В. Б. Юскаєв методичні вказівки icon

В. Б. Юскаєв методичні вказівки
Скачати 154.07 Kb.
НазваВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Дата14.07.2012
Розмір154.07 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та у світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”,

п. 2.6.14


Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В. Б. Юскаєв

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИдля проведення практичних занять з дисципліни

"Конфліктологія"


для студентів спеціальності 7.050201

"Менеджмент організацій"

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий та фактичний матеріал, бібліографічні відомості перевірені, запис одиниць відповідає стандартам
Укладач канд. екон. наук Г.О. Швіндіна


Відповідальний

за випуск проф., д-р. екон. наук О.М. Теліженко


Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форм навчання канд. фіз-мат. наук О.А. Білоус

Суми

Видавництво СумДУ

2008

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для проведення практичних занять з дисципліни

"Конфліктологія"


для студентів спеціальності 7.050201

"Менеджмент організацій"

денної форми навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2008

Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Конфліктологія" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання / Укладач Г.О. Швіндіна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 15 с.

^

Кафедра управління


Зміст


С.

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ 4

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ 4

^ 2 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 4

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 5

3.1 Ситуаційна вправа "Структура конфлікту" 5

3.2 Ситуаційна вправа "Формули конфлікту" 7

3.3 Ситуаційна вправа "Причини внутрішньоособистісних конфліктів" 10

3.4 Ситуаційна вправа "Мистецтво критики" 12^ 1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ, ЇЇ МІСЦЕ

У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТА РОЛЬ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦЯ

Метою викладення дисципліни "Конфліктологія" є одержання і систематизація слухачами знань теоретичних і практичних основ конфліктології, набуття навичок ідентифікації причин конфліктів, освоєння методів та методик вивчення та розв'язання конфліктів, а також вивчення умов і способів їх попередження і конструктивного регулювання.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: основні терміни і категорії конфліктології; об'єкт, суб'єкт і предмет конфлікту; основні підходи до вивчення конфліктів, причини конфліктів та їх типологію; структуру, функції і динаміку різних видів конфліктів, теорію розв'язання конфліктів.

Студент повинен уміти: накопичувати емпіричний індивідуальний досвід поведінки в передконфліктних і конфліктних ситуаціях та інформацію про принципи, способи і прийоми вирішення конфліктів; використовувати сучасні наукові конфліктологічні знання; аналізувати організаційно-управлінські і соціально-психологічні причини конфліктів, приймати оптимальні управлінські рішення з метою профілактики можливих конфліктів, а також застосовувати способи й прийоми конструктивного розв'язання конфліктів.


^ 2 НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Робоча програма передбачає 8 годин практичних годин. На практичних заняттях студентам пропонується вирішення ситуаційних вправ, проведення дискусій, вирішення письмових завдань з курсу.

Для складання диференційного заліку студент повинен мати допуск. Допуск отримують студенти, що виконали всі завдання на практичних завданнях. У разі відсутності з будь-яких причин на практичному занятті студент має відпрацювати кожне заняття самостійно під контролем викладача (див. методичні вказівки для організації самостійної роботи з даної дисципліни). Контроль знань студента передбачає тестування в письмовій формі.

Таблиця 1 – Витяг з навчального плану

Форма навчання

Курс

Семестр

Загальний обсяг, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

Форма контролю

КП

(КР)

ОДЗ

Всього

Лк.

Пр.

Лб.

Заг.

ІРС

Денна

5

9

54

26

18

8

-

28

-

диф. залік

-

-^ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

3.1 Ситуаційна вправа "Структура конфлікту"


Мета заняття - розвиток у студентів навичок аналізу структури конфлікту, виявлення основних елементів та знаходження засобів їх розв'язання.

Порядок проведення заняття. Студентам пропонуються завдання з конкретними ситуаціями. Студенти повинні в ході аналізу визначити структурні елементи конфлікту. Варіанти рішень обговорюються в навчальній групі.

Методичні вказівки. В ході аналізу конфлікту виділять сторони конфлікту, предмет, образ конфліктної ситуації, мотиви конфлікту та позиці сторін. Необхідно вірно ідентифікувати ці елементи та представити у вигляді схеми. Студенти також можуть запропонувати шляхи розвитку та розв'язання конфлікту.


Варіанти завдань

Ситуація 1

Визначте елементи конфлікту та представити його структуру у вигляді схеми.

Ви працюєте у бюрократичній організації, яка спеціалізується на виконанні проектних робіт. Професійних робітників не вистачає. Керівник вашого підрозділу виходить на пенсію. одночасно з цим звільняється його заступник, на якому все трималося. На посаду керівника висувають одного з найповажніших спеціалістів. Він приходить до відділу, забравши "своїх людей". Ці особи не володіють основними навичками роботи в даній сфері і починають навчання так би мовити "з нуля". Штатний розклад не змінено, тому ваше навантаження збільшується втричі. Надія на появу молодих компетентних спеціалістів втрачено. Крім своєї роботи, ви виконуєте чужу, а ще повинні займатися навчанням "прибульців". Ви починаєте замислюватися, а чи не зайнятися пошуком іншої роботи де-інде?


Ситуація 2

Визначте елементи конфлікту та представити його структуру у вигляді схеми.

Керівник направляє підлеглого на тренінг-семінари з тематики, яка є актуальною для підрозділу. Повернувшись з навчання цей співробітник розпочинає кілька ініциативних проектів, які направлені на підвищення ефективності роботи підрозділу, в якому він працює. Але він стикається з протидією з боку колег та самого керівника, котрий починає вбачати в юнакові загрозу. Через деякий час цей юнак звільняється та працевлаштовується на підприємстві організації-конкурента.


Ситуація 3

Визначте елементи конфлікту та представити його структуру у вигляді схеми.

Ви з колегою працюєте над проектом. При цьому були розподілені задачі. У термін звітування виявляється, що ваш колега не виконав свою частину, посилаючись на велику завантаженість. Ви взяли на себе цю справу та терміново довели її до завершення.

На нараді ваш керівник, підвівши підсумки, висловив слова подяки вам та вашому колезі. Ви нічого не сказали ані колезі, ані керівникові. Але потім на етапі підписання проекту наказу про впровадження були виявлені помилки в другій частині проекту (яку ви доробляли "за того парня"). На прохання сісти та виправити помилки ваш колега відсторонюється, посилаючись: "Ти це робив, тобі і виправляти!". Не витримавши цієї поведінки, ви йдете до керівника і доводите до його відома інформацію про становище і просите надати допомогу. Колега об'являє вам бойкот.


Ситуація 4

Визначте елементи конфлікту та представити його структуру у вигляді схеми.

Керівник невеликої торгівельної організації має з'їздити на навчання у інше місто. Його заступника, який збирався вийти у відпустку, попросили відкласти відпустку на цей період та виконувати обов'язки керівника.

За цей час організація стикнулась з неочікуваним приїздом ревізійної комісії, зі страйком постачальників у зв'язку зі змінами в ціноутворенні, з вірогідністю втрати найбільш цінного клієнта. Але команда організації вийшла із ситуації переможцем!

Після повернення керівника заступник, розраховуючи на очікуваний відпочинок, подає заяву про відпустку. Керівник не підписує її. Він говорить, що треба почекати ще з місяць, поки не закінчиться "сезон".


^ 3.2 Ситуаційна вправа "Формули конфлікту"


Мета заняття - розвиток у студентів навичок аналізу механізмів виникнення конфліктів на основі застосування формул (А, Б та В) та ідентифікація засобів їх розв'язання.

Порядок проведення заняття. Студентам пропонуються завдання з конкретними ситуаціями. Вони повинні вирішити ці завдання, відповівши на запитання – яку формулу конфлікту треба брати до уваги при його розв'язанні. Варіанти рішень обговорюються в навчальній групі.

Методичні вказівки. Один із видатних дослідників в сфері конфліктології В.П. Шейнов у своїй книзі "Конфликты в нашей жизни и их разрешение" приводить три формули конфліктів (А, Б та В). Практичне значення цих формул полягає в тому, що вони дозволяють достатньо швидко проводити аналіз багатьох конфліктів та знаходити шляхи їх розв'язання.

^ Перша формула (конфлікти типу А) відображає залежність конфлікту (КФ) від конфліктогенів (КФГ). Схематично першу формулу конфлікту можна зобразити таким чином:


(1)


де КФГi – конфліктоген i-го порядку, який провокує конфліктоген у відповідь.

При цьому КФГi+1>КФГi,, тобто кожний конфліктоген у відповідь є більш сильним, ніж той, на який він відповідає (закон ескалації конфліктогенів), .

Механізм розвитку конфлікту за першою формулою базується на негативному сприйнятті та реакції особистості, проти якої застосований конфліктоген. За відсутності вольового регулювання такої реакції вона має тенденцію розвитку за законом ескалації, тобто наростання.

^ Друга формула (конфлікти типу Б) показує залежність конфлікту (КФ) від конфліктної ситуації (КС) та інциденту (І) та може бути представлена в такий спосіб:


(2)


Дана формула прямо вказує на спосіб розв'язання таких конфліктів: усунути конфліктну ситуацію та вичерпати інцидент.

Третя формула (конфлікти типу В) відображає залежність конфлікту (КФ) та декількох конфліктних ситуацій (КС). Це можна виразити таким чином:


при цьому n?2. (3)


Словами цю формулу можна виразити так: сума двох чи більше конфліктних ситуацій призводить до конфлікту.


Варіанти завдань

Ситуація 1

Визначте природу конфлікту (тип) в наступній ситуації.

Керівник прийняв на роботу непідготовленого робітника, не узгодивши це з заступником, якому цей робітник підпорядкований. Незабаром з'ясовується нездатність прийнятого робітника виконувати свою роботу. Заступник направляє керівнику доповідну записку про це. Керівник тут же розриває цю записку.


Ситуація 2

Визначте природу конфлікту (тип) в наступній ситуації.

Під час бесіди з претендентом на вакантну посаду керівник дає обіцянку в подальшому його кар’єрне зростання.

Робітник з наснагою розпочинає працювати, виявляючи високу працездатність та доброчесність. Керівництво постійно збільшує навантаження, не підвищуючи заробітної плати та не просуваючи на посаді. Через деякий час робітник починає проявляти ознаки невдоволення… Назріває конфлікт.


Ситуація 3

Визначте природу конфлікту (тип) в наступній ситуації.

Керівник повідомляє підлеглому, що наступного місяця посилає його на курси підвищення кваліфікації. Підлеглий відмовляється, посилаючись на те, що до пенсії залишилося півтора роки.

Ситуація 4

Визначте природу конфлікту (тип) в наступній ситуації.

Начальник дільниці дає завдання робочому. Той відмовляється, мотивуючи свою відмову тим, що ця робота вимагає більш високого розряду та додає при цьому, що йому вже п'ять років не підвищують розряд.

Ситуація 5

При обговоренні питань один з підлеглих, не витримуючи пресингу з боку керівника, у напівжартівливій формі звернув на це увагу. Керівник, зі словами "Без мого прямого наказу ви зовсім нічого не робите", підвищив вимоги до проекту, скоротив термін здачі роботи. У відповідь робітник відмовився від виконання роботи, оскільки ця робота не зазначена в його посадових обов'язках і таким чином безкоштовна. Керівник після цього випадку почав діяти же більш жорстко, особливо по відношенню до цього підлеглого.

^ 3.3 Ситуаційна вправа "Причини внутрішньоособистісних конфліктів"


Мета заняття - розвиток у студентів навичок аналізу механізмів виникнення внутрішньоособистісних конфліктів як передумови для конфліктної поведінки людини.

Порядок проведення заняття. Студентам пропонуються завдання з конкретними ситуаціями. Вони повинні визначити причини конфліктів та запропонувати шляхи їх розв'язання. Варіанти рішень обговорюються в навчальній групі.

Методичні вказівки. До основних концепцій виникнення внутрішньоособистісних конфліктів відносять концепцію З. Фрейда, теорію комплексу неповноцінності А. Адлера, концепцію К.Г. Юнга, Е. Фромма, теорію психосоціального розвитку Е. Еріксона та інші (детальніше див. [10, С.20-26]).


Варіанти завдань

Ситуація 1

Зробіть діагностику ситуації та запропонуйте рекомендації з її вирішення.

"Тетяна прокинулась від прискореного серцебиття. Їй знову приснився цей сон, в якому вона приходить на випускний бал. В той самий момент, як вона увійшла до залу, підлога почала обрушуватись і між нею та рештою утворилося провалля, яке ставало дедалі ширше. Тетяна хоче перескочити, але страх утримує її, вона втрачає дорогоцінний час, відстань збільшується і коли вона зважується на стрибок, вона приземлюється на іншому боці, але запізно – вона втрачає рівновагу та падає... падає в провалля. "Це лише сон" намагається заспокоїти себе Тетяна. В неї все добре. Є свій бізнес, маленький син, але зараз – в 4 години ранку їй здається, що в неї так мало часу, вона так мало встигає. Завтра – зустріч з діловими партнерами, але презентація ще "сира", її треба допрацьовувати. Няня, що приходить, захворіла. Секретаря, яка вийшла у декрет, заміщує нетямуща дівчина. Що їй робити. Як з усім цим справлятися?".


Ситуація 2

Зробіть діагностику ситуації та запропонуйте рекомендації з її вирішення.

"Олександру запропонували роботу в головному офісі компанії. Цей офіс розташований на іншому боці міста, добиратися до нього годину, якщо без пробок. Крім того, там чужі люди, невідомий колектив. Це все на кшталт підвищення. Тому його співробітники та колеги раді за нього, не скриваючи легкої заздрості. Але жінка засмучена, тому що це означає, що вони будуть бачитись ще менш, може лише на вихідних. Олександру кортить підійти до директора фірми та попросити не підвищувати його. Але це рівносильне суїциду у кар'єрі. Навряд чи йому у подальшому запропонують підвищення після такої витівки."


Ситуація 3

Зробіть діагностику ситуації та запропонуйте рекомендації з її вирішення.

"Маші повідомили радісну звістку, її висунули на отримання премії. Про це їй повідомив по телефону завідувач науково-дослідницькою частиною проектного інституту, в якому вона працює та доручив їй терміново збирати документи: "На Вас така відповідальність!". Радісна Маша починає збір та оформлення документів та отримання премії. Коли вона намагалася отримати підпис свого керівника, вона попала в неприємну для себе ситуацію: її начальник звинуватив її у "самодіяльності". "І взагалі, хто вирішив, що це будете Ви? Я вважаю, що з отримати премію має Петрова" і т.д. Більш того, начальник звинуватив її у "підсиджуванні" Петрової, яка теж має отримати премію. Витираючи сльози в вбиральні, Маша стоїть перед вибором: викинути документи у сміття, або звільнитися, або з незалежним виглядом продовжити збирання паперів. Більш за все у житті Маша зараз бажає, щоб їй ніколи не надходив той злощасний дзвінок."


Ситуація 4

Зробіть діагностику ситуації та запропонуйте рекомендації з її вирішення.

"Петро у піднесеному настрої поділився з приятелями та колегами по роботі радісною новиною: йому надали кредит на двокімнатну квартиру. При цьому від розписав всі труднощі, які йому прийшлось пройти та системи кредитування, які йому прийшлось вивчити. Через тиждень до нього звернувся колега для того, щоб він роз'яснив йому схему кредитування одного з банків, які прозвучали у промові Петра.

Чесно кажучи, Петро трошки прибрехав. Не так щоб він не розбирається у кредитуванні, але йому довелось скористатися послугами одного юриста, звісно, платними послугами. Перед Петром вибір – зізнатися, що він некомпетентний, що він збрехав або заплатити ще за одну консультацію?"

А в чому основна проблема Петра, на Ваш погляд? І в чому полягають її причини.

^ 3.4 Ситуаційна вправа "Мистецтво критики"


Метою заняття є закріплення знань студентів з основ ефективного спілкування та раціональної поведінки в конфліктах, розвиток навичок конструктивної критики як однієї з форм ефективного спілкування в системі службових взаємовідносин, формування у студентів вмінь приймати оптимальні рішення в складних конфліктних ситуаціях.

Порядок проведення заняття. Студентам дають вказівки та пояснення з основних технологій ефективного спілкування та раціональної поведінки в конфлікті. Студенти об'єднуються в ігрові групи, які мають проаналізувати запропоновані ситуації, розробити механізм критики з кожного випадку та підготувати критичні зауваження (час на обробку однієї ситуації – 10 хвилин). Наступний крок – міжгрупова дискусія, обговорювання запропонованих варіантів критики та вибір найбільш конструктивних.


Варіанти завдань

Ситуація 1

Ваш підлеглий, зрілий та талановитий спеціаліст творчого типу, має статус та особисті досягнення, користується великою популярністю у ділових партнерів, вирішує будь-які проблеми та прекрасно взаємодіє у колективі. Разом з тим у вас не склалися стосунки з цим робітником. Він не сприймає вас як керівника, його поведінка достатньо самовпевнена та амбіційна.

В його роботі ви виявили певні недоліки та вирішили висловити йому критичні зауваження, проте ваш попередній досвід свідчить про його негативну реакцію на критику: він стає роздратованим та настороженим. Як себе вести?

Ситуація 2

Після догани, яку ви винесли робітнику, ви сказали йому декілька приємних слів. Спостерігаючи за партнером, ви помітили, що його обличчя, спочатку напружене, швидко повеселішало. До того ж він почав весело жартувати та баляндрасити, розказав свіжий анекдот та історію, яка у нього сталася.

У кінці розмови ви зрозуміли, що критика, з якою ви почали розмову не тільки не була сприйнята, але й забута. Можливо, він почув лише приємну частину розмови. З чого ви почнете?

Ситуація 3

Кожний раз, коли ви ведете серйозну розмову з однією з ваших підлеглих, критикуєте її роботу та запитуєте, чому вона так поводиться, вона мовчить. Вам це неприємно, ви не знаєте, з чим пов'язане її мовчання, сприймає вона критику чи ні, ви засмучуєтесь та дратуєтесь. Яких заходів можна запропонувати для зміни ситуації?

Ситуація 4

Ви критикуєте свою підлеглу, вона реагує надто емоційно. Вам доводиться кожного разу закінчувати бесіду та не доводити розмову до кінця. Ось і зараз, після ваших зауважень, вона розплакалася. Як донести до неї своє ставлення і розуміння справи?

Ситуація 5

Ви найняли на роботу молодого юриста, який тільки-но закінчив ВНЗ. Він прекрасно справляється з роботою. Він провів вже декілька консультацій, клієнти дуже їм задоволені. Але разом з тим він різкий та зарозумілий у спілкуванні з іншими робітниками, особливо з обслуговуючим персоналом. Ви кожного дня одержуєте такого типу сигнали, а сьогодні надійшла письмова заява від вашого секретаря з приводу його брутальності. Які зауваження та яким чином їх необхідно зробити молодому спеціалісту для того, щоб змінити його стиль спілкування у колективі?


Навчальне видання


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


для проведення практичних занять з дисципліни

"Конфліктологія" для студентів спеціальності

7.050201 “Менеджмент організацій”

денної форми навчання


Відповідальний за випуск О.М. Теліженко

Укладач Ганна Олександрівна Швіндіна

Відповідальний редактор М.Я. Сагун

Редактор О.А. Пугаєва

Комп'ютерний набір та верстання Г.О. Швіндіної


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84 /16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Наклад 50 пр. Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, м. Суми, вул. Р.-Корсакова, 2


Схожі:

В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Тепломасообмін»/ Укладачі
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв 2725 методичні вказівки
Методичні вказівки до лабораторної роботи “Дослідження природного виробничого освітлення” з курсу "Охорона праці" / Укладач А. Ф....
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки щодо структури І правил оформлення курсових, випускних та дипломних робіт для студентів спеціальності 070801 „Екологія...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу "Загальна гідрологія" для студентів 2-го курсу спеціальності 070801 „Екологія...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні вказівки
Екологія та охорона навколишнього середовища” та 090220 „Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів”
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв Методичні вказівки
Клініко-епідеміологічні особливості поліомієліту у дітей та особливості лікування на сучасному етапі”
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconВ. Б. Юскаєв методичні розробки
Методичні розробки завдань до домашнього читання. До самостійної роботи з навчальної дисципліни “Практичний курс німецької мови”...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconМетодичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з курсу «Методика викладання у вищій школі» для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» окп «Магістр»
Методичні вказівки до виконання дипломної роботи спеціаліста: підготовка, написання, захист. Методичні вказівки / Упор. Ґудзь П....
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
В. Б. Юскаєв методичні вказівки iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи