показниками;

Пз.пj – j- й синтетичний загальний показник потенціалу;

?зj – вагова частка значимості j-го синтетичного загального показника потенціалу;

Пз.рj – j- й синтетичний загальний показник ризику;

?зj – вагова частка значимості j-го синтетичного загального показника ризику;

m – кількість синтетичних показників потенціалу;

z – кількість синтетичних показників ризику.


Етап 2: передбачає розрахунок показників потенціалу та ризику за такими ж формулами, але за індивідуальними аналітичними показниками.

Етап 3: передбачає розрахунок загального рейтингу інвестиційної привабливості регіону для здійснення певного виду екологічно спрямованої господарської діяльності за формулою:


RІП*заг. = RІпзаг +RІпінд, (5)


де RІП*заг– загальний рейтинг інвестиційної привабливості регіону для здійснення певного виду екологічно спрямованої господарської діяльності;

RІпзаг – рейтинг інвестиційної привабливості регіону для здійснення певного виду екологічно спрямованої господарської діяльності за загальними синтетичними показниками;

RІпінд. – рейтинг інвестиційної привабливості регіону для здійснення певного виду екологічно спрямованої господарської діяльності за індивідуальними синтетичними показниками.


Результати розрахунку рейтингу інвестиційної привабливості регіонів для здійснення господарської діяльності спрямованої на попередження та усунення наслідків екодеструктивної діяльності суб’єктів господарювання за регіонами України представлено у табл. 1.

Обґрунтування та вибір відповідних регіональним економічним та екологічним умовам економічних інструментів регулювання екологічно спрямованої господарської діяльності пропонуємо здійснювати за допомогою показника еколого-економічного стану регіону (Пk), який представляє собою суму індикаторів економічного розвитку та екологічного стану регіону, наприклад, ВДВ у розрахунку на одну особу, доходи населення на одну особу, рівень безробіття, знос основних засобів, питома вага екологічних інвестицій у сумі екологічних платежів, питома вага екологічних платежів у ВДВ та ін. Пропонуємо шість варіантів формування знаку Пk. 1-й варіант: Пk> 0 при умові, що сума індикаторів економічного розвитку >0 та сума індикаторів екологічного стану > 0; 2-й варіант: Пk> 0 при умові, що сума індикаторів економічного розвитку >0, сума індикаторів екологічного стану <0, 3-й варіант: Пk> 0 при умові, що сума індикаторів економічного розвитку <0, сума індикаторів екологічного стану > 0; 4-й варіант: Пk <0 при умові, що сума індикаторів економічного розвитку <0, сума індикаторів екологічного стану >0; 5-й варіант: Пk <0 при умові, що сума індикаторів економічного розвитку > 0, сума індикаторів екологічного стану <0; 6-й варіант: Пk <0 при умові, що сума індикаторів економічного розвитку <0, сума індикаторів екологічного стану < 0. Для варіантів 3, 4, 6 пропонуємо застосовувати економічні інструменти стимулювання екологічно спрямованої господарської діяльності більш пільгового характеру, ніж для варіантів 1, 2, 5.


Таблиця 1 – Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів для здійснення господарської діяльності спрямованої на попередження та усунення наслідків екодеструктивної діяльності суб’єктів господарювання за регіонами України у 2005 році


Регіон

Рейтинг загальний

Регіони-лідери

Донецька обл.

1,4651

Дніпропетровська обл.

1,2329

Житомирська обл.

1,0253

Тернопільська обл.

0,7637

Черкаська обл.

0,6504

Львівська обл.

0,2973

Полтавська обл.

0,2304

Київська обл.

0,1869

Регіони базисні

Луганська обл.

0,6492

Івано-Франківська обл.

0,4258

Рівненська обл.

0,3995

Одеська обл.

0,2385

Харківська обл.

0,2199

АРК

0,142

Сумська обл.

0,1337

Вінницька обл.

0,1089

Закарпатська обл.

0,0928

Кіровоградська обл.

0,0804

Миколаївська обл.

0,0762

Чернігівська обл.

0,0516

Чернівецька обл.

0,0449

Запорізька обл.

0,0076

Хмельницька обл.

0,0059

Регіони-аутсайдери

Херсонська обл.

-0,0078

Волинська обл.

-0,2089


Узагальнюючи пропозиції щодо реалізації економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності на регіональному рівні пропонуємо таку послідовність дій щодо його реалізації: оцінка фінансової бази стимулювання екологічно спрямованої господарської діяльності на регіональному рівні; оцінка потреб екологічно спрямованих суб’єктів господарювання у фінансовому стимулюванні; оцінка регіональних еколого-економічних умов за допомогою індикаторів економічного розвитку та екологічного стану регіону та їх суми (Пk) та пріоритетних економічних інструментів стимулювання екологічно спрямованої господарської діяльності у відповідності до варіантів формування знаку Пk; проведення конкурсів екологічно спрямованих суб’єктів господарювання на отримання фінансової допомоги на безповоротній основі та пільгових кредитів (здешевлення за рахунок коштів місцевого бюджету); аналіз інвестиційної привабливості здійснення певних видів екологічно спрямованої господарської діяльності в умовах певного регіону, визначення екологічно спрямованої господарської діяльності з найвищим рейтингом, надання інформації щодо інвестиційної привабливості зовнішнім користувачам; проведення конкурсів на застосування пільгових економічних інструментів в межах варіанту формування знаку показника Пk; контроль за цільовим використанням коштів наданих на пільгових умовах, аналіз відповідності діяльності суб’єктів господарювання задекларованим екологічним цілям з використанням рейтингової оцінки екологічної спрямованості суб’єкта господарювання за допомогою формули:


R= 2/3 *K1 +1/3*K2, (6)


де R – рейтингова оцінка екологічної спрямованості суб’єкта господарювання;

K1 – узагальнюючий коефіцієнт, який розраховується як сума показників оцінки екологічної спрямованості матеріального капіталу;

K2 – узагальнюючий коефіцієнт, який розраховується як сума показників оцінки екологічної спрямованості людського капіталу;

2/3 та 1/3 – вагові частки значимості узагальнюючих коефіцієнтів.


Висновки

В статті визначено сутність та функції економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності на державному рівні. Запропоновано підхід до реалізації економічного механізму екологічно спрямованої господарської діяльності на регіональному рівні. У відповідності до одержаних результатів сформулюємо перспективні напрямки подальших досліджень: дослідження нових резервів збільшення фінансової бази стимулювання екологічно спрямованої господарської діяльності, удосконалення регіональної організаційно-економічної структури з стимулювання екологічно спрямованої господарської діяльності.


  1. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2004 році http://www.rvps.kiev.ua/PUBLIK/newreport.htm:google.com.ua


Отримано 17.05.2007 р.

^

В.Г. Подлесная


Экономический механизм экологически ориентированной хозяйственной деятельности: сущность и методический подход к реализации на региональном уровне

В статье определена сущность и основные функции экономического механизма экологически ориентированной хозяйственной деятельности; разработаны элементы методического подхода реализации экономического механизма экологически направленной хозяйственной деятельности на региональном уровне.

1Подлєсна Василина Георгіївна, аспірант кафедри економіки Сумського державного університету.


© В.Г. Подлєсна, 2007Механізм регулювання економіки, 2007, № 2

Схожі:

Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми iconРозділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми
Аналіз еколого-економічних взаємозв’язків у механізмах транскордонного співробітництва
Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми iconРозділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми

Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми iconЧастина 1 методологічні проблеми сучасної економіки розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми

Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми iconЧастина 1 методологічні проблеми сучасної економіки розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми

Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми iconРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
Бюджетне фінансування як інструмент фінансового забезпечення природоохоронних заходів
Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми iconРозділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми
В статье систематизированы социо-эколого-экономические факторы, определяющие тенденции и особенности формирования эффективной государственной...
Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми iconРозділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми
В статье рассмотрены проблемы обращения (эволюция обращения, опыт других стран, состояние на Украине, перспективы переработки) с...
Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми iconРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
У статті доведено провідну перспективну роль інноваційно-орієнтованого виробничого малого і середнього бізнесу у розбудові в Україні...
Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми iconРозділ 1 Економіка природокористування і еколого-економічні проблеми
Україні, синтезовано концепцію генераційного ядра "сталого розвитку" – "народногосподарського фінансово-інноваційного конвеєра чинників...
Розділ 1 Економіка природокористування І еколого-економічні проблеми iconУдк 519. 866 Моделювання оптимальних траєкторій динаміки виробничих еколого-економічних систем
Ключові слова: оптимальна траєкторія, виробничі еколого-економічні системи, крайова задача, екологічно збалансована економіка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи