Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 icon

Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011
Скачати 159.67 Kb.
НазваПравила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011
Дата14.07.2012
Розмір159.67 Kb.
ТипПравила


ЗАТВЕРДЖЕНО

29 квітня 2011 р.

Ректор

____________________ С.В. Іванов

(підпис)


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Національного університету харчових технологій

на навчання для перепідготовки спеціалістів

на 2011 рік


Київ-2011


Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішує Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою.

Провадження освітньої діяльності у Національному університеті харчових технологій (далі – університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки АГ № 508041 від 05.01.2011 р., термін дії ліцензії вказаний в додатку до неї.

Університет здійснює перепідготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста з числа осіб, які мають диплом державного зразка про повну вищу освіту.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію університету, затвердженим ректором університету.

Інформація про Правила прийому та рішення Приймальної комісії повинні своєчасно доводитись до відома вступників.

  1. На навчання до університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які постійно проживають на території України на законних підставах та виявили бажання здобути вищу освіту.

До навчання для перепідготовки спеціалістів за освітньо-професійними програмами підготовки (ОППП) спеціаліста приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну вищу освіту.

У разі отримання вступником повної вищої освіти в інших державах, обов’язковою є нострифікація (процедура перезатвердження, тобто офіційного визнання відповідності іноземних документів про здобутий освітній / освітньо-кваліфікаційний рівень Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ОКР), що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України протягом першого року навчання в установленому порядку.

  1. Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (із змінами), Указами Президента України від 25.03.94 № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03.06.94 № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93 № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні» (із змінами) та від 05.08.98 № 1238 «Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів».

  2. Прийом до університету проводиться відповідно до Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.98 №65.

Нормативний зміст та термін навчання визначається державними стандартами вищої освіти.

Термін перепідготовки спеціаліста залежить від обраної спеціальності та форми навчання і може складати до п'яти років.

  1. Фінансування перепідготовки спеціалістів в університеті проводиться за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб.

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” університет має право здійснювати прийом студентів з оплатою вартості навчання на договірній основі у межах чисельності, обумовленої ліцензією.

  1. Прийом до університету на навчання для перепідготовки спеціалістів здійснюється за конкурсом на підставі результатів вступних випробувань.

Організацію прийому до університету здійснює Приймальна комісія.

Для проведення вступних випробувань на навчання за ОППП спеціаліста створюються фахові атестаційні комісії. Склад фахових атестаційних комісій затверджується ректором університету.

Повноваження Приймальної комісії та фахових атестаційних комісій з питань організації прийому вступників визначаються ректором університету відповідно до Положення про Приймальну комісію.

  1. Прийом до університету на навчання для перепідготовки спеціалістів здійснюється за спеціальностями, наведеними у таблиці 1.

При неможливості зарахування на відповідний курс (окрім першого) з причини невідповідності вивчених дисциплін або програмних вимог вже отриманої спеціальності дисциплінам, або програмним вимогам обраної спеціальності, бажаючі отримати вищу освіту за обраною спеціальністю можуть вступати до університету на перший курс відповідно до „Правил прийому до Національного університету харчових технологій” на поточний рік.

Таблиця 1

Спеціальність

Ліцензований обсяг

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

7.03050801 Фінанси і кредит

75

75

7.03050901 Облік і аудит

65

65

7.03050401 Економіка підприємства

75

75

7.03050701 Маркетинг

25

25

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування

40

40

7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

25

25

7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології

20

20

7.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв

5

5

7.05060101 Теплоенергетика

5

5

7.05170103 Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів

10

10

7.05170106 Технології продуктів бродіння і виноробства

15

15

7.05170102 Технології жирів і жирозамінників

5

5

7.05170104 Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

10

10

7.05170108 Технології зберігання, консервування та переробки молока

10

10

7.05020202 Комп’ютерноінтегровані технологічні процеси і виробництва

5

5

7.05140101 Промислова біотехнологія

5

5

7.05140103 Фармацевтична біотехнологія

5

5
  1. Університет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

Університет забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи Приймальної комісії, об’єктивність оцінювання можливостей і здібностей вступників. 1. ^ ВСТУПНА КАМПАНІЯ

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування осіб, які здобули повну вищу освіту на навчання для перепідготовки спеціалістів проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

Денна
форма навчання


Заочна
форма навчання


Початок прийому заяв та документів

01 липня 2011 року

01 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2011 року

31 липня 2011 року

Строки проведення вступних випробувань

з 23 липня
по 05 серпня
2011 року

з 23 липня
по 05 серпня
2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 06 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня 2011 року
 1. ^ ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ

  1. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету.

  2. Вступники особисто подають заяву про вступ до Національного університету харчових технологій, у якій вказують факультет, спеціальність та форму навчання, а також домашню адресу та контактний телефон.

  3. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про отриману повну вищу освіту та додаток до нього;

 • медичну довідку за формою 086-О;

 • паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, військовий квиток або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

 • шлюбне свідоцтво чи свідоцтво про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ, імен, по батькові у документах);

 • для іноземців – свідоцтво про народження, паспорт і зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину строком до одного року.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про повну вищу освіту та додаток до нього а також інших документів, що пред'явлені вступником.

Вступники на технологічні та технічні спеціальності потребують професійного медичного відбору, що здійснюється медичним пунктом університету. У медичній довідці вступника проставляється штамп і (в разі потреби) зазначаються відповідні обмеження.

  1. Громадянин України до заяви додає:

 • документ державного зразка про отриману повну вищу освіту та додаток до нього, за особистим вибором – оригінали або завірені копії;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових однакових фотокарток (без головного убору) розміром
  3 Ч 4 см;

 • копію шлюбного свідоцтва чи свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ, імен або по батькові у документах).

  1. Іноземець, або особа без громадянства до заяви додає:

 • документ про здобуту повну вищу освіту та додаток до нього з отриманими з навчальних дисциплін оцінками (балами);

 • свідоцтво про закінчення підготовчого відділення (для осіб, що навчались на підготовчому відділенні) з результатами атестування з української чи російської мови;

 • довідку про стан здоров’я з батьківщини, видану медичним закладом не більш, ніж за 2 місяці до в’їзду в Україну (окремо довідку про відсутність ВІЛ-інфекції та рентгеноскопію грудної клітини);

 • копію свідоцтва про народження;

 • шість однакових фотокарток (без головного убору, розміром 3 Ч 4 см).

 • копію шлюбного свідоцтва чи свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ, імен або по батькові у документах);

 • копію паспорта (сторінки, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, де, ким і коли виданий паспорт.

Документи мають бути засвідчені згідно законодавства країни їх видання та легалізовані в установленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

Документи до Приймальної комісії вступник подає в оригіналі, а якщо вони виконані мовою, що відрізняється від української чи російської, – разом з нотаріально завіреним перекладом українською чи російською мовою.

Якщо в жодному з документів (або їх перекладі), що подаються до Приймальної комісії, не вказані українською мовою повністю прізвище, ім’я та по батькові вступника, то додатково подається нотаріально завірений переклад українською мовою сторінки паспорта вступника чи свідоцтво про народження, де повністю вказано його прізвище, ім’я та по батькові.

  1. Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідною спеціальністю, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  2. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про державну акредитацію університету за обраною спеціальністю фіксується в заяві вступника і завіряється його особистим підписом.

  3. Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному вищезазначеному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

  4. Розклад роботи Приймальної комісії:

з 01 липня по 30 липня 2011р. –

з понеділка по п’ятницю – з 1000 до 1700 (обідня перерва з 1300 до 1400);

по суботах – з 1000 до 1400;

31 липня – з 1000 до 1400.


 1. ^ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

  1. Вступні випробування при прийомі на навчання для перепідготовки спеціалістів за ОППП спеціаліста проводяться у формі співбесіди за програмами вступних випробувань з фахових дисциплін, розробленими фаховими атестаційними комісіями університету.

Розклад вступних випробувань затверджується Головою приймальної комісії університету.

  Під час вступного випробування-співбесіди вступник у письмовій формі відповідає на поставлені питання.

Рівень знань вступника оцінюється за шкалою: відмінно, добре, задовільно, незадовільно.

Критерії оцінювання знань вступників із кожного предмета вступного випробування розробляються Приймальною комісією університету.

  1. Особи, які не з'явились на вступне випробування у призначений за розкладом час з поважних причин, що підтверджено документально, можуть допускатись до складання пропущеного вступного випробування з дозволу Приймальної комісії у межах установлених строків та розкладу проведення випробувань.

  2. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені вищим навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія Національного університету харчових технологій у порядку, визначеному Положенням про апеляційну комісію. 1. ^ ЗАРАХУВАННЯ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

  1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором університету після виконання вступниками вимог для зарахування та оприлюднюються на інформаційних стендах Приймальної комісії.

  2. Зарахування до університету на навчання для перепідготовки спеціалістів проводиться за конкурсом окремо для кожної спеціальності у межах факультету та форми навчання за результатами вступних випробувань.

  3. Поза конкурсом при успішному складанні вступних випробувань до університету зараховуються:

 1. особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

 2. діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 226 від 05.04.94 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 3. інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

 4. особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право;

 5. особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 6. діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України № 157 від 21.02.2002 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 7. члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України № 6 від 09.01.2008);

  1. За інших рівних умов вступники зараховуються у такій послідовності:

 1. особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надано таке право;

 2. особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надано таке право;

 3. особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

 4. особи, яким відповідно до Указу Президента України № 157 від 21.02.2002 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надано таке право;

 5. особи, яким відповідно до Указу Президента України № 849 від 12.09.2007 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надано таке право;

 6. вступники, що мають документ про повну вищу освіту з відзнакою;

 7. вступники, що мають вищий середній бал оцінок у документі про повну вищу освіту.

Документи, що підтверджують за інших рівних умов переважне право вступника на зарахування, повинні бути надані до Приймальної комісії у терміни, передбачені розділом 2 цих Правил.

  1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

  1. У межах кожної зазначеної в пункті 5.5 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за оцінкою, у такому порядку: спочатку відмінно, потім добре, потім задовільно;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковій оцінці у порядку додержання підстав для його набуття.

  1. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я, по батькові вступника;

 • оцінка вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність права на першочергове зарахування.

  1. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах Приймальної комісії. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

  2. Особи, які успішно склали вступні випробування, за їх заявою, рішенням Приймальної комісії можуть бути допущені до участі у конкурсі за отриманими результатами для вступу на іншу спеціальність або за іншою формою навчання за умови відповідності вступних випробувань.

  3. Зарахування на навчання здійснюється за умови подання до Приймальної комісії оригіналів документа про здобуту повну вищу освіту, додатка до нього та медичної довідки.

Якщо особа, яка рекомендована до зарахування, одночасно навчається в іншому вищому навчальному закладі за іншою ОППП і формою навчання і оригінали зазначених документів зберігаються в тому навчальному закладі, подає до Приймальної комісії довідку вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

Довідка про зберігання оригіналів зазначених документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються дані оригінали.

  1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету. На звільнені при цьому місця може проводитись додаткове зарахування за конкурсом осіб, які успішно склали вступні випробування (п.5.9).
 1. ^ ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

  1. Усі документи, подані вступником до Приймальної комісії університету, зберігаються у Приймальній комісії до моменту зарахування вступників за напрямами підготовки (спеціальностями) на навчання в університеті.

  2. Після зарахування на навчання за напрямами підготовки (спеціальностями) документи вступників разом із екзаменаційними роботами передаються до відділу кадрів університету, де зберігаються протягом усього терміну навчання.

  3. Повернення документів, поданих для вступу до університету під час поточної приймальної кампанії, здійснюється особисто вступникові за умови пред’явлення паспорта, а також розписки про подані документи.

  4. Документи вступників, не зарахованих на навчання, повертаються особисто вступникові, а в разі неотримання – подані оригінали документів цінним листом надсилаються за адресою проживання вступника. Подані копії документів (в разі, якщо вступник їх не забрав) разом з екзаменаційними роботами вступників передаються до архіву університету, а через один рік після закінчення вступних випробувань – знищуються за актом.
 1. ЧИННІСТЬ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ

Ці правила прийому до університету набирають чинності від дати їх затвердження.

Чинність даних Правил прийому до університету втрачається після затвердження Правил прийому до університету на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2012 рік.


Розглянуто та схвалено на засіданнях:

Приймальної комісії (протокол № 23 від «12» квітня 2011р.) та

Вченої ради університету (протокол № 9 від «29» квітня 2011р.).


Погоджено:Схожі:

Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 iconПравила прийому до Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Полтавського технікуму харчових технологій Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 iconПравила прийому до Волинського технікуму Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Волинського технікуму Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 iconПравила прийому до Сімферопольського коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сімферопольського коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 iconПравила прийому до Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Вінницького коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 iconПравила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
Національний університет харчових технологій, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68 (далі – університет)...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 iconПоложення Про приймальну комісію Національного університету харчових технологій (в т ч. для відокремлених структурних підрозділів) Київ-2011
Це положення регламентує вимоги щодо організації прийому до Національного університету харчових технологій та його відокремлених...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 iconПравила прийому до Коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Коледжу ресторанного господарства Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 iconПравила прийому до Керченського політехнічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Керченського політехнічного коледжу Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011 iconПравила прийому до Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Свалявського технічного коледжу Національного університету...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи