Кредитування І контроль icon

Кредитування І контроль
Скачати 174.44 Kb.
НазваКредитування І контроль
Дата14.07.2012
Розмір174.44 Kb.
ТипДокументи

Анотація дисципліни


Кредитування і контроль

I семестр


Викладач: к.е.н., доц. Шевцова Яна Анатоліївна


1.Вступ

Кредитування як фундаментальна складова діяльності банку - це суттєве джерело інвестицій, що сприяє забезпеченню бесперервності та прискоренню відтворювального процесу, зміцненню економічного потенціалу суб’єктів господарювання та спроможне зайняти головне місце в обсязі банківських операцій, що приносять доход. Але, незважаючи на значний позитивний вплив банківського кредитування на процес функціонування ринкової економіки України, його розвиток стримується значними ризиками, що визначають зростання вартості кредитів у країні. Саме тому виникає необхідність підвищення ефективності фукціонування кредитного механізму на основі удосконалення взаємовідносин між банками та клієнтами, впровадження нових інструментів управління кредитним ризиком.


^ 2. Мета, завдання і результати навчання

Головна мета курсу “Кредитування і контроль” – це засвоєння студентами сутності й особливостей процесу кредитування і супроводження кредитів; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів оцінки кредитоспроможності клієнтів, прийняття рішень щодо доцільності надання позики, кредитного моніторінгу, управління кредитним та процентним ризиками і забезпечення повернення позик; ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом здійснення кредитного процесу у банках.


^ В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теоретичні засади|становища| банківського кредитування і прйняття|прийняття| рішень про надання позики;

 • практичні засоби виявлення| ризиків кредитної діяльності банку і методи їх регулювання;

 • прийняті в банківській практиці способи роботи з|із| проблемними позиками і безнадійними боргами;

 • методи оцінки|оціню якості кредитного портфелю банку.


Студенти повинні володіти:

 • навичками проведення аналізу параметрів й показників діяльності потенційного позичальника-клієнта банку;

 • навичками застосування методик проведення аналізу кредитоспроможності позичальника, оцінки кредитного й процентного ризиків і управління ними;

 • навичками визначення найбільш ефективних способів і методів роботи з проблемними позичками та засоби реструктурування безнадійних боргів.


^ 3.Методи викладання та навчання

Лекційні заняття с залученням студентів у обговорення дискусійних питань


4. Стислий зміст курсу


Тема 1. Засади банківського кредитування і прийняття|прийняття| рішень про надання позички

Кредитна заявка, її зміст|вміст| і аналіз. Форми забезпечення повернення|зворотності| банківських позичок. Прийняття|прийняття| відповідних рішень: про кредитування або відмову в наданні позички. Оцінка доцільності кредитування. Оцінка можливості|спроможності| повернення позички. Складання кредитної угоди.

^ Тема 2. Банківські ризики

Види банківських ризиків та їх характеристика. Захист від ризиків і елементи управління ними. Оцінка й управління процентним ризиком. Аспекти проявлення процентного ризику. Критичний рівень ризику зміни процентних ставок. Шляхи впливу процентного ризику на капітал банку. Методи управління процентним ризиком. Стратегії управління ризиком процентної ставки.


^ Тема 3. Кредитний ризик як складова частина банківських ризиків

Суть|сутність| і чинники|фактори| виникнення кредитного ризику банку. Оцінка і управління кредитним ризиком. Критерії оцінки ризику. Засоби оцінки кредитного ризику. Визначення рейтингу кредиту за допомогою системи балів, системи фінансових коефіцієнтів. Визначення кредитної політики банку. Підтримка оптимальної структури кредитної заборгованості. Проведення ефективної цінової політики. Визначення достатнього рівня процентної|відсоткової| плати і комісії. Методи ціноутворення.


^ Тема 4. Менеджмент кредитного ризику

Захист від кредитного ризику і елементи управління ним. Методи, цілі і способи регулювання кредитного ризику на рівні окремої позички. Основні причини виникнення кредитного ризику. Методи управління ризиком окремого кредиту. Регулювання ризику кредитного портфеля банку. Методи управління ризиком кредитного портфелю. Створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями банків. Перевагі та недоліки застосування окремих методів.


^ Тема 5. Оцінка кредитоспроможності потенційного позичальника

Визначення і оцінка ліквідності балансу позичальника. Групування активів балансу за ступенем їх ліквідності, а пасивів – за ступенем строковості їх оплати. Показники платоспроможності і фінансової стійкості позичальника. Зміст|вміст| і аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. Оцінка ризику кредитної угоди і фінансово-економічні розрахунки. Оцінка вартості кредитної послуги.


^ Тема 6. Процес банківського кредитування

Класифікація кредитів комерційних банків. Визначення і характер використання позичкових коштів. Наявність і характер забезпечення. терміни використання позичкових коштів. Методи надання і способи повернення позички. Характер і способи сплати процентів. Етапи процесу банківського кредитування.


^ Тема 7. Особливості кредитування підприємств АПК

Кредитна політика банків щодо аграрного сектора економіки в ринкових умовах. Об'єкти кредитування в сільському господарстві і визначення потреби в кредиті. Форми забезпечення поворотності|зворотності| кредитів. Довгострокові позички в сільському господарстві: об'єкти кредитування, форми забезпечення кредиту, джерела погашення. Лізинговий|лізінговий| кредит в сільському господарстві.


^ Тема 8. Проблемні позички і засоби реструктуризації безнадійних боргів|обов'язків|

Суть проблемних позичок і причини їх виникнення. Робота банку з недопущення проблемних позичок. Банківський моніторинг. Робота банку, пов'язана з погашенням проблемних позичок. Банківський контроль. Заходи економічного впливу на позичальника.

^ Тема 9. Кредитний портфель комерційного банку, його класифікація і аналіз

Суть|сутність| кредитного портфелю банку і чинники|фактори|, що визначають його об'єм|обсяг| і структуру.

Склад кредитного портфелю, критерії класифікації кредитних операцій. Класифікація позичальників за результатами|за результатами| оцінки їх фінансового стану|достатку|. Визначення стану|достатку| обслуговування позичальником довга за кредитними операціям. Класифікація кредитного портфелю. Аналіз складу кредитного портфелю банку і оцінка його якості.


^ Тема 10. Створення резерву для покриття можливих втрат від

кредитних операцій

Необхідність і основи формування резерву під кредитний ризик. Диференціація позик за ступенем|мірі| ризику. Порядок|лад| розрахунку резерву під кредитний ризик на основі коефіцієнтів резервування. Джерела формування резерву.


5. Завдання для самостійної роботи студентів і графік здачі форм контролю СРС


^ МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ


п/п

Короткий зміст модулю

Лекції

СРС

Форми контролю

денна

заочна

денна

заочна

1.

Засади банківського кредитування і прийняття рішень про надання позички


4


1


8


11


УО, КР, ТЗ

2.

Банківські ризики

4

2

10

12

УО, КР, ТЗ

3.

Кредитний ризик як складова банківських ризиків


4


2


10


11


УО, КР, ТЗ

4.

Менеджмент кредитного ризику

4

1

8

12

УО, КР, ТЗ, ЗЛР

5.

Оцінювання кредитоспроможності

позичальника


4


1


10


11


УО, ТЗ, ЗЛР

6.

Процес банківського кредитування

4

1

8

11

УО, ТЗ, ЗЛР

7.

Особливості кредитування підприємств АПК


2


1


8


9


УО, ТЗ, ЗЛР

8.

Проблемні позички і способи реструктуризації безнадійних боргів


4


2


10


12


УО, ТЗ, ЗЛР

9.

Кредитний портфель комерційного банку, його класифікація і аналіз


4


1


8


11


УО, ТЗ, ЗЛР

10.

Створення резерву для покриття можливих втрат від кредитних операцій


2


2


8,39


12


УО, ТЗ, ЗЛР
Всього по курсу

36

14

88,39

112


^ 6. Перелік використаних джерел

 1. Про заставу: Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2654- XII (зі змінами та доповненнями).

 2. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. (зі змінами та доповненнями).

 3. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11.01.2001 р. « 2210-ІІІ.

 4. Про організацію формування та обігу кредитних історій: Закон України від 23.06. 2005 р. № 2704 – 1У.

 5. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 7.06.2006р. №236/96-ВР.

 6. Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України: Закон України від 31.10.2008р. №369- VI.

 7. «Про акціонерні товариства». Закон України від 17.08.2008р. № 514-YI.

 8. Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо особливостей проведення заходів щодо фінансового оздоровлення банків:. Закон України від 24 07.2009 р.  1617-VI.

 9. Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень. Затв. Постановою Правління НБУ від 31.08.2001р. № 375 (зі змінами та доповненнями).

 10. Про порядок видачі банкам банківських ліцензій, письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій» ліцензування комерційних банків в Україні. Затв. Постановою Правління НБУ від 17.07..2001р. № 275 (зі змінами та доповненнями).

 11. Про створення дочірнього банку, філії і представництва українського банку на території інших держав. Затв. Постановлю Правління НБУ від 12.04. 2006 р. N 143 (зі змінами та доповненнями).

 12. Про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями комерційних банків. Затв. Постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. №279 (зі змінами та доповненнями).

 13. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні. / Затв. Постановою Правління НБУ від 28.08.2001р. № 368.

 14. Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М.Герасимович, М.Д.Алексеєнко, та ін.; за ред. А.М.Герасимовича. - К.: КНЕУ, 2003. –599с.

 15. Банківський менеджмент: Підручник / За ред.. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. К.: Знання, 2005 – 831 с.

 16. Банківські операції: Підручник / 2-ге вид., випр. і доп. / За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. — К.: КНЕУ, 2002. — 476 с.

 17. Банківські ризики: теорія і практика управління: Монографія /Л.О. Примостка, О.В. Лисенок, О.О. Чуб та ін.. – К.: КНЕУ, 2008. – 456с.

 18. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфелю комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності //Вісник НБУ.– 2003. – березень. – С. 31-33.

 19. Васильченко З.М. банківська діяльність в умовах глобалізації економіки //Фінанси України. –2004. – №5.– С. 124-127.

 20. Васюренко О.В Банківські операції: Навч. Посібник. К.: Т-во "Знания", КОО, 2000. - 243 с.

 21. Вересюк А. В поисках эффективных путей анализа информации //Информационные технологи .– 2006. – № 1(37). – С. 70-73.

 22. Версаль Н.І., Олексієнко С.М. Кредитні ризики як важлива складова ризиків банківської діяльності //Фінанси України .– 2002. – № 8. – С. 86-95.

 23. Вітлінський В., Наконечний Я., Пернарівський О. Концепція стратегії кредитного ризику //Банківська справа .– 2006. – № 1. – С. 13-16.

 24. Волкова Н.И., Герасименко Р.А., Чашко Т.А. Управление банковской деятельностью: Учебно-практическое пособие / под общей ред. П.В. Егоровна. – Донецк: ООО «Юго-Восток», 2003. – 338с.

 25. Волохов В.І. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків //Фінанси України.– 2003.– №4.– С. 115.

 26. Волошин І. Часова структура кредитних ризиків //Вісник НБУ. – 2005. – грудень.

 27. Геєць О.В., Домрачев В.М., Локдар С.Л. Основи банківської справи та управління кредитними ризиками – К.: Вид-во Європейського університету. – 2004. – 237с.

 28. Головко А.Т., Груско В.І., Денисенко М.П. та ін. Система банківського менеджменту: навчальний посібник. – К.: «ІНКОС». - 2004.– 480с.

 29. Дмитренко М.Г., Потлатюк В.С. Кредитування і контроль: Навчально-методичний посібник (у схемах і коментаріях). – Кондор, 2005. – 296 с.

 30. Кредитний ризик комерційного банку: Навч. Постбник / За ред. В.В. Вітлінського. - К: „Знання". КОО, 2000. - 251с.

 31. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования. – 3-е издание. – Москва: КНОРУС. – 2007.

 32. Лютий І. О., Солодка О. О. Банківський маркетинг: Навч. посіб. — К.: КНУ, 2006 — 395 с.

 33. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку. Навчальний посібник. – К.: центр учбової літератури, 2007. – 608 с.

 34. Нікітін А.В. Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. посіб. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2006. – 152 с.

 35. Правове регулювання кредитних відносин в Україні. 36. нормат, актів. - К.: Юрінком Інтер, 2001. – 416 с.

 36. Прасолова С.П. Кредитування і контроль: Навч. посібник Видавництво «Ліра-К», 2008. – 202 с.

 37. Прасолова С. Визначення ціни кредиту – основна складова кредитної стратегії банку в ринкових умовах // Вісник НБУ. – 2006. – березень. – С. 52-55.

 38. Прасолова С. Особливості формування кредитної політики банків України з довгострокового інвестування //Вісник НБУ. – 2004. – листопад. – С. 58-61.

 39. Примостка Л.О. Кредитний ризик банку: проблеми оцінювання та управління //Фінанси України. – 2004. – № 8. – С. 118-125.

 40. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник – 3-те вид. доп. і перероб. – К.: КНЕУ, 2006. – 468с.

 41. Романова М. І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 168 с.

 42. Руденко Л.В. Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцш в банках: Посібник. - К.: Видавничий центр „Академія", 2002. – 376 с.

 43. Садвакасов К.К. Коммерческие банки. Управленческий анализ деятельности. Планирование и контроль. - М.: Изд-во «Ось - 89», 1998 - 160с.

 44. Управление деятельностью банка (банковский менеджмент). / Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М: Юристъ, 2003. – 688 с.


7. Додаткові матеріали по модулю


^ ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

 1. Умови банківського кредитування в розрізі їх класифікаційних груп.

 2. Порівняльна характеристика первинних і вторинних|повторних| джерел повернення кредитів.

 1. Інструменти забезпечення повернення банківських кредитів та їх економічна оцінка.

 2. Суть|сутність| кредитного договору, принципи його побудови|шикування| і роль у взаєминах банку і позичальника.

 3. Суть|сутність|, особливості і основні види ризиків в банківській сфері.

 4. Суть|сутність|, види і чинники|фактори| виникнення кредитного ризику банку.

 5. Характеристика і економічна оцінка методів регулювання кредитного ризику на рівні окремої позики.

 6. Характеристика чинників|факторів|, визначаючих об'єм|обсяг| і структуру кредитного портфелю банку.

 7. Зміст|вміст| методів регулювання ризиків кредитного портфелю комерційного банку.

 8. Характеристика і економічна оцінка структурного балансування активів і зобов'язань в управлінні процентним|відсотковим| ризиком банку.

 9. Характеристика і економічна оцінка геп| - менеджменту в управлінні процентним|відсотковим| ризиком банку.

12.Характеристика і економічна оцінка методу кумулятивного гепу| в управлінні процентним|відсотковим| ризиком банку.

 1. Характеристика і економічна оцінка дюрації| як методу управління гепом|.

 2. Характеристика і економічна оцінка операцій з|із| дериватами в управлінні процентним|відсотковим| ризиком банку.

15.Суть|сутність| кредитоспроможності позичальника і основні джерела інформації для її визначення.

 1. Характеристика і економічна оцінка методу фінансових коефіцієнтів, використовуваного при оцінці кредитоспроможності позичальника.

 2. Суть|сутність| рейтингової системи оцінки кредитоспроможності позичальника і форми її реалізації банками.

18.Характеристика показників, які застосовують для аналізу використання основного і оборотного капіталу позичальника.

 1. Характеристика показників, які застосовують для аналізу рентабельності роботи позичальника.

 2. Суть|сутність| і методи аналізу грошових коштів позичальника.

 3. Необхідність, суть|сутність| і основні ознаки класифікації банківських кредитів.

22. Характеристика видів банківських кредитів по основних ознаках їх класифікації.

23. Суть|сутність| і види суб'єктів і об'єктів банківського кредитування.

 1. Характеристика методів банківського кредитування.

 2. Характеристика сучасних форм банківського кредитування.

 3. Характеристику чинників|факторів|, що визначають рівень процентної|відсоткової| ставки за банківський кредит.

 4. Характеристика основних етапів процесу банківського кредитування і їх ролі в підвищенні якості позик.

 5. Суть проблемних кредитів і їх наслідку|результат для банку-кредитора.

 6. Характеристика причин виникнення проблемних позик.

 7. Джерела інформації і ознаки проблемних позик.

 8. Форми роботи банку з|із| проблемними кредитами.

 9. Характеристика мерів банку по попередженню|попереджувати| проблемних позик.

33.Характеристика мір підприємства-позичальника по відновленню своїй кредитоспроможності.

34.Характеристика мір банку-кредитора по реструктуризації проблемних позик.

35.Характеристика чинників|факторів|, що впливають на об'єм|обсяг| і структуру кредитного портфелю банку.

 1. Характеристика кредитних операцій, що формують кредитний портфель банку.

 2. Характеристика мінімально необхідних показників оцінки фінансового стану|достатку| позичальників банку.

 3. Суть|сутність| класифікації позичальників по їх фінансовому стану|достатку|.

 1. Суть|сутність| класифікації кредитних операцій за станом обслуговування довга позичальником.

 2. Необхідність резерву під кредитний ризик і основи його формування.

 3. Суть|сутність| класифікації кредитних операцій поза ступенем ризику.

42. Суть|сутність| чистого кредитного ризику банку і порядок|лад| його визначення.
43. Порядок|лад| визначення суми резерву під кредитний ризик і джерела його формування.

Схожі:

Кредитування І контроль iconРобочий зошит з дисципліни «кредитування І контроль»
Кредитування І контроль”. Кожен студент обирає свій варіант у відповідності до порядкового номера у журналі обліку занять академічної...
Кредитування І контроль iconПрограма дисципліни “Банківське кредитування фізичних осіб ” Тема Основи організації банківського кредитування фізичних осіб
Принципи банківського кредитування фізичних осіб. Методи кредитування фізичних осіб, їх характеристика, переваги та недоліки. Стадії...
Кредитування І контроль iconТестові завдання з дисципліни «Кредитування І контроль»
Г рух банківського кредиту як послідовний перебіг його організаційно-правових форм
Кредитування І контроль iconС. В. Башлай становлення та перспективи розвитку іпотечного житлового кредитування в україні
Україні та основні умови для ефективного впровадження іпотечного кредитування як однієї з форм позабюджетного фінансування житлової...
Кредитування І контроль iconЕкзаменаційні питання з навчальної дисципліни “Банківське кредитування фізичних осіб”
Характеристика основних моделей системи організації іпотечного кредитування, діючих за кордоном
Кредитування І контроль iconПерелік питань до іспиту з курсу «Кредитування і контроль»
Характеристика окремих видів кредитів: бланковий кредит, овердрафт, кредитна ліня, консорціум ний кредит
Кредитування І контроль iconТема Позичковий капіталу системі товарних відносин. Банки
Кредит, його сутність, принципи кредитування, джерела формування кредитних ресурсів, напрямки кредитування, функції кредиту
Кредитування І контроль icon"кредитування І контроль"
Головною метою роботи є перевірка знань навчального матеріалу. Для виконання роботи необхідно опрацювати вказану літературу, а також...
Кредитування І контроль icon«Організація банківського споживчого кредитування»
Вступ розділ теоретичні аспекти організації банківського споживчого кредитування
Кредитування І контроль iconІноземний капітал як фактор розвитку іпотечного кредитування в Україні
Одним із важливих напрямків роботи банків є надання іпотечних кредитів, що є основною умовою забезпечення розширеного відтворення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи